Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 lipca 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/4511-404/15-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych w związku z wypłatą cashback dla posiadaczy kart w ramach programu lojalnościowego zorganizowanego przez Wnioskodawcę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych w związku z wypłatą cashback dla posiadaczy kart w ramach programu lojalnościowego zorganizowanego przez Wnioskodawcę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka ("X.") jest spółką założoną w Stanach Zjednoczonych, działającą poprzez swój oddział założony w Wielkiej Brytanii, zarejestrowany i posiadający siedzibę w Londynie ("X. Londyn"). X. jest spółką zależną Y., spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Y. posiada wieczystą licencję od X. i łącznie tworzą one globalny system X. stanowiący system bezpiecznych płatności umożliwiający uczestniczącym w nim konsumentom, sprzedawcom detalicznym, wystawcom kart oraz nabywcom dokonywanie bezpiecznych płatności bezgotówkowych ("System X.").

Y. podzleca swoją działalność handlową na rzecz X. Jako część jej działalności operacyjnej, X. Londyn prowadzi w Wielkiej Brytanii usługę tzw. Card Linked Offers, czyli usługę marketingową / lojalnościową ("Program Lojalnościowy" lub "Program CLO") nakierowaną na zwiększenie skali korzystania z Systemu X. przez uczestniczących konsumentów - posiadaczy kart kredytowych lub debetowych, które działają w ramach Systemu X. ("Posiadacze Kart"). X. London planuje wprowadzić Program CLO w Polsce w czerwcu 2015 r. i chciałaby do tego czasu uzyskać wyjaśnienie co do związanych z nim zagadnień podatkowych. Poniżej Spółka przedstawia bardziej szczegółowy opis Programu Lojalnościowego CLO.

Zarys Programu Lojalnościowego

W zarysie, Program CLO umożliwia Posiadaczom Kart otrzymywanie nagród pieniężnych (tzw. "Cashback") pod warunkiem, że Posiadacz Karty zakupi towary lub usługi od sprzedawców (osób trzecich) uczestniczących w Programie Lojalnościowym ("Sprzedawcy") i dokona płatności za pośrednictwem Systemu X., tj. przy wykorzystaniu swojej zarejestrowanej karty kredytowej / debetowej.

X. Londyn prowadzi tzw. platformę Card Linked Offers ("Platforma CLO"), która jest elektronicznym narzędziem stworzonym na potrzeby wspierania wszystkich funkcjonalności Programu CLO. W szczególności, Platforma CLO zawiera inteligentne oprogramowanie analizujące, jakiego typu Oferty powinny być dostarczane poszczególnym Posiadaczom Kart, analizuje profile Posiadaczy Kart (konsumentów), projektuje kampanie promocyjne w celu pozyskania nowych klientów, a także wpływania na nawyki zakupowe oraz lojalność konsumencką Posiadaczy Kart.

W ramach Programu CLO, X. Londyn dostarcza zarejestrowanym Posiadaczom Kart X. oferty ("Oferty") od Sprzedawców. Oferty poszczególnych Sprzedawców są wybierane dla danego Posiadacza Karty na podstawie jego zachowania - wydatków dokonywanych za pomocą karty X. X. Londyn odpowiada za pozyskiwanie treści Ofert od Sprzedawców, jak również za reklamę, tak by Oferty dotarły do właściwych zarejestrowanych Posiadaczy Kart.

Posiadacze Kart, którzy płacą swoją zarejestrowaną kartą X. w celu skorzystania z Oferty otrzymują Cashback niezwłocznie po dokonaniu kwalifikowanego zakupu (zwykle w ciągu 5 dni roboczych). W ramach swojej usługi X. Londyn gwarantuje Posiadaczom Kart wypłatę Cashback, o ile Posiadacz Karty przestrzega zasad i warunków Oferty oraz ZiW Posiadacza Karty.

X. Londyn odpowiada za zawieranie umów oraz zarządzanie relacjami ze wszystkimi stronami w ramach ekosystemu CLO, włączając w to Posiadaczy Kart, Sprzedawców oraz banki członkowskie X. X. Londyn otrzymuje od Sprzedawców opłatę ("Opłata"), składającą się z: (i) ekwiwalentu Cashback wypłacanego przez X. Londyn Posiadaczom Kart oraz (ii) prowizji za działania X. Londyn ("Prowizja"). X. Londyn płaci część Prowizji bankom za umożliwienie przelewu Cashback na rzecz Posiadaczy Kart. Ponadto, banki mogą uzyskiwać dodatkowe wynagrodzenie (tzn. dodatkową część Prowizji uzyskiwanej przez X. Londyn) za określone działania marketingowe związane z promocją Programu CLO.

Elementy Programu CLO:

a. Umowy X. Londyn ze Sprzedawcami

X. Londyn zawiera umowy ze Sprzedawcami, którzy wyrażają chęć udziału w Programie CLO i przedstawiania ofert związanych ze swoimi towarami lub usługami Posiadaczom Kart za pośrednictwem Programu CLO. X. Londyn odpowiada za pozyskiwanie Ofert od Sprzedawcy i uzgadnia ze Sprzedawcą, jakiego typu zachowania dana Oferta powinna wspomagać, np. lojalność klienta, pozyskanie klienta, ponowne przyciągnięcie klienta. X. Londyn następnie przekłada te uzgodnienia na reguły kierunkowe, aby zapewnić, że właściwe Oferty dotrą do właściwych zarejestrowanych Posiadaczy Kart. Sprzedawcy są obowiązani dokonać płatności kwoty Opłaty, tzw. Prowizji oraz ekwiwalentu Cashback, na rzecz X. Londyn w terminie 30 dni od otrzymania od X. Londyn faktury.

b. Umowy X. Londyn z Posiadaczami Kart

X. Londyn zawiera z Posiadaczami Kart, którzy wyrażają wolę przystąpienia do Programu CLO i korzystania z Cashbacków, umowę w formie zasad i warunków korzystania przez Posiadaczy Kart z Programu CLO ("ZiW Posiadaczy Kart"). Zgodnie z ZiW Posiadaczy Kart, Posiadacze Kart wstępują do Programu CLO, co umożliwia im korzystanie z Ofert i otrzymywanie Cashbacków. Posiadacze Kart muszą mieć co najmniej 18 lat, posiadać kartę kredytową lub debetową X. i ważny adres e-mail, a także wyrazić zgodę na ZiW Posiadaczy Kart. Ponadto, osoby fizyczne posiadające korporacyjne lub handlowe kary kredytowe / debetowe X. nie mogą brać udziału w Programie CLO. Program CLO jest dostępny tylko dla osób fizycznych posiadających karty kredytowe / debetowe X. powiązane z ich prywatnym rachunkiem.

c. Oferty

Co tydzień Posiadacz Karty otrzymuje dedykowane mu Oferty od X. Londyn, głównie za pośrednictwem wiadomości e-mail lub innych sposobów komunikacji. Posiadacz Karty może mieć dostęp do Ofert poprzez portal CLO on-line jako część Platformy CLO). Aby aktywować Oferty zaprezentowane na portalu CLO wystarczające jest, aby Posiadacz Karty je przejrzał. Nie ma potrzeby stosowania żadnych voucherów, kuponów czy kodów promocyjnych.

Po obejrzeniu Ofert (dzięki czemu stają się one aktywne), Posiadacz Karty może z nich skorzystać, tzn. otrzymać: Cashback z tytułu zakupionych od Sprzedawców towarów lub usług. Aby skorzystać z Oferty, Posiadacz Karty kieruje się do Sprzedawcy (do fizycznego sklepu lub on-line) i wydaje środki pieniężne w zwykły sposób za pośrednictwem swojej zarejestrowanej karty kredytowej / debetowej X. W razie dokonywania zakupów on-line, Posiadacz Karty może wejść do sklepu internetowego Sprzedawcy bezpośrednio lub poprzez link znajdujący się na portalu CLO. Posiadacz Karty nie musi wykonywać żadnych specjalnych czynności w momencie sprzedaży, poza upewnieniem się, że zakup dokonany przez Posiadacza Karty spełnia zasady i warunki samych Ofert oraz poza dokonaniem płatności za pomocą swojej zarejestrowanej karty X.

Każda Oferta może być wykupiona przez Posiadacza Karty tylko raz. Zwykle Cashback związany z daną Ofertą jest obliczany jako uzgodniony procent wartości zakupu dokonanego przez Posiadacza Karty zgodnie z Ofertą, np. 10% wartości zakupu towarów w sklepie A pomiędzy dniami X a Y. Kwota Cashback, która może być uzyskana w drodze skorzystania z jednej Oferty jest ograniczona do kwoty 760 zł. Jednakże, jeżeli Posiadacz Karty wykupi kilka odrębnych Ofert, może się zdarzyć, że w określonym okresie czasu (np. dnia, tygodnia, miesiąca) Posiadacz Karty uzyska Cashback w łącznej wysokości przekraczającej 760 zł.

Jeżeli Posiadacz Karty zdecyduje się skorzystać z Oferty i nabyć towary lub usługi, umowa sprzedaży towarów lub usług zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Posiadaczem Karty. X. Londyn nie jest stroną takiej umowy sprzedaży i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności na podstawie takiej umowy ani względem Sprzedawcy, ani Posiadacza Karty.

d. Płatność Casback

Codziennie X. Londyn otrzymuje informacje o dokonanych transakcjach. Na tej podstawie dokonuje powiązania informacji o transakcjach obciążających rachunek z Ofertami aktywowanymi przez Posiadacza Karty, aby zidentyfikować skuteczne skorzystanie z Ofert. Następnie X. Londyn oblicza wysokość Cashback i uznaje rachunek Posiadacza Karty za pomocą wewnętrznych procesów. Kwota Cashback jest płatna przez X. Londyn na rachunek Posiadacza Karty w banku, który wydał Posiadaczowi Karty kartę debetową lub kwota ta jest uznawana na rachunku karty kredytowej Posiadacza Karty we właściwym banku. Posiadacz Karty ma wgląd na historię transakcji dokonanych w ramach Platformy CLO, gdzie może on przeglądać kwoty uzyskanych Cashbacków. X. Londyn dokonuje na rzecz Posiadaczy Kart wypłaty kwoty Cashback niezwłocznie. Cashback jest gwarantowany, tzn. X. Londyn nie wstrzymuje płatności Posiadaczom Kart tak długo, jak Posiadacze Kart stosują się do warunków Oferty oraz ZiW Posiadacz Kart (nawet jeżeli istnieją spory pomiędzy X. Londyn a Sprzedawcami dotyczące Opłaty).

e. Naliczanie opłat i fakturowanie Sprzedawców

X. Londyn wystawia Sprzedawcy fakturę na Opłatę w podziale na dwie części: (i) kwotę Cashback oraz (ii) Prowizję w wysokości ustalonej umownie. Zwykle Sprzedawca powinien dokonać zapłaty Opłaty na rzecz X. Londyn w terminie 30 dni.

f. Dystrybucja prowizji

Prowizja uzyskana przez X. Londyn od Sprzedawców służy m.in. finansowaniu wynagrodzenia banków, które współpracują z X. Londyn przy Programie CLO. Wszystkie współpracujące banki są zobowiązane do przekazywania kwot Cashback na właściwe rachunki Posiadaczy Kart, nawet jeśli dany bank nie bierze aktywnego udziału w promowaniu Programu CLO. Jeżeli jednak bank bierze aktywny udziału w promowaniu Programu CLO, wtedy uzyskuje od X. Londyn dodatkowe wynagrodzenie za usługi promocyjne.

g. wsparcie klienta:

X. Londyn wspiera Posiadaczy Kart w związku z jakimikolwiek pytaniami dotyczącymi Programu CLO. Świadczy również czynności wsparcia na rzecz Sprzedawców oraz banków członkowskich w związku z Programem CLO.

Przykład

Jeżeli Posiadacz Karty skorzysta z Oferty i zakupi towary lub usługi od Sprzedawcy, X. Londyn dokona bezpośrednio uznania rachunku Posiadacza Karty kwotą Cashback wynikającą z Oferty. Przykładowo, jeżeli Oferta obejmuje 20% z jakiegokolwiek zakupu towarów od Sprzedawcy X o wartości 100 zł lub więcej, a Posiadacz Karty dokona zakupu na kwotę 1.000 zł, X. Londyn wypłaci Posiadaczowi Karty (Cashback będzie płatny na rachunek Posiadacza Karty lub rachunek karty kredytowej przez bank Posiadacza Karty) kwotę 200 zł. Cashback. Jednakże, wartość Cashback dostępna dla Posiadacza Karty z tytułu skorzystania z pojedynczej Oferty (tzn. jednorazowego zakupu towarów lub usług od Sprzedawcy) jest ograniczona do kwoty 760 zł. Stąd, jeżeli Posiadacz Karty skorzysta z takiej Oferty i dokona zakupu na kwotę 4.000 zł, nie uzyska Cashback w wysokości 800 zł (tzn. 4.000 zł x 20%), ale wyłącznie 760 zł.

Przedstawicielstwo X. w Polsce

Należy wskazać, że X., spółka zawiązana w stanie Delaware w Stanach Zjednoczonych, działa na terenie Europy poprzez swój oddział w Londynie oraz przedstawicielstwa utworzone w innych jurysdykcjach europejskich. X. posiada przedstawicielstwo w Polsce zarejestrowane pod numerem 2/R, z adresem siedziby przy Alejach Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa ("X. Przedstawicielstwo w Polsce").

Chociaż Program CLO jest zorganizowany i zarządzany przez X. Londyn poza Polską, X. Przedstawicielstwu w Polsce może być powierzone wykonywanie pewnych pomocniczych działań związanych z Programem CLO. X. Przedstawicielstwo w Polsce będzie zaangażowane we wsparcie zarządzania Programem CLO, kontakt ze Sprzedawcami zainteresowanymi udziałem w Programie CLO oraz wsparcie działań marketingowych i wizerunkowych podejmowanych przez X. Londyn. Jednakże, X. Przedstawicielstwo w Polsce nie będzie stroną umów ze Sprzedawcami (Umów ze Sprzedawcami) ani Posiadaczami Kart (ZiW Posiadaczy Kart) jak również nie będzie zaangażowane w płatność Cashback na rzecz Posiadaczy Kart.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy kwota Cashback wypłacana Posiadaczom Kart stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.

2. Czy Cashback wypłacany Posiadaczowi Kart podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., jeżeli kwota Cashback wypłacana za skorzystanie z pojedynczej Oferty (tzn. zakup towarów lub usług w ramach wykorzystania jednej Oferty) przez Posiadacza Kart nie przekracza 760 zł.

3. Czy Cashback wypłacany Posiadaczowi Kart podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., jeżeli kwota Cashback wypłacana za skorzystanie z pojedynczej Oferty (tzn. zakup towarów lub usług w ramach wykorzystania jednej Oferty) przez Posiadacza Kart nie przekracza 760 zł, przy czym Posiadacz Kart korzysta z kilku Ofert w krótkim czasie (np. jednego dnia czy jednego tygodnia) i uzyskuje kilka Cashback, a ich łączna wartość przekracza kwotę 760 zł.

4. Czy X. Londyn jest obowiązany do działania w charakterze płatnika i w związku z tym zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłaty do urzędu skarbowego 10% podatku na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., w przypadku gdy kwota Cashback wypłacana za skorzystanie z pojedynczej Oferty w ramach Programu CLO (tekst jedn.: za jeden zakup) nie przekracza 760 zł.

5. Jeżeli Cashback nie stanowi nagrody związanej ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., czy X. Londyn jest obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C w myśl art. 42a u.p.d.o.f. i wykazania w niej kwot Cashback wypłacanych Posiadaczowi Karty w przypadku, gdy jednorazowa wartość Cashback (tekst jedn.: Cashback uzyskany w związku ze skorzystaniem z jednej Oferty) nie przekracza 200 zł.

6. Jeżeli Cashback nie stanowi nagrody związanej ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 us.t 1 pkt 2 u.p.d.o.f., czy X. Londyn jest obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C w myśl art. 42a u.p.d.o.f. i wykazania w niej kwot Cashback wypłacanych Posiadaczowi Karty w przypadku, gdy jednorazowa wartość Cashback (tekst jedn.: Cashback uzyskany w związku ze skorzystaniem z jednej Oferty) przekracza 200 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy,

1. W ocenie X. Londyn, kwota Cashback stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.

2. X. Londyn stoi na stanowisku, że Cashback wypłacany Posiadaczowi Kart podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., jeżeli kwota Cashback wypłacana za skorzystanie z pojedynczej Oferty (tzn. zakup towarów lub usług w ramach wykorzystania jednej Oferty) przez Posiadacza Kart nie przekracza 760 zł.

3. X. Londyn jest również zdania, że Cashback wypłacany Posiadaczowi Kart podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., w przypadku gdy kwota Cashback wypłacana za skorzystanie z pojedynczej Oferty (tzn. zakup towarów lub usług w ramach wykorzystania jednej Oferty) przez Posiadacza Kart nie przekracza 760 zł, przy czym Posiadacz Kart korzysta z kilku Ofert w krótkim czasie (np. jednego dnia czy jednego tygodnia) i uzyskuje kilka Cashbacków, a ich łączna wartość przekracza kwotę 760 zł.

4. W ocenie X. Londyn, nie jest on obowiązany do działania w charakterze płatnika i w związku z tym zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłaty do urzędu skarbowego 10% podatku na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., w przypadku gdy kwota Cashback wypłacana za skorzystanie z pojedynczej Oferty w ramach Programu CLO (tekst jedn.: za jeden zakup) nie przekracza 760 zł.

5. Zdaniem X. Londyn, przy założeniu że Cashback nie stanowi nagrody związanej ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., X. Londyn nie jest obowiązany do wystawienia informacji PIT- 8C w myśl art. 42a u.p.d.o.f. i wykazania w niej kwot Cashback wypłacanych Posiadaczowi Karty w przypadku, gdy jednorazowa wartość Cashback (tekst jedn.: Cashback uzyskany w związku ze skorzystaniem z jednej Oferty) nie przekracza 200 zł.

6. W ocenie X. Londyn, przy założeniu że Cashback nie stanowi nagrody związanej ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., X. Londyn nie jest obowiązany do wystawienia informacji PIT- 8C w myśl art. 42a u.p.d.o.f. i wykazania w niej kwot Cashback wypłacanych Posiadaczowi Karty w przypadku, gdy jednorazowa wartość Cashback (tekst jedn.: Cashback uzyskany w związku ze skorzystaniem z jednej Oferty) przekracza 200 zł.

1. W ocenie X. Londyn, kwota Cashback stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., opodatkowaniu stawką 10% podatku podlegają nagrody związane ze "sprzedażą premiową". "Sprzedaż premiowa" nie jest zdefiniowana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże nagrody związane ze "sprzedażą premiową" są opisywane w zarówno w interpretacjach indywidualnych jak i orzeczeniach sądów administracyjnych jako nagrody oferowane nabywcy towarów lub usług, który - poprzez ich zakup - nabywa prawo do nagrody.

Należy podkreślić, że "sprzedaż premiowa" odnosi się do pojęcia "sprzedaży", a pojęcie "sprzedaż" jest używane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w dwóch znaczeniach, tj.: (i) jako konkretna umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, zgodnie z którą następuje przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych oraz (ii) jako bardziej ogólne pojęcie używane w handlu dla opisania transakcji dotyczących przeniesienia własności towarów lub praw jak również świadczenia usług ("sprzedaży usług").

X. Londyn stoi na stanowisku, że art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. znajduje zastosowanie nie tylko do transakcji, w których nagroda związana ze sprzedażą premiową jest przyznawana za zakup towarów lub praw majątkowych, ale także do transakcji usługowych, tj. takich w których nagroda związana ze sprzedażą premiową jest przyznawana za zakup usług. Ten wniosek znajduje potwierdzenie także w obecnym brzmieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. (obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r.), który ustanawia zwolnienie z opodatkowania nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług.

Drugi element pojęcia nagród związanych ze "sprzedażą premiową" oznacza, że klient jest nagradzany nagrodą w zamian za określone zachowanie, tj. nabycie promowanych towarów lub usług. W orzecznictwie podkreśla się (przykładowo wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 1416/12), że najważniejszą rolą "nagród związanych ze sprzedażą premiową" jest motywowanie klienta do dokonywania zakupów, intensywniejszego korzystania z określonych ofert, stworzenie korzystnych z punktu widzenia sprzedawcy nawyków konsumenckich, zwiększenie lojalności konsumenckiej klientów oraz zwiększenie ich zainteresowania produktami lub usługami oferowanymi przez sprzedawcę.

Ponadto, natura Cashback ma wyraźny charakter "premiowy", tzn. ma na celu motywowanie Posiadacza Karty do dokonywania określonych zakupów, tworzenie korzystnych z punktu widzenia Sprzedawców nawyków Posiadaczy Kart, zwiększenie lojalności Posiadaczy Kart i zwiększenie ich zainteresowania produktami lub usługami oferowanymi przez Sprzedawców.

Należy podkreślić, że wybór Ofert dostarczanych każdemu Posiadaczowi Karty jest zindywidualizowany przy pomocy inteligentnego oprogramowania tworzącego Platformę CLO oraz że Oferty te są zaprojektowane tak, by motywować Posiadaczy Kart do dokonywania określonych zakupów, zwiększania ich lojalności konsumenckiej, itp. W konsekwencji, zdaniem X. Londyn, Cashback spełnia opisane powyżej kryteria i tym samym stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. Należy podkreślić, że zakres pojęcia "nagrody związane ze sprzedażą premiową" nie jest ograniczony do nagród wypłacanych tylko w wybranych formach - mogą być one wypłacane w postaci przedmiotów, praw, darmowych usług, czy też pieniądza.

Ponadto, art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. nie wymagają, aby "nagrody związane ze sprzedażą premiową" były wypłacane konsumentom bezpośrednio przez sprzedawców towarów lub usług, z którymi związana jest nagroda. Zostało to potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2013 r. (znak IPPB2/415-258/13-2/MG), w stanie faktycznym której nagrody związane z zakupem towarów w sklepach detalicznych były wypłacane konsumentom przez generalnego dystrybutora.

2. X. Londyn stoi na stanowisku, że Cashback wypłacany Posiadaczowi Kart podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., jeżeli kwota Cashback wypłacana za skorzystanie z pojedynczej Oferty (tzn. zakup towarów lub usług w ramach wykorzystania jednej Oferty) przez Posiadacza Kart nie przekracza 760 zł.

Jak zostało to wyjaśnione powyżej w odniesieniu do pytania 1, Cashback stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. W konsekwencji, kwota Cashback wypłacana Posiadaczowi Karty powinna być zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. pod warunkiem, że spełnione zostaną warunki określone w tym przepisie, tj.: (i) jednorazowa wartość Cashback nie przekracza 760 zł oraz (ii) Posiadacz Karty nie otrzymuje Cashback w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Istotną okolicznością jest ustalenie, w jaki sposób X. Londyn powinno interpretować warunek, aby "jednorazowa wartość" nagrody związanej ze sprzedażą premiową nie przekraczała 760 zł. Pojęcie "jednorazowej wartości" nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym powinno być rozumiane zgodnie z językiem potocznym. Internetowy Słownik Języka Polskiego (http://sip,pl/iednorazowv) wskazuje, że "jednorazowy" oznacza coś, co "zachodzi jeden raz".

Program CLO zakłada, że wielu Sprzedawców przygotuje różnego rodzaju Oferty, które będą następnie promowane poprzez Program CLO przez umówiony czas. Rodzaj i ilość towarów lub usług, które mają być sprzedane poprzez Ofertę, zależą od decyzji Sprzedawcy i powinny odzwierciedlać naturę jego działalności gospodarczej. Zwykle, Oferta obejmuje jednorazowy zakup w sklepie Sprzedawcy (fizycznym lub on-line), niezależnie od rodzaju towarów lub usług czy ich wartości (jednakże, mogą wystąpić minimalne wysokości zakupów, np. Oferta może być aktywowana tylko jeżeli wartość zakupów przekroczy kwotę X). Nie można wykluczyć, że będą przedstawiane Oferty zakupu tylko wybranych rodzajów towarów lub usług u danego Sprzedawcy. Zwykle, Cashback będzie obliczany jako procent wartości zakupów dokonanych przez Posiadacza Karty na warunkach Oferty. Każda Oferta może być wykupiona tylko raz przez danego Posiadacza Karty. Na przykład, jeżeli Oferta obejmuje 10% Cashback na zakupie dokonanym w sklepie X w czerwcu, zawsze zgodnie z warunkami Oferty, tylko pierwszy zakup dokonany przez Posiadacza Karty w sklepie X w czerwcu będzie objęty 10% Cashbackem, a pozostałe zakupy tego Posiadacza Karty w sklepie X w czerwcu nie będą kwalifikować się do otrzymania Cashback.

Podsumowując, w ocenie VESl Londyn, w odniesieniu do Cashback "jednorazowa" wartość nagrody związanej ze sprzedażą premiową w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. powinna być rozumiana jako wartość Cashback, który może być uzyskany przez Posiadacza Karty przy pojedynczej transakcji, tj. z tytułu skorzystania z jednej, pojedynczej Oferty z Ofert promowanych poprzez Program CLO. Stąd, kwota Cashback powinna być zwolniona z opodatkowania, jeżeli Cashback wypłacany Posiadaczowi Karty za skorzystanie z jednej, pojedynczej Oferty i jeden zakup towarów lub usług w ramach tej Oferty nie przekracza 760 zł.

Co do zasady, zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. nie miałoby zastosowania do Cashbacków otrzymanych przez Posiadacza Karty w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Jednakże, należy podkreślić, że ZiW Posiadacza Karty wyłącza z programu CLO transakcje, które są związane z działalnością gospodarczą Posiadacza Karty, co oznacza, że nie rodzą one prawa do uzyskania Cashback.

3. X. Londyn jest zdania, że Cashback wypłacany Posiadaczowi Kart podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., w przypadku gdy kwota Cashback wypłacana za skorzystanie z pojedynczej Oferty (tzn. zakup towarów lub usług w ramach wykorzystania jednej Oferty) przez Posiadacza Kart nie przekracza 760 zł, lecz Posiadacz Kart korzysta z kilku Ofert w krótkim czasie (np. jednego dnia czy jednego tygodnia) i uzyskuje kilka Cashbacków, a ich łączna wartość przekracza kwotę 760 zł.

Jak wskazano powyżej, X. Londyn stoi na stanowisku, że w przypadku Cashback "jednorazowa" wartość nagrody związanej ze sprzedażą premiową zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. powinna być rozumiana jako wartość Cashback, która może być uzyskana przez Posiadacza Karty z tytułu jednej transakcji, tzn. z tytułu skorzystania z pojedynczej Oferty. Stąd, kwota Cashback powinna być zwolniona z opodatkowania, jeżeli Cashback wypłacany Posiadaczowi Karty za skorzystanie z pojedynczej Oferty, tj. jeden zakup towarów lub usług objętych tą ofertą, nie przekracza 760 zł.

Należy raz jeszcze podkreślić, że maksymalna wartość jednorazowego Cashback związanego z pojedynczą Ofertą będzie ograniczona do kwoty 760 zł. Przykładowo, jeżeli Oferta obejmuje 20% z zakupu towarów od Sprzedawcy X o wartości co najmniej 100 zł, a Posiadacz Karty dokona zakupu za kwotę 1.000 zł, X. Londyn wypłaci mu Cashback (za pośrednictwem właściwego banku) w wysokości 200 zł. Jednakże, wartość Cashback dostępna dla Posiadacza Karty za skorzystanie z pojedynczej Oferty (tekst jedn.: za jednorazowy zakup towarów lub usług od Sprzedawcy) jest ograniczona do 760 zł. Stąd, jeżeli Posiadacz Karty skorzystałby z tej Oferty i dokonał zakupów na kwotę 4.000 zł, nie otrzymałby Cashback w wysokości 800 zł (tekst jedn.: 4.000 x 20%), lecz tylko 760 zł.

Różni Posiadacze Kart mogą być stosunkowo aktywni lub pasywni w ramach Programu CLO, a liczba Ofert wykupionych przez Posiadacza Karty może się różnić w różnych okresach czasu. Przykładowo, jeden Posiadacz Karty może skorzystać z jednej oferty w ciągu roku, podczas gdy inny może chcieć wykupywać pięć ofert w ciągu miesiąca. Jeżeli Posiadacz Karty zdecyduje się wykupić więcej udostępnionych mu przez X. Londyn Ofert, np. wykupi pięć Ofert od pięciu różnych Sprzedawców w krótkim okresie czasu (np. jednego dnia, tygodnia), może się zdarzyć, że łączna wartość kilku Cashbacków uzyskanych przez Posiadacza Karty w tym okresie czasu (dniu, tygodniu, miesiącu itp.) przekroczy 760 zł.

W ocenie X. Londyn, niezależnie od tego, jak aktywny jest Posiadacz Karty w określonym okresie czasu (dniu, tygodniu, miesiącu), tzn. jak wiele Cashbacków uzyska, każdy pojedynczy wypłacany mu Cashback powinien być rozpatrywany odrębnie. Innymi słowy, każdy pojedynczy Cashback powinien podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., jeżeli kwota takiego pojedynczego Cashback uzyskanego przez Posiadacza Karty za skorzystanie przez niego z pojedynczej Oferty (tekst jedn.: zakup towarów lub usług objętych tą Ofertą) nie przekracza 760 zł. Stąd, jeżeli Posiadacz Karty skorzystania z kilku Ofert w krótkim okresie czasu (np. dniu, tygodniu, miesiącu) i uzyska kilka Cashbacków, których łączna wartość przekracza 760 zł, każdy z tych Cashbacków podlega zwolnieniu z opodatkowania.

4. W ocenie X. Londyn, nie jest on obowiązany do działania w charakterze płatnika i w związku z tym zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłaty do urzędu skarbowego 10% podatku na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., w przypadku gdy kwota Cashback wypłacana za wykupienie pojedynczej Oferty w ramach Programu CLO (tekst jedn.: za jeden zakup) nie przekracza 760 zł.

Jak wyjaśniono powyżej w odniesieniu do pytań nr 1 2 i 3, Cashback stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. i podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., pod warunkiem że jednorazowa wartość Cashback nie przekracza 760 zł (oraz że Posiadacze Karty nie uzyskują Cashback w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą).

Biorąc pod uwagę powyższe, X. Londyn nie jest obowiązany do działania w charakterze płatnika w rozumieniu art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f., tj. nie ma obowiązku obliczenia 10% podatku od wartości Cashback, pobrania podatku czy wpłacenia podatku na rzecz urzędu skarbowego w Polsce.

5. Zdaniem X. Londyn, przy założeniu że Cashback nie stanowi nagrody związanej ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., X. Londyn nie jest obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C w myśl art. 42a u.p.d.o.f. i wykazania w niej kwot Cashback wypłacanych Posiadaczowi Karty w przypadku, gdy jednorazowa wartość Cashback (tekst jedn.: Cashback uzyskany w związku z wykupieniem jednej Oferty) nie przekracza 200 zł.

W przypadku, gdyby Cashback nie stanowił jednak nagrody związanej ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., wartość Cashback stanowiłaby najprawdopodobniej przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 u.p.d.o.f. Zgodnie z art. 42a u.p.d.o.f., osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), osoby prawne lub jednostki organizacyjne osób prawnych jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dokonujące wypłat lub innych świadczeń stanowiących przychód z innych źródeł (z wyjątkiem przychodów zwolnionych z opodatkowania), są obowiązane do wystawienia informacji PIT-8C i doręczenia jej organowi podatkowemu oraz podatnikowi do końca lutego kolejnego roku. Jednakże, obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C nie powstaje, jeżeli przychód z innych źródeł wypłacany podatnikowi podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 u.p.d.o.f.

W ocenie X. Londyn, jeżeli Cashback stanowiłby przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 u.p.d.o.f. w miejsce nagrody związanej ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., Cashback w wysokości jednorazowo nie przekraczającej 200 zł podlegałby zwolnieniu z opodatkowania na postawie art. 21 ust. 1 pkt 68a u.p.d.o.f. Zgodnie z tym przepisem, zwolnieniu z opodatkowania podlega wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Zdaniem X. Londyn, jeżeli Cashback nie stanowiłby nagrody związanej ze sprzedażą premiową, to powinien być traktowany jako nieodpłatne świadczenie otrzymane od X. Londyn w związku z promocją i reklamą X. W takiej sytuacji, X. Londyn nie byłby zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C.

6. W ocenie X. Londyn, przy założeniu że Cashback nie stanowi nagrody związanej ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., X. Londyn nie jest obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C w myśl art. 42a u.p.d.o.f. i wykazania w niej kwot Cashback wypłacanych Posiadaczowi Karty w przypadku, gdy jednorazowa wartość Cashback (tekst jedn.: Cashback uzyskany w związku ze skorzystaniem z jednej Oferty) przekracza 200 zł.

W przypadku, gdyby Cashback nie stanowił nagrody związanej ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., wartość Cashback stanowiłaby najprawdopodobniej przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 u.p.d.o.f. Zgodnie z art. 42a u.p.d.o.f., osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), osoby prawne lub jednostki organizacyjne osób prawnych jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dokonujące wypłat lub innych świadczeń stanowiących przychód z innych źródeł (z wyjątkiem przychodów zwolnionych z opodatkowania), są obowiązane do wystawienia informacji PIT-8C i doręczenia jej organowi podatkowemu oraz podatnikowi do końca lutego kolejnego roku.

Jednakże, należy zauważyć, że X. Londyn jest jednostką organizacyjną (oddziałem X. Inc.), utworzonym w Londynie, w Wielkiej Brytanii. X. Londyn nie posiada żadnej stałej obecności na terytorium Polski. Mimo że brzmienie art. 42a u.p.d.o.f. nie ogranicza się wyraźnie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców), osób prawnych lub jednostek organizacyjnych osób prawnych jak również jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących polskimi rezydentami podatkowymi lub podmiotami utworzonymi na terytorium Polski, zgodnie z długą praktyką organów podatkowych, podmioty (np. jednostki organizacyjne osób prawnych) utworzone poza Polską nie mają obowiązku wystawiania formularzy PIT-8C. Stąd, X. Londyn nie będzie obowiązany do wystawienia PIT-8C zgodnie z art. 42a u.p.d.o.f. i wykazania w nim kwot wypłaconych Posiadaczom Kart Cashbacków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tekst jedn.: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują m.in. kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych #8722; w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw #8722; wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

* nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową towarów lub usług,

* jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,

sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem "sprzedaż premiowa", to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Wskazaną wyżej ustawą zmieniającą doprecyzował jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów jak i usług.

Brak jest również definicji pojęcia sprzedaży premiowej i bliższego zdefiniowania owego związku w innych przepisach prawa podatkowego i ogólnie w obowiązujących przepisach. Zgodnie z regułami wykładni prawa podatkowego należy w takiej sytuacji posłużyć się wykładnią językową omawianego przepisu, a w szczególności niezdefiniowanych pojęć składających się na jego treść. Przyjęcie wykładni językowej (literalnej) do interpretacji prawa podatkowego jest nakazem wynikającym z ogólnych zasad stosowania wykładni.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że pojęcie sprzedaży premiowej składa się z dwóch terminów: "sprzedaż" oraz "premiowa". Pojęcie "sprzedaż" należy rozumieć w sposób określony art. 535 i nast. Kodeksu cywilnego, zgodnie z tym przepisem przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Z samej treści umowy sprzedaży nie wynika obowiązek zapłaty premii (nagrody), zatem źródła tego obowiązku, a tym samym definicji pojęcia "sprzedaż premiowa" nie należy poszukiwać wyłącznie na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego traktujących o umowie sprzedaży.

Przez premię, stanowiącą drugi komponent terminu "sprzedaż premiowa" należy rozumieć nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (tak w Nowym Słowniku Języka Polskiego. PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy, pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię (nagrodę).

Z punktu widzenia konstrukcji cechą sprzedaży premiowej jest fakt, że wydanie nagrody (premii) nabywcy odbywa się na podstawie instytucji prawa cywilnego, jaką jest przyrzeczenie publiczne wydania nagrody każdemu, kto dokona określonej czynności (w przedstawionym stanie przyszłym zakupu za pomocą karty X. promowanych towarów lub usług). Zgodnie z przepisem art. 919 Kodeksu cywilnego, "kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać."

Reasumując można wskazać, że sprzedaż premiową cechuje:

* powiązanie przekazania nagrody z faktem zakupu przez osobę otrzymującą premię promocyjnego towaru lub usługi, lub też zakupu za określoną kwotę, bądź zebrania określonej ilości punktów,

* gwarancja otrzymania premii po spełnieniu ustalonych warunków.

W konsekwencji, kwota Cashback wypłacana Posiadaczom Kart X. spełnia opisane powyżej kryteria i tym samym stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z punktu widzenia możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w ww. art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy w przypadku wypłaty nagród w ramach sprzedaży premiowej znaczenie ma fakt, czy jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł.

Poprzez pojęcie "jednorazowa wartość nagrody", o którym mowa w powołanym powyżej przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość każdej odrębnie otrzymanej nagrody. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku, miesiąca tygodnia czy dnia nagród oraz łączna ich wartość. Zatem wartość nagrody pieniężnej określonej w odniesieniu do jednego zdarzenia (Oferty) uprawniającego do jej otrzymania stanowi jednorazową wartość nagrody w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane uregulowania prawne stwierdzić należy, że Cashback wypłacany posiadaczom kart X. za skorzystanie z jednej oferty będzie stanowić nagrodę uzyskaną przez posiadacza karty w ramach sprzedaży premiowej towarów i usług w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym jednorazowa wartość ww. świadczenia nie przekroczy kwoty 760 zł, zatem wypłacany cashback (premia) będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy.

Zatem zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że jeżeli Posiadacz Karty X. skorzysta z kilku Ofert w krótkim okresie czasu (np. dniu, tygodniu, miesiącu) i uzyska kilka Cashbacków, których łączna wartość przekracza 760 zł, każdy z tych Cashbacków podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania.

Tym samym na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa w ww. art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż odpowiedź na pytania Nr 5 i 6 jest bezprzedmiotowa, bowiem jak wskazano powyżej wypłacany Cashback posiadaczom Kart X. stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2. Tym samym rozpatrywanie wniosku w kontekście zadanych pytań Nr 5 i 6 jest bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl