IPPB3/423-642/12-4/DP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 grudnia 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-642/12-4/DP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2012 r. (data wpływu 28 sierpnia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 listopada 2012 r. (data wpływu 16 listopada 2012 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 7 listopada 2012 r. nr IPPB3/423-642/12-2/DP (doręczone 9 listopada 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych likwidacji spółki komandytowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych likwidacji spółki komandytowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca) jest spółką kapitałową prawa polskiego, z siedzibą na terytorium Polski, podlegającą w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: "p.d.o.p.") od całości osiąganych dochodów.

Wnioskodawca stanie się mniejszościowym wspólnikiem D. sp. z o.o. (dalej: Spółka) z siedzibą na terytorium Polski, podlegającą opodatkowaniu p.d.o.p. od całości swoich dochodów. Wnioskodawca stał się wspólnikiem mniejszościowym Spółki, w związku z planowanym nabyciem części udziałów Spółki od jedynego wspólnika Spółki.

Obecnie jedynym wspólnikiem Spółki jest C. sp. z o.o. (dalej: Udziałowiec). Udziałowiec stał się wspólnikiem Spółki w związku z nabyciem 100% udziałów Spółki od podmiotu niepowiązanego. Obecnie, Udziałowiec planuje wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów w innej spółce zależnej. W zamian za wniesione udziały, Wnioskodawca obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (tzw. wymiana udziałów). W ramach powyższej transakcji Spółka wyda Udziałowcowi wyłącznie nowoutworzone udziały o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej aportu, bez agio emisyjnego.

Następnie planowane jest, że Spółka sprzeda udziały wniesione przez Udziałowca. Po dokonaniu sprzedaży, Udziałowiec planuje zmianę formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcana) na spółkę komandytową (spółka przekształcona), o której mowa w art. 102 i następnych ustawy z dnie 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; dalej: k.s.h.). Zmiana formy prawnej nastąpi w drodze przekształcenia Spółki w spółkę komandytową (przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową), zgodnie z art. 551 § 1 i dalszych k.s.h.

Komplementariuszem spółki przekształconej zostanie Wnioskodawca, który odkupi od Udziałowca część udziałów w Spółce przed ewentualnym dokonaniem zmiany formy prawnej. Jedynym komandytariuszem Spółki po przekształceniu będzie Udziałowiec.

W momencie podjęcia decyzji biznesowej o zakończeniu działalności i likwidacji Spółki (funkcjonującej już jako spółka komandytowa), na dzień likwidacji majątek Spółki będą stanowiły głównie środki pieniężne

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym w wyniku likwidacji Spółki, po jej przekształceniu w spółkę komandytową, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu p.d.o.p.

Zdaniem Spółki, w wyniku likwidacji Spółki po jej przekształceniu w spółkę komandytową nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu p.d.o.p.

UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisem art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a u.p.d.o.p., do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Do przychodów nie zalicza się także wartości innych niż wymienione w art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. b u.p.d.o.p. składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu jej likwidacji. Przychodem jest jednak przypadku odpłatnego zbycia tych składników majątku ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa.

Uwzględniając powyższe, stwierdzić należy, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawodawca wyłączył z opodatkowania p.d.o.p. wszelkie składniki majątku otrzymywane przez wspólników spółki osobowej z tytułu jej likwidacji niezależnie od ich wartości. W stosunku do składników majątku innych niż środki pieniężne moment ich opodatkowania p.d.o.p. został przesunięty do czasu ich odpłatnego zbycia przez wspólnika zlikwidowanej spółki osobowej. Powyższe wyłączenie z przychodów wynika wprost z obowiązujących aktualnie przepisów u.p.d.o.p.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w wyniku likwidacji Spółki nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu p.d.o.p.

W przypadku, gdyby na moment likwidacji okazało się jednak, że w skład majątku Spółki wchodzić będą także inne składniki majątkowe niż środki pieniężne, to zgodnie z art. 12 ust. 4a pkt 3b u.p.d.o.p. ich wartość również nie będzie podlegała zaliczeniu do przychodów otrzymanych przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji spółki komandytowej. Ewentualny przychód zakresie innych składników majątku Wnioskodawca rozpozna w przypadku ich odpłatnego zbycia.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w wyniku likwidacji Spółki nie spowoduje w żadnym zakresie powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu do opodatkowania p.d.o.p. Z kolei, w przypadku gdy na moment likwidacji w skład majątku Spółki wchodzić będą także inne składniki majątkowe ponad środki pieniężne, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do wykazania przychodu z tytułu otrzymania takich składników z tytułu likwidacji spółki osobowej. Ewentualny przychód u Wnioskodawcy powstanie dopiero w momencie późniejszego zbycia składników majątkowych innych niż środki pieniężne otrzymanych w związku z likwidacją Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl