Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/423-1186/08-2/GJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2008 r. (data wpływu 6 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka w dniu 16 lipca 2008 r., zawarła Umowę Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (wydzielona część nie sporządzała samodzielnie bilansu).

W związku z tą umową przejście wszelkich praw i obowiązków następuje z dniem 1 sierpnia 2008 r. (zwanym Dniem Zamknięcia). Umowa dotyczy zbycia usług w zakresie monitoringu, a także licencji i zezwoleń, wyposażenia, nadajników, umów telemetrycznych wykorzystywanych do działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Cena nabycia ustalona została na kwotę 1 677 401,49 netto. Cena ta zostanie powiększona o podatek VAT. Strony ustaliły, że cena zostanie zapłacona przez kupującego według poniższych zasad:

a.

kwota 800 000,00 - zostanie wpłacona przez Kupującego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,

b.

kwota 877 041,49 - płatna będzie w miesięcznych terminach i na zasadach określonych poniżej: 1-3 rata-po 92 347,16

4 - 11 rata - po 75 000,00.

Strony ustaliły, iż cena, według uznania Kupującego może zostać obniżona, jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy przychody miesięczne osiągane przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa z tytułu kontraktów ulegną obniżeniu o więcej niż 5% w stosunku do przychodów osiąganych na Dzień Zamknięcia liczonych za ostatni miesiąc obrotowy przed Dniem Zamknięcia. W takim wypadku Kupujący uprawniony jest do proporcjonalnego obniżenia Ceny w stosunku do obniżenia przychodów osiąganych przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa. Strony ustaliły, iż w przypadku, gdy obniżenie przychodów, o których mowa powyżej nastąpi z powodu zmiany stawek wynagrodzenia określonego w danej umowie, Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do obniżenia ceny

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy w związku z powyższym stanem faktycznym momentem powstania przychodu z tytułu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa są daty ustalone według harmonogramu płatności rat, czy też jest to dzień 1 sierpnia 2008 r. (Dzień Zamknięcia).

Zdaniem Spółki przychód w podatku dochodowym ze zbycia prawa majątkowego - jest zgodny z harmonogramem płatności.

Ponieważ transakcja Zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa jest szczególnym rodzajem transakcji z punktu prawa cywilnego, jak również podatku VAT i nie jest szczegółowo opisana w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód podatkowy jest zgodny z harmonogramem rat.

Prawa majątkowe przechodzą na kupującego z dniem 01.08. 2008 r., tj w dacie wystawienia faktury sprzedaży, ale ze względu na specyfikę zbywanej części przedsiębiorstwa, kupujący ma prawo do proporcjonalnego obniżenia ceny zakupu, dlatego też ostateczny przychód będzie znany po upływie terminów i wypełnieniu wszelkich zobowiązań zawartych w Umowie Sprzedaży.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z powyższej definicji przychodów wynika, że w przypadku sprzedaży rzeczy, praw u sprzedającego powstaje z tego tytułu przychód należny. Podatnik ma obowiązek wykazać ten przychód i odprowadzić zaliczkę na podatek również w sytuacji, gdy kontrahent nie zapłaci należności, bowiem przychodem są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, jak również, gdy płatność rozłożona jest na raty.

W ujęciu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) sprzedaż jest umową, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę (art. 535 k.c.). Umowa sprzedaży jest umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną t.j. świadczenie jednej strony ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. Najważniejszym obowiązkiem sprzedawcy jest doprowadzenie do wystąpienia skutku rozporządzającego, czyli obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy. Dalszym obowiązkiem sprzedawcy jest wydanie rzeczy kupującemu celem zapewnienia mu możności faktycznego korzystania z nabytego przedmiotu. Najważniejszym obowiązkiem kupującego wobec kontrahenta jest obowiązek zapłaty ceny kupna. Drugim podstawowym obowiązkiem kupującego jest obowiązek odbioru przedmiotu sprzedaży. Sprzedaż może być powiązana z zastrzeżeniem, że własność rzeczy przejdzie na kupującego dopiero po zapłaceniu całej ceny (art. 589 kodeksu cywilnego). Przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz do sprzedaży praw.

W przedmiotowej sprawie przedmiotem umowy sprzedaży była zorganizowana część przedsiębiorstwa. Według definicji legalnej zawartej w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Przejście wszelkich praw i obowiązków w związku z umową sprzedaży nastąpiło dnia 1 sierpnia 2008 r. i w tej dacie wystawiono fakturę sprzedaży. Dzień 1 sierpnia 2008 r. jest więc dla Spółki dniem uzyskania przychodu, niezależnie od tego, czy w tej dacie Spółka otrzymała, wynikającą z umowy cenę. Dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 3 i art. 12 ust. 3a nie jest to istotne. Przychodem jest bowiem należny przychód, choćby nie został faktycznie otrzymany. Zgodnie zaś z art. 12 ust. 3a ustawy za datę powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą, uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1.

wystawienia faktury albo

2.

uregulowania należności.

W sytuacji, gdy strony w przyszłości obniżą cenę sprzedaży, Spółka będzie miała prawo do skorygowania przychodów na dzień 1 sierpnia 2008 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl