IPPB3/423-618/11-4/JG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 3 października 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-618/11-4/JG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2011 r. (data wpływu 18 lipca 2011 r.), uzupełnione w dniu 29 września 2011 r. na wezwanie tut. Organu z dnia 20 września 2011 r. nr IPPB3/423-618/11-2/JG, w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: "Spółka holdingowa") planuje podwyższenie kapitału zakładowego, który zostanie pokryty wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci udziałów (akcji) spółki posiadającej nieruchomości (dalej: Spółka nieruchomościowa), mającej osobowość prawną. Udziały (akcje) Spółki nieruchomościowej zostaną wycenione w księgach Spółki holdingowej według ich wartości rynkowej z dnia dokonania aportu i o tą wartość zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki holdingowej. W zamian za otrzymane w drodze wkładu niepieniężnego udziały (akcje) Spółki nieruchomościowej, Spółka holdingowa wyemituje i wyda udziałowcom (akcjonariuszom) Spółki nieruchomościowej własne udziały (akcje) o wartości nominalnej równej wartości rynkowej udziałów (akcji) Spółki nieruchomościowej. Poza wydaniem udziałowcom (akcjonariuszom) Spółki nieruchomościowej udziałów (akcji) Spółki holdingowej, Spółka holdingowa nie przewiduje żadnej dodatkowej zapłaty w gotówce w zamian za otrzymane udziały (akcje) Spółki nieruchomościowej.

Przedmiotem działalności Spółki holdingowej jest m.in. inwestowanie w papiery wartościowe (np. akcje, udziały). Spółka holdingowa rozważa sprzedaż udziałów (akcji) Spółki nieruchomościowej w przyszłości, jeśli warunki rynkowe będą ku temu sprzyjające.

Uzupełniając wniosek Spółka wskazała, iż transakcja nabycia udziałów (akcji) Spółki nieruchomościowej w zamian za udziały Spółki holdingowej spełnia wszystkie warunki transakcji wymiany udziałów, określone w art. 12 ust. 4d Ustawy CIT, zgodnie z którymi:

* Jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1.

spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

2.

spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

W szczególności Spółka potwierdza, że:

* Spółka, jako spółka nabywająca, nabędzie udziały (akcje) Spółki nieruchomościowej, w zamian za co przekaże udziałowcom (akcjonariuszom) tej Spółki nieruchomościowej, własne udziały (bez zapłaty w gotówce przewyższającej 10% wartości nominalnej własnych udziałów).

* Spółka posiada obecnie bezwzględną większość praw głosu w Spółce nieruchomościowej, natomiast w wyniku planowanej przez Spółkę transakcji nabycia udziałów uzyska (utrzyma) ona bezwzględną większość praw głosu w Spółce nieruchomościowej.

* Wszystkie podmioty biorące udział w transakcji wymiany udziałów (Spółka, Spółka nieruchomościowa oraz udziałowcy (akcjonariusze) Spółki nieruchomościowej) podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Podsumowując, transakcja nabycia udziałów (akcji) Spółki nieruchomościowej w zamian za własne udziały Spółki holdingowej, o której mowa we wniosku, spełnia wszystkie warunki transakcji wymiany udziałów, określone w przepisie art. 12 ust. 4d Ustawy CIT.

W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Spółka zadała następujące pytanie:

Czy w przypadku sprzedaży udziałów (akcji) Spółki nieruchomościowej, Spółka holdingowa będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) Spółki nieruchomościowej udziałów (akcji) Spółki holdingowej odpowiadającej wartości rynkowej udziałów (akcji) Spółki nieruchomościowej wycenionej na dzień wniesienia ich do Spółki holdingowej w drodze wkładu niepieniężnego.

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki holdingowej, w przypadku sprzedaży udziałów (akcji) Spółki nieruchomościowej, Spółka holdingowa będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) Spółki nieruchomościowej udziałów (akcji) Spółki holdingowej równej wartości rynkowej udziałów (akcji) Spółki nieruchomościowej wycenionej na dzień wniesienia tych udziałów (akcji) do Spółki holdingowej w drodze wkładu niepieniężnego.

Spółka holdingowa wskazuje, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Kosztami uzyskania przychodów są, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów łub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższa regulacja oznacza, że podatnik ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że spełnione będą łącznie dwa warunki: po pierwsze wydatek musi mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, tzn. musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, po drugie wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy CIT.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Powyższy przepis reguluje zatem, co wynika również z uzasadnienia do projektu ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, którą wprowadzono do ustawy CIT analizowany przepis (patrz: druk sejmowy nr 3500), sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów ze zbycia udziałów (akcji) przez spółkę nabywającą, która w zamian za otrzymane udziały (akcje) wydaje swoje udziały (akcje) wraz z ewentualną zapłatą w gotówce. We wskazanym przepisie przyjęto, że koszty te będą ustalane w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji) wydanych przez spółkę nabywającą, skorygowanej o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce. Koszty te będą uwzględniane przy ustalaniu podstawy opodatkowania dopiero w przypadku odpłatnego zbycia nabytych za nie udziałów (akcji).

W związku z powyższym przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy CIT będzie miał zastosowanie do przedstawionego przez Spółkę holdingową zdarzenia przyszłego, bowiem przedstawione zdarzenie przyszłe dotyczy zbycia udziałów (akcji) (tu: Spółki nieruchomościowej) przez spółkę nabywającą (tu: Spółka holdingowa), która w zamian za otrzymane udziały (akcje) (tu: Spółki nieruchomościowej) wydaje swoje udziały (akcje). Zgodnie z tym przepisem w przypadku sprzedaży przez Spółkę holdingową udziałów (akcji) Spółki nieruchomościowej, przychody Spółki holdingowej z tej transakcji będą mogły być pomniejszone o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji) Spółki holdingowej wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) Spółki nieruchomościowej. Wartość nominalna udziałów (akcji) Spółki holdingowej wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) Spółki nieruchomościowej będzie w opisanym zdarzeniu przyszłym odpowiadała wartości rynkowej udziałów (akcji) Spółki nieruchomościowej wycenionej na dzień wniesienia tych udziałów (akcji) do Spółki holdingowej w drodze wkładu niepieniężnego.

Spółka holdingowa wskazuje, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów. Przykładowo w interpretacji z dnia 20 kwietnia 2011 r. wydanej w analogicznej sprawie przez działającego w imieniu Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach uznano stanowisko wnioskodawcy, że "w przypadku zbycia udziałów wnoszonych, otrzymanych przez Spółkę tytułem wkładu niepieniężnego w zamian za udziały wydawane, kosztem uzyskania przychodów powinna być nominalna wartość udziałów wydawanych wyemitowanych przez Spółkę w zamian za otrzymane aportem udziały wnoszone, która w przedstawionym stanie faktycznym <...> odpowiadała będzie wartości rynkowej udziałów wnoszonych, ustalonych na dzień ich otrzymania przez Spółkę" za prawidłowe.

Reasumując, w świetle powołanych wyżej przepisów, zdaniem Spółki holdingowej, nie ulega wątpliwości, że w przypadku, gdy Spółka holdingowa zrealizuje plan sprzedaży udziałów (akcji) Spółki nieruchomościowej, będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) Spółki nieruchomościowej udziałów (akcji) własnych odpowiadającej wartości rynkowej udziałów (akcji) Spółki nieruchomościowej z dnia ich wniesienia do Spółki holdingowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl