Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 21 września 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/423-366/09-2/MS
Powstanie przychodu w sytuacji wniesienia przez osobę prawną aportu w postaci prawa własności gruntów lub prawa użytkowania wieczystego do spółki osobowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2009 r. (data wpływu 29 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodów w związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę m.in. prawa własności gruntów lub prawa użytkowania wieczystego gruntów do spółki osobowej jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej j podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodów w związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę m.in. prawa własności gruntów lub prawa użytkowania wieczystego gruntów do spółki osobowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny / następujące zdarzenia przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą prawną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W skład majątku Wnioskodawcy wchodzą/będą wchodzić m.in. prawo własności gruntów lub prawo użytkowania wieczystego gruntów. Przedmiotowe grunty są/będą niezabudowane albo zabudowane budynkami lub budowlami. Wnioskodawca tworzy spółkę jawną lub spółkę komandytową. Udziały w spółce osobowej Wnioskodawca pokrywa m.in. wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości, w zamian za co otrzymuje udział kapitałowy w spółce osobowej, stając się jednocześnie wspólnikiem w spółce osobowej. Wartość aportu wycenia się na podstawie cen rynkowych i taka też wartość jest wykazywana w umowie spółki osobowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku Nr 1):

Czy wniesienie do spółki osobowej aportu w postaci nieruchomości będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wniesienie przez niego nieruchomości do spółki osobowej w zamian za udziały spółki osobowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Za prawidłowością stanowiska Wnioskodawcy przemawiają następujące argumenty:

*

transparentność podatkowa spółki osobowej, której konsekwencją jest podatkowa neutralność relacji pomiędzy spółką osobową a jej wspólnikiem;

*

odmienna konstrukcja spółki osobowej od spółki kapitałowej, skutkująca odmiennym podatkowo traktowaniem wniesienia wkładu do każdego z typów spółek - za wniesiony do spółki osobowej wkład wspólnik spółki osobowej nie otrzymuje udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jak ma to miejsce w spółce kapitałowej.

1. Transparentność podatkowa spółki osobowej - podatkowa neutralność przychodu.

W myśl przepisu art. 8 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe. Spółka osobowa ma zdolność do czynności prawnych, nie posiada jednak osobowości prawnej. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o p.d.o.p. spółka osobowa nie podlega przepisom tejże ustawy. Opodatkowaniu na podstawie ustawy o p.d.o.p. podlegają natomiast wspólnicy spółki osobowej - w tym Wnioskodawca, będący w przytoczonym stanie faktycznym osobą prawną.

Zasady opodatkowania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną uregulowane zostały w art. 5 ustawy o p.d.o.p.) W myśl powyższej regulacji przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 2 ustawy o p.d.o.p., powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania min. kosztów uzyskania przychodów. Jako że spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a podatnikami tegoż podatku są jej wspólnicy, pozostaje ona transparentna podatkowo.

Powyższe oznaczą, iż co do zasady przesunięcia majątkowe pomiędzy wspólnikiem spółki osobowej, który jest podatnikiem a spółką osobową, która nie jest podmiotem w podatku dochodowym są neutralne z punktu widzenia ustawy o p.d.o.p.) Wynika to z faktu, że w świetle podatku dochodowego przedmiot majątkowy zostaje w dalszym ciągu własnością tego samego podatnika. Wskazana zasada dotyczy także wniesienia do spółki osobowej wkładu przez jej wspólnika. Powyższa zasada znajduje potwierdzenie w regulacjach ustawy o p.d.o.p.) Regulacja art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o p.d.o.p., która formułuje pojęcie przychodu stanowi, iż przychodem jest "nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Wnioskodawca zaznacza, iż w przeciwieństwie do regulacji dotyczących spółki kapitałowej, nie istnieją żadne inne regulacje ustawy o p.d.o.p., które wiązałyby z czynnością wniesienia wkładu do spółki osobowej powstanie przychodu po stronie wnoszącego wkład. W związku z powyższym zasadne jest twierdzenie, że czynność wniesienia aportu do spółki osobowej nie wywołuje skutków podatkowych w podatku dochodowym ani po stronie spółki, ani po stronie wspólników spółki osobowej.

2. Brak kapitału zakładowego, w odniesieniu, do którego określony został obowiązek podatkowy.

Za słusznością poglądu prezentowanego przez Wnioskodawcę przemawia również brzmienie przepisu art. 12 ust. 1 lit. b) ustawy o p.d.o.p., który jako dzień powstania przychodu określonego w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o p.d.o.p. wskazuje dzień:

*

zarejestrowania spółki kapitałowej albo

*

wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, albo

*

wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Analizę przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o p.d.o.p. należy zacząć od przeanalizowania przepisów Kodeksu spółek handlowych. Pojęcie kapitału zakładowego występuje tam przede wszystkim w odniesieniu do spółek kapitałowych, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 152 i n. k.s.h.), spółki akcyjnej (art. 302 i n. k.s.h.), a także w drodze regulacji szczególnej w spółce komandytowo - akcyjnej (art. 126 i n. k.s.h.).

Zestawiając ze sobą przepisy k.s.h. i ustawy o p.d.o.p. należy dojść do wniosku, że w przypadku aportu do spółki osobowej, wspólnik spółki osobowej w zamian za wniesiony wkład, nie otrzymuje praw majątkowych w postaci udziałów lub akcji jak ma to miejsce w przypadku wniesienia wkładu do spółki kapitałowej. W przypadku wniesienia wkładu do spółki kapitałowej, wnoszący wkład uzyskuje więc świadczenie, które wypełnia kategorię przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o p.d.o.p. ( art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT). Natomiast, gdy Wnioskodawca obejmuje udział w spółce osobowej majątek Wnioskodawcy zostaje tylko przesunięty do innego podmiotu, jednak to Wnioskodawca nadal pozostaje podatnikiem dochodu generowanego z wykorzystaniem przesuniętego do spółki osobowej majątku.

Prawidłowość prezentowanego powyżej stanowiska, tj. brak przychodu po stronie wnoszącego wkład niepieniężny do spółki osobowej potwierdza również wykładnia art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o p.d.o.p.) Obecne brzmienie tego przepisu wprowadzono na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kiedy to po wyrazie "spółce" dodano wyraz "kapitałowej". Z uzasadnienia do rządowego projektu powyższej ustawy j wynika, że zmiana art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o p.d.o.p. polegała na "wprowadzeniu zapisu, że skutki podatkowe związane z wnoszeniem aportów dotyczą objętych akcji (udziałów) w spółce kapitałowej".

Stanowisko prezentowane przez Spółkę znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych.

Podsumowując, Wnioskodawca uważa, iż w świetle przytoczonej argumentacji zasadne jest jej stanowisko, iż aport do spółki osobowej nie stanowi przychodu Wnioskodawcy w świetle ustawy o p.d.o.p.)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl