IPPB3/423-567/13-2/AM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB3/423-567/13-2/AM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 września 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-567/13-2/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2013 r. (data wpływu 10 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji wydatków związanych z zakupem akcji przez pracowników w ramach programu akcyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji wydatków związanych z zakupem akcji przez pracowników w ramach programu akcyjnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

1. Spółka T. Polska Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) należy do międzynarodowej grupy kapitałowej N. (dalej: Grupa).

2. Pracownicy Spółki (dalej: Pracownicy), jak również osoby zatrudnione w innych podmiotach tworzących Grupę, mają możliwość uczestnictwa w corocznych edycjach międzynarodowego programu akcyjnego "N." (dalej: Program). Program organizowany jest przez spółkę kapitałową N. NV z siedzibą w Holandii (dalej: NNV) i podlega regulacjom prawnym obowiązującym w Holandii.

3. Celem Programu jest motywowanie jego uczestników do podejmowania działań mogących przełożyć się na wzrost wartości finansowej Grupy, jako całość, jak również poszczególnych podmiotów wchodzących w jej skład, w których zatrudnieni są uczestnicy Programu. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nie wpływa na gwarancję zatrudnienia w podmiotach należących do Grupy.

4. W ramach Programu Pracownicy mają możliwość nabycia akcji NNV, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Amsterdamie (dalej: Akcje). Akcje nabywane są przez NNV po cenie równej ich cenie rynkowej. Koszt nabycia Akcji finansowany jest przez Pracownika i zwracany do NNV za pośrednictwem Spółki, która, na podstawie otrzymanych faktur dotyczących kosztów Akcji, przekazuje NNV środki pieniężne wpłacone przez Pracowników.

5. W przypadku skorzystania z oferty nabycia Akcji w ramach Programu, Pracownicy otrzymują bonus w postaci dodatkowych akcji NNV (Akcje bonusowe). Akcje bonusowe, podobnie jak Akcje, nabywane są przez NNV na Giełdzie Papierów Wartościowych w Amsterdamie. Wartość Akcji bonusowych kalkulowana jest jako określony procent wartości środków zainwestowanych przez Pracownika na nabycie Akcji. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej NNV, wartość Akcji bonusowych, przyznanych w ramach Programu w 2013 r., wynosi 25% wartości Akcji. Pracownicy nie są obciążani kosztami nabycia Akcji bonusowych.

6. Na kolejnym etapie realizacji Programu, zarówno Akcje jak też Akcje bonusowe, nabyte przez NNV, zostają zdeponowane na rachunku Pracownika prowadzonym przez administratora Programu, podmiot z siedzibą w Holandii (dalej: Administrator Programu). Z tytułu zdeponowanych Akcji Pracownikowi przysługuje prawo do dywidendy oraz inne uprawnienia akcjonariusza NNV, z zastrzeżeniem jednak, iż prawo do zbycia Akcji oraz Akcji bonusowych Pracownik uzyskuje dopiero po upływie określonego okresu restrykcyjnego, trwającego co najmniej 3 lata. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy ze Spółką lub innym podmiotem z Grupy, Pracownik jest zobligowany do sprzedaży Akcji oraz Akcji bonusowych lub ich przeniesienia na osobisty rachunek papierów wartościowych.

7. Decyzje o zaoferowaniu Pracownikom możliwości uczestnictwa w Programie podejmowane są przez Zarząd NNV i wymagają wcześniejszej akceptacji Rady Nadzorczej NNV. Realizacja Programu i nabycie przez NNV Akcji bonusowych, przekazywanych następnie Pracownikom, odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Zgromadzenie Akcjonariuszy NNV. Zgodnie z informacjami, które Są w posiadaniu Spółki, powyższy podział kompetencji pomiędzy organami statutowymi NNV w zakresie ustanawiania i realizacji pracowniczych planów nabycia akcji, do których należy również Program, wynika z regulacji statutowych NNV oraz przepisów prawnych obowiązujących w Holandii.

8. Uczestnictwo Pracowników w Programie nie modyfikuje zakresu praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy łączącego ich ze Spółką. W szczególności, uczestnictwo w Programie nie wpływa na gwarancję ich dalszego zatrudnienia w Spółce oraz nie upoważnia ich do kierowania jakichkolwiek roszczeń pod adresem Spółki w zakresie Akcji oraz Akcji bonusowych przyznawanych w ramach Programu.

9. Spółka obciążana jest kosztami uczestnictwa Pracowników w Programie na podstawie faktur wystawianych przez NNV przy czym kwota obciążenia kalkulowana jest na podstawie wartości Akcji bonusowych przyznanych Pracownikom przez NNV.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy w związku z nabyciem Akcji bonusowych przez Pracowników, przychód podatkowy powstanie dopiero z chwilą zbycia Akcji bonusowych jako przychód z kapitałów pieniężnych, w związku z czym Spółka nie będzie zobowiązana do poboru i wpłaty na rachunek urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu.

2. Czy w przypadku obciążenia Spółki kosztami udziału Pracowników w Programie na podstawie faktur wystawionych przez organizatora Programu, Spółka będzie mogła zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych przedstawiona w pytaniu nr 2. Ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dokonana zostanie w odrębnej interpretacji.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku obciążenia Spółki kosztami udziałów Pracowników w Programie na podstawie faktur wystawionych przez organizatora Programu, Spółka będzie mogła zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Powyższe oznacza, iż podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów te wydatki, które spełniają łącznie następujące przesłanki:

1.

pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika i zostały poniesione w celu uzyskania przychodów bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

2.

zostały definitywnie poniesione przez podatnika,

3.

nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) okoliczności towarzyszące ponoszeniu przez Spółkę kosztów udziału Pracowników w Programie na podstawie faktur wystawionych przez NNV uprawniają do przyjęcia, iż zostaną spełnione wszystkie wyżej przesłanki, pozwalające na zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

Na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, pod warunkiem wykazania, iż zostały poniesione w sposób racjonalny i w celu uzyskania przychodów. Odnosząc powyższe wnioski do sytuacji Spółki, należy podkreślić, iż uczestnictwo Pracowników w Programie pełni swoistą, istotną funkcję motywacyjną. Wartość Akcji oraz Akcji bonusowych, przyznanych Pracownikom przez NNV, jest nierozerwalnie związana z wynikami finansowymi Grupy, jako całość, oraz podmiotów tworzących Grupę, w tym Spółki. Można racjonalnie założyć, iż Pracownicy, dążąc do maksymalizacji korzyści wynikających z posiadania Akcji oraz Akcji bonusowych, będą w ramach posiadanych kompetencji i powierzonych im zadań służbowych motywowani do zwiększonego wysiłku na rzecz wzrostu wyników finansowych Spółki. Tym samym, istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesieniem przez Spółkę kosztów uczestnictwa Pracowników w Programie a dodatkowymi przychodami Spółki, które mogą zostać osiągnięte w wyniku efektywniejszej realizacji zadań służbowych przez Pracowników.

Odnosząc się do kolejnej przesłanki warunkującej możliwość zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów, za wydatek definitywnie poniesiony przez podatnika należy uznać taki wydatek, który zostanie pokryty z zasobów majątkowych podatnika i nie podlega zwrotowi. Stanowisko to znajduje oparcie w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym m.in. wyroku NSA z 20 grudnia 2006 r., sygn. akt II FSK 20/06. W konsekwencji, wydatki poniesione przez Spółkę z tytułu uczestnictwa Pracowników w Programie, nie podlegające zwrotowi, których źródłem finansowania są zasoby majątkowe Spółki, spełniają przesłanki do uznania ich za wydatki definitywnie poniesione przez Spółkę.

Artykuł 16 ust. 1 u.p.d.o.p., zawierający katalog wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, nie odnosi się wydatków ponoszonych w związku z uczestnictwem pracowników w zagranicznym planie akcyjnym. Tym samym, koszty ponoszone przez Spółkę w związku z uczestnictwem Pracowników w Programie nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

W konsekwencji, uwzględniając, iż:

1.

na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.,

2.

wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z uczestnictwem Pracowników w Programie mają związek z przychodami uzyskiwanymi przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz zostały poniesione przez Spółkę w sposób definitywny,

3.

koszty ponoszone w związku z uczestnictwem pracowników w zagranicznym planie akcyjnym nie zostały wymienione w katalogu wydatków, o których mowa w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.,

- wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z uczestnictwem Pracowników w Programie, udokumentowane fakturami wystawionymi przez organizatora Programu, spełniają przesłanki umożliwiające uznania ich za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z uczestnictwem pracowników w zagranicznym planie akcyjnym znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, w tym m.in.:

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 lipca 2012 r., nr ITPB3/423- 165/12/MK,

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 grudnia 2011 r., nr IPPB5/423- 1048/11-2/RS,

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 czerwca 2011 r., nr ILPB4/423- 75/11-2/MC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl