IPPB3/423-450/09-3/JB - Powstanie przychodu w przypadku zwolnienia dłużnika z obowiązku zapłaty z tytułu nieterminowej płatności za nabytą energię elektryczną.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 7 września 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-450/09-3/JB Powstanie przychodu w przypadku zwolnienia dłużnika z obowiązku zapłaty z tytułu nieterminowej płatności za nabytą energię elektryczną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w sytuacji, gdy podmioty są powiązane w rozumieniu art. 11 ustawy i Spółka zwolni dłużnika z obowiązku zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej płatności za nabytą energię elektryczną, po stronie Spółki powstanie przychód podatkowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka jest/będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu zwolnienia dłużnika, podmiotu powiązanego z nią w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z odsetek od nieterminowego regulowania płatności za nabytą energię elektryczną.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).

Spółka Akcyjna (dalej jako: "Spółka" lub "Wnioskodawca") zawarła umowy na sprzedaż energii elektrycznej na rzecz spółki E. S.A. (dalej jako: "E."), na podstawie których Spółka dostarcza energię elektryczną do E.. Zgodnie z postanowieniami umów, Spółka wystawia z tytułu tej sprzedaży faktury na umówioną ilość oraz wartość dostarczanej energii.

Ponieważ E. nie uiściła należności w terminie płatności wskazanym w umowie, Spółka wystawiła na rzecz E. notę odsetkową, czyli dokument będący podstawą do żądania zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej płatności. Jednak po wystawieniu noty, mając na względzie dotychczasową współpracę gospodarczą spółka zdecydowała o anulowaniu 50% wartości odsetek naliczonych w tej nocie odsetkowej. Spółka w przyszłości rozważa możliwość odstąpienia od naliczania odsetek za zwłokę względem E. w takich sytuacjach. Wnioskodawca oraz E. są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako "ustawa CIT").

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, mimo iż E. oraz Spółka są podmiotami powiązanymi, w przypadku anulowania odsetek, po stronie Spółki jako wierzyciela nie powstaje przychód w wysokości anulowanych odsetek w świetle przepisów ustaw CIT...

2.

Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca w przyszłości zrezygnuje z wystawiania not odsetkowych z tytułu możliwych opóźnionych płatności kolejnych należności i odstąpi od naliczania odsetek za zwłokę, konsekwencje podatkowe będą analogiczne do opisanych powyżej, czyli czy również w przypadku odstąpienia od naliczania odsetek i braku not odsetkowych, Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu w wysokości odsetek za zwłokę w świetle przepisów ustawy CIT...

Stanowisko Wnioskodawcy

Ad. 1.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy CIT do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności. Spółka pragnie wskazać, iż powyższy przepis określa szczególny tryb opodatkowania przychodów z tytułu odsetek w odróżnieniu do innych przychodów związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 12 ust. 3 ww. ustawy. W analizowanej sytuacji odsetki zostały jedynie naliczone i następnie anulowane, w związku z powyższym nie zostały i nie zostaną otrzymane. W świetle powyższego, zdaniem Spółki jako nie otrzymane nie będą stanowić przychodów dla Spółki.

Argumentem wskazującym na zasadność stanowiska Spółki, jest również brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych lecz nie, zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również pożyczek (kredytów). Powyższe oznacza, iż naliczone, ale nie zapłacone odsetki nie stanowią również kosztu uzyskania przychodu po stronie dłużnika.

Podsumowując, decyzja o anulowaniu naliczonych odsetek powoduje, iż nie będą one nigdy otrzymane przez Spółkę jako wierzyciela, tym samym nie będą stanowiły przychodów Spółki. Naliczenie odsetek, które zostały anulowane jest neutralne podatkowo, zarówno dla Spółki jako wierzyciela, jak również dla dłużnika.

Spółka wskazuje, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji wydanych przez organy podatkowe, m.in. przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego wydanym z dnia 7 lutego 2007 r., sygn. PO 1/423-12/07/10428).

Ponadto, potwierdzenie stanowiska, zgodnie z którym umorzenie, anulowanie lub jakiekolwiek inne odstąpienie od dochodzenia odsetek jest neutralne podatkowo zostało zawarte, również w następujących interpretacjach indywidualnych:

*

Interpretacja indywidualna z dnia 14 października 2008 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IP-PB3-423-1149/08-2/KR);

*

Interpretacja indywidualna z dnia 21 lutego 2008 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPB3/423-23/08/MT);

*

Interpretacja indywidualna z dnia 2 lipca 2008 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IP-PB3-423-591/08-2/JB).

Wnioskodawca wskazuje, iż przywołane we wniosku interpretacje (zapytania w nich zawarte) dotyczyły w każdym przypadku podmiotów niepowiązanych, w rozumieniu przepisów ustawy CIT.

W opinii Wnioskodawcy brak jest podstaw do określenia dodatkowego dochodu oraz należnego podatku przez organy podatkowe z tego tytułu. Spółka podkreśla, iż sam fakt istnienia powiązań, o których mowa w art. 11 ustawy CIT, pomiędzy podmiotami nie daje organom uprawnienia do ustalenia dodatkowego dochodu i podatku od tego dochodu. Skoro zatem w przypadku podmiotów niepowiązanych anulowanie odsetek nie daje podstawy do przyjęcia, że po stronie podmiotu, który te odsetki anuluje powstaje przychód, to również w przypadku podmiotów powiązanych w sytuacji anulowania przez Spółkę odsetek za nieterminowe dokonanie płatności, po stronie Spółki jako wierzyciela nie powstanie przychód w wysokości anulowanych odsetek. Wnioskodawca uważa, że odstąpienie od dochodzenia odsetek za zwłokę nie tylko nie powoduje powstania przychodu po stronie Spółki, ale również przychodu z punktu widzenia dłużnika.

Ad.2.

W opinii Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę przytoczone powyżej argumenty, w sytuacji odstąpienia od dochodzenia odsetek za zwłokę wierzyciel nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu z tego tytułu. Spółka stoi na stanowisku, iż na powyższe nie ma wpływu wystawianie not odsetkowych.

Reasumując, w przypadku gdy w przyszłości Spółka zrezygnuje z wystawiania not odsetkowych na rzecz E., na gruncie ustawy CIT Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznawania przychodu odpowiadającego wysokości odsetek za zwlokę. Zdaniem Spółki również w przypadku nie wystawiania not odsetkowych, odstąpienie od dochodzenia odsetek za zwłokę nie będzie powodowało konieczności rozpoznania przychodu w wysokości przedmiotowych odsetek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl