IPPB2/436-517/14-4/AF - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB2/436-517/14-4/AF

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/436-517/14-4/AF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) uzupełnionym na wniosku ORD-IN z dnia 27 października 2014 r. (data nadania 28 października 2014 r., data wpływu 30 października 2014 r.) na wezwanie z dnia 21 października 2014 r. (data doręczenia 23 października 2014 r.) Nr IPPB2/436-517/14-2/AF o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania od ojca środków pieniężnych w formie darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania od ojca środków pieniężnych w formie darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni wspólnie ze swoim ojcem są właścicielami mieszkania. Udział Wnioskodawczyni, po śmierci jej mamy w 2007 r., stanowi 1/4, a ojca Wnioskodawczyni 3/4. Wnioskodawczyni wraz z ojcem zamierzają mieszkanie sprzedać. Ojciec Wnioskodawczyni notarialnie ustanowił Wnioskodawczynię pełnomocnikiem do tej sprzedaży, więc wszystkie formalności Wnioskodawczyni będzie załatwiała sama. Ojciec Wnioskodawczyni wyraził wolę przekazania Wnioskodawczyni części pieniędzy ze sprzedaży swojego udziału w formie darowizny, po dokonaniu sprzedaży mieszkania. Pieniądze będące darowizną od ojca Wnioskodawczyni zostaną przelane na jej konto przez kupującego mieszkanie, który całą kwotę należną za kupno mieszkania przeleje na konto Wnioskodawczyni. Następnie Wnioskodawczyni przeleje na konto jej ojca równowartość jego udziału pomniejszoną o kwotę darowizny dla Wnioskodawczyni. Kwota darowizny pozostanie więc na koncie Wnioskodawczyni. Sumę darowizny potwierdzała będzie także umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawczynią a jej ojcem.

Pismem z dnia 21 października 2014 r. Nr IPPB2/436-517/14-2/AF wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

* uzupełnienie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie, w jaki sposób zostaną przekazane środki pieniężne będące przedmiotem darowizny dla Wnioskodawczyni od jej ojca. Należy wskazać, że powyższa informacja została podana przez Wnioskodawczynię w pytaniu, natomiast powinna być zawarta w opisie zdarzenia przyszłego mającego być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

* ponowne sprecyzowanie pytania zadanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od spadków i darowizn w taki sposób, aby w konsekwencji możliwe było wydanie w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej - pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

* przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, które winno być powiązane z przedstawionym zdarzeniem przyszłym i ponownie sprecyzowanym pytaniem.

Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy opisane powyżej zdarzenie, w którym opisany jest przepływ pieniędzy ojca Wnioskodawczyni na konto Wnioskodawczyni, poprzez przelanie całości należności za ich wspólne mieszkanie przez kupującego na konto Wnioskodawczyni, będzie kwalifikowane jako darowizna od ojca dla córki, która jest zwolniona z podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Informacji Podatkowej, gdzie Wnioskodawczyni dwukrotnie otrzymała odpowiedź, że może tak sprawę przeprowadzić, ponieważ Ministerstwo Finansów interpretuje przepisy zwracając uwagę, by istniał udokumentowany przepływ pieniędzy dla obdarowanego, Wnioskodawczyni uważa, że opisany wyżej przepływ pieniędzy ojca na jej konto za pośrednictwem przelewu od kupujących wspólne mieszkanie Wnioskodawczyni i jej ojca, stanowi darowiznę dla Wnioskodawczyni od jej ojca, czyli darowiznę zwolnioną z podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Stosownie do postanowień art. 5 powołanej ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Jak z powyższych przepisów wynika zawarcie umowy darowizny co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia "darowizna", dlatego też należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Na podstawie art. 888 § 1 tej ustawy przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Istotną więc cechą darowizny jest jej bezpłatny charakter. Oznacza to, że druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Przedmiotem darowizny mogą być rzeczy oraz zbywalne prawa majątkowe. Zgodnie z art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostanie spełnione. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron (art. 890 § 2 Kodeksu cywilnego). Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy ze względu na przedmiot darowizny wymagana jest szczególna forma dla oświadczeń obu stron.

Nie stanowią darowizny przysporzenia w wypadkach, gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia w drodze darowizny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Przy obliczeniu podatku od darowizny ma także zastosowanie zasada kumulacji nabytych od tej samej osoby wartości rzeczy i praw majątkowych w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie oraz uprawnienie do odliczenia kwoty wolnej od podatku (art. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 powołanej ostatnio ustawy wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do jednej z trzech grup podatkowych następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe (art. 14 ww. ustawy).

Natomiast stosownie do przepisu art. 4a ust. 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1.

zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2.

w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych dokonać należy na formularzu SD-Z2 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762, z późn. zm.).

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do art. 4a ust. 4 ww. ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

1.

wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub

2.

gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Wyżej wymienione zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa (art. 4 ust. 4 cyt. ustawy).

Jak wynika z powyższych przepisów, jeżeli przedmiotem darowizny są środki pieniężne, dodatkowym warunkiem zwolnienia od podatku poza zgłoszeniem nabytych środków pieniężnych naczelnikowi urzędu skarbowego, jest udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni wspólnie ze swoim ojcem są właścicielami mieszkania. Udział Wnioskodawczyni, po śmierci jej mamy w 2007 r., stanowi 1/4, a ojca Wnioskodawczyni 3/4. Wnioskodawczyni wraz z ojcem zamierzają mieszkanie sprzedać. Ojciec Wnioskodawczyni notarialnie ustanowił Wnioskodawczynię pełnomocnikiem do tej sprzedaży, więc wszystkie formalności Wnioskodawczyni będzie załatwiała sama. Ojciec Wnioskodawczyni wyraził wolę przekazania Wnioskodawczyni części pieniędzy ze sprzedaży swojego udziału w formie darowizny, po dokonaniu sprzedaży mieszkania. Pieniądze będące darowizną od ojca Wnioskodawczyni zostaną przelane na jej konto przez kupującego mieszkanie, który całą kwotę należną za kupno mieszkania przeleje na konto Wnioskodawczyni. Następnie Wnioskodawczyni przeleje na konto jej ojca równowartość jego udziału pomniejszoną o kwotę darowizny dla Wnioskodawczyni. Kwota darowizny pozostanie więc na koncie Wnioskodawczyni. Sumę darowizny potwierdzała będzie także umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawczynią a jej ojcem.

W świetle powyższego, rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy warunek określony w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn dotyczący udokumentowania otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy jest spełniony także w przypadku, gdy środki pieniężne będące przedmiotem darowizny od ojca zostały przekazane bezpośrednio na konto Wnioskodawczyni przez kupującego ich wspólne mieszkanie.

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, w sytuacji gdy środki pieniężne będące przedmiotem darowizny zostały przekazane bezpośrednio na konto Wnioskodawczyni przez kupującego wspólne mieszkanie Wnioskodawczyni i jej ojca, podlega zwolnieniu od podatku nabycie tytułem darowizny środków pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało zgłoszone organowi podatkowemu we właściwym terminie i udokumentowanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że opisana we wniosku darowizna środków pieniężnych będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, po spełnieniu warunków określonych w ww. przepisie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl