Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 sierpnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/423-294/09-2/GJ
Zwolnienie spółki jako płatnika z obowiązku pobrania podatku dochodowego z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz udziałowca.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2009 r. (data wpływu 26 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: braku obowiązku Spółki jako płatnika do pobrania podatku dochodowego z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz udziałowca - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w sprawie braku obowiązku Spółki jako płatnika do pobrania podatku dochodowego z tytułu wypłaty na rzecz udziałowca dywidendy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka mająca siedzibę w W. nabyła od spółki typu company limited by shares z siedzibą w Republice Cypryjskiej (Wystawca Weksla) dokument zatytułowany "P N" opiewający na kwotę wyrażoną w złotych polskich. Dokument "P No" został sporządzony w oparciu o prawo cypryjskie i stanowi odpowiednik polskiej instytucji weksla, będącego zobowiązaniem do zapłaty na rzecz oznaczonego podmiotu określonej kwoty w określonym terminie. Stosownie do art. 101 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282), weksel własny zawiera:

1.

nazwę " weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono,

2.

przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej,

3.

oznaczenie terminu płatności,

4.

oznaczenie miejsca płatności,

5.

nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana,

6.

oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla,

7.

podpis wystawcy weksla.

Wystawiając weksel (poprzez podjęcie uchwały przez Zarząd Wystawcy Weksla w dniu 20 maja 2008 r.) Wystawca Weksla zobowiązał się w jego treści do zapłaty na rzecz remitenta (Spółki) przy okazaniu weksla Wystawcy Weksla (lecz nie wcześniej niż w dniu 26 maja 2009 r.) kwoty, na którą opiewa weksel plus odsetek naliczonych od dnia wystawienia weksla do dnia zapłaty (okazania weksla) według stopy procentowej równej 5% rocznie. Kapitalizacja odsetek następuje w dniu płatności (tj. okazania weksla).

Na podstawie wyżej opisanej uchwały Zarządu Wystawcy Weksla z dnia 20 maja 2008 r. Spółka znajduje się w posiadaniu weksla wydanego w Nikozji, Republice Cypru w dniu 27 maja 2008 r. przez Wystawcę Weksla, opiewającego na kwotę wyrażoną w złotych polskich, zawierającego bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty, tejże kwoty na rzecz lub na zlecenie Spółki w terminie nie wcześniejszym niż 26 maja 2009 r. Umieszczenie w treści weksla słów "na zlecenie" oznacza, że weksel może być przedmiotem obrotu przez indosowanie, czyli oświadczeniem zbywcy skutkującym przeniesieniem praw z weksla. Sytuacja finansowa Spółki jest na tyle dobra, że pozwala na podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy. Mając powyższą możliwość na uwadze Spółka zamierza podjąć uchwalę dotyczącą wypłaty dywidendy jedynemu udziałowcowi Spółki - cypryjskiej spółce typu company limited by shares (będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Republice Cypru ("Udziałowiec"). Udziałowiec jest tzw. rezydentem podatkowym Cypru. Spółka oraz Udziałowiec są świadomi znaczących trudności w pozyskaniu finansowania w formie pieniężnej pojawiających się obecnie na polskim rynku finansowym. Finansowanie to jest Spółce niezbędne w celu zrealizowania zaplanowanych na 2009 rok inwestycji. Ponadto Spółka oraz Udziałowiec są świadomi sytuacji finansowej Wystawcy Weksla, która obecnie nie pozwala na pozyskanie środków pieniężnych od Wystawcy Weksla. Ponadto, Spółka oraz Udziałowiec są świadomi, że ewentualne dochodzenie roszczeń pieniężnych wynikających ze wskazanego wyżej weksla (tj. roszczeń o zapłatę kwoty głównej oraz odsetek, dalej jako: "Roszczenia") wobec Wystawcy Weksla (spółki z siedzibą na Cyprze) będzie dużo łatwiejsze w sytuacji gdy tych Roszczeń będzie dochodzić Udziałowiec (Jako spółka z siedzibą na Cyprze), a nie Spółka (podmiot z siedzibą w Polsce). W takiej sytuacji ewentualne dochodzenie Roszczeń odbędzie się pomiędzy dwiema spółkami cypryjskimi przed cypryjskim sądem, a nie pomiędzy spółką w siedzibą w Polsce przed polskim sądem wobec spółki z siedzibą na Cyprze. W takiej sytuacji egzekucja Roszczeń byłaby bowiem znacząco utrudniona. Z powyższych względów Spółka planuje wypłatę dywidendy nie w formie pieniędzy znajdujących się na koncie bankowym Spółki (oraz potrzebnych na zaplanowane inwestycje), tylko w formie przeniesienia Roszczeń pieniężnych (tj. roszczeń o zapłatę kwoty głównej oraz odsetek) wynikających ze wskazanego wyżej weksla na rzecz Udziałowca, który następnie zamierza w razie takiej potrzeby dochodzić tych Roszczeń przed sądami cypryjskimi. Przeniesienie odbyłoby się w wartości nominalnej Roszczeń. Co najmniej 10% udziałów w Spółce zostało nabytych przez Udziałowca w dniu 29 października 2007 r., a więc okres nieprzerwanego posiadania udziałów upłynie dopiero 29 października 2009 r. Wartość dywidendy obejmie zarówno zysk osiągnięty przez Spółkę w 2008 r. jak i zyski z lat ubiegłych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w związku ze spełnieniem warunków wynikających ze zwolnienia wprowadzonego na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, Spółka ma obowiązek pobrania podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz Udziałowca...

Stanowisko Spółki:

Zdaniem Spółki, w związku ze spełnieniem wszystkich przesłanek wynikających ze zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT Spółka nie ma obowiązku pobrania podatku z tytułu wypłaty Dywidendy na rzecz Udziałowca. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT - podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

W myśl art. 22 ust. 4 ustawy, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

3.

spółka, o której mowa w pkt 2 posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,

4.

odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:

a.

spółka, o której mowa w pkt 2, albo

b.

zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

Przepis art. 22 ust. 4a Ustawy o CIT określa, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Jednocześnie, w myśl art. 26 ust. 1c tej ustawy, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2, bądź spółkę, o której mowa w art. 22 ust 4 pkt 2:

1.

jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji lub

2.

istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Zdaniem Spółki wypłata Wynagrodzenia podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ na dzień wypłaty będą spełnione wszystkie warunki zwolnienia wynikającego z art. 22 ust. 4 Ustawy CIT. tj:

1.

Spółka (tj. podmiot wypłacający dywidendę) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz posiada siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Rolskiej (jest tzw. rezydentem podatkowym w Polsce);

2.

Uzyskującym dochód (przychód) z dywidendy jest Udziałowiec będący spółką podlegającą w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (tj. w Republice Cypru) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (tj. jest rezydentem podatkowym na Cyprze);

3.

Odbiorcą przychodu z tytułu dywidendy jest Udziałowiec;

4.

Udziałowiec zamierza posiadać bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki, nieprzerwanie przez okres przekraczający 2 lata (udziały w Spółce zostały nabyte w dniu 29 października 2007 r., a więc okres nieprzerwanego posiadania udziałów upłynie dopiero 29 października 2009 r.) oraz

5.

Udziałowiec udokumentuje swoją siedzibę dla celów podatkowych aktualnym certyfikatem rezydencji podatkowej wydanym przez władze podatkowe na Cyprze. Wypłata dywidendy ze Spółki do Udziałowca bez podatku CIT u źródła w Polsce jest możliwa już na dzień dzisiejszy, jednak pod warunkiem, że Udziałowiec utrzyma co najmniej 10% udziałów w Spółce do dnia 29 października 2009 r. Jest to zgodne z art. 22 ust. 4b Ustawy o CIT.

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że ze względu na mające zastosowanie zwolnienie podatkowe nie ma ona obowiązku pobrania podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu na rzecz Udziałowca.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 191 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, który został przeznaczony do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Prawo do udziału w zyskach, zwane prawem do dywidendy, jest jedną z najważniejszych form realizacji praw udziałowców tworzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) dywidenda jest przychodem udziałowca (akcjonariusza) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Podatnikiem podatku z tytułu dywidendy jest osoba prawna uzyskująca dochód. Podatek od dywidend ma postać podatku u źródła. Oznacza to, że jest on pobierany przez spółkę dokonującą wypłaty dywidendy, która występuje w charakterze płatnika podatku (art. 26 ust. 1 ustawy). Do poboru podatku dochodzi w momencie wypłaty dywidendy.

Podatek ustala się w wysokości 19% uzyskanego dochodu (art. 22 ust. 1 ustawy).

Jednocześnie ustawodawca przewidział w określonych warunkach zwolnienie od podatku dochodowego dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Warunki te określił w art. 22 ust. 4 ustawy i uzależnił zwolnienie od ich łącznego spełnienia:

1.

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

3.

spółka, o której mowa w pkt 2 posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,

4.

odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:

a.

spółka, o której mowa w pkt 2, albo

b.

zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

Ponadto zwolnienie od podatku dochodowego ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, mających siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie przysługuje również spółkom, które przed uzyskaniem wpłaty świadczenia z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiadały wymagany udział kapitałowy w spółce wypłacającej przez okres krótszy niż 2 lata, ale planują go utrzymać przez wymagany dwuletni okres. Przy czym warunek ten jest również spełniony, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (lub akcji) w określonej wysokości uprawniającej do skorzystania ze zwolnienia upływa po dniu uzyskania dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Odnosząc powyższe przepisy do zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku w ocenie Organu istnieją podstawy do zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązku pobrania podatku dochodowego z tytułu wypłaty dywidendy. Wypłacającym dywidendę jest Spółka, osoba prawna, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dywidendę otrzyma spółka (rezydent cypryjski) podlegająca na Cyprze, będącym członkiem Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka cypryjska posiada 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy od 29 października 2007 r. i zamierza posiadać je do 29 października 2009 r., spełniając warunek dwuletniego posiadania udziałów w kapitale Spółki. Wcześniejsza wypłata dywidendy przy warunku posiadania 10% udziałów również uprawnia do zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że w przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów przez spółkę cypryjską w wysokości 10% w kapitale Spółki, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, udziałowiec cypryjski jest obowiązany do zapłaty podatku wraz z odsetkami od wypłaconej dywidendy w wysokości 19% dochodów do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracił prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia (art. 22 ust. 4b ustawy). Spółka jako płatnik nie pobierze podatku od wypłaconej dywidendy pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby spółki cypryjskiej dla celów podatkowych uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, 09-402 Płock, ul. 1 Maja 10.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl