IPPB3/423-189/11-5/AG - Ustalenie kosztów uzyskania przychodów spółki z o.o. w związku ze sprzedażą udziałów spółki kapitałowej, nabytych uprzednio w wyniku operacji wymiany udziałów.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-189/11-5/AG Ustalenie kosztów uzyskania przychodów spółki z o.o. w związku ze sprzedażą udziałów spółki kapitałowej, nabytych uprzednio w wyniku operacji wymiany udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2011 r. (data wpływu 2 marca 2011 r.) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Wnioskodawca") planuje dokonać operacji wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d u.p.d.o.p. W ramach przedmiotowej operacji wymiany udziałów, do Wnioskodawcy zostaną wniesione udziały spółki kapitałowej A (dalej: "Spółka A") tytułem wkładu niepieniężnego. W zamian za otrzymane udziały Spółki A, Wnioskodawca wyda własne udziały udziałowcowi Spółki A (dalej: "Spółka zbywająca"), który również jest spółką kapitałową.

Wszystkie opisane powyżej spółki - Wnioskodawca, Spółka A i Spółka zbywająca mają siedziby w Polsce, tj. stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: u.p.d.o.p., podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Planowana operacja wymiany udziałów zostanie dokonana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: "k.s.h."), zgodnie z którą wniesienie aportu stanowi jedyną dozwoloną formę prawną dokonania operacji wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d u.p.d.o.p. W konsekwencji, w wyniku planowanej operacji wymiany udziałów, Spółka zbywająca wniesie do Wnioskodawcy wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych w Spółce A, a w zamian wniesiony wkład niepieniężny Wnioskodawca wyda Spółce zbywającej wyemitowane udziały we własnym kapitale, który zostanie podwyższony wskutek wniesienia aportu.

Udziały Wnioskodawcy zostaną przekazane w ramach powyższej operacji wymiany udziałów Spółce zbywającej według wartości nominalnej (bez agio). Jednocześnie, nominalna wartość udziałów Wnioskodawcy, która zostanie wydana Spółce zbywającej w zamian za aport w postaci udziałów Spółki A, będzie odpowiadała rynkowej wartości udziałów Spółki A.

Powyższe będzie pozostawało w zgodzie z przepisami k.s.h., w szczególności z art. 154 § 3 w związku z art. 261 k.s.h., w świetle którego, udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się na kapitał zapasowy. W związku z powyższym, zgodnie z k.s.h., zasadą jest obejmowanie udziałów według wartości zbywczej wkładów z dnia ich wniesienia. Celem opisanej powyżej planowanej operacji wymiany udziałów będzie przejęcie przez Wnioskodawcę 100% udziałów w Spółce A, tj. przejęcie kontroli nad Spółką poprzez nabycie od jej udziałowca (tj. Spółki zbywającej) udziałów w kapitale tej Spółki A dających większość głosów. Innymi słowy, w rezultacie powyższej planowanej operacji wymiany udziałów, Spółka A stanie się spółką zależną Wnioskodawcy, a Spółka zbywająca stanie się udziałowcem Wnioskodawcy. Ponadto, Wnioskodawca rozważa w przyszłości sprzedaż udziałów Spółki A, które nabędzie w ramach opisanej powyżej operacji wymiany udziałów. Spółka nabywająca nie dokona zapłaty za udziały spółki A (otrzymane w wyniku transakcji wymiany udziałów) w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d u.p.d.o.p.

W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Spółka zadała następujące pytanie:

Czy w przypadku sprzedaży udziałów Spółki A przez Wnioskodawcę, otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach operacji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy na moment sprzedaży udziałów Spółki A będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Spółce zbywającej - udziałowcowi Spółki A w ramach operacji wymiany udziałów.

Stanowisko wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy w przypadku sprzedaży udziałów Spółki A przez Wnioskodawcę, otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach operacji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy, na temat sprzedaży udziałów Spółki A będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Spółce zbywającej - udziałowcowi Spółki A w ramach operacji wymiany udziałów.

Generalnie, wymiana udziałów, stanowi odmianę transakcji objęcia udziałów w zamian za aport w postaci udziałów (akcji), której konsekwencje po stronie Spółki nabywającej (tj. Wnioskodawcy w ramach opisanego wyżej zdarzenia przyszłego) uregulowane zostanie w szczególności w art. 12 ust. 4d oraz art. 16 ust. 8e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397), dalej: u.p.d.o.p.

W ocenie Wnioskodawcy, poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na objęcie udziałów Spółki A w ramach operacji wymiany udziałów będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie dalszej odsprzedaży przedmiotowych udziałów w Spółce A. Wydane przez Wnioskodawcę własne udziały w ramach planowanej operacji wymiany udziałów będą stanowiły swoiste wynagrodzenie wydawane Spółce zbywającej w zamian za otrzymane udziały Spółki A. Jednocześnie, Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż pojęcie wydatków jest szerokie, a przepisy u.p.d.o.p. nie ograniczają przedmiotowego pojęcia wyłącznie do wydatków pieniężnych podmiotu nabywającego dane składniki majątkowe (w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym udziały Spółki A). Zdaniem Wnioskodawcy, spełniona zostanie przy tym podstawowa przesłanka kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów określona w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. - Wnioskodawca poniesie wydatek (w postaci wydanych w Spółce zbywającej udziałów własnych) w celu uzyskania przychodu z tytułu potencjalnego zbycia udziałów Spółki A otrzymanych w ramach planowanej operacji wymiany udziałów (w postaci uzyskanej ceny sprzedaży).

Wysokość powyższych wydatków w ocenie Wnioskodawcy, powinna zostać ustalona na poziomie nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy, wydanych Spółce zbywającej w ramach operacji wymiany udziałów.

Powyższa wynika z brzmienia u.p.d.o.p., która od dnia 1 stycznia 2011 r. zawiera przepisy bezpośrednio regulujące metodę ustalenia kosztów uzyskania przychodów dla podmiotu nabywającego udziały w wyniku ich wymiany na moment odpłatnego zbycia tychże udziałów. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e u.p.d.o.p., za koszt uzyskania przychodów nie uznaje się wydadków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonej o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że w przypadku sprzedaży udziałów nabytych w ramach operacji wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodów będzie stanowić wartość wydatków na ich nabycie w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów spółki nabywającej wydanych udziałowcom spółki, której udziały są nabywane (skorygowane o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce). W konsekwencji, w ramach przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów Spółki A otrzymanych w następstwie operacji wymiany udziałów, w dacie sprzedaży udziałów Spółki A Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów równowartość nominalnej wartości własnych udziałów wydanych Spółce zbywającej w ramach wspomnianej operacji wymiany udziałów.

Dodatkowo, Wnioskodawca pragnie wskazać, iż powyższe stanowisko - pomimo, że uprzednio nie znajdowało oparcia bezpośrednio w brzmieniu przepisów u.p.d.o.p. - znajduje potwierdzenie w dotychczasowej praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych, w tym w wydanych interpretacjach podatkowych i wyrokach sądów administracyjnych (jakkolwiek, wydanych na podstawie UPDDP w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., tj. przed wprowadzeniem powołanego wyżej art. 16 ust. 1 pkt 8e u.p.d.o.p.). Przykładowo, stanowisko, iż koszt uzyskanie przychodów w przypadku zbycia przez spółkę nabywającą udziałów otrzymanych w ramach operacji wymiany udziałów indywidualne stanowi wartość nominalną tychże udziałów, podzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn.:IPPB5/423-534/10-6/DG) i 7 maja 2009 r. (sygn.:IPPB3/423-104/09-2/AG) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 21 lutego 2008 r. (sygn.:ILPB3/423-266/07-2/HS). Analogicznie wypowiedział się również między innymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 16 lipca 2008 r. (sygn. akt: I SA/Bk 155/08), wskazując: "Wydane akcje własne stanowią zapłatę za otrzymany wkład niepieniężny, a ich wartość - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. - powinna stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu późniejszego zbycia przedmiotu tego wkładu w formie aportu. Kosztem powinna być wartość nominalna wydanych akcji".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl