Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 czerwca 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/4511-362/15-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 36 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia czy spółka z siedzibą w Luksemburgu, w której Wnioskodawca posiada udziały jest zagraniczną spółką kontrolowaną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia czy spółka z siedzibą w Luksemburgu, w której Wnioskodawca posiada udziały jest zagraniczną spółką kontrolowaną.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która ma miejsce zamieszkania w Polsce. Wnioskodawca jako osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest udziałowcem w zagranicznej spółce typu A. (dalej jako: A.) z siedzibą w Luksemburgu. Wnioskodawca posiada bezpośrednio ponad 25% udziałów w spółce luksemburskiej. Ponadto łączny okres posiadania przez Wnioskodawcę udziałów w spółce luksemburskiej na dzień sporządzenie przedmiotowego wniosku przekroczył 30 dni. Zgodnie z prawem obowiązującym w Luksemburgu osoby prawne, będące rezydentami podatkowymi, podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych (impôt sur le revenu des collectivités). Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w Luksemburgu wynosi 21%. Na całkowitą stawkę nominalną podatku dochodowego od osób prawnych składa się dodatkowo tzw. podatek solidarnościowy w wysokości 1,47% (21% * 7%) (employment fund contribution/ contribution au fonds pour lemploi) oraz tzw. komunalny podatek handlowy (municipal business tax/ impôt commercial communal), którego stawka w mieście Luksemburg wynosi 6,75% (wysokość podatku komunalnego jest uzależniona od miejsca siedziby spółki). W konsekwencji osoby prawne, mające siedzibę w mieście Luksemburg podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych wg całkowitej nominalnej stawki w wysokości 29,22%. Przychody podatkowe jakie będą osiągane przez spółkę luksemburską będą co najmniej w 50% pochodzić z dywidend, zbycia udziałów oraz odsetek a więc będą to przychody o charakterze pasywnym.

W związku z powyższym. Wnioskodawca ma wątpliwości czy spółka luksemburska, w której kapitale posiada udziały jest zagraniczną spółką kontrolowaną (ang. Controlled Foreign Companies, dalej jako: CFC) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy spółka luksemburska typu A., w której kapitale Wnioskodawca posiada udziały jest zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uzyskiwane przez nią dochody są opodatkowane w Polsce zgodnie z art. 30f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 (tekst jedn.: z dnia 17 stycznia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 361).

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym spółka luksemburska typu A., w której kapitale posiada udziały, nie jest kontrolowaną spółką zagraniczną w rozumieniu przepisów art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn.: z dnia 17 stycznia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 361) (zwana dalej jako "ustawa o PIT") i uzyskiwane przez spółkę luksemburską przychody (dochody) nie są opodatkowane podatkiem dochodowym osób fizycznych zgodnie z art. 30f ust. 1 ustawy o PIT.

W wyniku nowelizacji ustawy o PIT, od 1 stycznia 2015 r. polskich podatników zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych. Zgodnie z brzmieniem art. 30f ust. 1 ustawy o PIT podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Dla zastosowania art. 30f ust. 1 ustawy o PU konieczne jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek:

* podatnik musi podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,

* dochody osiągane przez podatnika muszą pochodzić z działalności kontrolowanej spółki zagranicznej.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (art. 3 ust. 1 ustawy o PIT).

W związku z powyższym, dla oceny opodatkowania uzyskiwanych przez podatnika dochodów z działalności spółki luksemburskiej niezbędne jest ustalenie, czy spółka jest zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumienie przepisów ustawy o PIT.

Artykuł 30f ust. 2 ustawy o PIT wskazuje, że przez pojęcie zagranicznej spółki kontrolowanej należy rozumieć:

* osobę prawną,

* spółkę kapitałową w organizacji,

* jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,

* spółkę niemająca osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w której podatnik posiada udziały w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Zgodnie z prawem luksemburskim spółka typu A., w której kapitale Wnioskodawca ma udziały, posiada osobowość prawną. Na gruncie prawa polskiego tego typu spółka stanowi odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakwalifikowanie danego podmiotu na gruncie ustawy o PIT za zagraniczną spółkę kontrolowaną jest uzależnione od spełnienia przesłanek ustawowych. W tym zakresie ustawa o PIT wprowadza dwa tryby uznania danego podmiotu za spółkę kontrolowaną.

Pierwszy tryb uzależnia zakwalifikowanie danej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną w zależności od miejsca siedziby lub zarządu spółki. Art. 30f ust. 3 pkt 1 i 2) ustawy o PIT wskazuje, że zagraniczną spółką kontrolowaną jest spółka, która ma siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego albo siedzibę na terytorium innego państwa niż tzw. "raje podatkowe" z którym:

* Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo

* Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej,

stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.

Spółka, w której Wnioskodawca posiada udziały, ma siedzibę w Luksemburgu. Luksemburg nie znajduje się na liście tzw. "rajów podatkowych" wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 493). Ponadto pomiędzy Polską a Luksemburgiem została zawarta umowa międzynarodowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z dnia 14 czerwca 1995 r. W związku z powyższym, na gruncie art. 30f ust. 3 pkt 1 i 2) ustawy o PIT (tekst jedn.: w ramach trybu pierwszego) spółka luksemburska, w której kapitale Wnioskodawca posiada udziały, nie stanowi zagranicznej spółki kontrolowanej.

Drugi tryb zakwalifikowania spółki za zagraniczna spółkę kontrolowaną wymaga łącznego spełnienia następujących warunków (art. 30f ust. 3 pkt 3) ustawy o PIT):

* posiadania przez podatnika nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,

* co najmniej 50% przychodów tej spółki pochodzi z dochodów pasywnych m.in. dywidend, zbycia udziałów, odsetek,

* co najmniej jeden rodzaj przychodów pasywnych tej spółki, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu wg stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki 19%, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie.

Spółka luksemburska w której Wnioskodawca posiada udziały spełnia dwie pierwsze przesłanki określone w art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT. Po pierwsze. Wnioskodawca posiada bezpośrednio ponad 25% udziałów w kapitale spółki przez okres dłuższy niż 30 dni, po drugie co najmniej 50% przychodów osiąganych przez spółkę luksemburską w ciągu roku podatkowego pochodzi z dochodów pasywnych m.in. dywidend, zbycia udziałów oraz odsetek.

W odniesieniu natomiast do przesłanki opodatkowania dochodów osiąganych przez spółkę wg stawki niższej niż 19% należy wskazać co następuje.

Artykuł 30f ust. 3 pkt 3c ustawy o PIT wskazuje, że dla zakwalifikowania danej spółki za CFC konieczne jest uznanie, że co najmniej jeden z osiąganych przez nią przychodów, wymienionych w art. 30f ust. 3 pkt 3b ustawy o PIT jest opodatkowany w państwie jej siedziby lub zarządu wg stawki niższej niż stawka o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższe oznacza, że dana spółka zostanie uznana za kontrolowaną spółkę zagraniczną, jeżeli osiągane przez nią w ciągu roku podatkowego przychody pasywne są opodatkowane w kraju jej siedziby lub zarządu wg stawki 14,25% lub stawki niższej. Przez stawkę opodatkowania o której mowa w ww. przepisie należy rozumieć stawkę nominalną.

Artykuł 30f ust. 3 pkt 3c ustawy o PIT wskazuje ponadto, że dana spółka może zostać uznana za CFC jeżeli co najmniej jeden rodzaj osiąganych przez nią przychodów pasywnych jest zwolniony lub wyłączony z opodatkowania w kraju jej siedziby, za wyjątkiem przychodów do których mają zastosowanie przepisy dyrektywy Rady 2011/96/EU z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz.UE.L 345 z 29.12.2011).

Zgodnie z prawem obowiązującym w Luksemburgu osoby prawne, będące rezydentami podatkowymi, podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych (impôt sur le revenu des collectivités). Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w Luksemburgu wynosi 21%. Na całkowitą stawkę nominalną podatku dochodowego od osób prawnych składa się dodatkowo tzw. podatek solidarnościowy w wysokości 1,47% (21%*7%) (employment fund contribution/ contribution au fonds pour lemploi) oraz tzw. komunalny podatek handlowy (municipal business tax/ impôt commercial communal), którego stawka w mieście Luksemburg wynosi 6,75% (wysokość podatku komunalnego jest uzależniona od miejsca siedziby spółki).

W konsekwencji osoby prawne, mające siedzibę w mieście Luksemburg podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych wg całkowitej nominalnej stawki w wysokości 29,22%.

Dochody uzyskiwane przez spółkę luksemburską, w której kapitale Wnioskodawca posiada udziały, są zatem opodatkowane w Luksemburgu podatkiem dochodowym od osób prawnych wg stawki wyższej niż stawka 19% wskazana w art. 30f ust. 3 pkt 3c ustawy o PIT. Dodatkowo dochody pasywne uzyskiwane przez spółkę luksemburską nie podlegają zwolnieniu, ani wyłączeniu z opodatkowania w Luksemburgu w sposób kwalifikujący spółkę jako CFC w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. Spółka luksemburska, której udziałowcem jest Wnioskodawca, nie spełnia zatem przesłanki zakwalifikowania jej jako CFC wskazanej w art. 30f ust. 3 pkt 3c ustawy o PIT.

Podsumowując powyższe rozważania należy wskazać, że spółka typu A. z siedzibą w Luksemburgu, w której Wnioskodawca jest udziałowcem nie spełnia przesłanek do zakwalifikowania jej jako CFC na gruncie ustawy o PIT. W szczególności, osiągane przez spółkę dochody pasywne podlegają w Luksemburgi opodatkowaniu wg nominalnej stawki wyższej niż 19%. Tym samym spółka luksemburska nie spełnia łącznie warunków do zakwalifikowania jej jako CFC wskazanych w art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przedstawionym stanie faktycznym spółka luksemburska typu A., w której kapitale posiada udziały, nie jest kontrolowaną spółką zagraniczną w rozumieniu przepisów ustawy o PIT i w konsekwencji dochody spółki luksemburskiej nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce wg stawki 19% zgodnie z art. 30f ust. 1 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl