IPPB3/423-347/11-4/MC

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-347/11-4/MC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2011 r. (data wpływu 26 kwietnia 2011 r.) uzupełnione pismem z dnia 6 czerwca 2011 r. (data wpływu 7 czerwca 2011 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 30 maja 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu:

* najmu pomieszczeń gospodarczych oraz stanowisk parkingowych członkom wspólnoty - jest prawidłowe,

* najmu pomieszczeń gospodarczych oraz stanowisk parkingowych osobom trzecim - jest nieprawidłowe,

* odsetek od środków na lokacie bankowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu przeznaczonego na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli lokali wdanej nieruchomości. Nie posiada ona osobowości prawnej, może jednak nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Nie posiada odrębnego majątku, gdyż w całości należy on do wszystkich właścicieli. Posiada rachunek bankowy i za jego pomocą dokonuje rozliczeń finansowych. Nasza wspólnota w imieniu i na rzecz wszystkich właścicieli zawiera umowy na obsługę nieruchomości, dostawę mediów oraz dokonuje zakupów materiałów potrzebnych do bieżącej obsługi. Ww. koszty ponoszą proporcjonalnie do swoich udziałów właściciele. Pobierane są od nich zaliczki zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali. Raz do roku dokonywane są rozliczenia pobranych zaliczek.

Pokrywaniu wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej mogą służyć także pożytki i inne przychody. Art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówi, że wolne od podatku są dochody (...) wspólnot mieszkaniowych (...) uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Wspólnota Mieszkaniowa jest właścicielem kilkunastu miejsc parkingowych oraz kilku pomieszczeń gospodarczych, które odpłatnie wynajmuje członkom wspólnoty oraz osobom trzecim (zamieszkałym w sąsiednich nieruchomościach). Powierzchnie te stanowią część wspólną Wspólnoty. Ponadto niewydatkowane środki z bieżącej obsługi nieruchomości jaki z pożytków umieszczane są w bankach na lokatach terminowych.

W związku z brakiem jednoznacznej interpretacji od uzyskanych z tych tytułów dochodów odprowadzany jest podatek CIT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania

Czy uzyskiwane przez Wspólnotę Mieszkaniową przychody;

* z najmu pomieszczeń oraz stanowisk parkingowych, które wchodzą w skład nieruchomości wspólnej,

* z lokat terminowych są wolne od podatku dochodowego pod warunkiem przekazania ich na cele związane z gospodarką mieszkaniową.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Naszym zdaniem oraz zgodnie np. z Interpretacja indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie "dochód uzyskany z wynajmu pomieszczeń wspólnych właścicielom i najemcom lokali mieszkalnych we Wspólnocie oraz firmom obsługującym Wspólnotę jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod warunkiem przeznaczenia go na utrzymanie zasobów mieszkaniowych." Ponadto uważamy, że wolne od podatku są dochody pochodzące z gospodarki finansowej, w tym lokowanie pieniędzy (pochodzących z zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej, media, fundusz remontowy czy pożytków) na lokatach terminowych. Racjonalnym wydaje się fakt, iż środki, które nie zostały wydatkowane w danym momencie działalności powinny być jak najbardziej korzystnie ulokowane. Nasze zdanie podziela Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, który 15 lipca 2010 r. (sygnatura akt I SA/Wr 497/10) orzekł jak powyżej.

Biorąc powyższe pod uwagę jak i stanowisko Ministra Finansów zawarte w piśmie z 5 marca 2008 r. - znak DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82 uważamy przychody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi jako zwolnione z podatku dochodowego....

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdzam, co następuje:

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu.

W myśl art. 3 ww. ustawy, grunt oraz wszelkie części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego niewyodrębnione lokale (nieruchomość wspólna), stanowią ich współwłasność w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej budynku. Współwłasność nieruchomości wspólnej jest przymusowa.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm dalej: p.d.o.p.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty: w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 p.d.o.p. wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 p.d.o.p. wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Stosownie do wyżej cytowanego przepisu zwolnione od podatku są wyłącznie te dochody wspólnoty mieszkaniowej, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

Wobec tego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z:

* gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz

* innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Przez "zasoby mieszkaniowe" należy rozumieć:

1.

znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże,

2.

pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, np.: spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,

3.

urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak np.: zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki oraz inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody (np. opłaty, czynsze, odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat) oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 p.d.o.p., wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Ze zwolnienia nie będą natomiast korzystały dochody wspólnoty mieszkaniowej otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, nie spełniony bowiem będzie jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy.

Z treści wniosku wynika, że Wspólnota uzyskuje dochód z najmu pomieszczeń gospodarczych oraz stanowisk parkingowych, które wchodzą w skład nieruchomości wspólnej i z odsetek od lokat bankowych.

Odnośnie dochodu z najmu pomieszczeń gospodarczych i miejsc parkingowych to zwolnieniu podlegają jedynie dochody pochodzące od członków Wspólnoty jako dochody pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Natomiast dochody z najmu pomieszczeń gospodarczych i miejsc parkingowych pochodzące od osób trzecich (zamieszkałych w sąsiednich nieruchomościach) nie podlegają zwolnieniu gdyż nie są to dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

W przypadku dochodów z lokat terminowych to nie podlegają one zwolnieniu przedmiotowemu. Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o własności lokali Wspólnota ma obowiązek "dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy", z tego wynika jedynie obowiązek posiadania w banku rachunku (bieżącego), za pośrednictwem którego Wspólnota przeprowadza operacje finansowe związane z prowadzoną gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Za jego pośrednictwem dokonywane są więc wpłaty i wypłaty związane z przychodami oraz kosztami tej działalności. Posiadanie tego rodzaju rachunku bankowego jest zatem niezbędne dla prowadzenia przez Wspólnotę gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Uzasadnione jest więc zaliczanie otrzymanych odsetek od środków znajdujących się na tego rodzaju rachunku do dochodów osiąganych z tej działalności. Tego rodzaju dochodem nie są natomiast odsetki od lokat zdeponowanych na rachunkach terminowych, bez względu na źródło pochodzenia środków znajdujących się na nich. Posiadanie rachunku terminowego nie jest niezbędne dla prowadzenia działalności związanej z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.

Dochody z odsetek z lokaty terminowej (nawet jeśli zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych) - nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 cytowanej ustawy, bowiem nie można uznać, iż osiągnięte zostały z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dochody te nie mogą być uznane za dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, bo ich źródłem nie są zasoby mieszkaniowe ale kapitał zdeponowany na terminowych lokatach bankowych. Stosownie więc do postanowień art. 7 ust. 1 dochód z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Odnosząc się do powołanego przez Wspólnotę we wniosku orzeczenia sądu administracyjnego organ podatkowy podkreśla, iż zostało ono wydane w indywidualnej sprawie w odzwierciedleniu do konkretnego stanu faktycznego i nie ma charakteru wiążącej wykładni prawa podatkowego. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż zostały wydane orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych także przeciwne do stanowiska Wnioskodawcy w zakresie dochodów z odsetek na lokacie bankowej: wyrok WSA z dnia 7 czerwca 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 3148/10 (nieprawomocny), wyrok WSA z dnia 13 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Op 366/07 (prawomocny), wyrok WSA z dnia 17 czerwca 2009 r. sygn. akt I SA/Kr 581/09 (prawomocny). Natomiast, powołany przez Wnioskodawcę wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu sygn. akt I SA/Wr 497/10 jest nieprawomocny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie dochodów z:

* najmu pomieszczeń gospodarczych oraz stanowisk parkingowych członkom wspólnoty - jest prawidłowe,

* najmu pomieszczeń gospodarczych oraz stanowisk parkingowych osobom trzecim - jest nieprawidłowe,

* odsetek od środków na lokacie bankowej - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl