Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 lipca 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/4511-448/15-3/PW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 24 kwietnia 2015 r., data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku 29 kwietnia 2015 r.) nieuzupełnionym na wezwanie z dnia 23 czerwca 2015 r., Nr IPPB2/4511-448/15-2/PW i Nr IPPB2/4511-487/15-2/MG o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę kapitałową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę kapitałową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: "SKA"), w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Komplementariusz").

SKA została zawiązana w 2013 r. przez osoby prawne. Rok obrotowy SKA rozpoczęty w 2013 r. zakończył się 30 listopada 2014 r. W efekcie, na gruncie art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym ("ustawa zmieniająca"), począwszy od 1 grudnia 2014 r. do SKA znajdują zastosowania przepisy w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. Inaczej mówiąc SKA jest już podatnikiem podatku CIT.

Obecnie planowane jest przekształcenie SKA w spółkę kapitałową. Nastąpi ono w trybie określonym w tytule IV dziale III art. 551 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: "k.s.h."). SKA na moment przekształcenia będzie posiadała m.in. kapitał zakładowy, inne fundusze, które utworzone będą z wkładu pieniężnego Komplementariusza oraz kapitał zapasowy powstały z ewentualnej nadwyżki wartości wniesionego do SKA przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego nad wartość nominalną wydanych mu akcji. Na dzień przekształcenia, SKA może dysponować także zyskiem za rok przekształcenia, jak i za okres, gdy SKA nie była podatnikiem podatku dochodowego. Ewentualne zyski oraz pozostałe kapitały SKA po jej przekształceniu pozostaną majątkiem spółki przekształconej.

W spółce kapitałowej (spółce przekształconej) będą uczestniczyć wszyscy wspólnicy SKA (spółki przekształcanej). Ilość udziałów/akcji spółki kapitałowej przyznanych Komplementariuszowi i akcjonariuszowi (Wnioskodawcy) będzie proporcjonalna do wielkość wniesionych przez nich wkładów do SKA, odpowiednio na kapitał zakładowy w przypadku Wnioskodawcy i na inne fundusze w przypadku Komplementariusza.

Tym samym, wskutek przekształcenia nie ulegnie zmianie wartość wkładów wspólników w przekształconej spółce kapitałowej w porównaniu do wartości wkładów tych wspólników w SKA. Po przekształceniu w spółkę kapitałową, udziałowcy/akcjonariusze tej spółki będą uczestniczyć w zysku spółki przekształconej proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów/akcji spółki kapitałowej tzn. zgodnie z zasadami określonymi w art. 191 lub art. 347 § 2 k.s.h.

W efekcie przekształcenia, kapitał zakładowy spółki kapitałowej będzie stanowiła suma kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej oraz wkładu wniesionego do spółki komandytowo-akcyjnej przez jej Komplementariusza na inne fundusze. Jednocześnie wysokość kapitału zakładowego kontrolowanego przez poszczególnych akcjonariuszy w przekształconej spółce kapitałowej będzie równa kapitałowi zakładowemu kontrolowanemu przez tych akcjonariuszy w SKA. Ponadto, w momencie przekształcenia, kapitał zapasowy SKA, jak i występujący na moment przekształcenia zysk księgowy osiągnięty przez SKA zostaną alokowane na kapitał zapasowy.

W związku z przekształceniem SKA w spółkę kapitałową, Wnioskodawcy nie zostaną wypłacone żadne kwoty. W szczególności nie zostaną wypłacone żadne kwoty z zysku osiągniętego w latach poprzednich, jak i w roku obrotowym, w którym nastąpi przekształcenie.

Pismem z dnia 23 czerwca 2015 r. Nr IPPB2/4511-448/15-2/PW i IPPB2/4511-487/15-2/MG wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

* Wyjaśnienie czy interpretacja przepisów prawa podatkowego ma być wydana na każdy z dwóch złożonych wniosków, które są tożsame.

* Dokonanie dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł, odpowiadającej ilości zdarzeń przyszłych wskazanych we wniosku, jeżeli interpretacja ma być wydana na każdy z dwóch złożonych, tożsamych wniosków.

W wezwaniu pouczono Wnioskodawcę, że nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura) bez rozpatrzenia stosownie do przepisu art. 14g § 1 i § 3 Ordynacji podatkowej.

Z uwagi na niemożność dostarczenia przedmiotowego pisma w sposób określony w art. 148 § 1 lub art. 149 ustawy - Ordynacja podatkowa, stosownie do treści art. 14h w zw. z art. 150 § 1 pkt 1 tejże ustawy, pozostawiono je do dyspozycji adresata na okres 14 dni w placówce pocztowej (awizo z dnia 26 czerwca 2015 r., a następnie awizowano powtórnie dnia 6 lipca 2015 r.).

W powyższym przypadku, z uwagi na treść art. 150 § 2 zd. 2 Ordynacji podatkowej, doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w art. 150 § 1 ww. ustawy, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

W związku z powyższym uznaje się, że skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 10 lipca 2015 r., a zatem wyznaczony termin upłynął z dniem 17 lipca 2015 r. i w tym czasie Wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych wniosku.

W związku z nieuzupełnieniem wniosku na ww. wezwanie niniejsza interpretacja dotyczy wniosku z 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przekształceniem SKA w spółkę kapitałową, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przekształceniem SKA w spółkę kapitałową, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

1. Następstwo prawne - przepisy k.s.h. i Ordynacji podatkowej

Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h. spółka komandytowo-akcyjna może być przekształcona w inną spółkę handlową. W myśl art. 552 k.s.h., spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Z tą chwilą - zgodnie z art. 553 k.s.h. - spółka przekształcona przejmuje wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a wspólnicy spółki przekształcanej stają się wspólnikami spółki przekształconej.

Na tożsamość spółki przekształconej i przekształcanej oraz zasadę sukcesji praw i obowiązków wskazuje również doktryna prawa handlowego: "Przekształcenie spółki w inną spółkę polega na modyfikacji formy ustrojowej (typu) spółki bez zmiany przedmiotu jej działalności, sposobu jej prowadzenia, a także bez zmiany większości wspólników. Modyfikacja ta zakłada, że nie jest konieczne rozwiązanie dotychczasowej spółki i utworzenie na jej miejsce innej, nowej spółki. Zarówno przed, jak i po przekształceniu mamy do czynienia z tym samym podmiotem (przedsiębiorcą), który jedynie zmienia swą formę ("szatę") prawną. Istnieje więc tożsamość podmiotu przekształcanego i przekształconego".

Na gruncie przepisów podatkowych, kwestia następstwa prawnego została uregulowana w art. 93a § i pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z treścią tego artykułu, osoba prawna zawiązana w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Regulacja ta znajduje zastosowanie przy przekształceniu SKA w spółkę kapitałową.

Przytoczone przepisy k.s.h. i Ordynacji Podatkowej wskazują, iż skutkiem przekształcenia SKA w spółkę kapitałową będzie przejęcie wszelkich praw i obowiązków SKA przez spółkę kapitałową na gruncie stosunków cywilnoprawnych, administracyjnoprawnych, a także prawnopodatkowych, przy zachowaniu tożsamości przekształcanej SKA. Na skutek przekształcenia dochodzi jedynie do zmiany ustrojowej spółki oraz zmiany tytułu (formy) uczestnictwa w spółce ("transformacji" akcji SKA w udział / akcje spółki kapitałowej). W efekcie, analizowane przekształcenie należy traktować wyłącznie jako działanie techniczne niepowodujące zmian w majątku spółki, bowiem majątek SKA pozostanie po przekształceniu majątkiem spółki kapitałowej. Przekształcenie nie skutkuje zwiększeniem wartości majątku przekształconej spółki z uwagi na zachowanie wysokości wkładów poszczególnych wspólników na niezmienionym poziomie oraz brak wniesienia dodatkowych wkładów.

2. Przepisy ustawy o PIT

Zgodnie z art. 9 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dochodem pozostaje generalnie nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Ustawa o PIT nie zawiera zamkniętego katalogu zdarzeń ekonomicznych skutkujących powstaniem przychodu.

W związku z faktem, iż ustawa o PIT nie wprowadza wiążącej definicji przychodu, w celu ustalenia zakresu znaczeniowego pojęcia przychodu podatkowego należy odwołać się do definicji przychodu wypracowanej przez doktrynę prawa podatkowego i orzecznictwo. Zgodnie z powszechnie akceptowanym poglądem przychodem może być jedynie rzeczywiste przysporzenie majątkowe po stronie podatnika, o określonej wartości pieniężnej. Zatem, gdy na skutek zaistnienia danego zdarzenia gospodarczego stan majątku podatnika nie ulega zmianie, nie sposób mówić o osiągnięciu przez niego przychodu, gdyż nie istnieje możliwość wskazania korzyści majątkowej, a tym bardziej jej wartości.

W świetle powyższego, należy przyjąć, że w następstwie przekształcenia SKA w spółkę kapitałową Wnioskodawca nie uzyska żadnego przysporzenia majątkowego, które można by uznać za przychód podlegający opodatkowaniu PIT. Na skutek przekształcenia dochodzi jedynie do zmiany ustrojowej spółki oraz zmiany tytułu (formy) uczestnictwa w spółce ("transformacji" akcji SKA w udział / akcje spółki kapitałowej). Przekształcenie nie skutkuje zwiększeniem wartości majątku przekształconej spółki z uwagi na zachowanie wysokości wkładów poszczególnych wspólników na niezmienionym poziomie oraz brak wniesienia dodatkowych wkładów.

3. Czynności restrukturyzacyjne skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego w PIT

W odniesieniu do przekształcenia podmiotów na zasadzie sukcesji uniwersalnej zauważyć należy, że art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT przewiduje opodatkowanie - jako przychodu z kapitałów pieniężnych - nominalnej wartości udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny. Powstanie przychodu na tej podstawie wymaga jednak zaistnienia aktu objęcia udziałów wskutek wniesienia wkładu niepieniężnego. W sytuacji przekształcenia SKA w spółkę kapitałową, dyspozycja powyższego przepisu nie zostanie wypełniona, gdyż Wnioskodawca uzyskuje udziały w spółce kapitałowej w drodze oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej (nie zaś wskutek aktu objęcia udziałów), a majątek SKA przechodzi na spółkę kapitałową z mocy prawa, bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek wkładów. Wynika to z zasady kontynuacji obowiązującej w procesie przekształcania spółek, zgodnie z którą wraz ze zmianą formy prawnej podmiotu przekształcanego, odpowiedniej zmianie ulega także forma partycypacji wspólników w tymże podmiocie. Podsumowując, w analizowanym zdarzeniu przyszłym nastąpi przekształcenie formy prowadzenia działalności - ze spółki osobowej w spółkę kapitałową, a nie objęcie udziałów w wyniku aportu. W związku z tym, art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT nie znajdzie tu zastosowania.

Z kolei, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT przewiduje opodatkowanie - jako dochodu z udziału w zyskach osób prawnych - wartości niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. W analizowanym zdarzeniu, przepis ten nie znajdzie zastosowania, ponieważ dotyczy on przekształcenia spółki będących podatnikami podatku dochodowego w spółkę osobową. Ustawodawca nie zamieścił podobnej regulacji w odniesieniu do przekształcenia spółki osobowej lub spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego w spółkę kapitałową. Gdyby ustawodawca chciał wskazać przekształcenie spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego w spółkę kapitałową jako wydarzenie stanowiące źródło przychodu do opodatkowania, wskazałby je w tym przepisie. Brak takiego przepisu wskazuje, iż przekształcenie SKA w spółkę kapitałową jest neutralne w zakresie PIT.

Reasumując, z uwagi na fakt, iż w ustawie o PIT brak jest przepisu, który wiązałby powstanie obowiązku podatkowego z faktem przekształcenia spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego w spółkę kapitałową, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym po stronie akcjonariusza przekształcanej SKA i zarazem udziałowca/akcjonariusza przekształconej spółki kapitałowej nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu PIT.

4. Podsumowanie

W świetle przytoczonych wyżej argumentów, zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu będącym przedmiotem wniosku nie wystąpi przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu PIT.

Stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone w wielu indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydanych z upoważnienia Ministra Finansów, m.in. w:

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 26.08.2014 z sygn. ITPB1/415-612/14/MP, w której stwierdzono, iż u wspólnika przekształcanej spółki komandytowo-akcyjnej nie powstaje w chwili przekształcenia zobowiązanie podatkowe od dochodów (przychodów) ze zbycia majątku przekazanego do majątku spółki przekształconej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), ani dochodów (przychodów) z tytułu nabycia akcji spółki przekształconej

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27.06.2014 z sygn. ITPB1/415-422/14/k.k., w której stwierdzono że jeżeli w wyniku przekształcenia wartość obejmowanych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie równa wartości akcji posiadanych w spółce komandytowo-akcyjnej oraz kapitał zapasowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie wzrośnie w stosunku do kapitału zapasowego spółki komandytowo-akcyjnej, wówczas Wnioskodawca nie rozpozna przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2014 r. sygn. ILPB1/415-324/14-4/AP, w której stwierdzono że przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej, która na moment przekształcenia nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, nie spowoduje powstania - po stronie Wnioskodawcy będącego akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej - przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

a także:

* Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 maja 2014 r., sygn. ILPB1/415-165/14-2/AG,

* Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. IPPB2/415-90/14-2/PW,

* Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 grudnia 2013 r., sygn. ILPB1/415-1173/13-2/AA,

* Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2013 r., sygn. ILPB1/415-1013/13-5/AP,

* Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. IPPB1/415-1016/13-5/ES.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca wnosi o uznanie stanowiska własnego przedstawionego przez Wnioskodawcę za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.). Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h., spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl przepisu art. 552 powyższej ustawy, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Na podstawie art. 553 ww. ustawy spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka innego typu. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową, nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h.), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 k.s.h.).

Zasady powyższej sukcesji uniwersalnej nie obejmują skutków podatkowych tzw. sukcesji podatkowej, gdyż kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, że proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej, przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego.

Artykuł 93a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej stanowi, że Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Analizując skutki podatkowe przekształcenia spółek należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

W art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, ustawodawca w źródłach przychodów wymienia kapitały pieniężne, natomiast w art. 17 ust. 1 ww. ustawy wymieniono enumeratywnie te przychody.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z kapitałów pieniężnych są m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Zgodnie zaś z art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Innymi słowy przychód (dochód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, co wynika wprost z brzmienia cytowanego wyżej przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy. Zatem w sytuacji przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną cała wartość niepodzielonych zysków podlega opodatkowaniu na podstawie powołanego przepisu.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SKA została zawiązana w 2013 r. przez osoby prawne. Rok obrotowy SKA rozpoczęty w 2013 r. zakończył się 30 listopada 2014 r. W efekcie, na gruncie art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym ("ustawa zmieniająca"), począwszy od 1 grudnia 2014 r. do SKA znajdują zastosowania przepisy w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. Inaczej mówiąc SKA jest już podatnikiem podatku CIT.

Obecnie planowane jest przekształcenie SKA w spółkę kapitałową. Nastąpi ono w trybie określonym w tytule IV dziale III art. 551 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. SKA na moment przekształcenia będzie posiadała m.in. kapitał zakładowy, inne fundusze, które utworzone będą z wkładu pieniężnego Komplementariusza oraz kapitał zapasowy powstały z ewentualnej nadwyżki wartości wniesionego do SKA przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego nad wartość nominalną wydanych mu akcji. Na dzień przekształcenia, SKA może dysponować także zyskiem za rok przekształcenia, jak i za okres, gdy SKA nie była podatnikiem podatku dochodowego. Ewentualne zyski oraz pozostałe kapitały SKA po jej przekształceniu pozostaną majątkiem spółki przekształconej.

W spółce kapitałowej (spółce przekształconej) będą uczestniczyć wszyscy wspólnicy SKA (spółki przekształcanej). Ilość udziałów/akcji spółki kapitałowej przyznanych Komplementariuszowi i akcjonariuszowi (Wnioskodawcy) będzie proporcjonalna do wielkość wniesionych przez nich wkładów do SKA, odpowiednio na kapitał zakładowy w przypadku Wnioskodawcy i na inne fundusze w przypadku Komplementariusza.

Tym samym, wskutek przekształcenia nie ulegnie zmianie wartość wkładów wspólników w przekształconej spółce kapitałowej w porównaniu do wartości wkładów tych wspólników w SKA. Po przekształceniu w spółkę kapitałową, udziałowcy/akcjonariusze tej spółki będą uczestniczyć w zysku spółki przekształconej proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów/akcji spółki kapitałowej tzn. zgodnie z zasadami określonymi w art. 191 lub art. 347 § 2 k.s.h.

W efekcie przekształcenia, kapitał zakładowy spółki kapitałowej będzie stanowiła suma kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej oraz wkładu wniesionego do spółki komandytowo-akcyjnej przez jej Komplementariusza na inne fundusze. Jednocześnie wysokość kapitału zakładowego kontrolowanego przez poszczególnych akcjonariuszy w przekształconej spółce kapitałowej będzie równa kapitałowi zakładowemu kontrolowanemu przez tych akcjonariuszy w SKA. Ponadto, w momencie przekształcenia, kapitał zapasowy SKA, jak i występujący na moment przekształcenia zysk księgowy osiągnięty przez SKA zostaną alokowane na kapitał zapasowy.

W związku z przekształceniem SKA w spółkę kapitałową, Wnioskodawcy nie zostaną wypłacone żadne kwoty. W szczególności nie zostaną wypłacone żadne kwoty z zysku osiągniętego w latach poprzednich, jak i w roku obrotowym, w którym nastąpi przekształcenie.

Z uwagi na to, że spółką przekształcaną będzie spółka komandytowo-akcyjna, a spółką powstałą w wyniku przekształcenia będzie spółka kapitałowa, nie znajdzie zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 8.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia będzie osobą prawną, a zatem wartość niepodzielonych zysków nie będzie stanowiła przychodu dla Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Proces przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę kapitałową będzie zatem dla Wnioskodawcy neutralny podatkowo. W związku z tym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników osadzonych w określonym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl