Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/423-1065/08-2/MB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w związku z usługą cash pool jest

* prawidłowe w zakresie stanowiska do pytania 1c tj. odsetki, które firma C otrzyma na rachunek bankowy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

* prawidłowe w zakresie stanowiska w części pytania nr 2c tj., iż odsetki, które firma C zapłaci od udzielonych jej pożyczek będą kosztami uzyskania przychodu,

* natomiast nieprawidłowe w części pytania nr 2c tj., iż Spółka jest zobowiązana do potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie usługi cash pool.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca tj. spółka C zamierza podpisać umowę o wspólnym zarządzaniu środkami pieniężnymi wraz z innymi spółkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, które wspólnie tworzą Grupę Kapitałową (tzw. cash pool).

Spółka C otworzy konto bankowe nierezydenta w Wielkiej Brytanii.

Spółka angielska, będąca właścicielem Grupy Kapitałowej, otworzy we własnym imieniu konto do celów cash pool, w ramach którego każda spółka córka będzie miała wydzielone subkonto. W wyniku umowy cash pool pieniądze będą przekazywane, w zależności od potrzeb, pomiędzy rachunkiem nierezydenta C a subkontem w ramach wspólnego rachunku w wielkiej Brytanii.

W wyniku tej operacji pieniądze będą pożyczane pomiędzy spółkami w Grupie.

Na koniec miesiąca Bank, w którym znajduje się rachunek cash pool, będzie naliczał i przekazywał odsetki pomiędzy firmami.

Spółka zadała pytania:

1.

Sytuacja, w której firma C będzie pożyczkodawcą

a.

Czy usługa ta będzie podlegać pod ustawę o podatku od towarów i usług.

b.

Czy pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zapłaty w Polsce podatku od czynności cywilnoprawnych.

c.

Czy odsetki, które C otrzyma na rachunek podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2.

Sytuacja, w której firma C będzie pożyczkobiorcą

a.

Czy usługa ta będzie podlegać pod ustawę o podatku od towarów i usług.

b.

Czy C, jako pożyczkobiorca, będzie zobowiązany do zapłaty w Polsce podatku od czynności cywilnoprawnych.

c.

Czy odsetki, które C zapłaci będą kosztami uzyskania przychodu. Czy C będzie zobowiązane do potrącenia od należności podatku u źródła.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia dotyczące o podatku dochodowego od osób prawnych, tj. pytanie oznaczone Nr 1c oraz 2c.

W części dotyczącej podatku od towarów i usług, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych tj. pytanie oznaczone Nr 1a, 1b oraz 2a, 2b wydane zostanie odrębna rozstrzygnięcie.

Stanowisko Spółki odnośnie pytania nr 1c):

Odsetki, które firma C otrzyma na rachunek bankowy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Spółki odnośnie pytania nr 2c):

Odsetki, które firma C zapłaci od udzielonych jej pożyczek będą kosztami uzyskania przychodu. Firma C zobowiązana jest również do potrącenia 5% zryczałtowanego podatku dochodowego, pod warunkiem posiadania Certyfikatu Rezydencji angielskiego pożyczkodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w części stanowiska wnioskodawcy do pytania nr 1c.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Do przychodów, w myśl art. 12 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy do przychodów nie zalicza się także kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów).

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż przychód posiadacza dodatniego uczestniczącego w cash pool stanowią jedynie te odsetki, które zostaną przez niego faktycznie otrzymane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się

* prawidłowe w zakresie stanowiska w części pytania nr 2c tj., iż odsetki, które firma C zapłaci od udzielonych jej pożyczek będą kosztami uzyskania przychodu,

* natomiast nieprawidłowe w części pytania nr 2c tj., iż Spółka jest zobowiązana do potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Odnośnie pytania nr 2c) oraz stanowiska do tego pytania organ potwierdza, że odsetki, które firma C (wnioskodawca) zapłaci od udzielonych jej pożyczek będą kosztami uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Interpretacja pojęcia "koszty uzyskania przychodów" zawartego ww. art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzi do wniosku, że podatnik ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wszelkich wydatków, pod warunkiem że:

* są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów,

* są to koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

* nie są wydatkami wymienionymi w art. 16 ust. 1 ustawy.

Oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). A contrario, stwierdzić należy, iż dla celów podatkowych za koszty uzyskania przychodów uznawane są wyłącznie odsetki zapłacone.

Zatem odsetki od pożyczek (kredytów) mogą zatem zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty.

Natomiast odnośnie pytania nr 2c i poboru zryczałtowanego podatku organ wyjaśnia co następuje:

Stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie art. 26 tejże ustawy, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 u.p.d.o.p. oraz w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p., są obowiązane, jako płatnicy, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Jak stanowi art. 11 ust. 1 i 2 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1840) - dalej: Umowa, odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednakże, takie odsetki mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek. Właściwe organy Umawiających się Państw ustalą, w drodze wzajemnego porozumienia, sposób stosowania tego ograniczenia.

Postanowienia ustępów 1, 2 i 3 niniejszego artykułu nie mają zastosowania, jeżeli osoba uprawniona do odsetek, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie prowadzi w drugim Państwie, w którym powstają odsetki, działalność poprzez zakład tam położony i jeżeli wierzytelność, z tytułu której płacone są odsetki, jest faktycznie związana z takim zakładem. W takim przypadku stosuje się postanowienia artykułu 7 niniejszej Konwencji - art. 11 ust. 5 Umowy.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, podatnicy podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, uzyskujący na terytorium Polski przychody między innymi z tytułu odsetek, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 20% od tych przychodów. Przypisy art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska (art. 21 ust. 2 cyt. ustawy).

W świetle powyższych przepisów, odsetki wypłacane nierezydentom powinny zostać opodatkowane podatkiem u źródła zgodnie z przepisami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi z państwami, w których posiadają siedziby poszczególni uczestnicy umowy cash pool.

Przedstawiona we wniosku konstrukcja cash pool, stanowiącego sposób gospodarowania wolnymi środkami finansowymi uczestniczących w umowie podmiotów zawiera w sobie pewne elementy umowy pożyczki, lecz nie wyczerpuje istotnych jej znamion.

W rozpatrywanej sprawie, Bank dokonuje kalkulacji i wypłaty odsetek na rzecz posiadacza dodatniego niebędącego polskim rezydentem podatkowym w ramach cash pool.

Zatem, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na Banku ciąży obowiązek, jako płatniku, pobór zryczałtowanego podatku dochodowego od tych dochodów.

Zatem w przypadku, gdy podmiot zagraniczny będzie rzeczywistym odbiorcą należności odsetkowych jako uczestnik przedmiotowej umowy będzie rzeczywistym odbiorcą wypłacanych odsetek, zastosowanie znajdzie zapis art. 11 Umowy i wynikająca z niego wysokość stawki podatkowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl