Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/423-471/11-2/PK1
Ustalenie wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2011 r. (data wpływu 2 czerwca 2011 r.),o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, tylko trwa od 1 grudnia do 30 listopada. W związku z powyższym w roku obrotowym trwającym od 1 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r. obowiązują ją w zakresie podatku dochodowego przepisy według stanu na dzień 1 grudnia 2010 r.. Spółka zamierza nabyć w okresie do 30 listopada 2011 r. od innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jej przedsiębiorstwo. Nabycie przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie go, jako wkładu niepieniężnego w zamian za podwyższony kapitał. W skład przedsiębiorstwa wchodzić będą składniki materialne i niematerialne. Środki trwałe w postaci komputerów i wyposażenia będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych spółki zbywającej przedsiębiorstwo w drodze aportu. Natomiast wartości stanowiące równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie handlowej i organizacyjnej (know-how), zdobyte i wypracowane przez spółkę zbywającą przedsiębiorstwo, które w ramach przedsiębiorstwa zostaną przejęte nie będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Nominalna wartość udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa będzie wyższa niż wartość rynkowa składników majątkowych wchodzących w skład wniesionego do spółki przedsiębiorstwa, w tym wartości stanowiące równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie handlowej i organizacyjnej (know-how) z dnia wniesienia do spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie

Czy nabyte w ramach przedsiębiorstwa wartości stanowiące równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie handlowej i organizacyjnej (know-how), które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, mogą zostać wycenione według wartości rynkowej i wprowadzone w tej wartości do ewidencji środków trwałych spółki nabywającej przedsiębiorstwo.

Stanowisko Wnioskodawcy

W przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2 art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nabyte w ramach przedsiębiorstwa wartości stanowiące równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie handlowej i organizacyjnej (know-how) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, które będą wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, mogą zgodnie z treścią art. 16g ust. 10 w związku z art. 16g ust. 10a zostać wycenione według wartości rynkowej i wprowadzone w tej wartości do ewidencji środków trwałych spółki nabywającej przedsiębiorstwo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl