IPPB3/423-30/10-2/EŻ - Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów spółdzielni mieszkaniowej uzyskanych z tytułu eksploatacji oraz wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-30/10-2/EŻ Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów spółdzielni mieszkaniowej uzyskanych z tytułu eksploatacji oraz wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2010 r. (data wpływu 13 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia osiąga przychody z następujących źródeł:

1.

przychody uzyskiwane z eksploatacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych,

2.

przychody uzyskiwane z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych,

3.

przychody uzyskiwane z eksploatacji lokali użytkowych posiadających spółdzielcze prawa do lokalu, znajdujące się w budynkach mieszkalnych i poza nimi,

4.

przychody uzyskiwane z garaży i miejsc postojowych w budynkach mieszkalnych i poza nimi (garaże wolno stojące, hale garażowe z miejscami postojowymi, miejsca postojowe zewnętrzne),

5.

przychody uzyskiwane z najmu lokali użytkowych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych i poza nimi (budynki niemieszkalne wolnostojące, pawilony),

6.

przychody uzyskiwane z najmu innych pomieszczeń typu nieużytkowane pralnie, suszarnie, komórki, wynajmowane na cele poprawy warunków mieszkaniowych członkom spółdzielni,

7.

przychody uzyskiwane z dzierżawy gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawy dachów i ścian budynków mieszkalnych i użytkowych,

8.

przychody z tytułu otrzymanych odsetek za nieterminowe regulowanie należności za lokale mieszkalne, lokale użytkowe posiadające własnościowe prawo do lokalu oraz lokali użytkowych w najmie,

9.

przychody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych,

10.

przychody z odszkodowań uzyskanych z tytułu ubezpieczenia majątku spółdzielni,

11.

przychody z tytułu zwrotu kosztów windykacji (opłaty sądowe, komornicze),

12.

przychody z tytułu nadwyżek ponad wkład mieszkaniowy lub budowlany lokali mieszkalnych lub użytkowych uzyskanych w przetargowej formie sprzedaży spółdzielczych praw do lokalu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Które z wymienionych przychodów Spółdzielnia może zaliczyć do gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane z eksploatacji lokali mieszkalnych, wynajmu lokali mieszkalnych oraz innych pomieszczeń takich jak pralnie suszarnie, komórki na cele związane z poprawą warunków mieszkaniowych członkom spółdzielni, opłaty uzyskiwane z garaży i miejsc postojowych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności od lokali mieszkalnych, w myśl przepisów art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a dochód uzyskany z ww. tytułów wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony będzie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdzam, co następuje:

Stosownie do treści art. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), celem spółdzielni mieszkaniowej, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Przedmiotem działalności spółdzielni może być:

1.

budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, 2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,

2.

budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,

3.

udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,

4.

budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin.

Jak wynika z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni i inne osoby wymienione w tym przepisie, obowiązani są uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z treści ww. przepisu, aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

*

dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi;

*

dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

Powyższe oznacza, iż nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nie przeznaczonej na utrzymanie tych zasobów.

Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, składają się wpływy z opłat (czynszów) pobieranych od lokatorów oraz pokrywane z nich koszty. Uwzględniając charakter opłat (czynszów) oraz pokrywanych z nich kosztów uzasadnione jest rozumienie pojęcia "zasoby mieszkaniowe" nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie.

Przez pojęcie "zasoby mieszkaniowe" należy rozumieć:

1.

znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże,

2.

pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,

3.

urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki-doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rurociągi i przewody sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci).

Związane z tymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty (czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Do takich rodzajów dochodów należy zaliczyć również opłaty, czynsze oraz odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat.

Z powołanego przepisu wynika więc, że istotny dla zwolnienia z podatku jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód (to jest cel związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych), ale również źródło pochodzenia tego dochodu. Dochody zwolnione z podatku dochodowego mogą pochodzić wyłącznie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkalnymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany.

Odnosząc przedstawiony wyżej stan prawny do zaistniałego stanu faktycznego ujętego w przedmiotowym wniosku stwierdzić należy, że:

1.

do gospodarki zasobami mieszkaniowymi należy zaliczyć:

*

przychody uzyskiwane z eksploatacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych,

*

przychody uzyskiwane z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych,

*

przychody uzyskiwane z garaży i miejsc postojowych w budynkach mieszkalnych i poza nimi (garaże wolnostojące, hale garażowe z miejscami postojowymi, miejsca postojowe zewnętrzne) - służące członkom spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokali mieszkalnych w celu zaspokajania ich potrzeb mieszkaniowych,

*

przychody uzyskiwane z najmu innych pomieszczeń typu: nieużytkowane pralnie, suszarnie, komórki, wynajmowane na cele poprawy warunków mieszkaniowych członkom spółdzielni,

*

przychody z tytułu otrzymanych odsetek za nieterminowe regulowanie należności za lokale mieszkalne,

*

przychody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych - w przypadku rachunku bieżącego, zwolnienie nie dotyczy dochodów uzyskiwanych z oprocentowania lokat bankowych czy innego inwestowania środków,

*

przychody z odszkodowań uzyskanych z tytułu ubezpieczenia majątku Spółdzielni - w części przypadającej na lokale mieszkalne,

*

przychody z tytułu zwrotu kosztów windykacji (opłaty sądowe, komornicze) - w części dotyczącej zasobów mieszkaniowych,

*

przychody z tytułu nadwyżek ponad wkład mieszkaniowy lub budowlany lokali mieszkalnych uzyskanych w przetargowej formie sprzedaży spółdzielczych praw do lokalu.

2.

natomiast nie zaliczają się do gospodarki zasobami mieszkaniowymi:

*

przychody uzyskiwane z eksploatacji lokali użytkowych posiadających spółdzielcze prawo do lokalu, znajdujące się w budynkach mieszkalnych i poza nimi,

*

przychody uzyskiwane z najmu lokali użytkowych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych i poza nimi (budynki niemieszkalne wolnostojące, pawilony),

*

przychody uzyskiwane z dzierżawy gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawy dachów i ścian budynków mieszkalnych i użytkowych - np. pod reklamę,

*

przychody z tytułu otrzymanych odsetek za nieterminowe regulowanie należności za lokale użytkowe posiadające własnościowe prawo do lokalu oraz lokali użytkowych w najmie,

*

przychody z odszkodowań uzyskanych z tytułu ubezpieczenia majątku Spółdzielni - w części przypadającej na lokale użytkowe,

*

przychody z tytułu zwrotu kosztów windykacji (opłaty sądowe, komornicze) - w części dotyczącej lokali użytkowych,

*

przychody z tytułu nadwyżek ponad wkład mieszkaniowy lub budowlany lokali użytkowych uzyskanych w przetargowej formie sprzedaży spółdzielczych praw do lokalu.

W związku z powyższym stanowisko Spółdzielni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl