IPPB3/423-561/11-2/DP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 3 października 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-561/11-2/DP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2011 r. (data wpływu 4 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia, że nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazywana na fundusz zapasowy spółki podwyższającej kapitał, nie będzie skutkowała powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia, że nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazywana na fundusz zapasowy spółki podwyższającej kapitał, nie będzie skutkowała powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia utworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, pod nazwą B. Sp. z o.o., której będzie jedynym wspólnikiem. Następnie spółdzielnia po przejściu w stan likwidacji zbędzie na rzecz spółki swoje całe przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55#185; ustawy - Kodeks cywilny, w drodze wniesienia przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego za objęcie nowych udziałów spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki odbędzie się z zastosowaniem tzw. agio, a więc wartość wnoszonego jako wkład niepieniężny przedsiębiorstwa będzie wyższa od wartości nominalnej objętych udziałów, a cała wartość nadwyżki zgodnie z postanowieniami art. 154 ustawy - Kodeks spółek handlowych zostanie przekazana na fundusz zapasowy spółki.

Adres siedziby spółki będzie taki sam jak adres siedziby spółdzielni. Pytanie kierowane jest przez Spółdzielnię jako przyszłego wspólnika nie utworzonej jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co dopuszczone jest art. 14n ustawy - Ordynacja podatkowa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie

Czy nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych udziałów, przekazana na fundusz zapasowy spółki podwyższającej kapitał, skutkowała będzie dla tej spółki powstaniem przychodu podatkowego w wysokości tej nadwyżki.

Stanowisko Wnioskodawcy

W ocenie Spółdzielni, jeżeli w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki powstaje nadwyżka wartości wniesionego wkładu nad wartością nominalną objętych udziałów i jest ona zaliczana na kapitał zapasowy spółki zgodnie z art. 154 ustawy - Kodeks spółek handlowych, to kwota tej nadwyżki nie stanowi dla spółki podwyższającej swój kapitał zakładowy przychodu podatkowego, co wynika bezpośrednio z treści art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 154 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się na kapitał zapasowy.

Z kolei w myśl art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy.

Użyty w powyższym przepisie zwrot "kwot i wartości" wskazuje, że wyłączone z opodatkowania jest zarówno agio powstałe w skutek wniesienia wkładu w formie pieniężnej, jak i w formie niepieniężnej. Zgodnie z powyższym, kwota stanowiąca różnicę między wartością przedsiębiorstwa otrzymanego przez spółkę w drodze aportu, a wartością nominalną wydanych w zamian udziałów (z definicji równą wartości podwyższonego kapitału zakładowego) - tzw. agio - podlega dyspozycji przepisu art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile spełniają jednocześnie dwa wymagane przez ww. przepis warunki:

* rzeczona dopłata następuje przy wydaniu w zamian udziałów,

* dana wartość zostaje przekazana na kapitał zapasowy spółki.

W konsekwencji, wartość takiego agio nie podlega zaliczeniu do przychodów podatkowych spółki.

Podsumowując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, kwota będąca nadwyżką wkładu wniesionego przez wspólnika w celu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ponad wartością nominalną tych udziałów (tj. ponad wartość podwyższenia kapitału zakładowego), nie stanowi przychodu podatkowego spółki, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile została przez niego otrzymana przy wydaniu udziałów i przekazana - zgodnie z art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych - na jego kapitał zapasowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl