IPPB2/436-90/12-4/MZ - Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy sprzedaży nieruchomości.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 maja 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/436-90/12-4/MZ Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy sprzedaży nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2012 r. (data wpływu 1 marca 2012 r.) uzupełnionym pismem na wezwanie z dnia 23 kwietnia 2012 r. Nr IPPB2/436-90/12-2/MZ (data nadania 23 kwietnia 2012 r., data doręczenia 25 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie umowy sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 20 lutego 2008 r. na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Spółka nabyła od osoby fizycznej (G. B., NIP) niezabudowaną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, założoną w dniu 4 lutego 2008 r. po odłączeniu z księgi wieczystej Kw /1.

Zgodnie z treścią wpisów w dziale I-O księga wieczysta Kw /0 prowadzona jest dla nieruchomości położonej przy ulicy G. w W. dzielnicy B., oznaczonej jako działka...., w obrębie...., sposób korzystania oznaczony jako R "grunty orne", o obszarze 35.724,00 m2 (trzydzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery metry kwadratowe). Poprawność danych potwierdził okazany przy sporządzeniu umowy sprzedaży opis zwykły księgi wieczystej Kw....../1 wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych, ekspozytura Al. S. w W.

Dodatkowo, w akcie notarialnym sprzedający, będący osobą fizyczną, oświadczył, iż oznaczenie nieruchomości pozostaje zgodne z danymi ewidencji gruntów, w której wyżej opisana działka oznaczona została jako grunty orne (oznaczone symbolami użytków "RIVa" i "RIVb") oraz rowy (oznaczone symbolem użytków "W"), oraz, że nie naniesiono dla działki jakichkolwiek adnotacji.

Jak określono w umowie sprzedaży, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka / położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługowo-mieszkaniową ("UM"), w zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość w części będącej przedmiotem umowy była niezabudowana i nie stanowiła pod datą podpisania aktu notarialnego nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 461 kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowiła całości lub części gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 kodeksu cywilnego i nie była wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Dodatkowo w akcie notarialnym sprzedający oświadczył, iż:

1.

Nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.);

2.

W zakresie dokonywanej czynności nie jest podatnikiem podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w szczególności umowę zawiera bez zamiaru wykonywanie tej czynności w sposób częstotliwy.

Wnioskodawca zapłacił całą cenę nabycia tj. 29.600.000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych), co zostało potwierdzone w powyższym akcie notarialnym. Ponadto, zgodnie z § 15 aktu notarialnego pobrano podatek od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% wartości transakcji na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.).

Pismem z dnia 23 kwietnia 2012 r. Nr IPPB2/436-90/12-2/MZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

* Czy w chwili dokonania czynności cywilnoprawnej nieruchomość stanowiła gospodarstwo rolne w myśl przepisów ustawy o podatku rolnym.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie informując, iż:

* Potwierdza, iż w chwili dokonania czynności cywilnoprawnej nieruchomość gruntowa opisana we wniosku stanowiła gospodarstwo rolne w myśl przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1984 r. Nr 52, poz. 268 z późn. zm.) ("ustawa o podatku rolnym"). Zgodnie bowiem z wymogami art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 ww. ustawy (tj. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

* W chwili zawarcia umowy nabycia nieruchomości (dokonania czynności cywilnoprawnej) nabywany grunt spełniał wszystkie kryteria powyższej ustawy dla definicji gospodarstwa rolnego:

- zgodnie z aktem notarialnym - był sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako użytki rolne (symbol "R" oraz "W") zgodnie z ustawą z o podatku rolnym

- posiadał powierzchnię powyżej 1 ha (jego powierzchnia zgodnie z aktem notarialnym to 35.724,00 m 2),

- na gruncie tym nie prowadzono także innej działalności gospodarczej (w tym pozarolniczej).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przedstawionym stanie faktycznym umowa sprzedaży podlega zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż przedmiotem przeniesienia własności niezabudowanej nieruchomości, w chwili dokonania ww. czynności są grunty spełniające ustawową definicję gospodarstwa rolnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.) zwolnieniu od podatku podlega przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi w drodze umowy sprzedaży, pod warunkiem że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy. Ustawa ta, nie wyjaśniając pojęcia gospodarstwa rolnego, odsyła w tym zakresie wprost do odpowiednich przepisów ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 ustawy o podatku rolnym, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Natomiast art. 1 ustawy o podatku rolnym stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Cechą konstytutywną gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym jest więc rodzaj gruntów (nieruchomości gruntowych) oraz ich powierzchnia (powyżej 1 ha).

Zgodnie z § 68 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) w sprawie ewidencji gruntów i budynków, użytki rolne obejmują między innymi: grunty orne, oznaczone symbolem - R oraz rowy, oznaczone symbolem - W.

Uwzględniając powyższe zapisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku rolnym zdaniem wnioskodawcy aby skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, konieczne jest spełnienie jednego z warunków zawartych w tym przepisie:

* w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty muszą stanowić gospodarstwo rolne, lub

* nabyte grunty utworzą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym; lub

* nabyte grunty wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Zdaniem Wnioskodawcy w chwili dokonania czynności, tj. w chwili zawarcia umowy nabycia gruntu pierwszy warunek został spełniony, ponieważ nabyty grunt miał powierzchnię ponad 1 ha (35.724,00 m2) oraz był klasyfikowany w ewidencji gruntów jako użytki rolne (symbole "RIVa" i "RIVb" oraz "W" dla przedmiotowej działki w ewidencji gruntów). Na gruncie tym nie prowadzono także innej działalności gospodarczej. Uwzględniając powyższe spełniał on ustawową definicję gospodarstwa rolnego.

Stanowisko prezentowane przez Spółkę zostało potwierdzone między innymi w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2011 r. (Sygn. II SA/Wa 1370/10), w którym, w analogicznej sprawie nabycia nieruchomości rolnej, WSA uchylił zaskarżoną decyzję odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem WSA, zgodnie z art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwolniona jest z opodatkowania sprzedaż gruntu, który - według przepisów o podatku rolnym - jest gospodarstwem rolnym. Zatem dla opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych istotna jest data dokonania transakcji - w tym przypadku transakcji sprzedaży nieruchomości - skoro ustawa akcentuje moment dokonania czynności będącej przedmiotem opodatkowania. Jeśli w tej dacie przedmiotem transakcji było gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, a nie w rozumieniu innych przepisów, to taka transakcja jest zwolniona z opodatkowania. W art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy zawarta jest alternatywa rozłączna - jeśli na dzień dokonania transakcji mamy do czynienia z gospodarstwem rolnym jako jej przedmiotem, transakcja taka jest zwolniona z opodatkowania, a ewentualne przeznaczenie nabytego gruntu w przyszłości, po dokonaniu transakcji, np. na cele działalności gospodarczej nie ma znaczenia dla zwolnienia, które zaistniało przecież już w chwili dokonania transakcji.

Analogiczne stanowisko w sprawie zakresu zwolnienia od podatku określonego w art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o p.c.c. do gruntów spełniających kryterium gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym zostało również potwierdzone w piśmie Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych z dnia 26 lipca 2010 r. nr PL/LM/830/45/EOB/2010/BMI9/7686, do Izby Notarialnej we Wrocławiu, dostępnym na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży.

Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) umową sprzedaży jest umowa, zgodnie z którą sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Istotną cechą umowy sprzedaży jest zawsze wymiana określonych rzeczy na pieniądze. Zatem cenę w umowie sprzedaży stanowi suma pieniężna. W polskim prawie umowa sprzedaży nie wymaga do swej ważności żadnej szczególnej formy, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie (np. forma aktu notarialnego przy sprzedaży nieruchomości). Zawarcie umowy sprzedaży następuje w wyniku zgodnego oświadczenia woli stron.

Zgodnie z zapisem art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych.

W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie wyjaśnia pojęcia gospodarstwa rolnego, odsyłając w tym zakresie do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

W myśl art. 1 i 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów - sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza - o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Stosownie do postanowień § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) w sprawie ewidencji gruntów i budynków, użytki rolne dzielą się na:

1.

grunty orne oznaczone symbolem - R,

2.

sady, oznaczone symbolem złożonym z litery "S" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym założony został sad, np. S-R, S-Ł, S-Ps,

3.

łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,

4.

pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,

5.

grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem złożonym z litery "B" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym wzniesione zostały budynki, np. B-R, B-Ł, B-Ps,

6.

grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,

7.

rowy, oznaczone symbolem - W.

Zgodnie z zapisem art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne: przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów:

a.

sprzedaży,

b.

dożywocia,

c.

o dział spadku - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

d.

o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

e.

darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

f.

zamiany - do wysokości wartości rynkowej nieruchomości wraz z jej częściami składowymi,

g.

(uchylony),

pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Na tle powyższego, należy stwierdzić, że zwolnienie zawarte w art. 9 pkt 2 lit. a) ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma charakter warunkowy, co oznacza, że umowa sprzedaży będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, tylko wtedy, gdy w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabywany grunt będzie stanowił gospodarstwo rolne albo utworzy gospodarstwo rolne lub wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Powyższy przepis oznacza, że ocena warunków czy nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego dokonywana jest w momencie zawarcia czynności prawnej.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 20 lutego 2008 r. na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Spółka nabyła od osoby fizycznej (G. B., NIP...) niezabudowaną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw /0, założoną w dniu 4 lutego 2008 r. po odłączeniu z księgi wieczystej Kw /1. Jak określono w umowie sprzedaży, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 43/6 położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługowo-mieszkaniową ("UM"), w zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość w części będącej przedmiotem umowy była niezabudowana i nie stanowiła pod datą podpisania aktu notarialnego nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 461 kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowiła całości lub części gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 kodeksu cywilnego i nie była wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Z uzupełnienia wniosku wynika, iż w chwili dokonania czynności cywilnoprawnej nieruchomość gruntowa opisana we wniosku stanowiła gospodarstwo rolne w myśl przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1984 r. Nr 52, poz. 268 z późn. zm.) ("ustawa o podatku rolnym")

A zatem, przyjmując za Wnioskodawcą, iż przedmiotowa nieruchomość w chwili dokonania czynności cywilnoprawnej stanowiła gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, w powyższej sprawie miał zastosowanie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl