IPPB2/436-556/12-2/AF

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 grudnia 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/436-556/12-2/AF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2012 r. (data wpływu 29 października 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu niepieniężnego do spółki z o.o. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu niepieniężnego do spółki z o.o.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje, jako osoba fizyczna, wniesienie aportem działki, której jest właścicielem, do T. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca jest jednocześnie większościowym udziałowcem spółki (94,2% udziałów) oraz Prezesem Zarządu spółki. Przy wniesieniu działki, której wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 1.157.000 zł, Wnioskodawca rozważa objęcie udziałów o wartości 40.000 zł oraz podwyższenie kapitału zapasowego spółki o pozostałe 1.117.000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

1.

Czy w zaistniałej sytuacji wniesienia aportu niepieniężnego w postaci działki według powyższego sposobu - objęcia udziałów tylko w kwocie 40.000 zł oraz wniesienia 1.117.000 zł na kapitał zapasowy, Wnioskodawca będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19% od wartości objętych udziałów.

2.

Czy w zaistniałej sytuacji wniesienia aportu niepieniężnego w postaci działki według powyższego sposobu - objęcia udziałów tylko w kwocie 40.000 zł oraz wniesienia 1.117.000 zł na kapitał zapasowy, Wnioskodawca będzie opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

3.

Czy w zaistniałej sytuacji wniesienia aportu niepieniężnego w postaci działki według powyższego sposobu - objęcia udziałów tylko w kwocie 40.000 zł oraz wniesienia 1.117.000 zł na kapitał zapasowy, czynność będzie opodatkowana podatkiem VAT od kwoty 40.000 zł.

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych została wydana w dniu 13 grudnia 2012 r. odrębna interpretacja indywidualna. W zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, od wskazanej czynności należny byłby podatek od czynności cywilnoprawnych od kwoty 40.000 zł płatny przez Wnioskodawcę, ponieważ tylko w tej kwocie obejmowane byłyby udziały.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Czynność wniesienia aportu nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), w związku z czym nie podlega ona opodatkowaniu tym podatkiem. Należy jednak zauważyć, iż czynność wniesienia aportu jest czynnością wtórną do faktu zwiększenia majątku spółki i jest konsekwencją zawarcia lub zmiany umowy spółki.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce kapitałowej - uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Stosownie do art. 1a pkt 2 ww. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

W myśl art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

a.

rzeczywisty ośrodek zarządzania albo

b.

siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Stosownie do uregulowań art. 6 ust. 9 cyt. ustawy, od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się:

1.

kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;

2.

opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;

3.

opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2.

Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje, jako osoba fizyczna, wniesienie aportem działki, której jest właścicielem, do T. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca jest jednocześnie większościowym udziałowcem spółki (94,2% udziałów) oraz Prezesem Zarządu spółki. Przy wniesieniu działki, której wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 1.157.000 zł, Wnioskodawca rozważa objęcie udziałów o wartości 40.000 zł oraz podwyższenie kapitału zapasowego spółki o pozostałe 1.117.000 zł.

Reasumując, należy stwierdzić, iż w sytuacji wniesienia aportu niepieniężnego w postaci działki - objęcia udziałów tylko w kwocie 40.000 zł oraz wniesienia 1.117.000 zł na kapitał zapasowy, Wnioskodawca nie będzie opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem ewentualny obowiązek podatkowy zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy będzie ciążył na spółce, a nie na Wnioskodawcy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl