IPPB3/423-500/09-5/JB - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB3/423-500/09-5/JB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-500/09-5/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2009 r. (data wpływu 6 sierpnia 2009 r.), uzupełnionego w dniu 1 października 2009 r. (data wpływu 2 października 2009 r.) na podstawie wezwania z dnia 24 września 2009 r., nr IPPB3/423-500/09-2/JB o dodatkowe informacje z zakresu stanu faktycznego oraz o KRS, uzupełnienie zostało sprostowane przy piśmie z dnia 5 października 2009 r. (data wpływu w dniu 10 sierpnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zastosowania art. 22 ust. 4 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zastosowania art. 22 ust. 4 ustawy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Do końca września 2008 r. spółka M. S.A. prowadziła działalność gospodarczą w zakresie:

* działalność projektowa

* działalność doradcza

* działalność head office

i była jednostką dominującą w stosunku do spółek M, w której posiadała 100% udziałów, i P - 99% udziałów.

Od ww. spółek pobierana była dywidenda która była zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 22 pkt 4 p.d.o.p.

W dniu 12 grudnia 2008 r. spółka M wniosła zorganizowane przedsiębiorstwo aportem do spółki M S.A. Składnikiem tego aportu była cała działalność gospodarcza opisana powyżej, w tym udziały w spółkach zależnych. Od tej daty spółka M S posiada wyłącznie akcje spółki M S.A., a ta z kolei (M S.A.) posiada udziały w spółkach M K i P. Spółka M S S.A. w tym samym roku zamierza pobrać dywidendę od spółek zależnych.

Z uzupełnienia do ww. wniosku wynika, że spółki wypłacające dywidendę są spółkami będącymi podatnikami podatku dochodowego, mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca, jako odbiorca dywidendy jest spółką podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Wnioskodawca posiada bezpośrednie udziały w kapitale zakładowym spółek wypłacających dywidendę - 100% w spółce M K Sp. z o.o. oraz 99% w spółce P Sp. z o.o.

Ponadto Spółka wskazuje, że po dniu wypłaty dywidendy, zamierza nadal nieprzerwanie utrzymywać udziały w spółkach zależnych, przez okres powyżej 2 lat, uwzględniając art. 22 ust. 4b ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w roku 2009 dywidenda pobrana przez M S S.A. od spółek zależnych M K i P, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego i w latach następnych.

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Spółki, intencją ustawodawcy było zwolnienie z podatku dochodowego dywidend otrzymywanych od spółek zależnych o ile są one pobierane w trwale zorganizowanej grupie przedsiębiorstw, co ustawodawca zagwarantował przez ustalenie okresu trwałości powiązań. tj. przez okres 2 lat.

W opisanym przypadku grupa M S działając nieprzerwanie od roku 2006 i nie mając zamiaru dokonywać zmian w układzie właścicieli, kontynuuje poprzednią działalność w innej strukturze organizacyjnej poprzez utworzenie nowej formy prawnej spółki nadzorującej działalność podstawową jednostek handlowych i produkcyjnych.

Zdaniem Spółki, ponieważ zamierza ona posiadać udziały w spółkach zależnych nieprzerwanie przez okres powyżej dwóch lat, mając na uwadze art. 22 ust. 4b ustawy, na dzień wypłaty dywidendy, będzie przysługiwało jej zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z zm.), zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

3.

spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1.

4.

odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:

a.

spółka, o której mowa w pkt 2, albo

b.

zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

Stosownie do treści art. 22 ust. 4a ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 4b ww. ustawy, zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, upływa po dniu wypłaty dywidendy. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Organ wydający interpretację pragnie zauważyć, że powołane przepisy art. 22 ust. 4-4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzają wyjątek od generalnej zasady opodatkowania wypłacanych należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy. Należy podkreślić, że zarówno w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jak i sądów administracyjnych, a także piśmiennictwie ukształtowany jest jednoznaczny pogląd, w myśl którego przepisy prawa podatkowego należy wykładać ściśle i zgodnie z ich literalnym brzmieniem, tym bardziej jeżeli dotyczą one ulg i zwolnień podatkowych, stanowiących odstępstwo od konstytucyjnej zasady powszechności i równości opodatkowania.

Z przytoczonych przepisów jednoznacznie wynika, że warunkiem zwolnienia od podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spełnienie przez uzyskującego dywidendę jednocześnie wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że:

* spółki wypłacające dywidendę, są spółkami mającymi siedzibę na terytorium RP,

* Wnioskodawca - M S.A.- jako odbiorca dywidendy jest spółką podlegającą w RP opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów,

* Wnioskodawca posiada, od 12 grudnia 2008 r., bezpośrednio udziały w kapitale zakładowym spółek wypłacających dywidendę - 100% w spółce M K Sp. z o.o., oraz 99% w spółce P Sp. z o.o.

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, iż po dniu wypłaty dywidendy, zamierza nadal nieprzerwanie utrzymywać, przez okres 2 lat, udziały w spółkach zależnych, uwzględniając art. 22 ust. 4b ustawy.

A zatem, odnosząc powyższe do treści art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy stwierdzić, że na dzień wypłaty dywidendy - przypadający w 2009 r., nie spełnione zostaną podstawowe przesłanki zwolnienia z opodatkowania, a mianowicie bezpośrednie, nieprzerwane 2-letnie, posiadanie przez Spółkę udziałów w kapitale zakładowym spółek zależnych. Do bezpośredniego, nieprzerwanego 2 letniego okresu posiadania udziału w spółce zależnej, nie można zaliczyć wcześniejszego okresu posiadania tych udziałów przez spółkę M S Sp. z o o., która wniosła ten udział w drodze aportu do Spółki M S.A. Istotne znaczenie, ma tu bezpośrednie posiadanie odpowiedniego procentowego udziału w kapitale spółki wypłacającej dywidendę. A zatem fakt, że Spółka otrzymała udziały w spółkach zależnych w drodze aportu pozostaje w kwestii uznania, określonego w ustawie, nieprzerwanego 2-letniego okresu ich posiadania w spółkach zależnych, bez znaczenia.

Jednakże, zwolnienie wynikające z art. 22 ust. 4 ustawy, będzie miało zastosowanie na dzień wypłaty dywidendy, jeżeli, zgodnie z art. 22 ust. 4b ustawy, Spółka zachowa wymagany-co najmniej 10% bezpośredni udział w kapitale zakładowym spółek zależnych w ciągu dwóch lat, od daty objęcia tych udziałów, tj. od dnia 12 grudnia 2008 r.

Natomiast w przypadku niedotrzymania tego warunku Spółka będzie obowiązana do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl