IPPB3/423-143/12-2/DP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 6 czerwca 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-143/12-2/DP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2012 r. (data wpływu 9 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* ustalenia wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe,

* określenia zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe,

* ustalenia kosztów uzyskania przychodu w sytuacji zbycia składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe,

* możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od kredytu/pożyczki zaciągniętej na nabycie udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych otrzymania składników majątkowych w wyniku likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ustalenia zasad dokonywania amortyzacji tych składników, kwestii ustalenia kosztów uzyskania przychodu w sytuacji zbycia tych składników oraz w zakresie możliwości zaliczenia odsetek od kredytu/pożyczki do kosztów uzyskania przychodu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: "Wnioskodawca") jest spółką prawa polskiego, zainteresowaną prowadzeniem działalności na polskim rynku nieruchomości. Mianowicie, Wnioskodawca zainteresowany jest nabyciem 100% udziałów w spółce P Sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), będącej właścicielem nieruchomości położonej w D.

Powyższa nieruchomość obejmuje prawo wieczystego użytkowania oraz prawo własności działek gruntu o łącznej powierzchni 106,445 m 2 oraz prawo własności do posadowionych na tym gruncie dwóch budynków handlowych (wraz z towarzyszącymi im budowlami, innymi środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi), znanych jako Centrum Handlowe P. (dalej: "Nieruchomość").

Podstawową działalnością Spółki jest wynajem powierzchni w Centrum Handlowym P. na rzecz podmiotów trzecich. Nieruchomość została nabyta przez Spółkę w wyniku transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, a Spółce przysługiwało pełne prawo do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości.

Mimo, iż planowana przez Wnioskodawcę inwestycja będzie obejmowała nabycie 100% udziałów w Spółce, to preferowanym przez Wnioskodawcę rozwiązaniem jest bezpośrednie posiadanie Nieruchomości i kontynuowanie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w zbliżonym zakresie. W związku z tym, po nabyciu 100% udziałów w Spółce - w celu uproszczenia struktury własności Nieruchomości - Wnioskodawca zamierza przeprowadzić likwidację Spółki oraz przejąć prowadzoną aktualnie przez Spółkę działalność gospodarczą, obejmującą wynajem Nieruchomości. Zgodnie ze strategią biznesową Wnioskodawcy, w toku likwidacji, majątek należący do likwidowanej Spółki - po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu zobowiązań - na mocy art. 286 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej: "k.s.h.") zostanie przekazany w naturze na rzecz Wnioskodawcy, w ramach dystrybucji majątku likwidacyjnego. Przeniesienie własności majątku Spółki zostanie udokumentowane w formie aktu notarialnego.

Na skutek likwidacji Spółki, Wnioskodawca przejmie, w szczególności:

1.

prawo własności i prawo wieczystego użytkowania działek gruntu, wraz z prawem własności budynków handlowych posadowionych na powyższych działkach gruntu, oraz budowli i innych środków trwałych (w tym urządzeń technicznych) bezpośrednio związanych z Nieruchomością,

2.

autorskie prawa majątkowe do projektów architektonicznych budynków handlowych, znaków towarowych, domeny internetowej,

3.

licencje na oprogramowanie komputerowe,

4.

dokumentację budowlaną związaną z Nieruchomością oraz prawa wynikające z gwarancji udzielonych przez wykonawców,

5.

umowy zawarte przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym, w szczególności, umowy najmu i umowy ubezpieczenia (pod warunkiem, że prawa i obowiązki wynikające z umów ubezpieczenia mogą podlegać przejęciu),

6.

zabezpieczenia ustanowione przez poszczególnych najemców, w tym gwarancje i kaucje,

7.

vii, księgi i inną dokumentację (handlową i korporacyjną) Spółki,

8.

środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych Spółki,

9.

zobowiązania, które w przeddzień objęcia przez Wnioskodawcę majątku likwidacyjnego będą figurowały po stronie pasywów w bilansie Spółki.

Ponadto, Spółka i Wnioskodawca dokonają stosownych ustaleń z dostawcami usług nabywanych aktualnie przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (w szczególności dostawcami mediów, usług związanych z bieżącą obsługą Nieruchomości, profesjonalnych usług zarządzania nieruchomościami oraz usług prowadzenia ksiąg rachunkowych), tak aby umożliwić przeniesienie praw i obowiązków wynikających z tych umów na rzecz Wnioskodawcy. Powyższe ma umożliwić kontynuację bieżącej działalności gospodarczej Spółki przez Wnioskodawcę, w tym samym zakresie, po likwidacji Spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, wymieniony powyżej zespół materialnych i niematerialnych składników majątkowych, przy pomocy którego Spółka aktualnie prowadzi swoją działalność gospodarczą i który - jako majątek likwidacyjny - będzie przejęty przez Wnioskodawcę, stanowi przedsiębiorstwo Spółki, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej: "k.c.").

Nabycie udziałów w Spółce (a także późniejsze podwyższenie kapitału zakładowego Spółki) Wnioskodawca planuje sfinansować ze środków pochodzących z zaciągniętego na ten cel, oprocentowanego kredytu bankowego i/lub pożyczki od podmiotu powiązanego. Między Wnioskodawcą a podmiotem (-ami) udzielającym finansowania nie będą zachodzić warunki skutkujące powstaniem ograniczeń w zaliczaniu odsetek do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o CIT. Ponadto, Wnioskodawca zamierza uzyskać zgodę kredyto-/pożyczkodawcy na planowaną likwidację Spółki po nabyciu jej udziałów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy składniki majątku Spółki podlegające przejęciu przez Wnioskodawcę, w wyniku likwidacji Spółki, będą tworzyły zorganizowany zespół, stanowiący przedsiębiorstwo Spółki (względnie zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki) i - w związku z tym - transakcja nabycia majątku Spółki, w wyniku jej likwidacji, pozostanie poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

2.

Czy - zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT - w wyniku przejęcia działalności prowadzonej przez Spółkę po jej likwidacji, Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku VAT naliczonego na wydatkach Spółki poniesionych na nabycie Centrum Handlowego P. i odliczonego przez Spółkę (o której mowa w art. 91 ust. 1-8 ustawy o VAT), jeżeli przejęte składniki majątkowe będą przez Wnioskodawcę wykorzystywane do działalności nie dającej prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego.

3.

Czy - zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT - wartość początkową składników majątkowych (w szczególności, gruntów, budynków i budowli) otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki stanowić będzie ustalona przez Wnioskodawcę wartość poszczególnych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej.

4.

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej składników majątkowych (klasyfikowanych jako podlegające amortyzacji środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki, przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej właściwej dla danego składnika majątkowego określonej w ustawie o CIT.

5.

Czy w przypadku odpłatnego zbycia składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki (klasyfikowanych jako środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne), Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot odpowiadających ustalonej przez siebie wartości początkowej tych składników majątkowych (nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej) pomniejszonej o dokonane od tej wartości odpisy amortyzacyjne.

6.

Czy odsetki powstające z tytułu kredytu i/lub pożyczki zaciągniętej przez Wnioskodawcę w celu sfinansowania nabycia udziałów w Spółce i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki będą mogły być zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów w dacie zapłaty przez Wnioskodawcę tych odsetek.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytania od nr 3 do nr 6, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 oraz nr 2 w zakresie podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Spółki:

Ad. 3. Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkową składników majątkowych (w szczególności, gruntów, budynków i budowli) otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki stanowić będzie ustalona przez Wnioskodawcę wartość poszczególnych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej.

Ad. 4. Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej składników majątkowych (klasyfikowanych jako podlegające amortyzacji środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki, przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej właściwej dla danego składnika majątkowego określonej w ustawie o CIT.

Ad. 5. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki (klasyfikowanych jako środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne), Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot odpowiadających ustalonej przez siebie wartości początkowej tych składników majątkowych (nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej) pomniejszonej o dokonane od tej wartości odpisy amortyzacyjne.

Ad, 6. Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki powstające z tytułu kredytu i/lub pożyczki zaciągniętej przez Wnioskodawcę w celu sfinansowania nabycia udziałów w Spółce i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki będą stanowiły dla niego koszty uzyskania przychodów, potrącane w dacie zapłaty tych odsetek przez Wnioskodawcę.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Ad. 3) Jak wspomniano w opisie zdarzenia przyszłego - w wyniku przeniesienia działalności Spółki do Wnioskodawcy, w związku z likwidacją Spółki Wnioskodawca nabędzie, między innymi, Nieruchomość (w tym, prawo własności i prawo wieczystego użytkowania działek gruntu, prawo własności budynków, budowli i innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność obejmująca, w szczególności, wynajem powierzchni w Centrum Handlowym P.będzie podlegała opodatkowaniu CIT, zgodnie z przepisami ustawy o CIT. Ponieważ wspomniane wyżej składniki majątku będą spełniały definicję środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych określonych w art. 16a-16c ustawy o CIT, Wnioskodawca będzie miał obowiązek wprowadzić środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, otrzymane w związku z likwidacją Spółki, do prowadzonej przez siebie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zasady ustalania wartości początkowej powyższych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w tym, tych otrzymanych w związku z likwidacją osoby prawnej) regulują przepisy art. 16g ustawy o CIT. I tak - w myśl art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT - za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w związku z likwidacją osoby prawnej uważa się ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej - z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 16g ust. 10b ustawy o CIT.

Z kolei, zgodnie z treścią art. 16g ust. 10b ustawy o CIT, w przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały wniesione do tej osoby prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - odpowiednio stosuje się przepis art. 16g ust. 9 ustawy o CIT (tj. co do zasady, wartość początkowa ustalana jest w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji likwidowanej osoby prawnej).

Wspomniany wyżej przepis art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT nie odnosi się wprost do nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przejmowanego przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę prawną (w przedmiotowym przypadku, przez Wnioskodawcę) w związku z jej likwidacją - co będzie miało miejsce w przedmiotowej sprawie. Jednakże, należy zauważyć, iż ustawa o CIT nie zawiera przepisu, który specyficznie regulowałby ustalenie wartości początkowej otrzymywanych przez podatnika środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących część przedsiębiorstwa osoby prawnej przejmowanego przez podatnika w wyniku likwidacji tej osoby prawnej. Wobec powyższego - zdaniem Wnioskodawcy - zastosowanie znajdzie wspomniany przepis art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT, który w sposób ogólny reguluje kwestię wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, otrzymanych w związku z likwidacją osoby prawnej.

Równocześnie, należy zaznaczyć, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 16g ust. 10b ustawy o CIT, ponieważ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które otrzyma Wnioskodawca w związku z likwidacją Spółki, nie były nabyte przez Spółkę w drodze objęcia aportu w postaci przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części.

W świetle powyższego - zdaniem Wnioskodawcy - dla potrzeb ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy, wartość początkową składników majątku (w tym, w szczególności, Nieruchomości) otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki stanowić będzie ustalona przez Wnioskodawcę wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej, w rozumieniu art. 14 ust. 2 ustawy o CIT.

Ad. 4) Zgodnie z regulacją art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów niezależnie od związku z osiąganiem przychodów łub zachowaniem albo zabezpieczeniem ich źródła. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tj. odpisy amortyzacyjne), dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 16a-16m ustawy o CIT.

W świetle powyższego, odpisy amortyzacyjne od budynków, budowli oraz innych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które spółka otrzymuje w związku z likwidacją osoby prawnej, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Warunkiem uznania przedmiotowych odpisów amortyzacyjnych za koszt uzyskania przychodów jest wypełnienie kryterium związku danego kosztu z osiąganiem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem ich źródła oraz niewystąpienie przesłanek wyłączających takie odpisy z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym przypadku, odpisy amortyzacyjne od - klasyfikowanych jako środki trwałe - budynków, budowli i innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które Wnioskodawca otrzymałaby w zawiązku z likwidacją Spółki, będą spełniać wyżej wymienione wymogi. Jak już wspomniano, powyższe składniki majątkowe będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu CIT. Uznać należy zatem, że spełnione zostanie kryterium związku poniesionego kosztu z osiąganiem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów Wnioskodawcy. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, w stosunku do przedmiotowych odpisów amortyzacyjnych, nie znajdzie zastosowania żadne z wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, co uniemożliwiałoby uznanie tych odpisów za koszty uzyskania przychodów niezależnie od ich związku z uzyskiwaniem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczaniem ich źródła.

Wobec powyższego, odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych, które Wnioskodawca otrzyma w związku z likwidacją Spółki i klasyfikowanych przez Wnioskodawcę jako środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, co do zasady, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy. Powyższe odpisy amortyzacyjne powinny być dokonywane zgodnie z przepisami art. 16a-16m ustawy o CIT. W szczególności, zgodnie z regulacją art. 16f ust. 1 ustawy o CIT, odpisy amortyzacyjne powinny być dokonywane od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (ustalonej zgodnie zasadami wynikającymi z art. 16g ustawy o CIT). Dodatkowo, w myśl regulacji art. 16f ust. 3 ustawy o CIT - odpisy amortyzacyjne winny być dokonywane w zgodzie z zasadami wynikającymi z przepisów art. 16h-16m ustawy o CIT, regulującymi - między innymi -.kwestię wyboru metody amortyzacji oraz ustalenia stawki amortyzacyjnej.

W świetle powyższego, w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki składników majątkowych, stanowiących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od ich wartości początkowej, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych przewidzianych w przywołanych wyżej przepisach ustawy o CIT.

Ad. 5) Zgodnie z regulacją art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Natomiast, przychody otrzymane przez podatnika z tytułu odpłatnego zbycia składników jego majątku (w szczególności, gruntów, budynków, budowli oraz innych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) podlegają co do zasady, opodatkowaniu zgodnie z regulacją art. 12 ust. 1 ustawy o CIT.

W świetle powyższego, koszty poniesione przez Wnioskodawcę w związku z możliwym w przyszłości zbyciem składników majątkowych wskazanych wyżej, niewątpliwie spełniają kryterium związku z osiąganiem przychodu. Konsekwentnie, mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

Zasady ustalania kosztu uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia gruntów, a także innych środków trwałych, zostały uregulowane w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Mianowicie, zgodnie z regulacją art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz b), nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia wydatków na nabycie gruntów, praw wieczystego użytkowania gruntów, a także innych środków trwałych, z tym, że wydatki te - pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych - są kosztem uzyskania przychodów w przypadku ich odpłatnego zbycia.

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazany powyżej przepis oraz przywoływane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania (4) przepisy ustawy o CIT dotyczące odpisów amortyzacyjnych, wyrażają zasadę, iż koszty wynikające z nabycia składników majątkowych klasyfikowanych jako środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie nabycia tych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, lecz stopniowo w miarę ich wykorzystywania przez podatnika. Mianowicie, w przypadku podlegających podatkowej amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty te przybierają przede wszystkim postać odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od ich wartości początkowej. Natomiast ta część wartości początkowej, która nie zostanie zamortyzowana do momentu odpłatnego zbycia takiego środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia.

Jednocześnie, Wnioskodawca chciałby zwrócić uwagę, że pomimo, iż w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT ustawodawca nie posługuje się wprost pojęciem wartości początkowej, lecz używa pojęcia "wydatków na nabycie gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz innych środków trwałych", to jednak - na gruncie przywołanego przepisu - zakres znaczeniowy tego pojęcia jest tożsamy z pojęciem "wartość początkowa". Pogląd taki wyraził także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn. IPPB3/423-642/10-2/AG).

W świetle powyższych uwag, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku możliwego w przyszłości odpłatnego zbycia składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki, i klasyfikowanych w ewidencji podatkowej Wnioskodawcy jako środki trwałe/wartości niematerialne i prawne (w tym, w szczególności, budynków, budowli), będzie on uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot odpowiadających wartości początkowej tych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne (w odniesieniu do składników majątku podlegających amortyzacji).

Ad. 6) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, chyba że możliwość zaliczenia danych kosztów do kosztów uzyskania przychodów jest wprost wyłączona na gruncie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. A zatem, koszty odsetek od kredytów i pożyczek stanowią koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem, że pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przez podatnika przychodami (w tym, służą zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów), o ile nie stanowią kategorii kosztów enumeratywnie wymienionej w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

W analizowanej sytuacji, celem zaciągnięcia przez Wnioskodawcę kredytu i/lub pożyczki (i - tym samym - również powodem powstania po stronie Wnioskodawcy zobowiązania do zapłaty odsetek) będzie nabycie, w ramach prowadzonej działalności, 100% udziałów w Spółce oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. W świetle braku wystarczających kapitałów własnych, zaciągnięcie kredytu i/lub pożyczki będzie niezbędne w celu sfinansowania nabycia udziałów w Spółce i podwyższenia jej kapitału zakładowego. Z kolei nabycie udziałów w Spółce niewątpliwie związane będzie osiąganymi przez Wnioskodawcę w przyszłości przychodami podatkowymi, w tym przychodami z tytułu dywidendy wypłaconej przez Spółkę, przychodami w postaci ceny sprzedaży udziałów w Spółce (w przypadku ewentualnej przyszłej sprzedaży udziałów w Spółce przez Wnioskodawcę) lub przychodami z tytułu wynajmu Nieruchomości (w przypadku ewentualnej likwidacji Spółki, przejęcia przedsiębiorstwa Spółki i kontynuowania przez Wnioskodawcę aktualnie prowadzonej przez Spółkę działalności). W rezultacie - zdaniem Wnioskodawcy - ponoszenie kosztów z tytułu odsetek od kredytu i/lub pożyczki zaciągniętej w celu sfinansowania nabycia udziałów w Spółce, a także podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, znajdzie uzasadnienie ekonomiczne i będzie pozostawało w związku z przychodami Wnioskodawcy. W efekcie, koszty te będą spełniały definicję kosztu uzyskania przychodów Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Wydatki z tytułu odsetek stanowią koszt pozyskania kapitału i jako takie mają pośredni związek z uzyskiwanymi przez podatnika przychodami. Z kolei, w świetle art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącane w dacie ich poniesienia. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w licznych interpretacjach indywidualnych.1 W rezultacie oznacza to, że - na podstawie art. 15 ust. 4d, w związku z art. 16 ust. 1 pkt 10a i pkt 11 ustawy o CIT - Wnioskodawca winien być uprawniony do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów kosztów z tytułu odsetek od pożyczki i/lub kredytu zaciągniętej w celu sfinansowania nabycia udziałów w Spółce i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w momencie ich poniesienia tj. w momencie zapłaty odsetek.

Ponadto, Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że na gruncie omawianego zdarzenia przyszłego, możliwość zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodów nie będzie objęta restrykcjami w zakresie tzw. "niedostatecznej kapitalizacji", wynikającymi z art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o CIT.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż:

* wydatki z tytułu odsetek od kredytu i/lub pożyczki zaciągniętej w celu sfinansowania nabycia udziałów i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki znajdą uzasadnienie ekonomiczne i będą spełniały definicję kosztu uzyskania przychodu wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT;

* na gruncie omawianego zdarzenia przyszłego, w stosunku do ww. odsetek nie znajdzie zastosowania żadne z wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (w tym, w szczególności ograniczenia zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy CIT).

A zatem, odsetki z tytułu kredytu i/łub pożyczki zaciągniętej w celu sfinansowania nabycia udziałów w Spółce i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT potrącalny w dacie zapłaty odsetek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, w zakresie pytań od nr 3 do nr 6, uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl