Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/423-1086/14-2/EŻ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji nabytych w ramach wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową, polskim rezydentem podatkowym.

Wnioskodawca rozważa możliwość odpłatnego zbycia udziałów w polskiej spółce z ograniczony odpowiedzialnością (będącej polskim rezydentem podatkowym, dalej: "Spółka A").

Nabycie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A (które to udziały mogą być następnie przedmiotem odpłatnego zbycia) nastąpi w ramach wymiany udziałów - tj. w celu nabycia udziałów w Spółce A, osoba fizyczna (polski rezydent podatkowy, dalej: "OF") dokona aportu (wkładu niepieniężnego) do Wnioskodawcy udziałów w Spółce A dających bezwzględną większość praw głosu w Spółce A, w zamian za co Wnioskodawca przekaże OF własne udziały lub akcje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A, które to udziały zostały nabyte w ramach transakcji wymiany udziałów, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości własnych udziałów (akcji) wydanych OF.

Zdaniem Wnioskodawcy, Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A, które to udziały zostały nabyte w ramach transakcji wymiany udziałów, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości własnych udziałów (akcji) wydanych OF.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Literalna wykładnia zacytowanego wyżej przepisu prowadzi do wniosku, że w momencie odpłatnego zbycia udziałów w Spółce A, które to udziały Wnioskodawca nabędzie w wyniku transakcji wymiany udziałów pomiędzy Wnioskodawcą a OF, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w kapitale Wnioskodawcy wydanych OF.

Podsumowując, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A, które to udziały zostały nabyte w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będzie wartość nominalna udziałów (akcji) wydanych OF, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8e u.p.d.o.p.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl