Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/423-1032/08-2/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłacanego użytkownikowi portalu społecznościowego za skuteczną rekomendację w ramach usług oferowanych przez serwis internetowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłacanego użytkownikowi portalu społecznościowego za skuteczną rekomendację w ramach usług oferowanych przez serwis internetowy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy będącego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest m.in. działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (PKD 74.50.A), reklama (PKD 74.40.Z), działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z) oraz przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z).

Spółka prowadzi internetowy serwis społecznościowy XX.pl o profilu biznesowym. Użytkownikami serwisu XX.pl są osoby fizyczne, które poprzez akceptację regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskują dostęp do usług oferowanych przez serwis. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna i następuje poprzez zaakceptowanie regulaminu.

Przy pomocy serwisu internetowego Spółka prowadzi sprzedaż powierzchni ogłoszeniowej firmom prowadzącym rekrutację pracowników ("oferty pracy"). Zlecenie usługi może nastąpić w formie pisemnego zamówienia lub on-line.

Firma zamieszczająca ogłoszenie ("ofertę pracy") w serwisie internetowym, może skorzystać z dodatkowej oferty polegającej na tym, że użytkownicy serwisu dokonują rekomendacji osoby na proponowane w ogłoszeniu stanowisko pracy. Usługa ta jest dodatkowo płatna, a wynagrodzenie przysługuje jedynie w przypadku przeprowadzenia skutecznej rekrutacji na dane stanowisko tj. takiej, która zakończy się zatrudnieniem rekomendowanej przez użytkownika serwisu osoby.

Zgodnie z regulaminem firma jest zobowiązana powiadomić Spółkę o fakcie zatrudnienia rekomendowanej osoby oraz w tym dniu wpłacić kwotę wynagrodzenia powiększoną o podatek od towarów i usług. Wynagrodzenie wypłacone z tytułu zatrudnienia rekomendowanej osoby stanowi przychód dla Wnioskodawcy.

Jednocześnie po otrzymaniu należności od firmy prowadzącej rekrutację, Spółka wypłaca wynagrodzenie Użytkownikowi serwisu, który dokonał skutecznej rekomendacji. Wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami Regulaminu wynosi 50% kwoty netto otrzymanej od firmy prowadzącej rekrutację.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.

Czy kwota wypłacona Użytkownikowi serwisu przez Wnioskodawcę będzie dla niego przychodem z innych źródeł przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.

Czy kwotę wypłaconą Użytkownikowi serwisu Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie Nr 2. Wniosek odnośnie pytania Nr 1 zostanie rozpatrzony w odrębnej interpretacji.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zatem kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem przychodów z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w katalogu negatywnym.

Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

W przypadku zatrudnienia rekomendowanej osoby Spółka otrzymuje wynagrodzenie od podmiotu rekrutującego pracowników. Tym wynagrodzeniem dzieli się z użytkownikiem portalu który polecił zatrudnioną osobę. Zatem kwota prowizji wypłacaną przez Wnioskodawcę osobie rekomendującej pracownika stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów. Kwota pieniężna wypłacana osobie rekomendującej pracownika jest ściśle uzależniona od efektu w postaci zatrudnienia polecanej osoby. Zatem jako wydatek związany z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą stanowi koszt podatkowy bezpośrednio powiązany z przychodami i powinien być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w dacie osiągnięcia przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z tymi uregulowaniami, podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, jednak pod tym warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, iż wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. W szczególności zaś wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu (zachowania, zabezpieczenia źródła przychodu), względnie w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia strat, bądź znacznego zmniejszenia uzyskiwanych dotąd dochodów.

Warunkiem formalnoprawnym zakwalifikowania przedmiotowych wydatków Spółki do kosztów uzyskania przychodów jest właściwe udokumentowanie faktu poniesienia danego wydatku.

Należy ponadto wskazać, iż wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów, obciąża Podatnika.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będący Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi m.in. działalność związaną z rekrutacją i udostępnianiem pracowników, reklamą, działalność związaną bazami danych oraz przetwarzanie danych. Spółka prowadzi internetowy serwis społecznościowy XX.pl o profilu biznesowym. Użytkownikami serwisu XX.pl są osoby fizyczne, które poprzez akceptację regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskują dostęp do usług oferowanych przez serwis. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna i następuje poprzez zaakceptowanie regulaminu.

Przy pomocy serwisu internetowego Spółka prowadzi sprzedaż powierzchni ogłoszeniowej firmom prowadzącym rekrutację pracowników w formie "ofert pracy". Firma zamieszczająca ogłoszenie w serwisie internetowym, może skorzystać z dodatkowej oferty polegającej na tym, że użytkownicy serwisu dokonują rekomendacji osoby na proponowane w ogłoszeniu stanowisko pracy. Usługa ta jest dodatkowo płatna, a wynagrodzenie przysługuje jedynie w przypadku przeprowadzenia skutecznej rekrutacji na dane stanowisko tj. takiej, która zakończy się zatrudnieniem rekomendowanej przez użytkownika serwisu osoby.

Zgodnie z regulaminem firma jest zobowiązana powiadomić Spółkę o fakcie zatrudnienia rekomendowanej osoby oraz w tym dniu wpłacić kwotę wynagrodzenia powiększoną o podatek od towarów i usług. Wynagrodzenie wypłacone z tytułu zatrudnienia rekomendowanej osoby stanowi przychód dla Wnioskodawcy. Jednocześnie po otrzymaniu należności od firmy prowadzącej rekrutację, Spółka wypłaca wynagrodzenie Użytkownikowi serwisu, który dokonał skutecznej rekomendacji. Wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami Regulaminu wynosi 50% kwoty netto otrzymanej od firmy prowadzącej rekrutację.

Kwota pieniężna wypłacana osobie rekomendującej pracownika jest ściśle uzależniona od efektu w postaci zatrudnienia polecanej osoby, zatem stanowi wydatek związany z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

Podsumowując, w oparciu o powyższe przepisy prawa należy stwierdzić, iż Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę wypłaconą Użytkownikowi portalu społecznościowego za skuteczną rekomendację, w ramach usług oferowanych przez serwis internetowy, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl