Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 lutego 2016 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/4515-168/15-2/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych wycofania znaku towarowego z majątku Spółki i przekazanie udziałów w nim do prywatnego majątku Wnioskodawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych wycofania znaku towarowego z majątku Spółki i przekazanie udziałów w nim do prywatnego majątku Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca prowadzi przedsiębiorstwo handlowo usługowe. Obecnie, z uwagi na rozwój działalności przedmiotowego przedsiębiorstwa, jak również celem zabezpieczenia majątku rodzinnego wdrażany jest projekt sukcesji.

W ramach projektu sukcesji indywidualna działalność gospodarcza Wnioskodawcy zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która następnie zostanie przekształcona w spółkę komandytową (dalej: "Spółka"), która to spółka będzie prowadzić stworzone przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwo. Wspólnikami Spółki będą osoby prawne i fizyczne, w tym Wnioskodawca.

Do majątku Spółki będzie należeć między innymi prawo ochronne do znaku towarowego (dalej: "Znak towarowy"). Znak towarowy został wytworzony we własnym zakresie i będzie podlegał ochronie jako krajowy znak towarowy. Jednym z działań restrukturyzacyjnych jest wycofanie ze Spółki Znaku towarowego i przeniesienie jego własności do majątku prywatnego wspólników. Przeniesienie Znaku towarowego nastąpi na podstawie uchwały wspólników (w formie aktu notarialnego) o przekazaniu wskazanego składnika majątku Spółki do majątku osobistego wspólników.

Celem wykonania ww. uchwały zostanie zawarta umowa (w formie aktu notarialnego) o nieodpłatne przekazanie wspólnikom udziałów w przekazywanym Znaku towarowym, proporcjonalnie do udziału każdego ze wspólników w zysku Spółki. Umowa przenosząca własność Znaku towarowego nie będzie stanowiła umowy darowizny w rozumieniu przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm., dalej: "k.c."), będzie natomiast umową nienazwaną, przenoszącą na wspólników prawo własności do Znaku towarowego.

Spółka w związku z powyższym przekazaniem Znaku towarowego na potrzeby prywatne wspólników nie otrzyma żadnych korzyści majątkowych. Przekazanie Znaku towarowego nie będzie również stanowiło wycofania wkładu w rozumieniu ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej: "k.s.h."). Wspólnicy nie przewidują likwidacji Spółki - będzie ona nadal prowadziła swoją działalność w oparciu o pozostały majątek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nieodpłatne wycofanie z majątku Spółki Znaku towarowego i przekazanie udziałów w nim do prywatnego majątku Wnioskodawcy, w części odpowiadającej jego udziałowi w zysku Spółki, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn (dalej psid).

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne wycofanie z majątku Spółki Znaku towarowego i przekazanie udziałów w nim do prywatnego majątku Wnioskodawcy, w części odpowiadającej jego udziałowi w zysku Spółki, nie będzie podlegało opodatkowaniu psid.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o psid, podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

* dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;

* darowizny, polecenia darczyńcy;

* zasiedzenia;

* nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

* zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

* nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci (art. 1 ust. 2 ustawy o psid).

Katalog czynności opodatkowanych wskazany powyżej jest katalogiem zamkniętym. Zatem nie podlegają opodatkowaniu psid inne sposoby nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych.

Ustawa o psid nie zawiera definicji umowy darowizny. Zasadne jest zatem powołanie się na przepisy k.c. dotyczące umowy darowizny. Zgodnie z art. 888 § 1 k.c., przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Natomiast stosownie do art. 889 k.c. nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia:

* gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu;

* gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte.

W przedmiotowej sprawie planowane jest podjęcie uchwały i zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na potrzeby własne wspólników Znaku towarowego, proporcjonalnie do udziałów w zyskach i stratach w Spółce. Wolą wspólników Spółki nie jest zawarcie umowy darowizny. W ocenie Wnioskodawcy, umowa w planowanym brzmieniu nie stanowi umowy darowizny w rozumieniu k.c., a zatem nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn jako darowizna.

Ponadto, wskazana umowa nie będzie stanowiła żadnego innego z tytułów wymienionych w art. 1 ustawy o psid, które są opodatkowane tym podatkiem. Tym samym nieodpłatne przekazanie przez Spółkę udziałów w Znaku towarowym na cele osobiste Wnioskodawcy, nie będzie podlegało opodatkowaniu psid.

Stanowisko powyższe potwierdzają organy podatkowe:

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 kwietnia 2013 r. nr IBPBII/1/436-4/13/AA;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 września 2014 r. nr ILPB2/436-149/14-2/MK;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 listopada 2013 r. nr IPPB2/436-474/13-4/MZ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl