IPPB2/4514-69/15-2/LS - Ustalenie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 maja 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/4514-69/15-2/LS Ustalenie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest:

* nieprawidłowe - w części dotyczącej uznania, że przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi zmiany umowy spółki,

* prawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będąc wspólnikiem w spółce osobowej, zamierza doprowadzić do przekształcenia tej spółki w spółkę kapitałową. Majątek przekształcanej spółki osobowej będzie wyższy niż wartość wkładów wspólników tej spółki, a wysokość kapitału zakładowego w spółce z kapitałowej (tekst jedn.: spółce, która powstanie wskutek przekształcenia) będzie równa wartości wkładów wspólników w spółce osobowej (tekst jedn.: spółce przekształcanej). Powstała spółka kapitałowa będzie prowadziła działalność w oparciu o majątek przekształcanej spółki osobowej, czyli majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia w związku z dokonywanym przekształceniem nie zostanie zwiększony w stosunku do majątku przekształcanej spółki osobowej.

Na dzień złożenia niniejszego wniosku nie istnieje spółka osobowa, która ma zostać przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Wnioskodawca planuje jej utworzenie. Spółka osobowa, która ma zostać przekształcona w spółkę kapitałową, będzie miała formę spółki komandytowej. Spółka kapitałowa, która ma powstać wskutek przekształcenia spółki komandytowej, będzie miała formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wnioskodawca podaje następujące, planowane dane spółki komandytowej, która ma zostać przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością:

a.

firma spółki: I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

b.

planowany adres spółki: W.

Wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia spółki osobowej nie będzie przewyższał wartości wkładów opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przekształcanej spółce osobowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy skoro w wyniku przekształcenia wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej w wyniku przekształcenia spółki osobowej, będzie równa wartości wkładów przekształcanej spółki osobowej, powstanie w związku z przekształceniem obowiązek obliczenia i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na fakt, iż nie następuje tutaj zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1k i pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) (dalej "Ustawa") opodatkowaniu tym podatkiem podlegają umowy spółki i ich zmiany, o ile powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Za zmianę umowy spółki, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 Ustawy, uważa się przekształcenie, podział lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego. O ile przyłączeniu lub podziale można mówić o zmianach wysokości majątku spółki (np. powstanie nowej spółki przy podziale czy powiększenie majątku przyłączeniu) to przekształcenie stanowiące przykład sukcesji uniwersalnej nie powoduje żadnej zmiany dotyczącej majątku spółki, o ile nie jest ono połączone z wniesieniem dodatkowych wkładów. W niniejszej sprawie Wnioskodawca nie będzie wnosił do spółki kapitałowej dodatkowych wkładów, a cały majątek spółki kapitałowej będzie pochodził z majątku przekształconej spółki osobowej.

W konsekwencji, jeżeli - tak, jak w przedstawionym stanie faktycznym - w wyniku przekształcenia spółki z osobowej w spółkę kapitałową kapitał zakładowy spółki kapitałowej nie zwiększył się w stosunku do wartości wkładów spółki osobowej, to zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt k) w zw. ust. 2 i ust. 3 pkt 3), opisane wyżej przekształcenie spółki osobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi zmiany umowy spółki, a tym samym nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe w części dotyczącej uznania, że przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi zmiany umowy spółki natomiast za prawidłowe w pozostałym zakresie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Stosownie do art. 1a pkt 1 ww. ustawy użyte w tej ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną. Natomiast zgodnie z pkt 2 tego przepisu spółka kapitałowa to spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna lub europejska.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Podstawę opodatkowania w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi - przy przekształceniu lub łączeniu spółek - wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia.

Stawka pobieranego podatku od czynności cywilnoprawnych określona jest w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i wynosi 0,5% podstawy opodatkowania.

Jednakże w myśl art. 9 pkt 11 lit. a ww. ustawy zwalnia się od podatku umowy spółki i ich zmiany związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca, będąc wspólnikiem w spółce osobowej, zamierza doprowadzić do przekształcenia tej spółki w spółkę kapitałową. Majątek przekształcanej spółki osobowej będzie wyższy niż wartość wkładów wspólników tej spółki, a wysokość kapitału zakładowego w spółce z kapitałowej (tekst jedn.: spółce, która powstanie wskutek przekształcenia) będzie równa wartości wkładów wspólników w spółce osobowej (tekst jedn.: spółce przekształcanej). Powstała spółka kapitałowa będzie prowadziła działalność w oparciu o majątek przekształcanej spółki osobowej, czyli majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia w związku z dokonywanym przekształceniem nie zostanie zwiększony w stosunku do majątku przekształcanej spółki osobowej. Na dzień złożenia niniejszego wniosku nie istnieje spółka osobowa, która ma zostać przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Wnioskodawca planuje jej utworzenie. Spółka osobowa, która ma zostać przekształcona w spółkę kapitałową, będzie miała formę spółki komandytowej. Spółka kapitałowa, która ma powstać wskutek przekształcenia spółki komandytowej, będzie miała formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca podaje następujące, planowane dane spółki komandytowej, która ma zostać przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością:

a.

firma spółki: I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

b.

planowany adres spółki: W.

Wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia spółki osobowej nie będzie przewyższał wartości wkładów opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przekształcanej spółce osobowej.

Zasady przekształcania spółek handlowych, w tym zasady przekształcenia spółki komandytowej, tj. spółki osobowej (spółki przekształcanej) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), w szczególności art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Zgodnie z art. 555 § 1 Kodeksu spółek handlowych do przekształcenia spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej.

Uwzględniając powyżej przytoczone przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że opisane we wniosku przekształcenie spółki komandytowej (osobowej) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (kapitałową) stanowi na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - zmianę umowy spółki. Do opodatkowania ww. czynności zastosowanie będą miały postanowienia art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie mając na uwadze wskazaną przez Wnioskodawcę okoliczność, że wysokość kapitału zakładowego spółki przekształconej będzie równa wysokości wkładów wniesionych uprzednio do spółki komandytowej (spółki przekształcanej), należy uznać, że w takim przypadku nowo powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcona), na której w momencie przekształcenia będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, będzie mogła skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 9 pkt 11 lit. a) ww. ustawy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl