Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/4514-230/15-2/KW1

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

P. ("Wnioskodawca") zamierza kupić wszystkie akcje spółki Bank z siedzibą w W. ("Spółka") na podstawie umów sprzedaży zawartych z:

* spółką utworzoną i działającą zgodnie z prawem Luksemburga ("Akcjonariusz Większościowy"), posiadającą akcje reprezentujące 99,5947% kapitału zakładowego Spółki ("Akcje Większościowe"), oraz

* osobą fizyczną ("Akcjonariusz Mniejszościowy"), posiadającą akcje reprezentujące 0,4053% kapitału zakładowego Spółki ("Akcje Mniejszościowe").

W wyniku tych umów Wnioskodawca nabędzie akcje reprezentujące łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki (tekst jedn.: Akcje Większościowe oraz Akcji Mniejszościowe, zwane dalej łącznie "Akcjami") ("Transakcja Nabycia Akcji").

Akcje są "instrumentami finansowymi" w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Do nabycia Akcji przez Wnioskodawcę dojdzie poza obrotem zorganizowanym w wyniku opisanych poniżej okoliczności - faktycznych i zdarzeń prawnych.

W dniu 30 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca zawarł z Akcjonariuszem Większościowym warunkową umowę sprzedaży Akcji Większościowych o skutku zobowiązującym ("Warunkowa Umowa z Akcjonariuszem Większościowym"). Na podstawie Warunkowej Umowy z Akcjonariuszem Większościowym, z zastrzeżeniem spełnienia się określonych w niej warunków zawieszających, Akcjonariusz Większościowy zobowiązał się przenieść na Wnioskodawcę prawo własności Akcji Większościowych, łącznie z wszystkimi prawami związanymi z Akcjami Większościowymi, a Wnioskodawca zobowiązał się kupić Akcje Większościowe od Akcjonariusza Większościowego, łącznie z wszystkimi prawami związanymi z Akcjami Większościowymi, oraz zapłacić na rzecz Akcjonariusza Większościowego cenę sprzedaży określoną w Warunkowej Umowie z Akcjonariuszem Większościowym.

Zgodnie z Warunkową Umową z Akcjonariuszem Większościowym, przeniesienie własności Akcji Większościowych ma nastąpić za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku S.A. lub innej instytucji finansowej wybranej przez Wnioskodawcę oraz Akcjonariusza Większościowego ("Pośrednik"), w dniu wyznaczonym zgodnie z postanowieniami Warunkowej Umowy z Akcjonariuszem Większościowym ("Dzień Zamknięcia"), na podstawie odrębnych instrumentów prawnych (w praktyce będą to zlecenia kupna i zlecenia sprzedaży akcji), na podstawie których, m.in., Pośrednik będzie bezwarunkowo i nieodwołalnie upoważniony do przeniesienia własności Akcji Większościowych.

W każdym przypadku, Pośrednik będzie firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Warunkowa Umowa z Akcjonariuszem Większościowym precyzuje, że przeniesienie Akcji Większościowych i zapłata ceny sprzedaży ma nastąpić za pośrednictwem Pośrednika działającego w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy, Akcjonariusza Większościowego i Akcjonariusza Mniejszościowego, zgodnie z postanowieniami odrębnej umowy zlecenia ("Umowa Zlecenia"), która ma zostać zawarta przez Wnioskodawcę, Akcjonariusza Większościowego i Akcjonariusza Mniejszościowego z Pośrednikiem przed Dniem Zamknięcia lub w Dniu Zamknięcia. Na podstawie Umowy Zlecenia, Pośrednik wykona zlecenia nabycia i, odpowiednio, zbycia Akcji na rachunek osób dających zlecenia (tekst jedn.: odpowiednio Wnioskodawcy oraz Akcjonariusza Większościowego i Akcjonariusza Mniejszościowego). Zakres działania Pośrednika na podstawie Umowy Zlecenia będzie obejmował w szczególności dokonanie następujących czynności:

1.

otwarcie i prowadzenie rejestru (ewidencji) akcji wymaganego dla potrzeb rozliczenia transakcji,

2.

otwarcie i prowadzenie depozytu papierów wartościowych ("Depozyt"),

3.

otwarcie i prowadzenie rachunku pieniężnego Wnioskodawcy,

4.

weryfikacja odcinków zbiorowych Akcji Większościowych oraz Akcji Mniejszościowych,

5.

weryfikacja dostępności środków pieniężnych na rachunku pieniężnym Wnioskodawcy w odpowiedniej wysokości,

6.

weryfikacja wyciągu z księgi akcyjnej Spółki,

7.

potwierdzenie, że odcinki zbiorowe Akcji Większościowych oraz Akcji Mniejszościowych są prawidłowo zdeponowane w Depozycie,

8.

organizacja sesji obrotu poza rynkiem zorganizowanym w celu przeniesienia własności Akcji Większościowych oraz Akcji Mniejszościowych,

9.

dokonanie odpowiedniej wzmianki na odcinkach zbiorowych Akcji Większościowych oraz Akcji Mniejszościowych potwierdzających przeniesienie własności na Wnioskodawcę.

Warunkowa Umowa z Akcjonariuszem Większościowym przewiduje, że w Dniu Zamknięcia zostaną dokonane między innymi następujące czynności:

1. Akcjonariusz Większościowy zdeponuje odcinki zbiorowe Akcji Większościowych w Depozycie,

2. Akcjonariusz Mniejszościowy zdeponuje odcinki zbiorowe Akcji Mniejszościowych w Depozycie,

3. Wnioskodawca przeleje cenę sprzedaży na rachunek pieniężny Wnioskodawcy prowadzony przez Pośrednika,

4. Wnioskodawca oraz Akcjonariusz Większościowy zawrą odpowiednie instrumenty prawne (które zostaną uregulowane szczegółowo w Umowie Zlecenia), niezbędne do przeniesienia własności Akcji Większościowych na Wnioskodawcę,

5. Wnioskodawca oraz Akcjonariusz Mniejszościowy zawrą odpowiednie instrumenty prawne (które zostaną uregulowane szczegółowo w Umowie Zlecenia), niezbędne do przeniesienia własności Akcji Mniejszościowych na Wnioskodawcę,

6. Pośrednik dokona odpowiedniego rozliczenia transakcji sprzedaży, wskutek czego dojdzie do przeniesienia własności Akcji Większościowych i Akcji Mniejszościowych na Wnioskodawcę oraz przeniesienia ceny na Akcjonariusza Większościowego i Akcjonariusza Mniejszościowego,

7. Pośrednik wyda Wnioskodawcy odcinki zbiorowe Akcji Większościowych oraz Akcji Mniejszościowych, zgodnie z postanowieniami Umowy Zlecenia,

Ponadto, również w dniu 30 kwietnia 2015 r., Wnioskodawca zawarł z Akcjonariuszem Mniejszościowym warunkową umowę sprzedaży Akcji Mniejszościowych o skutku zobowiązującym ("Warunkowa Umowa z Akcjonariuszem Mniejszościowym"). Na podstawie Warunkowej Umowy z Akcjonariuszem Mniejszościowym, z zastrzeżeniem spełnienia się określonego w niej warunku zawieszającego, Akcjonariusz Mniejszościowy zobowiązał się przenieść na Wnioskodawcę prawo własności Akcji Mniejszościowych, łącznie z wszystkimi prawami związanymi z Akcjami Mniejszościowymi, a Wnioskodawca zobowiązał się kupić Akcje Mniejszościowe od Akcjonariusza Mniejszościowego, łącznie z wszystkimi prawami związanymi z Akcjami Mniejszościowymi, oraz zapłacić na rzecz Akcjonariusza Mniejszościowego cenę sprzedaj.

Warunkowa Umowa z Akcjonariuszem Mniejszościowym, podobnie jak Warunkowa Umowa z Akcjonariuszem Większościowym, przewiduje, że:

1.

przeniesienie własności Akcji Mniejszościowych nastąpi za pośrednictwem Pośrednika, na podstawie odrębnych instrumentów prawnych (w praktyce będą to zlecenia kupna i zlecenia sprzedaży akcji), na podstawie których, m.in., Pośrednik będzie bezwarunkowo i nieodwołalnie upoważniony do przeniesienia własności Akcji Mniejszościowych na Wnioskodawcę,

2.

przed Dniem Zamknięcia lub w Dniu Zamknięcia Wnioskodawca i Akcjonariusz Mniejszościowy zawrą z Pośrednikiem Umowę Zlecenia,

3.

w Dniu Zamknięcia dojdzie m.in. do:

a.

zawarcia przez Wnioskodawcę oraz Akcjonariusza Mniejszościowego odpowiednich instrumentów prawnych (które zostaną uregulowane szczegółowo w Umowie Zlecenia), niezbędnych do przeniesienia własności Akcji Mniejszościowych na Wnioskodawcę,

b.

odpowiedniego rozliczenia przez Pośrednika transakcji sprzedaży, wskutek czego własność Akcji Mniejszościowych przejdzie na Wnioskodawcę,

c.

wydania przez Pośrednika odcinków zbiorowych Akcji Mniejszościowych Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabycie Akcji (w tym Akcji Większościowych oraz Akcji Mniejszościowych) przez Wnioskodawcę, dokonane za pośrednictwem Pośrednika, uczestniczącego w Transakcji Nabycia Akcji w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego, będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b. Ustawy o p.c.c.

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie Akcji (w tym Akcji Większościowych oraz Akcji Mniejszościowych) przez Wnioskodawcę, dokonane za pośrednictwem Pośrednika, uczestniczącego w Transakcji Nabycia Akcji w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego, będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b. Ustawy o p.c.c.

Wnioskodawca podniósł, że na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o p.c.c., podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Według art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 Ustawy o p.c.c. obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

Stosownie do art. 3 ust. 2 Ustawy o p.c.c., jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o p.c.c., zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi, dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych - w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Wnioskodawca wskazał, że z art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o p.c.c. wynika, że aby można było mówić o zastosowaniu zwolnienia określonego w tym przepisie, sprzedaż musi być dokonywana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy niezbędne jest określenie co oznaczają pojęcia "sprzedaż" i "pośrednictwo firmy inwestycyjnej", o których mowa w analizowanym przepisie.

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę (art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Wnioskodawca zwrócił uwagę, że w powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach, przedmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu Cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu Cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Kodeks Cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

Wnioskodawca wskazał, że stosownie do art. 155 § 1 Kodeksu Cywilnego umowa sprzedaży przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. W związku z powyższym, w przypadku, w którym zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego strony umowy sprzedaży najpierw zawarły umowę zobowiązującą do przeniesienia praw z papierów wartościowych będących instrumentami finansowymi, a przeniesienie tych praw następuję odrębną umową, zawieraną w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy, za sprzedaż papierów wartościowych w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o p.c.c. w związku z art. 3 ust. 2 Ustawy o p.c.c., należy uznać tę drugą umowę, tj. umowę przenoszącą na nabywcę prawa z papierów wartościowych.

Wnioskodawca zauważył, że ani przepisy Ustawy o p.c.c. ani Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi nie definiują pojęcia "pośrednictwo firmy inwestycyjnej". W konsekwencji, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami przepisów prawa podatkowego, w celu interpretacji tego terminu należy odnieść się do jego potocznego rozumienia opartego na definicji zawartej w słowniku języka polskiego.

Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka PWN (pod red. Mieczysława Szymczaka, wyd. PWN 1998), przez ' "pośrednictwo" należy rozumieć:

1.

działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się miedzy stronami lub załatwianie jakichś spraw dotyczących obu stron,

2.

występowanie w roli łącznika,

3.

załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami.

Zważywszy na zakres czynności, które zgodnie z postanowieniami Warunkowej Umowy z Akcjonariuszem Większościowym oraz Warunkowej Umowy z Akcjonariuszem Mniejszościowym mają zostać - na podstawie Umowy Zlecenia, która zostanie zawarta z Pośrednikiem przez Wnioskodawcę, Akcjonariusza Większościowego i Akcjonariusza Mniejszościowego - dokonane przez Pośrednika w związku z Transakcją Nabycia Akcji (opisanych szczegółowo w opisie zdarzenia przyszłego), obejmujący w szczególności:

1.

przechowywanie odcinków zbiorowych Akcji w Depozycie prowadzonym przez Pośrednika,

2.

udział Pośrednika w rozliczeniu ceny sprzedaży Akcji Większościowych oraz ceny sprzedaży Akcji Mniejszościowych,

3.

dokonanie stosownych czynności weryfikacyjnych w związku z nabyciem Akcji przez Wnioskodawcę,

4.

organizację sesji obrotu poza rynkiem zorganizowanym w celu przeniesienia własności Akcji Większościowych oraz Akcji Mniejszościowych na Wnioskodawcę i dokonanie innych czynności związanych z przeniesieniem własności Akcji Większościowych oraz Akcji Mniejszościowych na Wnioskodawcę (w szczególności wydanie odcinków zbiorowych Akcji na rzecz Wnioskodawcy)

- oraz fakt, że na podstawie Umowy Zlecenia Pośrednik wykona zlecenia nabycia i, odpowiednio, zbycia Akcji na rachunek osób dających zlecenia (tekst jedn.: odpowiednio Wnioskodawcy oraz Akcjonariusza Większościowego i Akcjonariusza Mniejszościowego), należy uznać, że Pośrednik wystąpi w roli pośrednika pomiędzy Wnioskodawcą a, odpowiednio, Akcjonariuszem Większościowym i Akcjonariuszem Mniejszościowym, działającego w celu zawarcia umowy (umów) sprzedaży Akcji (w tym Akcji Większościowych i Akcji Mniejszościowych) na rzecz Wnioskodawcy.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że działania Pośrednika będą stanowić "pośrednictwo" w zawarciu umowy (umów), na podstawie których dojdzie do nabycia Akcji przez Wnioskodawcę, która to czynność zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b w związku z art. 3 ust. 2 Ustawy o p.c.c. będzie zwolniona z opodatkowania p.c.c.

W ocenie Wnioskodawcy powyższe stanowisko potwierdza również praktyka organów podatkowych, które definiując pojęcie "pośrednictwa" na potrzeby wykładni art. 9 pkt 9 Ustawy o p.c.c. wskazują, że ma ono miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu umowy sprzedaży akcji i obejmuje, przykładowo, zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie (tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19 marca 2015 r., sygn. IPPB2/4514-60/15-3/MZ, interpretacji indywidualnej z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. IPPB2/4514-6/15-3/MZ, interpretacji indywidualnej z dnia 27 stycznia 2015 r., sygn. IPPB2/4514-2/15-2/AF, interpretacji indywidualnej z dnia 25 listopada 2014 r., sygn. IPPB2/436-656/14-3/MZ czy też interpretacji indywidualnej z dnia 13 listopada 2014 r., sygn. IPPB2/436-507/14-4/LS).

Końcowo zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez Wnioskodawcę Akcji (w tym Akcji Większościowych od Akcjonariusza Większościowego oraz Akcji Mniejszościowych od Akcjonariusza Mniejszościowego), będących instrumentami finansowymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, przeprowadzone za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych wskazanego w art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o p.c.c.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają także - na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy - zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

a.

firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,

b.

dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,

c.

dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze. zm.).

Z treści przepisu art. 9 pkt 9 lit. b powyższej ustawy wynika, że aby można było mówić o zastosowaniu zwolnienia określonego w tym przepisie, sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi musi być dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych.

Tym samym pośrednictwo ww. instytucji dotyczyć musi sprzedaży, a nie innej czynności dokonywanej w związku ze sprzedażą, np. w celu jej wykonania. Zatem, w celu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, jak należy rozumieć wyrażenie "sprzedaż za pośrednictwem".

Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na rzecz kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach jako przedmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Ustawa Kodeks cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

Stosownie do treści art. 3 pkt 9 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o obrocie zorganizowanym rozumie się przez to obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu.

W związku z powyższym za sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi (w tym akcji), także w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać umowę zobowiązującą jedną stronę czynności do przeniesienia praw wynikających z papierów wartościowych (ewentualnie także innych czynności - np. wydania papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów), a drugą stroną do zapłaty ceny (ewentualnie także innych czynności - np. odbioru papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza kupić wszystkie akcje spółki Bank w siedzibą w Warszawie, na podstawie umów sprzedaży zawartych z: spółką utworzoną i działającą zgodnie z prawem Luksemburskim (tekst jedn.: Akcjonariusz Większościowy), osobą fizyczną (tekst jedn.: Akcjonariuszem Mniejszościowym). W wyniku tych umów Wnioskodawca nabędzie akcje reprezentujące łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki. Do nabycia akcji przez Wnioskodawcę dojdzie poza obrotem zorganizowanym. Wnioskodawca zawarł już z Akcjonariuszem Większościowym oraz Akcjonariuszem mniejszościowym warunkową umowę sprzedaży akcji. W przypadku spełnienia się określonych w niej warunków zawieszających zarówno Akcjonariusz Większościowy jak i Akcjonariusz Mniejszościowy przeniosą na Wnioskodawcę prawo własności akcji łącznie z wszystkimi prawami z nimi związanymi a Wnioskodawca zobowiązał się kupić akcje wraz z wszystkimi prawami z nimi związanymi i zapłacić cenę sprzedaży określoną w warunkowej umowie sprzedaży. Przeniesienie własności akcji ma nastąpić za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku S.A. lub innej instytucji finansowej. Wnioskodawca wskazał, że w każdym przypadku pośrednik będzie firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż papierów wartościowych to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

Reasumując należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej w zdarzeniu przyszłym we wniosku zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl