IPPB2/436-58/14-4/MZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/436-58/14-4/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2014 r. (data wpływu 29 stycznia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 marca 2014 r. (data nadania 18 marca 2014 r., data wpływu 20 marca 2014 r.) na wezwanie z dnia 11 marca 2014 r. Nr IPPB2/436-58/14-2/MZ i Nr IPPB1/415-85/14-2/MS o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia nieruchomości z majątku spółki jawnej na majątek osobisty wspólników w częściach odpowiadających posiadanym przez nich udziałom w związku z likwidacją spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia nieruchomości z majątku spółki jawnej na majątek osobisty wspólników w częściach odpowiadających posiadanym przez nich udziałom w związku z likwidacją spółki jawnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka jawna jest właścicielem nieruchomości położonej we wsi O. w gminie M., dla której księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy.

Nieruchomość została wniesiona do spółki tytułem wkładu niepieniężnego aktem notarialnym przez ówczesnych wspólników spółki A.S oraz D.S, którzy działali również w imieniu i za zgodą swoich małżonków. Nieruchomość stanowi środek trwały spółki jawnej. Wniesienie nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej nie było opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Obecnie wspólnicy spółki jawnej P. A.S Spółka Jawna z siedzibą w M., M.S oraz Wnioskodawca, zamierzają na mocy uchwały wspólników rozwiązań spółkę oraz następnie przeprowadzić postępowanie likwidacyjne spółki. Przedmiotem majątku spółki jawnej jest opisana powyżej nieruchomość. W związku z planowaną likwidacją spółki na wspólników przeniesiona zostanie własność nieruchomości zgodnie z wysokością posiadanych udziałów.

Pismem z dnia 11 marca 2014 r. Nr IPPB2/436-58/14-2/MZ i Nr IPPB1/415-85/14-2/MS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

* wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) oraz przedłożenie kserokopii dowodu jej uiszczenia

lub

* sprecyzowanie, którego przedstawionego zdarzenia przyszłego dotyczy uiszczona w dniu 24 stycznia 2014 r. kwota.

Wnioskodawca dokonał dodatkowej opłaty w kwocie 40 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy przeniesienie opisanej nieruchomości z majątku spółki jawnej na majątek osobisty wspólników w częściach odpowiadających posiadanym przez nich udziałom w związku z likwidacją spółki jawnej spowoduje powstanie obowiązku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli tak, to od jakiej kwoty należy ten podatek zapłacić.

2. Czy przeniesienie opisanej nieruchomości z majątku spółki jawnej na majątek osobisty wspólników w częściach odpowiadających posiadanym przez nich udziałom w związku z likwidacją spółki jawnej spowoduje powstanie obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeśli tak, to od jakiej kwoty należy ten podatek zapłacić.

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych, w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, czynność przeniesienia opisanej nieruchomości z majątku spółki jawnej na majątek osobisty wspólników spółki w częściach odpowiadających posiadanym przez nich udziałom w związku z likwidacją spółki jawnej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W ocenie Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który wymienia enumeratywnie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, tj. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, zawarcie umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki.

W ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji otrzymania udziału w nieruchomości przez wspólnika w związku z likwidacja spółki jawnej, nie dochodzi do sprzedaży ani innej czynności wymienionej w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do podobnych wniosków doszedł Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 7 lipca 2010 r., sygn. IBPPII/1/436-88/10/MZ, w której uznał, że wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej spółki i jego przeniesienie na majątek osobisty wspólników jest czynnością nie wymienioną w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W przedmiocie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w sytuacji przeniesienia nieruchomości zabudowanej na rzecz udziałowców spółki w ramach podziału majątku polikwidacyjnego wypowiedział się Dyrektor Izby w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 9 września 2013 r. sygn. akt IPTPB2/436-80/13-4/Kr, w której również wskazał, że czynność ta nie należy do katalogu czynności opodatkowanych wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem wnioskodawcy przekazanie opisanej nieruchomości w związku z likwidacją spółki jawnej na majątek osobisty wspólników nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, tym samym ustalenie podstawy opodatkowania oraz stawki podatku jest bezprzedmiotowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

a.

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b.

umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

c.

(uchylona),

d.

umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

e.

umowy dożywocia,

f.

umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

g.

(uchylona),

h.

ustanowienie hipoteki,

i.

ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

j.

umowy depozytu nieprawidłowego,

k.

umowy spółki;

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zasadę numerus clausus czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka jawna jest właścicielem nieruchomości położonej we wsi O. w gminie M., dla której księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy. Nieruchomość została wniesiona do spółki tytułem wkładu niepieniężnego aktem notarialnym przez ówczesnych wspólników spółki A.S oraz D.S, którzy działali również w imieniu i za zgodą swoich małżonków. Nieruchomość stanowi środek trwały spółki jawnej. Wniesienie nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do spółki jawnej nie było opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Obecnie wspólnicy spółki jawnej P. A.S Spółka Jawna z siedzibą w M., M.S oraz Wnioskodawca, zamierzają na mocy uchwały wspólników rozwiązań spółkę oraz następnie przeprowadzić postępowanie likwidacyjne spółki. Przedmiotem majątku spółki jawnej jest opisana powyżej nieruchomość. W związku z planowaną likwidacją spółki na wspólników przeniesiona zostanie własność nieruchomości zgodnie z wysokością posiadanych udziałów.

A zatem, należy wskazać, że przeniesienie nieruchomości z majątku spółki jawnej na majątek osobisty wspólnika w części odpowiadającej przez niego udziałowi w związku z likwidacją spółki jawnej nie zostało wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu ww. podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą indywidualnych spraw i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl