Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 listopada 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/436-655/14-3/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 14 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji przy udziale Domu Maklerskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji przy udziale Domu Maklerskiego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A. (dalej - "Wnioskodawca") zamierza odpłatnie nabyć pakiet akcji B. A oraz akcji B. L. (dalej razem jako "Akcje") od akcjonariusza tej spółki - A. I. (dalej - "Sprzedający") z Grupy A. Nabywane Akcje są instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.; dalej - "Ustawa o obrocie").

Wnioskodawca oraz Sprzedający dokonają zawarcia umowy zobowiązującej sprzedaży Akcji, zgodnie z którą zawarcie umowy rozporządzającej sprzedaży Akcji nastąpi pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie tej czynności. Umowa zobowiązująca będzie zawarta pod prawem polskim.

W dalszej kolejności dojdzie do zawarcia umowy rozporządzającej sprzedaży Akcji, na podstawie której nastąpi skutek rozporządzający sprzedaży Akcji (tekst jedn.: własność Akcji zostanie przeniesiona na Wnioskodawcę w dniu zawarcia umowy rozporządzającej sprzedaży Akcji). Umowa rozporządzająca zawarta zostanie również pod prawem polskim.

Z uwagi na skalę i poziom skomplikowania transakcji zbycia Akcji oraz w celu zapewnienia jej sprawnej realizacji i rozliczenia, Wnioskodawca oraz Sprzedający przy zawarciu rozporządzającej umowy sprzedaży Akcji mają zamiar skorzystać z pośrednictwa firmy inwestycyjnej. W tym celu, Wnioskodawca zaangażuje profesjonalny podmiot będący domem maklerskim wymienionym w art. 3 pkt 33 Ustawy o obrocie (dalej - "Dom Maklerski"), spoza Grupy A., i za jego pośrednictwem nabędzie przedmiotowe Akcje. Wnioskodawca zawrze z Domem Maklerskim umowę zlecenia kupna Akcji. Umowa zlecenia kupna Akcji pomiędzy Domem Maklerskim a Wnioskodawcą obejmować będzie następujące czynności:

* zawarcie przez Dom Maklerski, działający w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy, umowy rozporządzającej sprzedaży Akcji ze Sprzedającym oraz kupno Akcji na rachunek Wnioskodawcy przez Dom Maklerski zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie;

* przyjęcie przez Dom Maklerski do depozytu odcinków zbiorowych Akcji na potrzeby realizacji sprzedaży Akcji zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Obrocie oraz przeniesienie posiadania odcinków zbiorowych Akcji, które nastąpi po przedstawieniu przez Wnioskodawcę dowodu uiszczenia płatności ceny nabycia Akcji (na podstawie umów świadczenia usług polegających na przechowywaniu w depozycie domu maklerskiego instrumentów rynku finansowego, zawartych przez Wnioskodawcę i Sprzedającego z Domem Maklerskim);

* świadczenie przez Dom Maklerski w razie zaistnienia takiej potrzeby usług doradztwa inwestycyjnego zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 5 Ustawy o obrocie oraz podjęcie czynności prawnych i faktycznych określonych w umowie zlecenia kupna Akcji. Za swoje usługi Dom Maklerski otrzyma wynagrodzenie od Wnioskodawcy. Natomiast zapłata ceny nabycia za Akcje nastąpi bezpośrednio pomiędzy Wnioskodawcą a Sprzedającym.

Wnioskodawca pragnie ponadto wskazać, że transakcja będąca przedmiotem niniejszego wniosku, zostanie dokonana poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 Ustawy o obrocie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabycie przez Wnioskodawcę od Sprzedającego Akcji dokonane przy udziale Domu Maklerskiego, wykonującego w związku z tą transakcją wskazane w opisie zdarzenia przyszłego czynności, będzie podlegało zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b Ustawy o p.c.c., jako sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi, dokonywana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie.

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez Wnioskodawcę Akcji przy udziale Domu Maklerskiego, rozumianym w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego, będzie podlegało zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych jako sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi, dokonywana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o p.c.c. podatkowi od czynności cywilnoprawnych (dalej - "p.c.c.") podlega czynność (umowa) sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o p.c.c., obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży (w tym sprzedaży akcji) ciąży na kupującym, czyli w opisanym zdarzeniu przyszłym na Wnioskodawcy.

Niemniej jednak, przepis art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o p.c.c. przewiduje zwolnienie od p.c.c. dla czynności sprzedaży praw majątkowych będących instrumentami finansowymi, która jest dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie.

Przesłanki zastosowania zwolnienia od p.c.c. przewidzianego w art. 9 pkt 9 lit. b w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego są następujące:

1. Akcje powinny stanowić instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie;

2. Dom Maklerski, pośredniczący w transakcji sprzedaży Akcji powinien być firmą inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o obrocie;

3. Sprzedaż Akcji powinna być dokonana za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

Jeśli chodzi o dwie pierwsze przesłanki, to Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego wskazał, że Akcje stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 Ustawy o obrocie oraz, że Dom Maklerski uczestniczący w transakcji będzie firmą inwestycyjną w rozumieniu art. 3 pkt 33 Ustawy o obrocie. W związku z powyższym w analizowanym zdarzeniu przyszłym te dwie przesłanki zostaną niewątpliwie spełnione.

W dalszej części należy zatem rozważyć kwestię wypełnienia trzeciej i zarazem ostatniej przesłanki zastosowania zwolnienia od p.c.c. przewidzianego w art. 9 pkt 9 lit. b, a co za tym idzie dokonać należy analizy zwrotu "sprzedaż za pośrednictwem" w odniesieniu do sprzedaży instrumentów finansowych, który nie został zdefiniowany w Ustawie o p.c.c.

Umowa sprzedaży jest pojęciem z zakresu prawa cywilnego. Zgodnie z art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.; dalej - "Kodeks cywilny") przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W myśl art. 555 Kodeksu cywilnego powyższy przepis należy stosować odpowiednio do sprzedaży praw. Jednocześnie, przeniesienie własności przedmiotu sprzedaży na nabywcę może zostać odroczone do momentu spełnienia określonego warunku, jeżeli strony tak postanowią zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego.

W przypadku tak zdefiniowanej umowy sprzedaży praw, zdaniem Wnioskodawcy pośrednictwem przy tej czynności będzie uczestnictwo podmiotu trzeciego przy jej dokonywaniu, a w szczególności zawarcie umowy w imieniu i na rzecz co najmniej jednej ze stron.

Zasadne wydaje się tutaj odwołanie do rozumienia pojęcia pośrednictwa w języku potocznym. Zgodnie z definicją pośrednictwa zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., wyd. internetowe pod adresem http://sjp.pwn.pl) przez pośrednictwo należy rozumieć m.in. działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron. Zakres znaczeniowy tego pojęcia jest więc szeroki i poza wskazanym powyżej zawarciem umowy sprzedaży akcji w imieniu i na rzecz jednej ze stron, może obejmować także inne czynności mające doprowadzić do transakcji.

Porównując powyższą definicję pojęcia pośrednictwa z przedstawionym w opisie zdarzenia przyszłego przewidywanym zakresem zaangażowania Domu Maklerskiego w trakcie nabycia Akcji przez Wnioskodawcę, w szczególności mając na uwadze fakt, że umowa sprzedaży Akcji zostanie zawarta przez Dom Maklerski w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy jako nabywcy z bezpośrednim skutkiem prawnym dla Wnioskodawcy w postaci nabycia własności Akcji, jak również biorąc pod uwagę okoliczność, że Dom Maklerski wykona przy tej transakcji szereg dodatkowych czynności w rozumieniu art. 69 Ustawy o obrocie wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jest zdania, że umowa sprzedaży Akcji zostanie zawarta za pośrednictwem firmy inwestycyjnej (Domu Maklerskiego) w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) Ustawy o p.c.c.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w jednej linii interpretacyjnej Ministra Finansów, np.:

* w interpretacji indywidualnej z 14 października 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów (sygn. IPPB2/436-446/13-2/EL) wskazano, iż: "Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojecie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie; doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych";

* w interpretacji indywidualnej z 3 lutego 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów (sygn. IPPB2/436-493/11-4/AF) wskazano, iż: "Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie";

* w interpretacji indywidualnej z 1 października 2013 r. (sygn. ILPB2/436-166/13-4/MK) oraz z 26 marca 2012 r. (sygn. ILPB2/436-1/12-2/MK) wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów wskazano, iż: "Z kolei, pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w analizowanej sytuacji, gdy Dom Maklerski uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojecie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy sprzedaży przez Dom Maklerski w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (...)".

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, spełnione są wszystkie trzy przesłanki niezbędne do uznania, że przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego planowana sprzedaż instrumentów finansowych (Akcji) zostanie dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej (Domu Maklerskiego) w rozumieniu Ustawy o obrocie, a w konsekwencji będzie ona zwolniona od p.c.c. na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) Ustawy o p.c.c.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Według art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu umowy sprzedaży powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych i ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

W myśl art. 9 pkt 9 ww. ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

a.

firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,

b.

dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,

c.

dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,

d.

dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firny inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

Na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na rzecz kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach podmiotach materialnych (art. 45 Kodeksu Cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu Cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz praw. Ustawa Kodeks Cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 384 z późn. zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to Dom, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

W związku z powyższym za sprzedaż papierów wartościowych, także w rozumieniu art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać umowę zobowiązującą jedną stronę czynności do przeniesienia praw wynikających z papierów wartościowych (ewentualnie także innych czynności - np. wydania papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów), a drugą stroną do zapłaty ceny (ewentualnie także innych czynności - np. odbioru papierów wartościowych istniejących w formie dokumentów).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że A. (dalej - "Wnioskodawca") zamierza odpłatnie nabyć pakiet akcji B. A oraz akcji B. L. (dalej razem jako "Akcje") od akcjonariusza tej spółki - A. I. (dalej - "Sprzedający") z Grupy A. Nabywane Akcje są instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.; dalej - "Ustawa o obrocie"). Wnioskodawca oraz Sprzedający dokonają zawarcia umowy zobowiązującej sprzedaży Akcji, zgodnie z którą zawarcie umowy rozporządzającej sprzedaży Akcji nastąpi pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie tej czynności. Umowa zobowiązująca będzie zawarta pod prawem polskim. W dalszej kolejności dojdzie do zawarcia umowy rozporządzającej sprzedaży Akcji, na podstawie której nastąpi skutek rozporządzający sprzedaży Akcji (tekst jedn.: własność Akcji zostanie przeniesiona na Wnioskodawcę w dniu zawarcia umowy rozporządzającej sprzedaży Akcji). Umowa rozporządzająca zawarta zostanie również pod prawem polskim. Z uwagi na skalę i poziom skomplikowania transakcji zbycia Akcji oraz w celu zapewnienia jej sprawnej realizacji i rozliczenia, Wnioskodawca oraz Sprzedający przy zawarciu rozporządzającej umowy sprzedaży Akcji mają zamiar skorzystać z pośrednictwa firmy inwestycyjnej. W tym celu, Wnioskodawca zaangażuje profesjonalny podmiot będący domem maklerskim wymienionym w art. 3 pkt 33 Ustawy o obrocie (dalej - "Dom Maklerski"), spoza Grupy A., i za jego pośrednictwem nabędzie przedmiotowe Akcje. Wnioskodawca zawrze z Domem Maklerskim umowę zlecenia kupna Akcji. Umowa zlecenia kupna Akcji pomiędzy Domem Maklerskim a Wnioskodawcą obejmować będzie następujące czynności:

* zawarcie przez Dom Maklerski, działający w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy, umowy rozporządzającej sprzedaży Akcji ze Sprzedającym oraz kupno Akcji na rachunek Wnioskodawcy przez Dom Maklerski zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie;

* przyjęcie przez Dom Maklerski do depozytu odcinków zbiorowych Akcji na potrzeby realizacji sprzedaży Akcji zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Obrocie oraz przeniesienie posiadania odcinków zbiorowych Akcji, które nastąpi po przedstawieniu przez Wnioskodawcę dowodu uiszczenia płatności ceny nabycia Akcji (na podstawie umów świadczenia usług polegających na przechowywaniu w depozycie domu maklerskiego instrumentów rynku finansowego, zawartych przez Wnioskodawcę i Sprzedającego z Domem Maklerskim);

* świadczenie przez Dom Maklerski w razie zaistnienia takiej potrzeby usług doradztwa inwestycyjnego zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 5 Ustawy o obrocie oraz podjęcie czynności prawnych i faktycznych określonych w umowie zlecenia kupna Akcji. Za swoje usługi Dom Maklerski otrzyma wynagrodzenie od Wnioskodawcy. Natomiast zapłata ceny nabycia za Akcje nastąpi bezpośrednio pomiędzy Wnioskodawcą a Sprzedającym.

Wnioskodawca pragnie ponadto wskazać, że transakcja będąca przedmiotem niniejszego wniosku, zostanie dokonana poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 Ustawy o obrocie.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż akcji to szczególny typ umowy sprzedaży praw majątkowych i wobec tego podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, jeżeli dokonywana jest za pośrednictwem określonych podmiotów, wymienionych w art. 9 pkt 9 lit. b ww. ustawy, to korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą indywidualnych spraw i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl