IPPB2/4514-181/16-5/LS - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB2/4514-181/16-5/LS

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 czerwca 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/4514-181/16-5/LS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2016 r. (data wpływu 4 kwietnia 2016 r.) uzupełnionego pismem z dnia 30 maja 2016 r. (data nadania 30 maja 2016 r., data wpływu 1 czerwca 2016 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4514-181/16-2/LS z dnia 20 maja 2016 r. (data nadania 20 maja 2016 r., data doręczenia 23 maja 2016 r.) oraz pismem z dnia 3 czerwca 2016 r. (data nadania 3 czerwca 2016 r., data wpływu 3 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy Spółki (Wnioskodawcy) skutkującej wydaniem udziałów własnych Wnioskodawcy w zamian za aport do Wnioskodawcy Udziałów Polskich Spółek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy Spółki (Wnioskodawcy) skutkującej wydaniem udziałów własnych Wnioskodawcy w zamian za aport do Wnioskodawcy Udziałów Polskich Spółek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

K. (UK) Limited jest spółką kapitałową z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zawiązaną należycie i działającą zgodnie z prawem angielskim, posiadającą rzeczywisty ośrodek zarządzania w Wielkiej Brytanii i podlegającą w tym kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu Wielkiej Brytanii (dalej: Wnioskodawca). W związku restrukturyzacją grupy kapitałowej, której członkiem jest Wnioskodawca dokonano wniesienia aportem do Wnioskodawcy udziałów O. Sp. z o,o. oraz R. (Polska) Sp. z o.o, (dalej: Polskie Spółki). Aportu dokonali udziałowcy Polskich Spółek, a w zamian za aport Wnioskodawca przekazał wnoszącym aport własne udziały. W chwili dokonania czynności (wniesienia aportu) rzeczywisty ośrodek zarządzania Wnioskodawcy nie znajdował się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku wniesienia udziałów Polskich Spółek, Wnioskodawca nabył w nich większość udziałów i konsekwentnie większość praw głosów.

Pismem z dnia 20 maja 2016 r. Nr IPPB2/4514-181/16-2/LS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

- Przedłożenie oryginału lub urzędowo poświadczonej kopii dokumentu/dokumentów obcojęzycznych wraz z klauzulą apostille oraz jego/ich tłumaczeń na język polski przez tłumacza przysięgłego, z których to dokumentów wynika sposób reprezentacji Wnioskodawcy w zakresie składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów, tj. umocowanie dla Julian S. udzielającego pełnomocnictwa dla Pana Marcina M. do reprezentowania Spółki;

Pismem z dnia 30 maja 2016 r. (data nadania 30 maja 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy czynność polegająca na wniesieniu aportem do Wnioskodawcy udziałów w Polskich Spółkach w zamian za własne udziały podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: p.c.c.).

Zdaniem Wnioskodawcy, czynność polegająca na wniesieniu aportem Wnioskodawcy udziałów w Polskich Spółkach w zamian za własne udziały nie podlega opodatkowaniu p.c.c., gdyż nie stanowi żadnej z czynności enumeratywnie wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o p.c.c.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o p.c.c. opodatkowaniu p.c.c. podlega podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

a.

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b.

umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

c.

umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

d.

umowy dożywocia,

e.

umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat łub dopłat,

f.

ustanowienie hipoteki,

g.

ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

h.

umowy depozytu nieprawidłowego,

i.

umowy spółki.

Należy przy tym wskazać, iż jednocześnie zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o p.c.c. opodatkowaniu p.c.c. podlegają zmiany umów wymienionych w pkt 1 - jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, w zakres czynności podlegających opodatkowaniu, w kontekście omawianego stanu faktycznego mogłaby potencjalnie wejść zmiana umowy spółki Wnioskodawcy. Jednakże, choć w wyniku aportu udziałów Polskich Spółek oraz przekazania w formie wynagrodzenia własnych udziałów wnoszącym aport udziałowcom Polskich Spółek, doszło do zmiany umowy spółki Wnioskodawcy, to nie jest to czynność, która na gruncie przepisów ustawy o p.c.c. może być uznana za zmianę umowy spółki podlegającą opodatkowaniu p.c.c., bowiem zgodnie z art. 1 ust. 5 ustawy o p.c.c., umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności, w przypadku spółki kapitałowej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się jej rzeczywisty ośrodek zarządzania albo siedziba tej spółki. Żadne z powyższych jednak nie ma miejsca przypadku Wnioskodawcy.

Powyższe podejście zakładające brak możliwości opodatkowania p.c.c. czynności, które nie zostały wymienione w art. 1 ust. 1 znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydanych w imieniu Ministra Finansów, np.:

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 września 2015 r., (znak; IBPB-2-1/4514-68/15/ASz), w której stwierdzono m.in.; "W świetle powołanych powyżej przepisów należy zatem stwierdzić, że umowy przeniesienia własności udziałów spółki z o.o. nie można zakwalifikować jako umowy sprzedaży albo umowy zamiany rzeczy łub praw, wymienionych ir katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jak już wspomniano powyżej, katalog czynności cywilnoprawnych, ujęty ir art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma charakter zamknięty. Zatem czynności cywilnoprawne, które nie zostały ip nim wymienione w sposób wyraźny, nie podlegają opodatkowaniu omawianym podatkiem."

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 października 2014 r. (znak: ILPB2/436-175/14-2/WS), w której stwierdzono m.in.: "Ustawodawca, wprowadzając zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączy! od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane ii> przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone."

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 października 2011 r. (znak: IPPB2/436-410/11-3/MZ), w której stwierdzono m.in.; "Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. (...) Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając zasadę numerus clausus czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie."

W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy czynność polegająca na wniesieniu aportem do Wnioskodawcy udziałów w Polskich Spółkach w zamian za własne udziały nie podlega opodatkowaniu p.c.c., gdyż nie stanowi żadnej z czynności enumeratywnie wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o p.c.c.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl