IPPB3/423-673/09-2/MS - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB3/423-673/09-2/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-673/09-2/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2009 r. (data wpływu 4 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka Sp. z o.o. (dalej: P. bądź Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami. Spółka jest właścicielem nieruchomości, tj. budynku biurowego przy ul. P w W. Budynek wynajmowany jest innym podmiotom celem prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiotowa nieruchomość stanowi środek trwały Spółki. Wartość początkowa budynku wynosiła 9.016.549,06 PLN. Budynek amortyzowany był z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Dotychczasowa wartość umorzeń stanowiąca koszty uzyskania przychodów wynosi 5.191.730 PLN.

Spółka planuje reorganizację swojej działalności, w szczególności poprzez usprawnienie administrowania i zarządzania posiadanymi nieruchomościami. Powyższy cel ma zostać osiągnięty poprzez przekazanie administrowania i zarządzania przedmiotową nieruchomością do utworzonej w tym celu spółki komandytowej, w której Spółka stanie się komandytariuszem. W ramach planowanej reorganizacji Spółka wniesie do spółki komandytowej w formie wkładu niepieniężnego posiadany budynek biurowy przy ul. P w W. Przedmiot wkładu nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części.

Nieruchomość zostanie wniesiona do spółki komandytowej po wartości rynkowej wynikającej z wyceny dokonanej przez biegłego w zakresie wycen nieruchomości. Wartość rynkowa nieruchomości wynosi aktualnie ok. 22.000.000,00 PLN.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. dalej: "ustawa o p.d.o.p.") wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki komandytowej nie spowoduje po stronie Spółki powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: p.d.o.p.).

2.

Czy wartość początkowa nieruchomości wnoszonej w formie aportu do spółki komandytowej będzie równa wartości tej nieruchomości ustalonej przez Spółkę na dzień wniesienia wkładu nie wyższej niż jego wartość rynkowa.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie nr 1. W przedmiocie pytania nr 2 wydana zostanie odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawcy (ad. nr 1):

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o p.d.o.p. stanowi, iż przychodem podatkowym jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana cześć. Powyższy przepis jednoznacznie wskazuje, że opodatkowaniu podlegają wkłady niepieniężne wnoszone do spółek kapitałowych. Brak jest zatem regulacji normujących opodatkowanie wkładów niepieniężnych wnoszonych w formie aportu do spółek osobowych. Argumentem potwierdzającym poprawność powyższego twierdzenia jest również regulacja przepisu art. 12 ust. 1b ustawy o p.d.o.p., zgodnie z którym przychód powstały w konsekwencji wniesienia wkładu niepieniężnego w formie aportu powstaje w dniu zarejestrowania spółki kapitałowej lub wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej albo wydania dokumentu akcji.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej: k.s.h.) kapitał zakładowy występuje wyłącznie w przypadku spółek kapitałowych, którymi są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Natomiast spółka komandytowa, zgodnie z przepisami k.s.h. zaliczana jest do spółek osobowych, nieposiadających osobowości prawnej.

W świetle powyższego wskazane powyżej regulacje nie znajdują zastosowania do wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółki komandytowej, z uwagi na fakt, iż nie jest ona ani spółką kapitałową ani spółdzielnią. Zatem, podmiot wnoszący wkład do spółki komandytowej uzyskuje jedynie status wspólnika takiej spółki, tj. komplementariusza lub komandytariusza.

W rezultacie, z punktu widzenia ustawy o p.d.o.p. wniesienie wkładu niepieniężnego w formie aportu do spółki komandytowej nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Spółki. Analogiczne stanowisko zostało przedstawione w interpretacjach organów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl