IPPB3/423-404/09-3/MS - Określenie przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów spółki z o.o. w sytuacji przekazania przez spółkę osobową kwoty podatku VAT w związku z transakcją wniesienia aportu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-404/09-3/MS Określenie przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów spółki z o.o. w sytuacji przekazania przez spółkę osobową kwoty podatku VAT w związku z transakcją wniesienia aportu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2009 r. (data wpływu 12 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie neutralności wartości podatku VAT określonego na fakturze wystawionej na rzecz spółki osobowej w związku z transakcją wniesienia aportu, uzupełnionym w dniach 15.06. 2009 r. i 21 lipca 2009 r. (data wpływu do BKIP w Płocku) o kserokopię dowodu uiszczenia opłaty dotyczącej udzielonego pełnomocnictwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie neutralności wartości podatku VAT określonego na fakturze wystawionej na rzecz spółki osobowej w związku z transakcją wniesienia aportu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. ("spółka") jest spółką należącą do grupy kapitałowej I. W chwili obecnej grupa kapitałowa I. rozważa przeprowadzenie restrukturyzacji zakładającej utworzenie podmiotu (spółki celowej) lub podmiotów (spółek celowych), którego (których) zadaniem będzie zarządzanie prawami własności intelektualnej należącymi do I. G. W związku z planowaną restrukturyzacją grupy kapitałowej spółka rozważa przeniesienie wszelkich praw związanych z posiadanymi przez spółkę znakami towarowymi (znakiem towarowym) do spółki osobowej ("spółka osobowa"). Jednym z podstawowych przedmiotów działalności utworzonej spółki osobowej będzie wykorzystywanie znaków towarowych w działalności gospodarczej poprzez oddawanie znaków towarowych do odpłatnego korzystania na rzecz spółek z grupy I. G. Powyższy transfer praw majątkowych zostanie najprawdopodobniej przeprowadzony poprzez wniesienie wspomnianych praw do znaków towarowych do spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego. Znaki towarowe będące przedmiotem wkładu, stanowią własność spółki. W niektórych przypadkach prawa do niezarejestrowanych znaków towarowych (patrz niżej), które będą przedmiotem wkładu do spółki osobowej mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm. dalej: Ustawa o prawach autorskich) i mogą być objęte ochroną w zakresie przewidzianym w tejże ustawie (kwestia ta jest obecnie przedmiotem analizy prawnej prowadzonej przez spółkę). Z uwagi na długotrwałą procedurę rejestracji znaków towarowych przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być zarówno: znaki towarowe zarejestrowanie przez Urząd Patentowy, na które zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zm. dalej: prawo własności przemysłowej) przysługiwać będą spółce prawa ochronne lub znaki towarowe niezarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Urząd Patentowy, mimo ze zostały one zgłoszone przez spółkę - w takim przypadku, przedmiotem wkładu do spółki osobowej będą prawa z dokonanych przez spółkę w Urzędzie Patentowym zgłoszeń znaków towarowych, o których mowa w art. 162 ust. 6 prawa własności przemysłowej dające spółce prawo pierwszeństwa do uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe wraz prawami do korzystania ze znaków towarowych wynikającymi z ustawy o prawach autorskich (w przypadku, gdy znaki towarowe będą stanowiły utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich w stosunku do których spółce przysługuje ochrona na podstawie przepisów tej ustawy i ochrona ta zostanie przeniesiona na spółkę osobową). Po przeniesieniu powyższych praw do znaków towarowych do spółki osobowej, jeżeli zostaną one zaklasyfikowane jako wartości niematerialne i prawne zostaną one niezwłocznie (w miesiącu wniesienia wkładu do spółki osobowej) wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych spółki osobowej w wartości wynikającej z umowy ustanawiającej spółkę osobową (wartość ta nie będzie przekraczała wartości rynkowej wniesionych praw).

Po przeniesieniu przez spółkę praw do znaków towarowych planowane jest zawarcie (prawdopodobnie na okres dłuższy niż 1 rok) między spółką a spółką osobową (w zależności od rodzaju ochrony prawnej poszczególnych znaków):

A.

umowy licencyjnej na korzystanie przez spółkę ze znaków towarowych za wynagrodzeniem (w sytuacji gdy na znak towarowy udzielone zostało spółce prawo ochronne),

B.

umowy na odpłatne korzystanie przez spółkę z praw ze zgłoszeń znaków towarowych i samych znaków towarowych (polegające na wykorzystywaniu przez spółkę znaków towarowych wraz z zapewnieniem wyłączności korzystania z chwilą rejestracji znaków towarowych przez Urząd Patentowy), oraz

C.

umowy na odpłatne korzystanie przez spółkę z niezarejestrowanych w Urzędzie Patentowym znaków graficznych, które mogą być objęte ochroną w zakresie przewidzianym w ustawie o prawach autorskich. Spółka podkreśla, że fakt iż część znaków towarowych nie będzie korzystała z praw ochronnych w rozumieniu art. 121 prawa własności przemysłowej, nie ma istotnego znaczenia z punktu widzenia wykorzystywania przez spółkę znaków towarowych na podstawie umowy odpłatnego korzystania z tych znaków zawartej ze spółką osobową (w przypadkach b) i c) powyżej). Wynika to z faktu, ze jednym z istotnych argumentów przemawiającym za zawarciem wspomnianej umowy i korzyścią wynikającą z jej zawarcia będą przysługujące spółce osobowej prawa ze zgłoszenia znaków towarowych (oraz potencjalnie autorskie prawa majątkowe do znaków) oraz związane z nimi wysokie prawdopodobieństwo uzyskania w przyszłości pełnej ochrony wyłącznego korzystania ze znaków towarowych na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (we wniosku oznaczone nr 3):

Czy wartość podatku VAT określona na fakturze wystawionej przez spółkę na rzecz spółki osobowej w związku z transakcją aportu która zostanie wypłacona przez spółkę osobową na rzecz spółki będzie neutralna z perspektywy rozliczeń spółki w podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. nie będzie stanowiła przychodu ani kosztu uzyskania przychodów).

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem spółki kwota podatku VAT przekazana przez spółkę osobową na rzecz spółki w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej będzie neutralna z perspektywy rozliczeń spółki dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, tekst jedn. kwota ta nie będzie stanowiła przychodu podatkowego dla spółki oraz w wyniku alokacji przychodów i kosztów spółki osobowej do jej wspólników kwota ta nie będzie stanowiła kosztu podatkowego dla spółki.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) (dalej: ustawa o CIT) do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług. Podatek VAT jako element ceny należnej obciąża bezpośrednio nabywcę towaru lub usługi i pozostaje neutralny dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Powyższa zasada neutralności podatku VAT znajduje potwierdzenie w utrwalonej doktrynie Sądów Administracyjnych i organów podatkowych. W konsekwencji, podatek należny wykazany na fakturze wystawionej przez spółkę na rzecz spółki osobowej przekazany spółce przez spółkę osobową nie będzie stanowił przychodu podatkowego dla spółki. W odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów należy zauważyć, że art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o CIT wprost stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług z tym, że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony:

*

jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,

*

w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Zdaniem spółki w analizowanej sytuacji nie będzie miała miejsce żadna z wyżej wymienionych sytuacji określających prawo do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów podatku VAT naliczonego.

W związku z powyższym spółka jako wspólnik spółki osobowej nie będzie uprawniona do uwzględnienia w swoich rozliczeniach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych jako kosztu uzyskania przychodów wartości podatku VAT naliczonego przekazanego przez spółkę osobową na rzecz spółki. Spółka pragnie zaznaczyć, że powyżej przedstawione stanowisko odnośnie neutralności podatku VAT wynikającego z transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku gdyby część kwoty określonej na fakturze odnosząca się do wartości podatku VAT należnego została przekazana spółce po uzyskaniu przez spółkę osobową zwrotu podatku VAT naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl