Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/423-1066/08-4/MB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2008 r. (data wpływu 31 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z nabyciem aportem przedsiębiorstwa uzupełnionym w dniu 27 października 2008 r. o pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki na wezwanie z dnia 15 października 2008 r. Nr IP-PB3/423-1066/08-2/MB (data nadania 16 października 2008 r., data doręczenia 21 października 2008 r.) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z nabyciem aportem przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

P Sp. z o.o. (zwana dalej "Spółką poprzednia nazwa: D Sp. z o.o.) nabyła aportem przedsiębiorstwo spółki a Polska (G) Sp. z o.o. (obecnie P C Sp. z o.o.). Akt notarialny ("Oświadczenie o objęciu udziałów i umowa przeniesienia przedsiębiorstwa") został sporządzony w dniu 30 listopada 2007 r. Podwyższenie kapitału Spółki zostało zarejestrowane z dniem 21 grudnia 2007 r.

W ramach przedsiębiorstwa Spółka nabyła tytułem aportu zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym: nazwę "Galeria G" i inne oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo, nieruchomości, prawa i obowiązki wynikające z umów najmu tych nieruchomości oraz wszelkie inne prawa i wierzytelności (z wyłączeniem niektórych) jak również wszelkie zobowiązania i obciążenia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (z wyłączeniem niektórych), w tym:

a.

Zobowiązania wynikające z kredytu udzielonego wnoszącemu aport (P CSp. z o.o.) przez bank E z siedzibą w E w Niemczech na kwotę 8.323.430,40 EUR,

b.

Zobowiązania wynikające z pożyczki udzielonej wnoszącemu aport (P CSp. z o.o.) przez spółkę P C l S.L. z siedzibą w M, Hiszpania, na kwotę 2.564.401,91 EUR.

Zobowiązania wynikające z ww. umów zostały przejęte przez Spółkę na podstawie art. 519 k.c. za zgodą wierzycieli.

Spółka rozpoczęła swoją działalność w drugiej połowie 2006 r. i zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jej pierwszy rok podatkowy trwał od dnia rozpoczęcia działalności do 31 grudnia 2007 r..

Ww. zobowiązania wynikające z przejętego przez Spółkę kredytu i pożyczki (udzielonych i wypłaconych wnoszącemu aport w EUR) zostały w księgach wnoszącego aport - P C Sp. z o.o. wykazane wg kursu historycznego na dzień udzielenia finansowania tj. 25 czerwca 2007 r. (kurs 3,7883). Na dzień wniesienia aportu w księgach Spółki zobowiązania te zostały wykazane wg kursu średniego NBP z dnia sporządzenia aktu notarialnego tj. z dnia 30 listopada 2007 r. (kurs 3,6267).

Zobowiązania przejęte przez Spółkę będą spłacane w walucie obcej (EUR) począwszy od roku 2009.

Spółka nie wybrała metody ustalania różnic kursowych według zasad rachunkowych zgodnie z art. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na tle stanu faktycznego opisanego powyżej Spółka zadała pytanie:

Czy spłata zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki przejętej w ramach aportu spowoduje powstanie po jej stronie różnic kursowych stanowiących odpowiednio przychód albo koszt podatkowy.

Zdaniem Spółki spłata zobowiązań wynikających z umów kredytu i pożyczki przejętych w ramach aportu od innej spółki nie powoduje powstania różnic kursowych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko takie wyrażone zostało w interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2008 r. (znak IP-PB3-423-466/07-3/MB). W piśmie tym Izba Skarbowa uznała, co następuje:

"Okoliczności skutkujące powstaniem różnic kursowych regulują: art. 15a ust. 2 u.p.d.o.p. - w przypadku dodatnich różnic kursowych i art. 15a ust. 3 u.p.d.o.p. - w przypadku ujemnych różnic kursowych. Art. 15a ust. 2 pkt 5 i art. 15a ust. 3 pkt 5 stanowią, że dodatnie (art. 15a ust. 2 pkt 5) czy też ujemne (art. 15a ust. 3 pkt 5) różnice kursowe powstają jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa/niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

W obu przepisach mowa jest o dniu otrzymania kredytu, czyli sytuacji w której uczestniczą kredytobiorca i kredytodawca. Nie ma więc podstaw aby za dzień otrzymania kredytu można było uznać dzień objęcia aportu, której to transakcji towarzyszy przejecie długu z tytułu spłaty kredytów udzielonych wnoszącemu aport w walucie obcej.

<...> Do powstania różnicy kursowej konieczne jest: z jednej strony uprzednie (u danego podatnika) otrzymanie kredytu w walucie obcej i dopiero - w konsekwencji późniejszych okoliczności wskazanych w przepisach - skutku w postaci różnicy kursowej z drugiej strony. Nie może wystąpić sytuacja, gdy u podatnika będzie rozpoznana różnica kursowa jako konsekwencja operacji gospodarczej zaistniałej wcześniej u innego podatnika.

<...> Reasumując, Spółka spłacając przejęte zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego przez spółkę wnosząca aport, nie będzie miała prawa do rozpoznania po stronie przychodów i kosztów podatkowych różnic kursowych".

Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka prosi o potwierdzenie swojego stanowiska w sprawie.

W świetle stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Organ podatkowy, pragnie zauważyć, iż regulacje art. 14a-14d ustawy - Ordynacja podatkowa nie przewidują prowadzenia postępowania dowodowego w sprawach o interpretację przepisów prawa podatkowego. Ponadto, w trybie przepisów Ordynacji podatkowej, odnoszących się do interpretacji prawa, organ podatkowy nie jest uprawniony do interpretacji przepisów prawa innego niż podatkowe.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, że nie odnosi się do tego czy wniesiony aport stanowi przedsiębiorstwo, gdyż temat ten nie jest przedmiotem wniosku Spółki o wydanie interpretacji indywidualnej.

Tym samym organ podatkowy przyjmuje za Podatnikiem, iż nabyty majątek w ramach aportu stanowi przedsiębiorstwo.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl