IPPB2/4511-1061/15-2/PW - Ustalenie skutków podatkowych realizacji rozliczenia pieniężnego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/4511-1061/15-2/PW Ustalenie skutków podatkowych realizacji rozliczenia pieniężnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych realizacji rozliczenia pieniężnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych realizacji rozliczenia pieniężnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako Spółka) z dnia 11 marca 2013 r. powstała Spółka z o.o., która została wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 22 marca 2013 r. Obecnie wszystkie udziały w Spółce (100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł) są objęte przez jedną osobę - Wnioskodawcę, który pełni również funkcję Prezesa Zarządu (zarząd jednoosobowy). Spółka nie zawierała z Wnioskodawcą żadnych umów o pracę lub innych umów o cywilnoprawnym charakterze.

Formalnoprawną podstawą pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Wnioskodawcę w Spółce jest stosunek powołania, z którego to tytułu Wnioskodawcy przyznawane jest stosowne wynagrodzenie. Zakres obowiązków Wnioskodawcy, jako Członka Zarządu obejmie bieżące reprezentowanie Spółki przy wszelkich czynnościach prawnych i faktycznych związanych z działalnością Spółki tj. obowiązkami wynikającymi z brzmienia stosownych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Wnioskodawca wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników.

Na podstawie podjętej uchwały ze stycznia 2015 r. Wnioskodawcy w roku podatkowym 2015 przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość jest kalkulowana odpowiednio z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na podstawie aktu powołania oraz z tytułu realizacji rozliczenia pieniężnego (Płatności fantomowych) w oparciu o pochodne instrumenty finansowe (Akcje fantomowe), których instrumentem bazowym są konkretne wskaźniki ekonomiczne dotyczące Spółki. Realizacja Płatności fantomowych wynika z przyznanego Prezesowi Zarządu prawa do nabycia warunkowych praw majątkowych w postaci Akcji fantomowych, wystawianych przez Spółkę, które nie mogą zostać zbyte w przyszłości, aż do momentu ich realizacji. Innymi słowy, przyznane Akcje fantomowe stanowią instrumenty inkorporujące prawo majątkowe do uzyskania określonej wypłaty pieniężnej, tj. poprzez nabycie Akcji fantomowych Wnioskodawca, jako Prezes Zarządu jest uprawniony do otrzymania odpowiednio skalkulowanego o wybrane wskaźniki rozliczenia pieniężnego - Płatności fantomowych. Rozliczenie Płatności fantomowych z przyznanych Akcji fantomowych może nastąpić dopiero po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego i po spełnieniu określonych warunków.

Przyznane Wnioskodawcy przez Spółkę Akcje fantomowe stanowią pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Po zakończeniu określonego okresu rozliczeniowego Wnioskodawcy zostaną przekazane informację o wartości osiągniętych wskaźników za dany okres oraz o obliczonej na podstawie określonego wzoru kwocie Płatności fantomowych wynikającej z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych - Akcji fantomowych przysługujących Wnioskodawcy. W chwili składania wniosku Spółka z tytułu wypłacanych na rzecz Wnioskodawcy jako Prezesa Zarządu (pełniącego niniejszą funkcję na podstawie aktu powołania) uposażeń występuje jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych i pobiera od nich zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku jednak z faktem przyznania Wnioskodawcy Akcji fantomowych i możliwością rozliczenia Płatności fantomowych wynikających z realizacji pochodnych instrumentów finansowych (Akcji fantomowych), Wnioskodawca powziął wątpliwości co do kwalifikacji podatkowej przychodów uzyskanych w wyniku ich realizacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z rozliczeniem Płatności fantomowych wynikających z realizacji pochodnych instrumentów finansowych (Akcji fantomowych) powinien być zakwalifikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy przychód uzyskanych przez Wnioskodawcę w formie rozliczenia pieniężnego - Płatności fantomowych w związku z realizacją Akcji fantomowych stanowić będzie dla niego przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.; dalej jako u.p.d.o.f.) (dalej również jako u.p.d.o.f.) tj. przychód z kapitałów pieniężnych i w związku z tym będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f., tj. według stawki 19%.

Zgodnie z treścią art. 5a pkt 13 u.p.d.o.f. ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z włączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) (dalej jako uoif).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. i uoif instrumentami finansowymi są niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Jednocześnie art. 3 pkt 28a uoif stanowi, iż przez instrument pochodny rozumie się opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

W myśl postanowień art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W art. 10 ust. 1 u.p.d.o.f. ustawodawca wymienił poszczególne źródła przychodów.

Przypisanie danego świadczenia uzyskanego przez podatnika do konkretnego źródła przychodów determinuje zasady jego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) u.p.d.o.f. Jednocześnie, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, oraz realizacji praw z nich wynikających.

Tym samym zdaniem Wnioskodawcy, przyznane Akcje fantomowe będą stanowiły pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f.

Wobec powyższego kwota Płatności fantomowych, która zostanie uzyskana przez Wnioskodawcę w wyniku realizacji Akcji fantomowych powinna stanowić przychód z realizacji praw wynikających z instrumentu pochodnego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f.

W ocenie Wnioskodawcy, za prawidłowością wskazanej kwalifikacji przemawia również fakt, iż Płatności fantomowe wynikające z posiadanych Akcji fantomowych, zostaną zrealizowane jedynie w przypadku spełnienia określonych w Uchwale kryteriów i osiągnięcia przez Spółkę określonych wskaźników ekonomicznych.

Oznacza to, że Wnioskodawca nie ma pewności uzyskania przychodu z tego tytułu, ponieważ, jeśli nie zostaną spełnione określone kryteria, Płatności fantomowe nie będą mogły zostać zrealizowane. Tym samym, ryzyko utraty potencjalnego zysku występujące po stronie Wnioskodawcy, charakterystyczne dla źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne, potwierdza - zdaniem Wnioskodawcy - powyższą kwalifikację przychodu uzyskiwanego z tytułu realizacji Akcji fantomowych.

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że do opodatkowania przychodów, które zostaną uzyskane przez Wnioskodawcę w związku rozliczeniem Płatności fantomowych należy stosować art. 17 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f.

Tym samym, podatek z tytułu rozliczenia Płatności fantomowych Wnioskodawca jest obowiązany rozliczyć samodzielnie, a Spółka nie występuje w roli płatnika i nie jest obowiązana do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów z rozliczenia Płatności fantomowych wynikających z realizacji pochodnych instrumentów finansowych. Mając na uwadze powyższe, w przypadku wypłaty Płatności fantomowych na rzecz Wnioskodawcy i ewentualnego pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek przez Spółkę z niniejszego tytułu koniecznym będzie dokonanie korekty rozliczeń w podatku dochodowym, tj. odpowiednio wystąpienie z wnioskiem o zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych, na którą składają się kwoty nienależnie pobranych przez Spółkę zaliczek na podatek dochodowy z tytułu rozliczenia Płatności fantomowych lub z wnioskiem o przeksięgowanie kwot z tytułu pobranych nienależnie zaliczek przez Spółkę na poczet zobowiązania podatkowego wynikającego z zeznania podatkowego PIT-38 złożonego przez Wnioskodawcę.

Na marginesie Wnioskodawca wskazuje, iż uchwała o ustaleniu wysokości i formy wynagrodzenia dla członków zarządu spółki nie wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego (dot. to również spółek z o.o. jednoosobowych, w których jedyny wspólnik pełni funkcję Prezesa Zarządu).

Zdaniem Wnioskodawcy, uchwała o wysokości i formie wynagrodzenia nie jest czynnością prawną pomiędzy jedynym wspólnikiem a Spółką, tj. nie jest skierowana do Spółki, ani nie jest składana w imieniu Spółki, lecz jako akt korporacyjny jest oświadczeniem woli składanym wewnątrz Spółki. Tym samym, nie znajdzie w przedstawionym stanie faktycznym zastosowania art. 210 § 2 kodeksu spółek handlowych, który to przepis formę aktu notarialnego zastrzega dla czynności prawnej między jedynym wspólnikiem, a reprezentowaną przez niego spółką, w sytuacji gdy wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu.

Mając na uwadze powyższe, brak jest podstaw prawnych dla przyjęcia, że uchwała o ustaleniu formy i wysokości wynagrodzeniu członka zarządu wymaga formy aktu notarialnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w odniesieniu do zadanego pytania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw.

Przez pochodne instrumenty finansowe, zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozumie się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94), z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są niebędące papierami wartościowymi:

a.

tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,

b.

instrumenty rynku pieniężnego,

c.

opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,

d.

opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,

e.

opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,

f.

niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,

g.

instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,

h.

kontrakty na różnicę,

i.

opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na podstawie umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 11 marca 2013 r. powstała Spółka z o.o., która została wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 22 marca 2013 r.

Obecnie wszystkie udziały w Spółce (100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł) są objęte przez jedną osobę - Wnioskodawcę, który pełni również funkcję Prezesa Zarządu (zarząd jednoosobowy). Spółka nie zawierała z Wnioskodawcą żadnych umów o pracę lub innych umów o cywilnoprawnym charakterze.

Formalnoprawną podstawą pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Wnioskodawcę w Spółce jest stosunek powołania, z którego to tytułu Wnioskodawcy przyznawane jest stosowne wynagrodzenie. Zakres obowiązków Wnioskodawcy, jako Członka Zarządu obejmie bieżące reprezentowanie Spółki przy wszelkich czynnościach prawnych i faktycznych związanych z działalnością Spółki tj. obowiązkami wynikającymi z brzmienia stosownych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Wnioskodawca wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników.

Na podstawie podjętej uchwały ze stycznia 2015 r. Wnioskodawcy w roku podatkowym 2015 przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość jest kalkulowana odpowiednio z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na podstawie aktu powołania oraz z tytułu realizacji rozliczenia pieniężnego (Płatności fantomowych) w oparciu o pochodne instrumenty finansowe (Akcje fantomowe), których instrumentem bazowym są konkretne wskaźniki ekonomiczne dotyczące Spółki. Realizacja Płatności fantomowych wynika z przyznanego Prezesowi Zarządu prawa do nabycia warunkowych praw majątkowych w postaci Akcji fantomowych, wystawianych przez Spółkę, które nie mogą zostać zbyte w przyszłości, aż do momentu ich realizacji. Innymi słowy, przyznane Akcje fantomowe stanowią instrumenty inkorporujące prawo majątkowe do uzyskania określonej wypłaty pieniężnej, tj. poprzez nabycie Akcji fantomowych Wnioskodawca, jako Prezes Zarządu jest uprawniony do otrzymania odpowiednio skalkulowanego o wybrane wskaźniki rozliczenia pieniężnego - Płatności fantomowych. Rozliczenie Płatności fantomowych z przyznanych Akcji fantomowych może nastąpić dopiero po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego i po spełnieniu określonych warunków.

Przyznane Wnioskodawcy przez Spółkę Akcje fantomowe stanowią pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Po zakończeniu określonego okresu rozliczeniowego Wnioskodawcy zostaną przekazane informację o wartości osiągniętych wskaźników za dany okres oraz o obliczonej na podstawie określonego wzoru kwocie Płatności fantomowych wynikającej z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych - Akcji fantomowych przysługujących Wnioskodawcy. W chwili składania wniosku Spółka z tytułu wypłacanych na rzecz Wnioskodawcy jako Prezesa Zarządu (pełniącego niniejszą funkcję na podstawie aktu powołania) uposażeń występuje jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych i pobiera od nich zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku jednak z faktem przyznania Wnioskodawcy Akcji fantomowych i możliwością rozliczenia Płatności fantomowych wynikających z realizacji pochodnych instrumentów finansowych (Akcji fantomowych), Wnioskodawca powziął wątpliwości co do kwalifikacji podatkowej przychodów uzyskanych w wyniku ich realizacji.

W świetle powyższego, przyjmując za Wnioskodawcą, że przyznane Wnioskodawcy przez Spółkę Akcję fantomowe stanowią pochodny instrument finansowy, o którym mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, że w przypadku rozliczenia Płatności fantomowych z przyznanych Akcji fantomowych, powstanie przychód, który należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z tym przepisem za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Sposób opodatkowania dochodów z tego źródła został uregulowany w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Podstawą opodatkowania, stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 3 tej ustawy jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a - osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, stosownie do art. 22g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W myśl art. 30b ust. 5 ww. ustawy, dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy, rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, tj. po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, składanym do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym (PIT-38), wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych i obliczyć należny podatek dochodowy.

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1a pkt 1 cytowanej ustawy, w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy.

Z uwagi na powyższe po stronie Wnioskodawcy, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w momencie realizacji nabytego prawa tzn. w momencie rozliczenia Płatności fantomowych z przyznanych Akcji fantomowych, który stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy i wykazaniu, w zeznaniu podatkowym składanym przez Wnioskodawcę stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl