Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 lutego 2016 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/4514-613/15-2/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego tej spółki i wniesieniem do niej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego tej spółki i wniesieniem do niej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka polska") z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: "RP"). Spółka polska będzie podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w RP. Planowane jest, iż osoba fizyczna (dalej: "Udziałowiec"), będąca wspólnikiem holenderskiej spółki kapitałowej - B. (B.V.- odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), (dalej: "Spółka holenderska") z siedzibą na terytorium Holandii wniesie aportem wszystkie posiadane przez siebie udziały w Spółce holenderskiej do Spółki polskiej. Spółka holenderska będzie podlegała w Holandii opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Spółka holenderska będzie spółką kapitałową w rozumieniu Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (dalej: "Dyrektywa"), tj. wymienioną w Załączniku I do Dyrektywy. Planowany przez Udziałowca aport udziałów w Spółce holenderskiej do Spółki polskiej zostanie przeprowadzony w następstwie podjęcia przez wspólnika Spółki polskiej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w Spółce polskiej oraz o pokryciu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce holenderskiej.

Wnoszone przez Udziałowca udziały w Spółce holenderskiej będą stanowić wkład niepieniężny przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce polskiej. Z tytułu wkładu niepieniężnego (aportu) udziałów w Spółce holenderskiej do Spółki polskiej, Udziałowiec obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki polskiej. Udziałowiec nie otrzyma od Spółki polskiej żadnej (w tym częściowej) zapłaty w gotówce. W wyniku aportu przez Udziałowca udziałów w Spółce holenderskiej do Spółki polskiej, Spółka polska uzyska większość praw głosu w Spółce holenderskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowana zmiana umowy Spółki polskiej związana z podwyższeniem kapitału zakładowego tej spółki i wniesieniem do niej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce holenderskiej, w wyniku którego Spółka polska uzyska większość praw głosu w Spółce holenderskiej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana umowy Spółki polskiej związana z podwyższeniem kapitału zakładowego, pokrytego aportem udziałów w Spółce holenderskiej, w wyniku którego Spółka polska uzyska większość praw głosu w Spółce holenderskiej (tekst jedn.: zostaną spełnione warunki tzw. wymiany udziałów) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o p.c.c. podatkowi podlegają m.in. umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania p.c.c. Stosownie natomiast do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o p.c.c. w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

W przypadku umowy spółki obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o p.c.c. z chwilą dokonania czynności prawnej. Stosownie do art. 4 pkt 9 ustawy o p.c.c. obowiązek podatkowy z tytułu zmiany umowy spółki ciąży na spółce. W myśl natomiast art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o p.c.c. podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki jest wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego. Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o p.c.c., przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Zmiana umowy spółki, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o p.c.c. opodatkowana jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych, według stawki 0,5%

Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugie ustawy o p.c.c. nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

- udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów (wymiana udziałów).

Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny wnoszony do tej spółki, w wyniku którego dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej należy traktować jako zmianę umowy spółki, która, co do zasady, podlega opodatkowaniu p.c.c. Jednocześnie, w art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugie ustawy o p.c.c. przewidziany został wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym transakcja wymiany udziałów nie podlega p.c.c. pod warunkiem, że w zamian za udziały spółki kapitałowej wnoszone są do tej spółki udziały lub akcje innej spółki kapitałowej, dające w niej większość głosów lub kolejne udziały - w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, w ramach planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce polskiej, Wnioskodawca wniesienie aportem udziały w Spółce holenderskiej, dające Spółce polskiej większość praw głosu w Spółce holenderskiej.

Jednym z warunków niepodlegania podatkowi od czynności cywilnoprawnych transakcji wymiany udziałów jest, by podmioty uczestniczące w tej procedurze, były spółkami kapitałowymi. Ustawa o p.c.c., jako spółkę kapitałową, w art. la pkt 2 wymienia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną lub spółkę europejską. W ocenie Wnioskodawcy należy uznać, że w zakres powyższej definicji wchodzą zarówno spółki kapitałowe utworzone, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, jak również spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne z siedzibą poza Polską. W definicji pojęcia "spółka kapitałowa" ustawodawca nie zawarł odwołania do przepisów polskiego prawa spółek. Gdyby intencją ustawodawcy było ograniczenie zakresu znaczeniowego pojęcia "spółka kapitałowa" jedynie do polskich spółek kapitałowych wskazałby to wyraźnie w dyspozycji przepisu art. 1 pkt 2 ustawy o p.c.c. Na szerokie rozumienie definicji "spółki kapitałowej" wskazują konsekwentnie przepisy ustawy o p.c.c., w szczególności przepisy art. 1 ust. 1 pkt 4, art. 1 ust. 5 pkt 2 lit. b oraz art. 9 pkt 11 lit. a i lit. b, które w sposób wyraźny odwołują się do siedziby spółki kapitałowej znajdującej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Konstrukcja tych przepisów dowodzi tym samym, że definicja "spółki kapitałowej" zawarta w ustawie o p.c.c. nie została zawężona jedynie do polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Regulacja zawarta w art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugie ustawy o p.c.c. została wprowadzona do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1319) tytułem implementacji przepisów Dyrektywy.

Nowelizacja ta miała na celu dostosowanie brzmienia ustawy o p.c.c. do Dyrektywy w zakresie opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych. W wyniku tej nowelizacji wprowadzono nowe regulacje dla spółek kapitałowych, zgodnie z którymi wyłączono z opodatkowania czynności niepodlegające podatkowi pośredniemu w świetle Dyrektywy, w tym działania restrukturyzacyjne. Za działania restrukturyzacyjne Dyrektywa uznaje w art. 4 m.in. działania polegające na przejęciu przez spółkę kapitałową, która jest w trakcie tworzenia lub też istnieje, udziałów dających większość głosów w innej spółce kapitałowej, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał tej pierwszej spółki.

W tym kontekście należy się również odnieść do art. 2 ust. 1 lit. a Dyrektywy, zgodnie z którym przez spółkę kapitałową w znaczeniu Dyrektywy należy rozumieć każdą spółkę, która przyjmuje jedną z form wyszczególnionych w załączniku I.

Biorąc pod uwagę powyższe, jako że Spółka holenderska będzie mieć formę wyszczególnioną w załączniku I do Dyrektywy, będzie spełniać warunki uznania jej za "spółkę kapitałową" w rozumieniu Dyrektywy i w konsekwencji w rozumieniu ustawy o p.c.c. Również w uzasadnieniu do projektu omawianej nowelizacji ustawy o p.c.c. wskazano że projekt przewiduje " (...) 4) w art. 1 w pkt 3; wyłączenie z opodatkowania czynności nie podlegających podatkowi w świetle przepisów dyrektywy w tym przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową oraz czynności restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych; za działania restrukturyzacyjne dyrektywa uznaje łączenie spółek kapitałowych, podział spółek kapitałowych oraz wniesienie do spółki kapitałowej wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci oddziału innej spółki kapitałowej, a także czynności określane jako "wymiana udziałów" w spółkach kapitałowych. (...)."

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku zmiany umowy Spółki polskiej związanej z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego w Spółce polskiej, pokrytego udziałami w Spółce holenderskiej, zostaną spełnione wskazane powyżej warunki zastosowania wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności prawnych, o którym mowa w art. 2 ust. 6 lit. c tire drugie ustawy o p.c.c. w związku z art. 5 ust. 1 lit. e Dyrektywy.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, zmiana umowy Spółki polskiej z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego pokrytego udziałami w Spółce holenderskiej, w wyniku którego Spółka polska uzyska większość głosów w Spółce holenderskiej, nie spowoduje powstania jakiegokolwiek obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o p.c.c.

Przedstawione powyżej stanowisko Wnioskodawcy znajduje oparcie w licznych interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, między innymi w interpretacji indywidualnej: z 1 września 2015 r., w sprawie o sygn. IBPB-2-1/4514-127/15/KrB, z 11 czerwca 2015 r., w sprawie o sygn. 1PPB2/4514-208/15-2/MZ, z 25 lutego 2015 r., w sprawie o sygn. IPPB2/4514-19/15-2/MZ.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska zaprezentowanego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl