IPPB3/423-308/09-4/MS - Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci znaków towarowych do spółki komandytowej a powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Zasady ustalenia wartości poszczególnych składników wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki komandytowej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-308/09-4/MS Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci znaków towarowych do spółki komandytowej a powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Zasady ustalenia wartości poszczególnych składników wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki komandytowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki we wniosku z dnia 9 marca 2009 r. (data wpływu 15 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej między innymi podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Wnioskodawcę aportu do spółki osobowej oraz zasady ustalania wartość początkowej poszczególnych składników przedmiotowego aportu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2009 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Wnioskodawcę aportu do spółki osobowej oraz zasady ustalania wartość początkowej poszczególnych składników przedmiotowego aportu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka, która prowadzi działalność opodatkowaną VAT jest właścicielem znaków towarowych. Spółka zamierza zawiązać spółkę osobową prawa handlowego, np. komandytową lub jawną (dalej: SpK), której przedmiotem działalności będzie m.in. udzielanie licencji na korzystanie ze znaków towarowych i w której Spółka zostanie wspólnikiem. Jako wkład do SpK Spółka zamierza wnieść znaki towarowe. Wartość poszczególnych wnoszonych przez Spółkę znaków towarowych określona zostanie w umowie spółki i uchwale aportowej. Spółka przewiduje przy tym, że wartość rynkowa netto znaków towarowych określona na dzień wniesienia ich do SpK będzie wyższa od wartości księgowej znaków towarowych ujawnionej w księgach Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

1.

Czy wniesienie przez Spółkę poszczególnych znaków towarowych jako wkładu niepieniężnego do SpK spowoduje powstanie po stronie Spółki obowiązku zapłaty p.d.o.p. z tytułu dokonania tej czynności.

2.

W jaki sposób powinna zostać ustalona wartość wniesionych do SpK poszczególnych znaków towarowych, będąca podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad.1

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: p.d.o.p.) przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Literalne brzmienie tego przepisu wskazuje, że znajduje on zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy aport wnoszony jest do spółek kapitałowych lub do spółdzielni. Mając na uwadze generalną zasadę interpretacji prawa podatkowego, zgodnie z którą niedopuszczalna jest rozszerzająca wykładnia przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że wniesienie wkładu do spółki osobowej nie spełnia wymogów określonych w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o p.d.o.p., w związku z czym nie powoduje to powstania przychodu.

Dodatkowo Spółka zaznacza, że nie istnieją też żadne inne przepisy ustawy o p.d.o.p., które wiązałyby z taką czynnością powstanie obowiązku podatkowego po stronie Spółki. W konsekwencji zdaniem Spółki wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (w tym do spółki komandytowej) nie powoduje po jej stronie powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji podatkowych wydanych przez organy podatkowe.

Spółka stoi na stanowisku, że nie istnieją również podstawy prawne do opodatkowania wniesienia wkładów do XX na zasadach ogólnych, gdyż:

1.

po pierwsze, art. 12 ani inny przepis p.d.o.p. nie przewiduje opodatkowania tego rodzaju zdarzeń;

2.

po drugie, właścicielem Znaku Towarowego staje się XX, a nie wspólnicy. Oznacza to, że otrzymanie przez XX wkładu w postaci Znaku Towarowego nie powinno być zdarzeniem opodatkowanym p.d.o.p. dla Spółki.

W związku powyższym, Spółka uważa, że wniesienie przez nią znaków towarowych w formie aportu do SpK nie spowoduje powstania po jej stronie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. 2

Z uwagi na fakt, iż spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami podatku dochodowego są poszczególni wspólnicy. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o p.d.o.p. zasadę tę stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Przepisy te są sformułowaniem zasady transparentności podatkowej spółek osobowych, zgodnie z którą ich przychody i koszty zostają w odpowiedniej proporcji, przypisane bezpośrednio do ich wspólników.

Ustawa o p.d.o.p. nie zawiera przepisów, które określają wartość, po której składniki majątkowe powinny zostać zaliczone do majątku SpK. W szczególności ustawa o p.d.o.p. nie określa sposobu ustalenia wartości początkowej wkładów wnoszonych do spółki osobowej. Zdaniem Spółki w takim wypadku odpowiednie zastosowanie powinna mieć metoda określona w art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.p., zgodnie z którą za wartość początkową wniesionych w ramach wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej, a także udziału w spółdzielni środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. Przepis ten nie ma jednak bezpośrednio zastosowania w rozpatrywanej sytuacji, gdyż nie obejmuje on wnoszenia wkładu do spółki osobowej. Spółka uważa jednak, iż ze względu na brak odpowiedniej regulacji w ustawie o p.d.o.p., (jak również biorąc pod uwagę fakt, że kwestia ustalenia wartości początkowej wkładów wnoszonych do spółek osobowych przez osoby fizyczne została uregulowana w sposób analogiczny przez art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), powołany wyżej przepis ustawy o p.d.o.p. może być zastosowany odpowiednio w przypadku, gdy wkład wnoszony jest do spółki osobowej, w szczególności w przypadku, gdy wspólnikami spółki osobowej są osoby prawne efektywnie rozliczające zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego wynikającego z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę osobową.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, wartość początkowa wnoszonych do SpK poszczególnych znaków towarowych, będąca podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty wspólników SpK, powinna być równa wartości danych znaków towarowych określonej przez wspólników (w umowie spółki/uchwale aportowej, pomniejszonej o odliczamy podatek VAT, jeśli wystąpił) na dzień wniesienia tych znaków towarowych do SpK, nie wyższa jednak niż ich wartość rynkowa z dnia wniesienia wkładu.

Stanowisko przedstawione powyżej reprezentowane jest również w interpretacjach prawa podatkowego wydanych przez organy podatkowe w analogicznych sprawach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl