Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 lutego 2016 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/4511-1053/15-2/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2015 r. (data wpływu 27 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie realizacji przez Spółkę obowiązków płatnika w związku z dokonywanymi wypłatami z tytułu dyskonta od obligacji dla podmiotów prowadzących rachunek zbiorczy w przypadku wypłat na rzecz podatników anonimowych w oparciu o dane przekazane w ramach informacji zbiorczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie realizacji przez Spółkę obowiązków płatnika w związku z dokonywanymi wypłatami z tytułu dyskonta od obligacji dla podmiotów prowadzących rachunek zbiorczy w przypadku wypłat na rzecz podatników anonimowych w oparciu o dane przekazane w ramach informacji zbiorczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, bankiem działającym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oferującym m.in. usługi bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Wnioskodawca działając jako bank powierniczy, tj. jeden z podmiotów o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm., dalej: "Ustawa o OIF") na podstawie art. 8a ust. 1 Ustawy o OIF zamierza prowadzić rachunki zbiorcze (konta typu omnibus). Na rachunkach tych mogą być rejestrowane zdematerializowane papiery wartościowe nienależące do osób, dla których rachunki te są prowadzone, ale należące do innej osoby lub osób.

Artykuł 8a ust. 2 Ustawy o OIF wskazuje rodzaje podmiotów, dla których mogą być prowadzone rachunki zbiorcze (dalej: "Posiadacz rachunku"). Zgodnie z treścią tego artykułu rachunki te mogą być prowadzone dla:

1.

"osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej', które wykonują zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych i podlegają nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór nad instytucjami finansowymi w państwie członkowskim albo w państwie równoważnym;

2.

zagranicznych firm inwestycyjnych nie prowadzących działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie rejestrowania instrumentów finansowych w państwie ich siedziby;

3.

zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez otwierania oddziału, uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie rejestrowania instrumentów finansowych w państwie ich siedziby;

4.

zagranicznych osób prawnych z siedzibą w państwie równoważnym, uprawnionych do prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie rejestrowania instrumentów finansowych w państwie ich siedziby, nieprowadzących działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

Stosownie do treści art. 8a ust. 3 Ustawy o OIF Posiadacz rachunku zbiorczego nie jest uważany za uprawnionego z zapisanych na tym rachunku zdematerializowanych papierów wartościowych. Przepis ten wskazuje także, iż do ustalania osób uprawnionych z takich papierów wartościowych nie stosuje się przepisów prawa polskiego. Za osobę uprawnioną ze zdematerializowanych papierów wartościowych zapisanych na takim rachunku (dalej: "Podatnik", "Osoba uprawniona") na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważana jest osoba fizyczna albo osoba prawna wskazana Prowadzącemu rachunek przez Posiadacza rachunku jako osoba uprawniona ze zdematerializowanych papierów wartościowych zapisanych na tym rachunku w liczbie wynikającej z tego wskazania (art. 8a ust. 4 Ustawy o OIF).

Świadczenia wynikające ze zdematerializowanych papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym, otrzymane bezpośrednio lub pośrednio od emitentów, podmiot prowadzący rachunek zbiorczy przekazuje lub stawia do dyspozycji wyłącznie posiadaczowi tego rachunku. Natomiast Osobom uprawnionym z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym nie przysługuje wobec podmiotu prowadzącego ten rachunek zbiorczy roszczenie o wydanie tych świadczeń.

Przepisy Ustawy o PIT oraz Ustawy o CIT nakładają na Prowadzącego rachunek obowiązki płatnika podatku dochodowego pobieranego z tytułu wypłat niektórych świadczeń na rzecz Osób uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na prowadzonych przez niego rachunkach zbiorczych (podatników), dokonywanych za pośrednictwem posiadaczy tych rachunków. Zgodnie z brzmieniem przepisów, zryczałtowany podatek będzie pobierany przez Wnioskodawcę w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji Posiadacza rachunku zbiorczego.

Stosownie do regulacji art. 8b ust. 3 Ustawy o OIF, "Podmiot prowadzący rachunek zbiorczy może żądać od posiadacza rachunku zbiorczego przekazania mu danych dotyczących osób uprawnionych z rejestrowanych na tym rachunku papierów wartościowych, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy przewidzianych w przepisach prawa podatkowego obowiązków związanych z powstałymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązaniami podatkowymi tych osób. Posiadacz rachunku zbiorczego, który nie posiada danych dotyczących takich osób, przekazuje podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy informację określającą odrębnie liczbę papierów wartościowych należących do osób fizycznych oraz do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu na dzień określony przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy".

W związku z powyższym, w praktyce mogą mieć miejsce następujące sytuacje:

* sytuacja, w której Posiadacz rachunku będzie dysponował danymi umożliwiającymi identyfikację osób uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym (dalej: "Podatnicy ujawnieni"),

* sytuacja, w której Posiadacz rachunku nie będzie dysponował informacjami pozwalającymi na identyfikację osób uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym (dalej: "Podatnicy anonimowi").

Przedmiotem niniejszego zapytania są obowiązki Wnioskodawcy, jako płatnika, w odniesieniu do wypłaty świadczeń na rzecz Podatników anonimowych z tytułu dochodów / przychodów z odsetek od papierów wartościowych takich jak obligacje dyskontowe, lub obligacje dyskontowo - odsetkowe (dalej: "Obligacje"). Wnioskodawca zauważa, że w praktyce gospodarczej, dochody i przychody z odsetek od papierów wartościowych, o których mowa powyżej, mogą mieć dwojaką formę: wynagrodzenie z papierów wartościowych może być wypłacane albo w formie odsetek, albo w postaci dyskonta. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą jego obowiązków jako płatnika w sytuacji dokonywania wypłat na rzecz Podatników anonimowych, będących podatnikami PIT oraz podatnikami CIT z tytułu papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych w okolicznościach, gdy wynagrodzeniem dla podatnika (jego przychodem podatkowym) będzie kwota dyskonta.

Właściwe obliczenie przez Wnioskodawcę podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym oraz pobranie i odprowadzenie należnego podatku w prawidłowej kwocie od wypłat należności na rzecz Podatników anonimowych będzie wymagało uzyskania przez Wnioskodawcę informacji o wysokości kwot (innych niż sama kwota wypłacanego świadczenia) wpływających na podstawę opodatkowania - w tym, przede wszystkim, wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie przedmiotowych papierów wartościowych. W celu uzyskania ww. danych, Wnioskodawca będzie występował z formalnym, pisemnym zapytaniem do Posiadacza rachunku. W odniesieniu do wypłaty świadczeń na rzecz Podatników anonimowych z tytułu Obligacji, Posiadacz rachunku będzie przekazywał Wnioskodawcy informację zbiorczą, w której określona będzie odrębnie:

* liczba papierów wartościowych należących do osób fizycznych;

* liczba papierów wartościowych należących do podatników podatku dochodowego od osób prawnych; oraz

* zbiorczą informację o koszcie nabycia Obligacji przez Podatników na rynku pierwotnym lub wtórnym według stanu na dzień określony przez podmiot prowadzący rachunek (dalej: "Informacja zbiorcza").

W związku z powyższym, Wnioskodawca pragnie potwierdzić prawidłowość swojego przyszłego postępowania w zakresie obowiązków płatnika, związanych z wypłatami z tytułu dyskonta od Obligacji zapisanych na rachunkach zbiorczych w odniesieniu do Podatników anonimowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

1. Czy w świetle przepisów art. 26 ust. 1, ust. 2a i ust. 2b w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT oraz przepisów art. 30a ust. 1 pkt 2 w zw. art. 41 ust. 4d w zw. z art. 5a pkt 12 Ustawy o PIT, Wnioskodawca, jako płatnik w przypadku wypłat z tytułu dyskonta od Obligacji zapisanych na rachunku zbiorczym na rzecz Podatników anonimowych w celu obliczenia, poboru i wpłaty podatku, tj. ustalenia wartości dyskonta, będzie uprawniony do oparcia się o dane przekazane w ramach Informacji zbiorczej, obejmującej informacje o zbiorczym koszcie nabycia Obligacji przez Podatników anonimowych na rynku pierwotnym lub wtórnym.

2. Czy Wnioskodawca, działając jako płatnik, będzie uprawniony do traktowania Informacji zbiorczej uzyskanej od Posiadacza rachunku tak, jakby uzyskana była od Podatnika a w konsekwencji w razie zawinionego przekazania nieprawidłowych danych, Wnioskodawca nie będzie, w świetle art. 30 § 1 w zw. z § 5 Ordynacji podatkowej ponosił odpowiedzialności za niepobrany podatek.

Niniejsza interpretacja indywidualna została wydana w przedmiocie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie pytania Nr 1 wniosku. W przedmiocie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy,

1. W świetle przepisów art. 26 ust. 1, ust. 2a i ust. 2b w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT oraz przepisów art. 30a ust. 1 pkt 2 w zw. art. 41 ust. 4d w zw. z art. 5a pkt 12 Ustawy o PIT, Wnioskodawca, jako płatnik w przypadku wypłat z tytułu dyskonta od Obligacji zapisanych na rachunku zbiorczym na rzecz Podatników anonimowych w celu obliczenia, poboru i wpłaty podatku, tj. ustalenia wartości dyskonta, będzie uprawniony do oparcia się o dane przekazane w ramach informacji zbiorczej, obejmującej informacje o zbiorczym koszcie nabycia Obligacji przez Podatników anonimowych na rynku pierwotnym lub wtórnym.

Wprowadzenie rachunków zbiorczych do polskiego systemu prawa

Dnia 1 stycznia 2012 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy o OIF, wprowadzone Ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1391, dalej: "Ustawa o zmianie ustawy o OIF"). W wyniku tej nowelizacji dodano do Ustawy o OIF m.in. art. 8a, który umożliwia prowadzenie przez wybrane podmioty w ramach depozytu papierów wartościowych lub systemu rejestracji papierów wartościowych prowadzonego przez Narodowy Bank Polski rachunków zbiorczych. Na rachunkach tych, jak wskazano powyżej, mogą być rejestrowane zdematerializowane papiery wartościowe nienależące do osób, dla których rachunki te są prowadzone, lecz należące do innej osoby lub osób (Osób uprawnionych).

Jak wskazano w uzasadnieniu Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2011 r. (dalej: "Projekt"), który po etapie prac legislacyjnych został uchwalony jako Ustawa o zmianie ustawy o OIF, celem wprowadzenia zmian był fakt, iż "wprowadzenie rachunków zbiorczych otwiera rynek dla nowych inwestorów, ułatwia inwestowanie i w konsekwencji zwiększa napływ kapitału poprzez istotne podniesienie atrakcyjności oraz dostępności rynku z punktu widzenia inwestorów, emitentów i pośredników zagranicznych, rynki z wielopoziomowym systemem rejestracji są postrzegane jako łatwiej dostępne.

Ponadto, jak podkreśla się w piśmiennictwie (por. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Wyd.2, Warszawa 2014)"Do korzyści związanych z rachunkami zbiorczymi zalicza się:

1.

obniżenie kosztów usług finansowych, skoro jeden rachunek potrzebny jest tylko dla większej liczby inwestorów, co oczywiście redukuje znacznie koszty odnoszące się do utrzymywania rachunku, jak też do transferów dokonywanych z jego wykorzystaniem,

2.

możliwość wykonywania przez posiadacza takiego rachunku praw głosu, tudzież innych uprawnień korporacyjnych na rachunek więcej niż jednego inwestora, co z kolei

3.

ogranicza obowiązki emitenta papierów wartościowych - z punktu widzenia ekonomiki działania - ponieważ wchodzi on w relacje z jednym tylko podmiotem, nie zaś z wieloma, jako że zobowiązany jest on rozpoznawać. tj. identyfikować, jedynie posiadacza rachunku, nie rzeczywistych uprawnionych.

Analiza funkcjonowania rachunków zbiorczych omnibus pokazuje, iż w większości przypadków Osoby uprawnione, korzystające z rachunków zbiorczych chcą zachować swoja anonimowość (Podatnicy anonimowi). Zauważyć należy, iż Ustawodawca dostrzegł tę praktykę rynkową. W Projekcie wskazano bowiem, że cechą charakterystyczną wskazanych rachunków jest to, że dopuszczają możliwość, iż "nie będą one pozwalać na identyfikację osób uprawnionych z zapisanych na nich papierów wartościowych". Taka struktura rachunków papierów wartościowych, w której Osoby uprawnione nie ujawniają swojej tożsamości, jest w praktyce preferowanym modelem wśród inwestorów zagranicznych z uwagi na to, że pozwala na zaoferowanie klientom bardziej atrakcyjnych warunków usług powierniczych poprzez zwiększoną efektywność operacyjną. Konsekwencja powyższego jest taka redakcja przepisu art. 8b ust. 3 Ustawy o OIF, która przewiduje, że "Posiadacz rachunku zbiorczego, który nie posiada danych dotyczących takich osób, przekazuje podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy informację określająca odrębnie liczbę papierów wartościowych należących do osób fizycznych oraz do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu na dzień określony przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy". Powyższe implikuje wskazane dalej konsekwencje na gruncie Ustawy o PIT jak i Ustawy o CIT zarówno dla Prowadzącego rachunek, jak i Posiadacza rachunku.

Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego na podstawie obowiązujących przepisów.

Zgodnie z treścią art. 8 ustawy - Ordynacja podatkowa, "Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu".

Rozwinięciem powyższego w zakresie wypłat niektórych świadczeń z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych są przepisy szczegółowe Ustawy o PIT (art. 41) i Ustawy o CIT (art. 26), w myśl których obowiązki płatnika podatku dochodowego ciążą w takiej sytuacji na Prowadzącym rachunek.

Na podstawie art. 41 ust. 4 Ustawy o PIT "Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2,4-5a; 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10".

W myśl ust. 4d wskazanego artykułu, "Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów".

Stosownie zaś do regulacji ust. 10 tego artykułu, "W zakresie papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego".

W świetle art. 30a ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT 19% zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się, z zastrzeżeniem art. 52a, m.in. od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych.

W odniesieniu zaś do przepisów Ustawy o CIT, wskazać należy, iż z art. 26 ust. 1 wynika, że "Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-le. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji".

Należy podkreślić, że przepisy Ustawy o PIT oraz Ustawy o CIT w sposób szczególny regulują zasady poboru podatku od wypłacanych należności następujących na rzecz osób uprawnionych będących Podatnikami anonimowymi za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunek zbiorczy.

Artykuł 30a ust. 2a ustawy o PIT stanowi, że "od dochodów (przychodów) z tytułu należności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 5a pkt 11. podatek, o którym mowa w ust. 1. płatnik pobiera według stawki określonej w ust. 1 od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego ". Podatek pobierany jest według stawki 19%.

Odnosząc się do ustawy o CIT, stosownie do regulacji art. 26 ust. 2a tej ustawy, "w przypadku gdy wypłata należności z tytułu określonego w art. 21 ust. 1 lub w art. 22 ust. 1 dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, podatek, o którym mowa w ust. 1. płatnik pobiera w wysokości wynikającej z art. 21 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. (...)". W przypadku wypłaty z tytułu odsetek, o których mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o CIT stawka zryczałtowanego podatku wynosi 20%.

W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że z uwagi na powołane powyżej przepisy Ustawy o PIT i Ustawy o CIT, będzie on płatnikiem podatku dochodowego pobieranego z tytułu wypłat świadczeń wskazanych w zdarzeniu przyszłym Obligacji zapisanych na rachunkach zbiorczych. Jak wskazuje się zaś w uzasadnieniu Projektu zmiany Ustawy o OIF w odniesieniu do Anonimowych podatników w celu prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania "podatki te będą naliczane według ich stawki podstawowej w taki sposób, jakby całość świadczenia wypłacanego z danego tytułu na rzecz wszystkich posiadaczy papierów zarejestrowanych na tym samym rachunku zbiorczym, była wypłacana jednej osobie (art. 30a ust. 2a ustawy PIT oraz art. 26 ust. 2a ustawy CIT)".

Zasady obliczania podstawy opodatkowania (dochodu / przychodu) z tytułu wypłat dyskonta od Obligacji.

Jak wynika z powołanych powyżej regulacji, w przypadku dokonywania wypłat należności na rzecz Podatników Anonimowych będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych rejestrowanych na rachunku zbiorczym - zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych - Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania podatku w odpowiedniej wysokości od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. W konsekwencji, w celu prawidłowego wywiązania się z funkcji płatnika, Wnioskodawca powinien określić "łączną wartość dochodów (przychodów)" przekazanych przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Posiadacza rachunku zbiorczego na rzecz Podatników Anonimowych.

Prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania ma szczególnie znaczenie w przestawionym opisie zdarzenia przyszłego, gdzie wynagrodzeniem (rzeczywistym dochodem z papieru wartościowego) Osoby uprawnionej z tytułu Obligacji zapisanych na rachunku zbiorczym jest kwota dyskonta.

W Ustawie o PIT pojęcie "dyskonta" zostało przez ustawodawcę wyraźnie zdefiniowane. Zgodnie z art. 5a pkt 12 Ustawy p.d.o.f., ilekroć w ustawie jest mowa o dyskoncie - " (...) oznacza to różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emitenta a wydatkami poniesionymi na nabycie papieru wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, o w przypadku nabycia papieru wartościowego w drodze spadku lub darowizny - różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu a wydatkami poniesionymi przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tego papieru wartościowego".

W świetle art. 17 ust. 1 pkt 3 Ustawy p.d.o.f., do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się m.in. odsetki / dyskonto od papierów wartościowych.

Natomiast art. 30a ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT stanowi, że od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Ustęp 3 tego artykułu precyzuje, że jeżeli nie jest możliwa identyfikacja poszczególnych wykupywanych papierów wartościowych, przyjmuje się, że kolejno są to papiery wartościowe począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej (FIFO).

W przeciwieństwie do Ustawy o PIT, Ustawa o CIT nie definiuje pojęcia "dyskonta". Natomiast, zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 ustawy o CIT "Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników; o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z odsetek (...) ustala się w wysokości 20% przychodów".

Choć przepisy ustawy o CIT nie wskazują literalnie na opodatkowanie przychodów z tytułu dyskonta, to Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w sytuacji, w której w ustawie o CIT mowa jest o odsetkach, nie było potrzeby odwoływać się do pojęcia dyskonta. Jak wskazuje się bowiem w doktrynie (K. Winiarski S. Babiarz, L. Błystak, B. Dauter, A. Gomułowicz, R. Pęk, K. Winiarski, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2009) odsetki w rozumieniu przepisów podatkowych traktowane są jako wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału. Najczęstszym źródłem tego rodzaju wynagrodzenia są wierzytelności pieniężne, państwowe papiery dłużne, obligacje lub inne papiery wartościowe o charakterze dłużnym. W konsekwencji, uprawnione jest przyjęcie, że skoro w art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawodawca posłużył się ogólnym terminem "odsetki", opodatkowaniu w zryczałtowany sposób podlegają wszelkie świadczenia o takim charakterze.

W związku z tym, jak wskazuje się w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 sierpnia 2012 r. (sygn. IPPB5/423-471/12-2/AM)"Nie powinno (...) ulegać wątpliwości, że w zakresie znaczeniowym odsetek mieści się wynagrodzenie wypłacane posiadaczowi dłużnych papierów wartościowych w postaci dyskonta. Operacja dyskontowania jednostki kapitału jest operacją dualną do operacji oprocentowania jednostki kapitału, a własności funkcji dyskontowania jednostki kapitału wynikają z własności funkcji oprocentowania jednostki kapitału. Dyskontowanie jest zatem odwrotnością kapitalizacji, czyli szukania obecnej wartości przyszłych (oczekiwanych) dochodów. (...) Za prawidłowością dokonanej wykładni, opartej na dorobku doktryny prawa podatkowego, przemawia również treść umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Komentarz do Modelowej Konwencji OECD, jak również art. 2 lit. "a" implementowanej do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (Dz.Urz.UE.L157 z 26.06.2003 z późn. zm.), dla których wspólnym mianownikiem jest szerokie rozumienie terminu »odsetki« jako przychodu z wszelkiego rodzaju roszczeń (wierzytelności)".

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy również na gruncie Ustawy o CIT w zakresie pojęcia odsetek, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, mieści się pojęcie dyskonta, będącego wynagrodzeniem posiadacza z tytułu papierów wartościowych.

W konsekwencji, mając na uwadze powołane powyżej regulacje, nie budzi wątpliwości, że ustalenie podstawy opodatkowania jaką jest w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego dyskonto wymaga posiadania przez Wnioskodawcę, jako płatnika, informacji o cenie emisyjnej lub cenie nabycia papieru wartościowego przez Podatnika. Taka informacja przekazywana będzie Prowadzącemu rachunek na jego żądanie przez Posiadacza rachunku w ramach Informacji zbiorczej.

Taki wniosek należy także wyprowadzić z redakcji art. 30a ust. 2a ustawy o PIT, który odnosi się do poboru przez płatnika podatku od należności wypłacanych uprawnionym z instrumentów przechowywanych na rachunkach zbiorczych, w przypadku gdy uprawnieni z tych instrumentów nie zostali ujawnieni płatnikowi. Przepis ten bowiem w sposób wyraźny odnosi się do wymienionych tam rodzajów należności wypłacanych przez Płatnika jako do "dochodów (przychodów)". Otóż w przypadku wypłaty należności na rzecz podatników nieujawnionych, gdyby racjonalny ustawodawca nie wymagał od płatników, aby ci podczas poboru podatku uwzględniali ujawnione w informacji zbiorczej koszty uzyskania tych należności przypisane do nieujawnionych uprawnionych, wówczas przepis ten powinien posługiwać się literalnie wyłącznie terminem "przychody". Fakt, iż przepis ten posługuje się przede wszystkim terminem "dochody" wskazuje, że w odniesieniu do dyskonta od papierów wartościowych, czy np. należności z tytułu udziału w funduszach kapitałowych Płatnik winien posługiwać się w odniesieniu do uprawnionych nieujawnionych informacją zbiorczą i pobierać podatek od faktycznych "dochodów", a więc kwot uwzględniających koszty ich uzyskania oraz pobierać podatek od przychodów wyłącznie w przypadku takich należności, w odniesieniu do których systemowo koszt ich uzyskania nie występuje (np. odsetki, dywidendy).

Ponadto, przyjęcie podejścia, w myśl którego Prowadzący rachunek nie uwzględnia przekazanej mu w ramach Informacji zbiorczej informacji dotyczącej kosztu nabycia Obligacji i pobiera podatek od kwoty brutto, tj. kwoty wykupu papieru wartościowego przez emitenta, bez pomniejszenia jej o cenę zakupu papieru wartościowego przez Podatnika na rynku pierwotnym lub wtórnym, godziłoby w opłacalność lokowania na rachunkach zbiorczych takich instrumentów jak wskazane we wniosku. Zyskiem Podatnika każdorazowo jest bowiem właśnie dyskonto i od tej wartości Płatnik zobowiązany jest pobrać podatek dochodowy. Potencjalny pobór podatku od całości wypłaty spowodowałby zaś, iż Podatnicy mogliby nie odzyskać nawet kwoty zainwestowanej.

W wyniku powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podstawę opodatkowania z tytułu należności wypłacanych na rzecz Podatników anonimowych będącymi Osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym stanowić będzie kwota dyskonta rozumiana jako różnica między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emitenta, a kwotą wydatków poniesionych na nabycie papieru wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym określoną w przekazanej wnioskodawcy Informacji zbiorczej. Tak ustalona wartość dyskonta będzie opodatkowana:

* stosownie do ustawy o PIT 19% zryczałtowaną stawką podatku, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 2;

* stosownie do ustawy o CIT 20% zryczałtowaną stawką podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1.

Informacja zbiorcza przekazywana przez Posiadacza rachunku.

Zgodnie z treścią powoływanego wcześniej art. 8b ust. 3 Ustawy o OIF, "Podmiot prowadzący rachunek zbiorczy może żądać od posiadacza rachunku zbiorczego przekazania mu danych dotyczących osób uprawnionych z rejestrowanych na tym rachunku papierów wartościowych, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy przewidzianych w przepisach prawa podatkowego obowiązków związanych z powstałymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązaniami podatkowymi tych osób. Posiadacz rachunku zbiorczego, który nie posiada danych dotyczących takich osób, przekazuje podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy informacje określająca odrębnie liczbę papierów wartościowych należących do osób fizycznych oraz do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu na dzień określony przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy.

W ocenie Wnioskodawcy, odczytując przepis literalnie, w odniesieniu do Podatników anonimowych, którzy jak wskazuje praktyka rynkowa są osobami najczęściej korzystającymi z rachunków, w celu zadośćuczynienia obowiązkom wynikającym z art. 8b ust. 3 Ustawy o OIF Posiadacz rachunku zobowiązany jest przekazać informację określającą:

* odrębnie liczbę papierów wartościowych należących do osób fizycznych oraz;

* odrębnie liczbę papierów wartościowych należących do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu na dzień określony przez podmiot prowadzący rachunek.

Ponadto, w celu umożliwienia Wnioskodawcy obliczenia prawidłowej podstawy opodatkowania, Posiadacz rachunku będzie przekazać Wnioskodawcy także zbiorczą informację o kosztach nabycia przez Podatników Anonimowych Obligacji na rynku pierwotnym lub wtórnym według stanu na dzień określony przez podmiot Prowadzący rachunek.

Konsekwencją braku przekazania powyższej informacji może być brak możliwości prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania. Takiej sytuacji dotyczy interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydana dnia 12 września 2012 r. (sygn. IPPB2/415-550/12-4/MG), wydana w zakresie obowiązków Prowadzącego rachunek w stanie faktycznym, w którym jedynymi informacjami znanymi Wnioskodawcy będą: status podatkowy podatnika (osoba fizyczna lub podatnik podatku dochodowego od osób prawnych) oraz kwota dokonywanej wypłaty". We wskazanej interpretacji uznano, iż taka informacja nie pozwoli Wnioskodawcy na prawidłowe obliczenia podstawy opodatkowania niektórych świadczeń wypłacanych z rachunków zbiorczych i odprowadzenie podatku w prawidłowej wysokości, tj. od dyskonta od papierów wartościowych, ponieważ informacje o cenie zakupu papieru wartościowego nie będą Wnioskodawcy znane.

Jednakże, z przedstawionego w niniejszym wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, w ramach Informacji zbiorczej Posiadacz rachunku będzie przekazywał także powyżej wskazaną informację pozwalającą na prawidłowe ustalenie dyskonta. W ocenie Wnioskodawcy, w celu obliczenia prawidłowego obliczenia dyskonta powinien on bowiem dysponować dwoma informacjami, tj.:

* informacją o kwocie uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emitenta, oraz

* informacją o cenie zakupu papieru wartościowego na rynku pierwotnym, lub wtórnym.

Z uwagi na powyższe należy uznać, że Informacja zbiorcza przekazana przez Posiadacza rachunku, w której określi on odrębnie liczbę papierów wartościowych należących do osób fizycznych oraz liczbę papierów wartościowych należących do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu na dzień określony przez Prowadzącego rachunek oraz zawrze zbiorczą informację o koszcie nabycia przez Podatników anonimowych Obligacji na rynku pierwotnym lub wtórnym, będzie wystarczająca do prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania w postaci dyskonta od tych papierów wartościowych. W konsekwencji, Wnioskodawca będzie naliczał i pobierał zryczałtowany podatek PIT i CIT należny od wypłat na rzecz Podatników anonimowych od tak ustalonej łącznej kwoty dyskonta, będącej podstawą opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Wnioskodawca działając jako bank powierniczy, tj. jeden z podmiotów o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1538 z późn. zm.) na podstawie art. 8a ust. 1 ww. ustawy zamierza prowadzić rachunki zbiorcze (konta typu omnibus). Rachunki zbiorcze charakteryzują się tym, że mogą być na nich rejestrowane zdematerializowane papiery wartościowe nienależące do osób, dla których rachunki te są prowadzone, ale należące do innej osoby lub osób.

Podmiot, dla którego prowadzony jest rachunek zbiorczy (posiadacz rachunku zbiorczego), nie jest uważany za uprawnionego z zapisanych na tym rachunku zdematerializowanych papierów wartościowych. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, do ustalania osób uprawnionych z takich papierów wartościowych nie stosuje się przepisów prawa polskiego (art. 8a ust. 3ww. ustawy).

Osoba wskazana podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako osoba uprawniona z papierów wartościowych zapisanych na takim rachunku jest uważana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za osobę uprawnioną ze zdematerializowanych papierów wartościowych zapisanych na tym rachunku w liczbie wynikającej z tego wskazania (art. 8a ust. 4 ww. ustawy).

Natomiast w myśl art. 8a ust. 6 ww. ustawy świadczenia wynikające ze zdematerializowanych papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym, otrzymane bezpośrednio lub pośrednio od emitentów, podmiot prowadzący rachunek zbiorczy przekazuje lub stawia do dyspozycji wyłącznie posiadaczowi tego rachunku. Osobom uprawnionym z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym nie przysługuje wobec podmiotu prowadzącego ten rachunek zbiorczy roszczenie o wydanie tych świadczeń.

Podmiot prowadzący rachunek zbiorczy może żądać od posiadacza rachunku zbiorczego przekazania mu danych dotyczących osób uprawnionych z rejestrowanych na tym rachunku papierów wartościowych, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy przewidzianych w przepisach prawa podatkowego obowiązków związanych z powstałymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązaniami podatkowymi tych osób. Posiadacz rachunku zbiorczego, który nie posiada danych dotyczących takich osób, przekazuje podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy informację określającą odrębnie liczbę papierów wartościowych należących do osób fizycznych oraz do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu na dzień określony przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy (art. 8b ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są: kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c).

W świetle art. 17 ust. 1 pkt 3 Ustawy p.d.o.f., do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się m.in. odsetki / dyskonto od papierów wartościowych.

Należy podkreślić, że w rozumieniu art. 5a pkt 12 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o dyskoncie - oznacza to różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emitenta a wydatkami poniesionymi na nabycie papieru wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papieru wartościowego w drodze spadku lub darowizny - różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu a wydatkami poniesionymi przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tego papieru wartościowego;

Natomiast art. 30a ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT stanowi, że od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 30a ust. 2 ww. ustawy).

Od dochodów (przychodów) z tytułu należności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 5a pkt 11, podatek, o którym mowa w ust. 1, płatnik pobiera według stawki określonej w ust. 1 od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego (art. 30a ust. 2a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 5a pkt 27 ilekroć w ustawie jest mowa o rachunku zbiorczym - oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

Na mocy art. 30a ust. 6 ustawy zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e.

Na podstawie art. 41 ust. 4 Ustawy o PIT płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2,4-5a; 13 i 16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl ust. 4d wskazanego artykułu, zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów.

Stosownie zaś do regulacji ust. 10 tego artykułu, w zakresie papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6, a także zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 i 5, są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jako podmiot prowadzący rachunki zbiorcze na których będą zapisane papiery wartościowe będzie dokonywał wypłat m.in. z tytułu dyskonta od obligacji zapisanych na rachunku zbiorczym na rzecz podatków anonimowych. Świadczenia wynikające ze zdematerializowanych papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym, otrzymane bezpośrednio lub pośrednio od emitentów, Wnioskodawca, jako podmiot prowadzący rachunek zbiorczy będzie przekazywał lub stawiał do dyspozycji wyłącznie posiadaczowi tego rachunku, bowiem osobom uprawnionym z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym nie przysługuje wobec podmiotu prowadzącego ten rachunek zbiorczy roszczenie o wydanie tych świadczeń. Zryczałtowany podatek będzie pobierany przez Wnioskodawcę jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w dniu przekazania należności danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. Wnioskodawca wskazał, że może zaistnieć sytuacja, w której posiadacz rachunku nie będzie dysponował informacjami pozwalającymi na identyfikację osób uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym. Właściwe obliczenie przez Wnioskodawcę podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym oraz pobranie i odprowadzenie należnego podatku w prawidłowej kwocie od wypłat należności na rzecz Podatników anonimowych będzie wymagało uzyskania przez Wnioskodawcę informacji o wysokości kwot (innych niż sama kwota wypłacanego świadczenia) wpływających na podstawę opodatkowania - w tym, przede wszystkim, wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie przedmiotowych papierów wartościowych. W celu uzyskania ww. danych, Wnioskodawca będzie występował z formalnym, pisemnym zapytaniem do posiadacza rachunku. W odniesieniu do wypłaty świadczeń na rzecz Podatników anonimowych z tytułu Obligacji, posiadacz rachunku będzie przekazywał Wnioskodawcy informację zbiorczą, w której określona będzie odrębnie, liczba papierów wartościowych należących do osób fizycznych, oraz zbiorczą informację o koszcie nabycia obligacji przez Podatników na rynku pierwotnym lub wtórnym według stanu na dzień określony przez podmiot prowadzący rachunek.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą jego obowiązków jako płatnika w sytuacji dokonywania wypłat na rzecz Podatników anonimowych, będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych w okolicznościach, gdy wynagrodzeniem dla podatnika (jego przychodem podatkowym) będzie kwota dyskonta.

Mając na uwadze wyżej przywołane uregulowania prawne oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego organ podatkowy stwierdza, co następuje.

Organ podatkowy zauważa, że dodany przez ustawodawcę w art. 30a ustęp 2a, dotyczy obowiązku płatnika do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% od całości kwoty wypłaconej na rzecz posiadacza rachunku na podstawie informacji, które papiery wartościowe są własnością osób fizycznych w przypadku braku danych dotyczących identyfikacji osób uprawnionych z papierów wartościowych.

Zatem należy mieć na uwadze, że w przypadku przekazywanych wypłat na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona (anonimowych), płatnik ma obowiązek dokonać poboru podatku według stawki określonej w ww. art. 30a ust. 1 od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego.

Z powyższego wynika, że brak danych umożliwiających identyfikację osób uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym uniemożliwia pobranie podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłat z tytułu przychodu w postaci dyskonta od obligacji na podstawie zbiorczej informacji o koszcie nabycia obligacji przez anonimowych podatników.

Ponadto organ podatkowy zauważa, że podatek od przychodu z dyskonta jest obliczany od różnicy między ceną zakupu danego papieru wartościowego na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, a kwotą uzyskiwaną z tytułu wykupu przedmiotowego papieru wartościowego. Ceną zakupu, o której wyżej mowa, jest kwota wydatkowana przez nabywcę danego papieru wartościowego za jego wartość nominalną.

W świetle powyższego aby dokonać ustalenia przychodu z dyskonta należy posiadać wiedzę o koszcie nabycia danego papieru wartościowego (obligacji), którą należy odonieść do kwoty uzyskanej z wykupu danego papieru wartościowego, tj. pomniejszyć ją o cenę zakupu tego papieru wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym. Tak uzyskany przychód podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem jak wskazano powyżej na mocy art. 30a ust. 6 ustawy zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie posiadał jedynie informację zbiorczą o cenie nabycia obligacji przez anonimowych podatników na rynku pierwotnym lub wtórnym według stanu na dzień określony przez podmiot prowadzący rachunek, zatem na podstawie przedmiotowej informacji płatnik nie będzie posiadał danych umożliwiających ustalenie przychodu z dyskonta w stosunku do danego papieru wartościowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl