Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 października 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/423-623/11-4/JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2011 r. (data wpływu 22 lipca 2011 r.), doprecyzowanym w odpowiedzi na wezwanie z dnia 21 września 2011 r. nr IPPB3/423-623/10-2/JG (data doręczenia 27 września 2011 r.) pismem z dnia 3 października 2011 r. (data wpływu 6 października 2011 r.) poprzez wskazanie, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku spełni się Scenariusz 1 w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z likwidacją Spółki (pytania nr 4-6) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z likwidacją Spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

1.

Jedynym wspólnikiem H. Sp. z o.o. ("Spółka"), posiadającym bezpośrednio 100% udziałów w Spółce jest P. Sp. z o.o. ("Wspólnik"). Spółka oraz Wspólnik są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług ("VAT"), mają siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

2.

Planowana jest likwidacja Spółki, w wyniku której - w ramach przekazywanego majątku polikwidacyjnego - Wspólnik przejmie istniejące przedsiębiorstwo Spółki (w rozumieniu art. 55 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej "k.c."), stanowiące zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej wraz z wszystkimi długami funkcjonalnie związanymi z działalnością Spółki ("Przedsiębiorstwo"). W szczególności majątek polikwidacyjny, przejmowany przez Wspólnika w wyniku likwidacji Spółki, będzie obejmował m.in.: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości i ruchomości (w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości); prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, licencje i inne prawa własności intelektualnej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; znaki towarowe, tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3.

Po przejęciu Przedsiębiorstwa Spółki w postaci majątku polikwidacyjnego, Wspólnik będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o Przedsiębiorstwo w takim samym zakresie jak Spółka, wobec czego nie jest planowana jakakolwiek przerwa w działalności Przedsiębiorstwa w związku z likwidacją Spółki; do momentu przekazania majątku polikwidacyjnego Przedsiębiorstwo będzie prowadzone przez Spółkę, natomiast od momentu tego przekazania - przez Wspólnika.

4.

Jednym z długów funkcjonalnie związanych z działalnością Spółki i wchodzących w chwili obecnej w skład Przedsiębiorstwa jest zobowiązanie z tytułu kredytu związanego z nabyciem i wytworzeniem nieruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki i zabezpieczonego na tych nieruchomościach ("Kredyt").

Z uwagi na wymogi banku, który udzielił Kredytu, w odniesieniu do tego Kredytu, rozważany jest następujący scenariusz prawny w związku z przejęciem Przedsiębiorstwa w postaci majątku polikwidacyjnego: przystąpienie Wspólnika do zobowiązania Spółki z tytułu Kredytu w momencie przejęcia przez Wspólnika Przedsiębiorstwa w postaci majątku polikwidacyjnego, skutkujące spłatą rat kredytowych i odsetek od Kredytu przez Wspólnika w ramach kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej Spółki w oparciu o Przedsiębiorstwo, i przeprowadzenie likwidacji Spółki z istniejącym zobowiązaniem Spółki z tytułu Kredytu. Należy podkreślić, że w związku z likwidacją Spółki nie dojdzie na żadnym etapie do jakiegokolwiek umorzenia zobowiązań Spółki z tytułu Kredytu. Zobowiązanie Wspólnika wobec banku z tytułu Kredytu będzie składnikiem Przedsiębiorstwa, natomiast zobowiązanie Spółki wobec banku wygaśnie z mocy prawa z chwilą zakończenia likwidacji i wykreślenia Spółki.

5.

Niektóre ze składników Przedsiębiorstwa Spółki, które w wyniku likwidacji zostanie przekazane do Wspólnika, zostały w 2007 r. wniesione przez Spółkę w postaci wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do swojej 100% spółki zależnej ("Spółka Zależna"). W dniu 28 lutego 2011 r. Spółka przejęła Spółkę Zależną w trybie art. 492 paragraf 1 pkt 1 bez podwyższenia kapitału zakładowego na mocy art. 515 paragraf 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.: dalej "k.s.h.").

6.

Wspólnik nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

7.

Na dzień przekazania majątku polikwidacyjnego Wspólnik będzie posiadał bezpośrednio 100% udziałów w Spółce nieprzerwanie przez okres ponad 2 lat.

8.

Spółka wykorzystuje składniki Przedsiębiorstwa do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (w niematerialnym zakresie - także do czynności zwolnionych). Po likwidacji Spółki przeznaczenie składników Przedsiębiorstwa nie ulegnie zmianie - Wspólnik będzie wykorzystywał składniki Przedsiębiorstwa przejęte w wyniku likwidacji do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (w niematerialnym zakresie - także do czynności zwolnionych).

W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Spółka zadała następujące pytania:

1.

Czy w przekazanie Wspólnikowi Przedsiębiorstwo w toku likwidacji Spółki będzie podlegało opodatkowaniu VAT i czy Spółka będzie zobowiązana do wykazania podatku należnego VAT z tego tytułu.

2.

Czy przekazanie Wspólnikowi Przedsiębiorstwa w toku likwidacji Spółki spowoduje obowiązek dokonania przez Spółkę korekty odliczonego podatku VAT.

3.

Czy przekazanie Wspólnikowi Przedsiębiorstwa w toku likwidacji Spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

4.

Czy w związku z przekazaniem Wspólnikowi Przedsiębiorstwa w toku likwidacji Spółki, Spółka będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

5.

Czy w związku z przekazaniem Wspólnikowi Przedsiębiorstwa w toku likwidacji Spółki, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania jakiegokolwiek przychodu podatkowego polegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (przy czym pytanie to nie obejmuje konsekwencji podatkowych specyficznych rozliczeń związanych z Kredytem, o które Spółka pyta odrębnie w pytaniu 3 w niniejszym wniosku).

6.

Czy w związku z likwidacją Spółki, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania z tego tytułu jakiegokolwiek przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Przedmiotowa interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych i stanowi odpowiedź na pytania numer od 4 do 6.

W zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wniosek podatnika podlega odrębnemu rozstrzygnięciu.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad. 4

Zdaniem Spółki, w związku z przekazaniem Wspólnikowi Przedsiębiorstwa w toku likwidacji Spółki, Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

W szczególności, zdaniem Spółki:

1.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397; dalej: ustawy UPodPraw), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest - z pewnymi zastrzeżeniami niemającymi zastosowania w sprawie - dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, przy czym w przepisie tym wymieniono przykładowy katalog takich dochodów (przychodów), wśród których znajduje się m.in. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej (pkt 3 analizowanego przepisu).

2.

W świetle literalnej treści powyższego przepisu nie ulega wątpliwości, że Przedsiębiorstwo Spółki przekazywane Wspólnikowi w związku z likwidacją Spółki będzie stanowiło dochód (przychód) Wspólnika z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; takie stanowisko nie budzi jakichkolwiek wątpliwości w praktyce organów podatkowych (tak m.in. w przykładowych interpretacjach powołanych poniżej).

3.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 UPodPraw, osoby prawne, które dokonują wypłat należności m.in. z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1 UPodPraw (a zatem - z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednocześnie jednak:

a.

w art. 22 ust. 4 U PodPraw przewidziano zwolnienie od podatku dochodowego dla dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które znajduje zastosowanie w sytuacji łącznego spełnienia szeregu przesłanek wymienionych w tym przepisie oraz w przepisach art. 22 ust. 4a-6 UPodPraw;

b.

dodatkowo zgodnie z art. 26 ust. 1f UPodPraw, zastosowanie powyższego zwolnienia jest możliwe pod warunkiem uzyskania przez podmiot dokonujący wypłaty pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności został spełniony warunek nie korzystania - przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

4.

W analizowanej sytuacji wszystkie przesłanki oraz wymogi przewidziane w UPodPraw do zastosowania powyższego zwolnienia, i w konsekwencji - niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego przez Spółkę są spełnione; i tak w szczególności:

a.

podmiot wypłacający dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (a zatem - Spółka) jest spółką będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - tym samym spełniona jest przesłanka z art. 22 ust. 4 pkt 1 UPodPraw;

b.

podmiot uzyskujący powyższe dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (a zatem - Wspólnik) jest spółką podlegającą w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania - tym samym spełniona jest przesłanka z art. 22 ust. 4 pkt 2 UPodPraw;

c.

w dniu przekazania majątku polikwidacyjnego Wspólnik będzie posiadał bezpośrednio 100% udziałów w Spółce nieprzerwanie od przynajmniej 2 lat - tym samym spełniona jest przesłanka z art. 22 ust. 4 pkt 3 UPodPraw oraz wymóg nieprzerwanego posiadania udziałów przez okres dwóch lat przewidziany w art. 22 ust. 4a UPodPraw;

d.

Wspólnik nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym Spółka uzyska od Wspólnika pisemne oświadczenie w tym zakresie - tym samym spełniona jest przesłanka z art. 22 ust. 4 pkt 4 UPodPraw oraz wymóg uzyskania oświadczenia w tym zakresie przewidziany w art. 26 ust. 1f UPodPraw;

e.

Wspólnik posiada udziały w Spółce na podstawie tytułu własności - tym samym spełniony jest również wymóg z art. 22 ust. 4d UPodPraw.

5.

W świetle powyższego, w związku z przekazaniem Wspólnikowi w toku likwidacji Przedsiębiorstwa Spółki, w ramach likwidacji Spółki:

a.

Wspólnik osiągnie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, który będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 UPodPraw;

b.

zgodnie z literalną treścią art. 26 ust. 1f UPodPraw, Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik, do pobrania w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od tej wypłaty.

W konsekwencji zdaniem Spółki, w związku z przekazaniem Wspólnikowi w toku likwidacji Przedsiębiorstwa, Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Stanowisko Spółki znajduje pełne potwierdzenie w aktualnej praktyce organów podatkowych, w tym m.in.:

1.

W interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 27 października 2010 r., znak IPPB3/423-600/10-2/MT, w której organ - odstępując od uzasadnienia prawnego - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: " (...) wypłacane Udziałowcom, należne im w związku z rozważaną likwidacją spółki AP przychody (dochody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych będą podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy. Konsekwentnie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych od tych przychodów (dochodów)."

2.

W interpretacji Dyrektora 15 w Warszawie z dnia 25 czerwca 2010 r., znak IPPB3/423-229/10-4/JB, w której organ - odstępując od uzasadnienia prawnego - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: "W konsekwencji jeżeli Wnioskodawca otrzyma od Wspólnika certyfikat rezydencji podatkowej, udokumentowujący jego miejsce siedziby dla celów podatkowych w Holandii, a pozostałe warunki przedstawione przez Wnioskodawcę w zdarzeniu przyszłym nie ulegną zmianie, to należy uznać, że zostaną spełnione przesłanki określone w art. 22 ust. 4 i 4a Ustawy o PODP, uprawniające do zwolnienia dochodu z tytułu otrzymania majątku polikwidacyjnego w postaci Nieruchomości na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PODP i w konsekwencji, że Wnioskodawca zwolniony będzie, jako płatnik, z obowiązku obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu."

3.

W interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2010 r., znak ILPB4/423-212/10-2/ŁM, w której organ - odstępując od uzasadnienia prawnego - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: " (...) przypadku likwidacji Wnioskodawcy i wydania do jedynego wspólnika Wnioskodawcy, jako majątku likwidacyjnego, udziałów w spółce zależnej Y, majątek likwidacyjny w postaci udziałów w wyżej wymienionej spółce zależnej wydanych spółce X z siedzibą w Księstwie Liechtenstein, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 22 ust. i ust. 4a w związku z art. 26 ust. 4 i ust. 4a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Warunkiem zastosowania zwolnienia i niepobrania przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku będzie udokumentowanie przez spółkę X miejsca jej siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji."

Ad. 5

Zdaniem Spółki, w związku z przekazaniem Wspólnikowi Przedsiębiorstwa w toku likwidacji Spółki, Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania jakiegokolwiek przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W szczególności, zdaniem Spółki:

1.

Zgodnie z otwartym katalogiem przychodów podatkowych zawartym w art. 12 ust. 1 UPodPraw, przychodami podlegającymi opodatkowaniu są co do zasady wszelkie przysporzenia, które powodują trwały przyrost aktywów podatnika.

2.

Tymczasem w związku z przekazaniem w toku likwidacji Przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Wspólnika po stronie Spółki nie wystąpi jakiekolwiek przysporzenie majątkowe (przyrost aktywów) - wręcz przeciwnie, celem likwidacji jest pozbycie się przez Spółkę wszelkich składników majątkowych i niemajątkowych, przekazywanych Wspólnikowi, i zakończenie działalności. Konsekwentnie, w przedmiotowej sytuacji dla Spółki nie powstanie przychód podatkowy w rozumieniu UPodPraw,

3.

Oczywistym potwierdzeniem powyższego jest także to, że - zgodnie z argumentacją szczegółowo przedstawioną przez Spółkę w stanowisku odnośnie pytania nr 4 - przekazanie Przedsiębiorstwa Spółki w toku likwidacji na rzecz Wspólnika stanowi przychód dla tegoż Wspólnika z udziału w zyskach osób prawnych (wynika to wprost z art. 10 ust. 1 pkt 3 UPodPraw). Logicznie nie jest zatem możliwe, by ta sama czynność, jaką jest przekazanie majątku polikwidacyjnego, kreowała przychód podatkowy zarówno dla przekazującego, jak i dla otrzymującego Przedsiębiorstwo.

4.

Nie sposób także uznać, by wskutek przekazania majątku polikwidacyjnego na rzecz Wspólnika dochodziło do "odpłatnego zbycia" przez Spółkę przekazywanych w ten sposób składników majątku w rozumieniu art. 14 UPodPraw - w szcęgó1ności, przepis ten bezsprzecznie dotyczy wyłącznie sytuacji, w której rzeczy lub prawa majątkowe są zbywane na podstawie umowy za określoną cenę, co w oczywisty sposób nie występuje w przypadku likwidacji; brak jest także jakiegokolwiek przepisu na podstawie którego przepis art. 14 UPodPraw miałby być stosowany odpowiednio do przypadku likwidacji osoby prawnej.

5.

Spółka nie znajduje ponadto jakiegokolwiek innego przepisu UPodPraw, z którego wynikałoby, że przekazanie w toku likwidacji majątku Spółki na rzecz Wspólnika skutkuje powstaniem jakiegokolwiek przychodu podatkowego dla Spółki.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w związku z przekazaniem Wspólnikowi w toku likwidacji Przedsiębiorstwa, Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania jakiegokolwiek przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Spółki znajduje pełne potwierdzenie w aktualnej praktyce organów podatkowych, w tym:

1.

W interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z 22 grudnia 2010 r., znak IPPB3/423-708/10-2/JG, w której organ - odstępując od uzasadnienia prawnego - uznał za prawidłowe w całości stanowisko podatnika, zgodnie z którym: spoza opisanymi powyżej konsekwencjami podatkowymi (polegającymi na obowiązku pobrania przez Spółkę podatku przy przekazaniu jej majątku na rzecz wspólnika oraz jego zapłaty do urzędu skarbowego, chyba że zostaną spełnione warunki dla zwolnienia z p.d.o.p. oraz obowiązku złożenia odpowiednich deklaracji podatkowych), nie wystąpią po jej stronie inne skutki podatkowe. W szczególności wydanie majątku Spółki w trakcie procedury jej likwidacji nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu p.d.o.p. po stronie Spółki jako podmiotu likwidowanego."

2.

W interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z 25 czerwca 2010 r., znak lPPB3/423-229/10-4/JB, w której organ - odstępując od uzasadnienia prawnego - uznał za prawidłowe w całości stanowisko podatnika, zgodnie z którym: skoro przekazanie Nieruchomości, (Jako majątku pozostałego po planowanych czynnościach likwidacyjnych) następuje w wyniku wypełnienia obowiązku nałożonego przepisami prawa (bez żadnego przysporzenia majątkowego dla Spółki w procesie likwidacji), to tym samym dla Wnioskodawcy nie może powstać przychód do opodatkowania".

3.

W interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 31 marca 2009 r., znak IBPBI/2/423-275/09/AP, w której organ - odstępując od uzasadnienia prawnego - uznał za prawidłowe w całości stanowisko podatnika, zgodnie z którym: "czynność podziału majątku Spółki pomiędzy wspólników nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki".

Ad. 6

Zdaniem Spółki, w przypadku zastosowania - w związku z likwidacją Spółki - Scenariusza 1, Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania z tego tytułu jakiegokolwiek przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W szczególności, zdaniem Spółki:

1.

Zgodnie z argumentacją przedstawioną w stanowisku Spółki odnośnie pytań nr 4 i 5, w związku z przekazaniem w toku likwidacji majątku Spółki na rzecz Wspólnika po stronie Spółki nie wystąpi jakiekolwiek przysporzenie majątkowe (przyrost aktywów) - wręcz przeciwnie, celem likwidacji jest pozbycie się przez Spółkę wszelkich składników majątkowych i niemajątkowych, przekazywanych Wspólnikowi, i zakończenie działalności. Konsekwentnie, w przedmiotowej sytuacji dla Spółki nie powstanie przychód podatkowy w rozumieniu UPodPraw; przychód taki powstaje natomiast dla Wspólnika, lecz będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 UPodPraw.

2.

W świetle powyższego, nie powinno ulegać wątpliwości, że - skoro zastosowanie Scenariusza 1 będzie odbywało się w ramach likwidacji i ma na celu wyłącznie zabezpieczenie wierzytelności banku wobec Spółki - to nie może ono skutkować powstaniem jakiegokolwiek przychodu podatkowego dla Spółki. Skoro bowiem zastosowanie Scenariusza 1 ma na celu wyłącznie umożliwienie zakończenia likwidacji Spółki i tym samym przekazania Przedsiębiorstwa Wspólnikowi, powinno być ono traktowane jako nierozerwalny element przekazania majątku polikwidacyjnego, podlegający tym samym zasadom opodatkowania (w analizowanej sytuacji - brakiem jakiegokolwiek przychodu podatkowego dla Spółki, która nie uzyskuje w wyniku likwidacji żadnego przysporzenia majątkowego, lecz przeciwnie - wyzbywa się wszelkich składników majątku i kończy działalność).

3.

Ponadto takie stanowisko wydaje się ewidentne w świetle tego, iż zbycie przedsiębiorstwa stanowi transakcję autonomiczną a nie szereg transakcji syngularnych; konsekwentnie, także konsekwencje podatkowe przekazania majątku polikwidacyjnego należy oceniać całościowo, a nie odrębnie dla każdego z podjętych kroków prawnych - dopiero bowiem suma wszystkich tych kroków doprowadzi ostatecznie do osiągnięcia zamierzonego skutku likwidacji, tj. przekazania Wspólnikowi Przedsiębiorstwa jako majątku polikwidacyjnego.

4.

Niezależnie od powyższego - i pomimo iż zdaniem Spółki, dotychczasowa argumentacja bezsprzecznie potwierdza, że z samej istoty likwidacji wynika, że w związku z zastosowaniem Scenariusza 1 nie może powstać jakikolwiek przychód podatkowy dla Spółki - należy również zauważyć, że w wyniku zastosowania Scenariusza 1 Spółka nie osiągnie jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego (w szczególności - przysporzenia, które byłoby wymienione w otwartym katalogu przychodów podatkowych zawartym w art. 12 ust. 1 UPodPraw); i tak w szczególności, w związku z zastosowaniem w toku likwidacji Scenariusza 1:

a.

Spółka nie uzyska jakichkolwiek pieniędzy czy wartości pieniężnych, wobec czego dyspozycja przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 UPodPraw nie będzie spełniona - raz jeszcze należy podkreślić, że istotą planowanej likwidacji jest, aby - po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki - cały jej majątek został przekazany Wspólnikowi, który będzie kontynuował prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki, a nie uzyskanie jakichkolwiek środków, wartości pieniężnych czy innego przysporzenia przez Spółkę;

b.

Spółka nie otrzyma jakichkolwiek nieodpłatnych świadczeń, wobec czego dyspozycja przepisu art. 12 ust. 1 pkt 2 UPodPraw także nie będzie spełniona - analogicznie, sytuacja taka byłaby sprzeczna z istotą likwidacji Spółki, która zmierza do zakończenia bytu prawnego Spółki, a nie uzyskania przez nią jakichkolwiek korzyści ekonomicznych; w szczególności, za nieodpłatne świadczenie na rzecz Spółki nie sposób uznać spłaty rat kredytowych i odsetek od kredytu przez Wspólnika od momentu nabycia przez Wspólnika przedsiębiorstwa Spółki w postaci majątku polikwidacyjnego do momentu zakończenia likwidacji i wykreślenia Spółki jest to bowiem naturalna konsekwencja przejęcia przez Wspólnika w toku likwidacji przedsiębiorstwa Spółki wraz z wszystkimi funkcjonalnie związanymi z nim długami (w tym z tytułu Kredytu), przy czym sytuacja ta jest spowodowana wyłącznie tym, że przekazanie majątku polikwidacyjnego nastąpi wcześniej niż fizyczne wykreślenie Spółki i zakończenie likwidacji - pomimo iż do momentu wykreślenia Spółka pozostanie formalnie stroną współzobowiązaną (wraz z Wspólnikiem) z tytułu Kredytu, po przekazaniu majątku polikwidacyjnego Spółka nie będzie prowadziła już jakiejkolwiek działalności ani nie będzie posiadała jakichkolwiek składników majątkowych z których mogłyby być spłacane raty kredytowe i odsetki od Kredytu;

c.

nie sposób także uznać, by dochodziło do jakiegokolwiek umorzenia zobowiązań Spółki, wobec czego także dyspozycja art. 12 ust. 1 pkt 3 UPodPraw nie będzie spełniona - z prawnego punktu widzenia zobowiązanie Spółki z tytułu Kredytu nie zostanie umorzone, lecz - po zabezpieczeniu banku w sposób opisany powyżej - wygaśnie z mocy prawa z chwilą wykreślenia Spółki i zakończenia likwidacji.

5.

Ponadto w analizowanej sytuacji nie wystąpi żaden z pozostałych przypadków wymienionych w art. 12 UPodPraw w przykładowym katalogu przychodów, brak też jest jakiegokolwiek innego przepisu prawa, na podstawie którego w Spółce mógłby powstać przychód podatkowy w związku z likwidacją i zastosowaniem - w odniesieniu do kredytu - Scenariusza 1; raz jeszcze należy podkreślić, iż sytuacja taka wydaje się oczywista w świetle istoty postępowania likwidacyjnego, w wyniku którego Spółka nie uzyskuje jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego, lecz wyzbywa się swojego majątku i kończy działalność.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w przypadku zastosowania - w związku z likwidacją Spółki - Scenariusza 1 Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania z tęgo tytułu jakiegokolwiek przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w interpretacji Dyrektora IS w Bydgoszczy z dnia 12 września 2008, znak lTP63/423-364/08/MK, w której organ za prawidłowe uznał stanowisko podatnika, godnie z którym " (...) art. 508 Kodeksu cywilnego, definiuje umorzenie długu jako czynność dwustronną wymagającą nie tylko oświadczenia woli wierzyciela o umorzeniu, ale także przyjęcia tego oświadczenia przez dłużnika. Tym samym (...) nie może być więc mowy o umorzeniu zobowiązania z mocy prawa - z mocy prawa może nastąpić jedynie jego wygaśnięcie (...) wartość wygaśniętych zobowiązań nie stanowi przychodu spółki przejmującej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl