Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 maja 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/4511-202/15-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z opodatkowaniem świadczeń dokonywanych na rzecz klientów w ramach organizowanych przez Spółkę programów premiowych i akcji promocyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika związanych z opodatkowaniem świadczeń dokonywanych na rzecz klientów w ramach organizowanych przez Spółkę programów premiowych i akcji promocyjnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Bank S.A. (dalej: "Wnioskodawca" lub "Bank") prowadzi działalność bankową na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Bank organizuje programy premiowe i akcje promocyjne (dalej: "Akcje") w celu zwiększenia satysfakcji i lojalności Klientów i mające na celu aktywizację Klientów. Akcje adresowane są tylko i wyłącznie do Klientów Banku, tj. osób fizycznych, które korzystają z produktów bankowych np. zawarły umowę rachunku bankowego lub karty płatniczej lub podpisały z Bankiem umowę pożyczki.

W ramach prowadzonych Akcji Bank wydaje Klientom nagrody. Nagrody mogą być wydane w formie:

* świadczenia pieniężnego - np. a) stała kwota wypłacona w związku ze spełnieniem warunków promocji, które związane są z aktywnością na rachunku bądź skorzystaniem przez Klienta z określonych produktów bankowych lub b) zwrot części kwoty wydatkowanej na zakupy za pomocą karty płatniczej,

* świadczenia rzeczowego - np. bilety na mecz do teatru i inne o podobnym charakterze.

Nagrody w formie świadczenia pieniężnego lub rzeczowego przyznawane są każdemu Klientowi, który spełni warunki określone w regulaminie Akcji, tzn. podejmie działania określone w tym regulaminie. Uzyskanie nagrody nie jest również związane z elementem rywalizacji pomiędzy Klientami Banku czyli nie ma charakteru konkursowego.

Programy premiowe i akcje promocyjne mogą być zorganizowane na czas określony wskazany w regulaminie Akcji lub też mogą być zorganizowane na czas nieokreślony (do czasu odwołania). W związku z tym wydanie nagród może być rozliczane jednorazowo na zakończenie Akcji lub w okresach rozliczeniowych (miesięcznie).

Wartość nagrody otrzymanej przez Klienta z tytułu udziału w Akcji nie przekroczy kwoty 760 zł ani w danym okresie rozliczeniowym ani jednorazowo co zazwyczaj jest zapisane w regulaminie.

Jedną z akcji promocyjnych jest program oparty o tzw. cashback. Zgodnie z jego zasadami Bank wypłaca użytkownikom kart płatniczych premię pieniężną w zamian za dokonywanie zakupów. Wypłacane premie obliczane są jako odsetek wartości zakupów dokonanych przy użyciu karty płatniczej. Wartość premii wyliczana jest zgodnie z regulaminem akcji i nie przekracza 760 zł w okresie rozliczeniowym.

W związku z faktem iż Akcje są kierowane tylko do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nagrody otrzymane przez Klienta nie pozostają w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (a).

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym świadczenia dokonywane na rzecz Klientów w ramach przedstawionego schematu stanowią nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT i w konsekwencji będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody otrzymane przez Klienta Banku w ramach przedstawionego schematu stanowią nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT i w konsekwencji będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Według Banku nagrody otrzymywane przez Klientów Banku, mieszczą się w pojęciu sprzedaży premiowej.

Zgodnie z nowa treścią art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, który obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. zwalnia się z podatku wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 760 PLN.

Zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa powyżej, od nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiących przychód z tej działalności.

Z treści powyższego przepisu wynika że aby dane świadczenie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania jako nagroda związana ze sprzedaż premiową muszą być spełnione warunki:

* nagroda otrzymana prze Klienta będzie związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług,

* jednorazowa wartość nagrody z tytułu udziału w akcji promocyjnej nie przekroczy 760 zł,

* sprzedaż premiowa nie będzie dotyczyła nagród otrzymanych przez Klientów w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Przepisy podatkowe ani inne powszechne obowiązujące przepisy prawa nie definiują terminu "sprzedaż premiowa". W praktyce obrotu gospodarczego uznaje się, że sprzedaż premiowa jest umową związaną z nabyciem towaru lub usługi gdzie, każdemu nabywcy który spełnia określone przez sprzedającego warunki zakupu zostanie przyznana premia. Zgodnie bowiem ze Słownikiem Języka Polskiego PWN "premia" to "nagroda za coś, często mająca zachęcić do czegoś osobę nagradzaną" dlatego nagrodę stanowiącą premię otrzymuje każda osoba dokonująca zakupu w ramach promocji.

Ustawodawca od 1 stycznia 2015 r. doprecyzował brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT wskazując że sprzedaż premiowa nie musi dotyczyć tylko dostaw towarów ale może nią być również objęte świadczenie usług.

W programach premiowych i akcjach promocyjnych organizowanych przez Bank regulaminy tych akcji przewidują przyznanie premii za określone zachowanie. Zachowania te nie przewidują elementu rywalizacji pomiędzy uczestnikami ponieważ nagroda zostanie wydana każdemu Klientowi Banku który spełni warunki Akcji. W przypadku programów opartych na systemie cashback, premiowana będzie intensywność użycia kart płatniczych objętych promocją w danym okresie rozliczeniowym.

Należy podkreślić, że aby otrzymać nagrodę należy posiadać status Klienta co dowodzi powiązania nagrody z dokonywaną przez Bank sprzedażą usług.

W kontekście opodatkowania omawianych świadczeń należy odnieść się również do art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PIT, który w określonych sytuacjach wprowadza obowiązek poboru podatku przez płatnika. Przepis ten stanowi, że od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty - w wysokości 19% świadczenia.

Zdaniem Banku jeżeli określone świadczenie jest objęte zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT to takie świadczenie nie będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PIT.

Tak więc zdaniem Banku art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy PIT wprowadza obowiązek poboru podatku przez płatnika, określa stawkę podatku i w tym znaczeniu stanowi jedynie przepis techniczny.

W efekcie jeżeli świadczenie wypłacane przez Bank spełnia warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, tj. pozwalające na zastosowanie zwolnienia do kwoty 760 zł to powinno ono podlegać zwolnieniu, z opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, i w odniesieniu do tego świadczenia nie zaistnieje obowiązek poboru podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b.

Za prawidłowością powyższego poglądu przemawia również fakt, że przyjęcie odmiennej interpretacji wzajemnej relacji tych dwóch przepisów prowadziłoby do nierównego opodatkowania, bowiem podatnicy otrzymujący nagrody związane ze sprzedażą premiową od banków byliby zobowiązani do poniesienia ciężaru 19% podatku, podczas gdy podatnicy otrzymujący takie same świadczenia od podmiotów niebędących instytucjami wskazanymi w art. 30 ust. 1 pkt 4b byliby zwolnieni z opodatkowania.

Różnicowanie sytuacji podatników tylko i wyłącznie ze względu na status podmiotu wypłacającego dane świadczenie nie znajduje uzasadnienia na gruncie podstawowych zasad prawa podatkowego. Takie różnicowanie nie miałoby logicznego uzasadnienia z punktu widzenia podatników dla których bez znaczenia jest czy wypłacający świadczenie podmiot posiada status banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub instytucji finansowej.

Jeżeli więc banki dokonują wypłaty nagród analogicznych do nagród wypłacanych przez inne podmioty nie ma podstaw do różnicowania sytuacji podatkowej odbiorcy tych świadczeń tylko z uwagi na charakter podmiotu wypłacającego. Należy bowiem zwrócić uwagę na obowiązującą na gruncie przepisów prawa podatkowego podstawową zasadę równości.

W efekcie za uzasadniony należy uznać wniosek że art. 30 ust. 1 pkt 4b nie wyklucza zwolnienia z opodatkowania wypłacanych przez Bank nagród na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT.

Zdaniem Banku, zasady konstrukcji programów i akcji promocyjnych opisanych we wniosku bezspornie przesądzają o zasadności uznania ich za sprzedaż premiową w rozumieniu ustawy PIT. Wobec spełnienia przesłanek wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT w odniesieniu do wydawanych przez Bank w ramach omawianych programów świadczeń, zastosowanie powinno znaleźć zwolnienie przewidziane w tym przepisie.

Stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę znajduje uzasadnienie również w interpretacji Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2015 r. znak IPPB2/415-759/14-4/MG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, że rozstrzygnięcie w niej zawarte dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, i nie jest wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl