Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/423-1075/08-2/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2008 r. (data wpływu 24 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej w momencie wniesienia przez Spółkę X, do ww. spółki osobowej, tytułem aportu nieruchomości gruntowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej w momencie wniesienia przez Spółkę X, do ww. spółki osobowe, tytułem aportu nieruchomości gruntowej.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

N Sp. z o.o. (dalej: Spółka) planuje wraz z drugim partnerem M sp. z o.o. (dalej: MNP) wspólne prowadzenie inwestycji polegającej na budowie mieszkań pod klucz, powierzchni komercyjnych i garaży, które następnie zostaną sprzedane indywidualnym oraz instytucjonalnym inwestorom. W tym celu planowane jest założenie spółki osobowej, do której Spółka wniesie tytułem wkładu pewną kwotę pieniędzy a MNP prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z znajdującymi się na gruncie budynkami i budowlami. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia każdej ze stron odpowiedniego udziału w inwestycji, wartość prawa użytkowania wieczystego wskazana w umowie spółki osobowej wraz z lokalizowanymi na gruncie budynkami i budowlami będzie odpowiadała wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie przez MNP prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z lokalizowanymi na gruncie budynkami i budowlami tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej będzie skutkowało powstaniem przychodu dla Spółki.

Zdaniem Spółki wniesienie przez MNP do spółki osobowej wkładu niepieniężnego w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z lokalizowanymi budynkami i budowlami, którego wartość wskazana w umowie spółki osobowej będzie odpowiadała wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu, nie będzie skutkować powstaniem żadnego przychodu podatkowego dla spółki.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm. - dalej: k.s.h.) spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana, ponadto w myśl art. 25 k.s.h. rzeczy oraz prawa majątkowe wniesione do spółki osobowej tytułem wkładu, a także rzeczy i prawa majątkowe nabyte przez spółkę w inny sposób stanowiącej majątek. W konsekwencji należy uznać, że majątek spółki osobowej stanowi majątek odrębny od majątku osobistego każdego ze wspólników. W rezultacie należy zauważyć, że w wyniku wniesienia określonego składnika majątkowego do spółki osobowej nie następuje jakiekolwiek przysporzenie majątkowe (przyrost aktywów) dla wspólników. W konsekwencji, wniesienie przez drugiego wspólnika do spółki osobowej wkładu niepieniężnego w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu (wraz z zlokalizowanymi na gruncie budynkami i budowlami) nie skutkuje powstaniem dla spółki przychodu dla celów podatkowych.

Prawidłowość prezentowanego przez spółkę stanowiska znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Mianowicie:

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 12 grudnia 2007 r. (sygn. IP-PB3-423-211/07-3/MS) uznał, że "stanowisko strony, iż wniesienie przez spółkę tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej nieruchomości gruntowej oraz wniesienie aportu przez drugiego wspólnika nie będzie skutkowało powstaniem przychodu dla któregokolwiek ze wspólników spółki komandytowej jest prawidłowe.

* Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w piśmie z dnia 25 czerwca 2007 r. (sygn. 1471/DPR2/423-40/07/AB) stwierdził, że majątek spółki osobowej przez czas jej trwania jest traktowany jako majątek odrębny od majątku osobistego każdego ze wspólników. Wspólnik ma w nim tylko nieoznaczony żadnym ułamkiem udział dla stosunków własności oznacza to współwłasność łączną. Oznacza to tym samym, że wniesienie wkładu niepieniężnego przed drugiego wspólnika spółki komandytowej nie spowoduje przysporzenia po stronie Spółki, a co za tym idzie - nie będzie skutkowało powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

* Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w piśmie z dnia 7 lipca 2007 r. (sygn. 1472/ROP1/423-122/219/06/DP) uznał, że "wniesienie nieruchomości przez drugiego wspólnika tytułem wkładu do spółki komandytowej nie spowoduje przysporzenia po stronie wspólników spółki osobowej. Co za tym idzie - nie będzie skutkowało powstaniem przychodu dla żadnego ze wspólników z tego tytułu w rozumieniu art. 5 ust. 1ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych".

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

Spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej, a z punktu widzenia prawa podatkowego obowiązanymi od zapłaty podatku od osiąganych przez nią dochodów (podatnikami) są jej poszczególni wspólnicy. Z tego też względu skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki osobowej, a odnoszące się do jej wspólników będących osobami prawnymi, należy rozpatrywać w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. - Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Jak wynika art. 5 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku, o czym stanowi ust. 2 cytowanego art. 5 ustawy.

W świetle przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych, w części dotyczącej spółek osobowych, rzeczy i prawa wniesione tytułem wkładu, a także nabyte lub uzyskane dla spółki w inny sposób, stanowią jej majątek. Majątek spółki osobowej przez czas jej trwania jest traktowany jako majątek odrębny od majątku osobistego każdego z jej wspólników. Wspólnik ma w nim tylko nieoznaczony żadnym ułamkiem udział. Dla stosunków własności oznacza to współwłasność łączną. Oznacza to tym samym, że wniesienie wkładu niepieniężnego przez drugiego wspólnika spółki osobowej nie spowoduje przysporzenia po stronie Spółki, a co za tym idzie - nie będzie skutkowało powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl