IPPB3/423-562/13-2/AM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB3/423-562/13-2/AM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 października 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-562/13-2/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2013 r. (data wpływu 25 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia zawartego w art. 22 ust. 4-4d - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia zawartego w art. 22 ust. 4-4d.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Grupa P. sp. z o.o. (dalej: "P.") jest akcjonariuszem spółki "E." Spółka Akcyjna, Spółka Komandytowo-Akcyjna (dalej: "Wnioskodawca" lub "SKA"). P. posiada więcej niż 10% akcji w SKA. (P.) rozważa przekształcenie SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku tego przekształcenia P. stanie się udziałowcem (wspólnikiem) nowopowstałej spółki kapitałowej (dalej: "Spółka kapitałowa"). P. będzie posiadał jako właściciel więcej niż 10% udziałów w Spółce kapitałowej nieprzerwanie przez okres dwóch lat licząc od dnia przekształcenia SKA w Spółkę kapitałową.

Rozważane są następujące scenariusze:

a. Po przekształceniu SKA w Spółkę kapitałową może dojść do przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów Spółki kapitałowej. Umorzenie to odbędzie się w sposób przewidziany w przepisach art. 199 § 1 k.s.h. (umorzenie przymusowe) lub art. 199 § 4 i 5 k.s.h. (umorzenie automatyczne) kodeksu spółek handlowych. Za umorzenie udziałów Spółki kapitałowej, P. otrzyma wynagrodzenie w postaci pieniężnej.

b. Po przekształceniu SKA w Spółkę kapitałową, Spółka kapitałowa może dokonać wypłaty dywidendy na rzecz P.

Należy przy tym podkreślić, że P. spełnia i będzie spełniać warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy z perspektywy obowiązków, które będą ciążyć na Spółce kapitałowej (w którą przekształci się SKA) jako płatniku podatku CIT, w związku z planowanym uzyskaniem przez P. wynagrodzenia z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia należących do P. udziałów Spółki kapitałowej lub dywidendy, okres w którym P. był akcjonariuszem SKA będzie wliczał się do terminu, o którym mowa w art. 22 ust. 4a ustawy o CIT, czy też termin ten będzie liczony od dnia przekształcenia SKA w Spółkę kapitałową.

Zdaniem Wnioskodawcy, okres w którym P. był akcjonariuszem SKA, nie będzie wliczał się do terminu, o którym mowa w art. 22 ust. 4a ustawy CIT. Tym samym, w celu skorzystania przez P. ze zwolnienia uregulowanego w art. 22 ust. 4-4b ustawy o CIT w związku z planowanym uzyskaniem przez P. wynagrodzenia z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia należących do P. udziałów Spółki kapitałowej (lub dywidendy), P. będzie musiał posiadać udziały w Spółce kapitałowej nieprzerwanie przez okres dwóch lat licząc od dnia przekształcenia SKA w Spółkę kapitałową.

Zgodnie z linią orzeczniczą oraz jednolitym poglądem doktryny dochód z dywidendy oraz dochód z przymusowego oraz automatycznego umorzenia udziałów jest kwalifikowany jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych. Stanowisko takie wynika m.in. z wyroku WSA w Warszawie z 6 lipca 2012 r., (sygn. akt III SA/Wa 2915/11), wyroku WSA w Poznaniu z 22 marca 2012 r., (sygn. akt I SA/Po 89/12), a także wyroku WSA w Rzeszowie z 20 grudnia 2011 r., (sygn. akt I SA/Rz 756/11). Nie jest to bowiem przypadek zbycia udziałów w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne), zaliczony na podstawie specjalnego przepisu czyli art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy CIT do przychodów z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, w opisanym zdarzeniu przyszłym znajdzie zastosowanie przepis art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego przez P. w związku z przymusowym lub automatycznym umorzeniem udziałów Spółki kapitałowej, jako dochodu z udziału w zyskach osób prawnych będzie podlegać regulacjom art. 22 ustawy CIT. Ta regulacja znajdzie zastosowanie również w przypadku uzyskania przez P. dochodu z tytułu dywidendy wypłaconej przez Spółkę kapitałową.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy CIT, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustała się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednak w myśl art. 22 ust. 4 ustawy CIT, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;

3.

spółka, o której nowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;

4.

spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Na mocy art. 22 ust. 4a ustawy CIT, zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka, uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy wynagrodzenie, które P. uzyska z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia należących do P. udziałów Spółki kapitałowej (lub dywidendy) będzie zwolnione z podatku CIT na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy CIT w sytuacji, gdy w momencie przymusowego lub automatycznego umorzenia należących do P. udziałów Spółki kapitałowej (lub wypłaty dywidendy), P. będzie posiadał w Spółce kapitałowej bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów, a okres ich nieprzerwanego posiadania wyniesie 2 lata licząc od dnia przekształcenia SKA w Spółkę kapitałową.

W rezultacie Spółka kapitałowa, w którą przekształci się SKA, wypłacając ww. dywidendę (lub wynagrodzenie z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia na rzecz P., nie będzie zobowiązana jako płatnik do naliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku z tytułu wypłaconej dywidendy (wynagrodzenia z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl