Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 marca 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/423-1050/13-4/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 17 grudnia 2013 r. (data wpływu do Biura KIP w Płocku -23 grudnia 2013 r.) uzupełnionym na wezwanie z dnia 28 lutego 2014 r. Nr IPPB3/423-1050/13-2/MS (data doręczenia 3 marca 2014 r.) pismem z dnia 4 marca (data nadania 5marca 2014 r.; data wpływu do BKIP w Płocku 10 marca 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz § 3 ust. 1 i 4 oraz § 6 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2013 r. do Biura KIP w Płocku wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz § 3 ust. 1 i 4 oraz § 6 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. na podstawie zezwolenia z dnia 18 czerwca 2013 r. prowadzi usługową działalność gospodarczą na terenie Strefy Ekonomicznej.

Warunkami uzyskania Zezwolenia było:

* poniesienie przez Spółkę na terenie SE wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 1 045 000 PLN nie później niż do dnia 1 stycznia 2014 r.,

* zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia na terenie SE co najmniej 10 pracowników w terminie do dnia 0I stycznia 2014 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie 10 pracowników do dnia 31 grudnia 2016 r.

Oba powyższe warunki zostaną wypełnione przed upływem wskazanego w Zezwoleniu terminu. Spółka ustalając dostępną kwotę limitu pomocy publicznej uwzględnia wyłącznie wydatki inwestycyjne w momencie ich poniesienia, tj. w ujęciu kasowym. Zgodnie z warunkami zezwolenia strefowego działalność gospodarcza Spółki na terenie SE obejmuje wg. PKWiU następujące usługi:

* usługi centrów telefonicznych (call center) (klasa 82.20);

* usługi rachunkowo-księgowe i w zakresie audytu, usługi doradztwa podatkowego (klasa 69.20);

* usługi przetwarzania danych, usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobne usługi (klasa 63.11);

* usługi portali internetowych (klasa 63,012);

* usługi związane z oprogramowaniem (klasa 71.20);

* usługi w zakresie badań i analiz technicznych (klasa 7 1.20) oraz inne.

Dla realizacji przedmiotowych usług koniecznym jest zainwestowanie przez Spółkę w zakup niezbędnych narzędzi informatycznych. W ramach prowadzonego procesu inwestycyjnego spółka zamierza między innymi zakupić licencję na system informatyczny C. który usprawni efektywność działania w przedmiocie działalności strefowej.

Zgodnie z opisem funkcjonalnym systemu C. służy on do zarządzania sprzedażą i aktywnością doradców i partnerów, biznesowych, zarządzania bazą klientów, kampaniami utrzymaniowymi, umawianiem spotkań, a także weryfikacją i procesowaniem umów oraz obsługą klienta. Dodatkowo system umożliwia generowanie raportów z powyższych procesów biznesowych. System C. pozwala między innymi na analizę i zarządzanie następującymi modułami:

* Baza Firm;

* Baza Call Center;

* Przetwarzanie danych bazy firm - rejestracja i przetwarzanie ok. 150tys. profili firm w Polsce: z informacjami o cenach, długościach kontraktów, fakturach, zarządzanie terminami ponownych wizyt / ofert do wysłania do klientów z umowami na czas określony na podstawie danych zebranych przez doradców;

* Call Center - umawianie spotkań z potencjalnymi klientami, prowadzanie kalendarzy doradców, mierzenie efektywności CC;

* Przetwarzanie danych z umów z klientami - raportowanie i zarządzenie procesem weryfikacji umów pomiędzy kanałami sprzedaży a działem weryfikacji, raportowanie wszystkich parametrów dla każdego punktu poboru i każdej umowy;

* Przetwarzania danych z umów utrzymaniowych, zarządzanie kampaniami utrzymaniowymi;

* Przetwarzanie danych z dodatkowych usług realizowanych dla klientów;

* Przetwarzanie danych związanych z procesem zmiany sprzedawcy;

* Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta - kontrola procesu posprzedażowej obsługi klienta;

* Telefoniczne Biuro Obsługi Doradcy - przyjmowanie zgłoszeń i zapytań, udzielanie odpowiedzi;

* Przetwarzanie danych z modułu szkoleniowego (testy, ankiety, dokumenty, baza wiedzy).

System jest hostingowany na wynajętych serwerach, dostęp przez przeglądarkę internetową, baza na MySQL.

Licencja na system C. przyczyni się niewątpliwie do zasadniczej zmiany (poprawy): szybkości świadczenia usług, dokładności świadczenia usług (mniej błędów), obsługi świadczonych usług (np. wykonanie usługi, fakturowanie) oraz poprawy jakości usług poprzez monitorowanie ich wykonania (jakość i terminowość).

Pismem z dnia 4 marca 2014 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 28 lutego 2014 r. znak IPPB3/423-1050/13-2/MS Wnioskodawca oświadczył, że komputerowy program informatyczny C., na który zakupił licencję będzie wykorzystywany przez Spółkę wyłącznie w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy Ekonomicznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych - licencji na system zarządzania sprzedażą C. mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną.

Zdaniem Wnioskodawcy przy spełnieniu warunków określonych przepisem § 6 ust. 1,2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548) - wydatki związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych - licencji na system C. należy uznać za wydatki kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną, albowiem zakupiona licencja związana jest z transferem nowoczesnej technologii w zakresie zarządzania całokształtem sprzedaży, w tym świadczeniem usług centrów telefonicznych (call Center), działalności prowadzonej na terenie SSE.

Zgodnie z przepisem art. 12 ustawy o SSE oraz art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej - ustawa o p.d.o.p.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Tymi odrębnymi przepisami są przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548; dalej - rozporządzenie RMoPP).

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdoop stanowi pomoc regionalną z tytułu:

1.

kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6 lub

2.

tworzenia nowych miejsc pracy której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Zgodnie z przepisem § 3 ust. 4 "przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa (...)".

Zgodnie z § 3 ust. 5 nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe. Jak stanowi przepis § 6 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia "Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3".

Z zastrzeżenia zawartego w § 6 ust. 2 wynika, że w przypadku przedsiębiorców innych niż mali i średni koszty inwestycji określone w ust. 1 pkt 4 uwzględnia się w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości kosztów, o których mowa w ust. 1.

Ponadto zgodnie z dyspozycją zawartą w § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia zakupione wartości niematerialne i prawne powinny spełniać łącznie następujące warunki:

1.

będą wykorzystane przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną wyłącznie w przedsiębiorstwie na rzecz którego przedsiębiorca otrzymuje wsparcie oraz będą ujęte w aktywach tego przedsiębiorstwa i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat a w przypadku przedsiębiorcy małego lub średniego przez okres co najmniej 3 lat,

2.

będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych,

3.

będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

Z analizy przywołanego stanu prawnego wynika, że mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu z art. 1 załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/20081 dnia 6 sierpnia 2008 r. w mogą odliczyć całość wydatków (100%) na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w tym licencji pod warunkiem że zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1. Nabyta wartość niematerialna i prawna związana jest z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej;

2. Nabyta licencja będzie wykorzystywana przez Podatnika przez okres co najmniej 3 lat w przedsiębiorstwie wyłącznie w celu prowadzenia działalności strefowej objętej wsparciem pomocy publicznej oraz będzie ujęta w aktywach tego przedsiębiorstwa;

3. Licencja będzie nabyta od osoby trzeciej a więc nie dotyczy to wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez podatnika we własnym zakresie oraz

4. Nabyte prawa (licencja) będzie podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o p.d.o.p. a to oznacza, iż taka licencja musi przyczyniać się bezpośrednio lub przynajmniej pośrednio do realizacji przychodów strefowych realizowanych zgodnie z zakresem przedmiotowym działalności wymienionej w zezwoleniu strefowym.

Wszystkie warunki przedstawione w analizowanym stanie faktycznym zostaną spełnione łącznie. W ocenie Spółki pod tym pojęciem transfer technologii rozumieć należy każde nabycie nowoczesnej technologii, która stanowi u podatnika wartość niematerialną i prawną podlegającą odpisom amortyzacyjnym a którą wykorzystuje on wyłącznie w działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE.

W ocenie Spółki cechy funkcjonalne systemu C. przedstawione w opisie przyszłego stanu faktycznego wypełniają normę zawartą w przepisie § 6 ust. 1 pkt 4 cytowanego rozporządzenia RMoPP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl