IPPB2/4511-257/16-4/MK1 - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB2/4511-257/16-4/MK1

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/4511-257/16-4/MK1

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie dodatkowego wynagradzania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w programie dodatkowego wynagradzania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Osoba fizyczna (dalej jako Wnioskodawca) świadczy na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również jako Spółka) usługi w zakresie organizacji eventów w oparciu o umowę zawartą w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest również zatrudniony w Spółce na umowie o pracę na stanowisku Dyrektora ds. marketingu i rozwoju biznesu. Zakres wykonywanych czynności na podstawie umowy o świadczenie usług organizacji eventów i umowy o pracę jest zupełnie odmienny - świadczone usługi nie pokrywają się z czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy.

Wnioskodawca zostanie powołany na Członka Zarządu Spółki na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Formalnoprawną podstawą pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Wnioskodawcę w Spółce będzie stosunek powołania Wnioskodawcy na stanowisko Członka Zarządu.

Zakres obowiązków Wnioskodawcy, jako Członka Zarządu obejmie bieżące reprezentowanie spółek przy wszelkich czynnościach prawnych i faktycznych związanych z działalnością spółki tj. obowiązkami wynikającymi z brzmienia stosownych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

Współpraca Wnioskodawcy ze Spółką będzie zatem dwutorowa, tzn. Wnioskodawca będzie pełnił funkcję członka zarządu Spółki i jednocześnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczyłby dodatkowo na rzecz Spółki konkretne usługi (umowa o świadczenie usług organizacji eventów).

Umowa o świadczenie usług zawarta ze Spółką reguluje w szczególności: zakres i przedmiot świadczeń, kwestie miesięcznego wynagrodzenia, okres trwania umowy, w tym okres wypowiedzenia, poufność oraz zakaz konkurencji. Umowa o świadczenie usług nie obejmuje żadnych usług zarządzania.

Umowa dotycząca świadczenia usług organizacji eventów nie ma charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego, ani umów o podobnym charakterze.

Wnioskodawca świadczy usługi na własny rachunek i na własne ryzyko. Usługi wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, nie są wykonywane pod kierownictwem żadnego podmiotu zlecającego te czynności. Spółka nie narzuca Wnioskodawcy czasu i miejsca wykonywania usług.

W listopadzie 2015 r. tj. w chwili złożenia wniosku rejestrującego działalność Wnioskodawca dokonał wyboru opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, zgromadzenie Wspólników Spółki zamierza podjąć uchwałę w sprawie wdrożenia programu dodatkowego wynagradzania w oparciu o pochodne instrumenty finansowe oparte o konkretne wskaźniki ekonomiczne dotyczące Spółki (dalej jako Program). W ramach realizacji Programu Spółka przyzna uprawnionym Członkom Zarządu prawo do nabycia warunkowych praw majątkowych w postaci akcji fantomowych, których wystawcą będzie Spółka. W swoich założeniach, Program ma na celu stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących Członków Zarządu Spółki. Niniejszym Programem zostanie objęty również Wnioskodawca, który z racji pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki oraz posiadanych kompetencji i doświadczenia zawodowego zobowiązany będzie do działania nakierowanego na wzrost jej wartości.

Umowa zawarta pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą, na mocy której zostaną mu przyznane akcje fantomowe będzie umową odrębną od kontraktu menedżerskiego. Wnioskodawca będzie zobowiązany umownie do niezbywania przysługującego mu warunkowo prawa do realizacji akcji fantomowych w przyszłości, aż do momentu ich realizacji.

Akcje fantomowe zostaną przyznane Wnioskodawcy odpłatnie. Akcje fantomowe stanowić będą instrumenty inkorporujące prawo majątkowe do uzyskania określonej wypłaty pieniężnej, tj. poprzez nabycie akcji fantomowych Członek zarządu objęty Programem nabędzie prawo do otrzymania w przyszłości odpowiednio skalkulowanego o wybrane wskaźniki rozliczenia pieniężnego (Płatności fantomowe).

Realizacja akcji fantomowych zależeć będzie od osiągnięcia ustalonego wskaźnika ekonomicznego przez Spółkę, czego rezultatem ma być motywowanie Wnioskodawcy do podejmowania osobistych starań mających na celu maksymalizację zysków lub innych wybranych wskaźników ekonomicznych samej Spółki.

Wskaźniki będące podstawą wyliczenia kwoty wynikającej z realizacji akcji fantomowych zostaną ustalone przez Spółkę, która na tej podstawie zawrze z Wnioskodawcą stosowną Umowę. Szczegółowy sposób wyliczenia Płatności fantomowych wynikających z realizacji akcji fantomowych ustalany zostanie w Umowie zawartej przez Spółkę z Wnioskodawcą.

Po zakończeniu określonego okresu rozliczeniowego Spółka przekaże Wnioskodawcy informację o wartości osiągniętych wskaźników za dany okres oraz o obliczonej na podstawie określonego wzoru kwocie Płatności fantomowych wynikającej z tytułu realizcji pochodnych instrumentów finansowych przysługującej Wnioskodawcy.

Ostateczna realizacja Płatności fantomowych może nastąpić dopiero po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego i po spełnieniu określonych w Umowie warunków.

Co do zasady, Płatność fantomowa zostanie wypłacona Wnioskodawcy pod warunkiem, że w dniu wypłaty nadal będzie pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki.

Niemniej jednak, jeżeli Wnioskodawca będzie pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki przez część okresu rozliczeniowego, kwota wypłacona z tytułu realizacji akcji fantomowych zostanie ustalona w stosunku do wartości wskaźnika za okres pełnienia funkcji członka zarządu w danym okresie rozliczeniowym.

Przyznane Wnioskodawcy przez Spółkę akcje fantomowe w ramach Programu będą stanowić pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Spółki (w której to Spółce będzie również pełnił funkcję Członka Zarządu) usług organizacji eventów, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. według stawki liniowej 19%.

2. Czy przychód uzyskany w przyszłości przez Wnioskodawcę w związku z ostatecznym rozliczeniem Płatności fantomowych w ramach Programu powinien być zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie nr 2. W zakresie pytania nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy przychód Wnioskodawcy w formie rozliczenia pieniężnego w związku z ostatecznym rozliczeniem Płatności fantomowych w ramach Programu stanowić będzie dla niego przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.; dalej jako u.p.d.o.f.) (dalej również jako u.p.d.o.f.) tj. przychód z kapitałów pieniężnych i w związku z tym będzie podlegać oopodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f., tj. według stawki 19%.

Zgodnie z treścią art. 5a pkt 13 u.p.d.o.f. ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z włączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) (dalej jako uoif)

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. i uoif instrumentami finansowymi są niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Jednocześnie art. 3 pkt 28a uoif stanowi, iż przez instrument pochodny rozumie się opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

W myśl postanowień art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 u.p.d.o.f. ustawodawca wymienił poszczególne źródła przychodów. Przypisanie danego świadczenia uzyskanego przez podatnika do konkretnego źródła przychodów determinuje zasady jego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) u.p.d.o.f. Jednocześnie, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, oraz realizacji praw z nich wynikających.

Tym samym zdaniem Wnioskodawcy, przyznane akcje fantomowe będą stanowiły pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f.

Wobec powyższego kwota Płatności fantomowych, która zostanie uzyskana przez Wnioskodawcę w wyniku realizacji akcji fantomowych powinna stanowić przychód z realizacji praw wynikających z instrumentu pochodnego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f.

W ocenie Wnioskodawcy, za prawidłowością wskazanej kwalifikacji przemawia również fakt iż Płatności fantomowe wynikające z posiadanych akcji fantomowych, zostaną zrealizowane jedynie w przypadku spełnienia określonych w Umowie kryteriów.

Oznacza to, że Wnioskodawca nie ma pewności uzyskania przychodu z tego tytułu, ponieważ, jeśli nie zostaną spełnione określone kryteria, Płatności fantomowe nie będą mogły zostać zrealizowane. Tym samym, ryzyko utraty potencjalnego zysku występujące po stronie Wnioskodawcy, charakterystyczne dla źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne, potwierdza - zdaniem Wnioskodawcy - powyższą kwalifikację przychodu uzyskiwanego z tytułu realizacji akcji fantomowych.

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że do opodatkowania przychodów, które zostaną uzyskane przez Wnioskodawcę w związku z ostatecznym rozliczeniem Płatności fantomowych w ramach Programu należy stosować art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f.

Zasady opodatkowania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych zostały określone w art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f., zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw z tych instrumentów podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, jego dochodem w związku ostatecznym rozliczeniem Płatności fantomowych w ramach Programu, podlegającym opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będzie nadwyżka sumy przychodów ze źródła przychodów kapitały pieniężne nad kosztami ich uzyskania, które Wnioskodawca będzie miał obowiązek wykazać na podstawie art. 30b ust. 5 i 6, do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym uzyskania dochodu, w odrębnym zeznaniu podatkowym PIT-38, o którym mowa w art. 45 ust.la pkt 1 u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl