Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 lutego 2012 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/436-517/11-4/AF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2011 r. (data wpływu 16 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie działu spadku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie działu spadku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, wraz z dwoma innymi podmiotami - swoją siostrą cioteczną, I. P. oraz bratem ciotecznym, K. K., nabył spadek po swojej ciotce, A. S. zmarłej 18 grudnia 2010 r. (pokrewieństwo między spadkobiercami a zmarłą: wnuczęta brata matki zmarłej, pokrewieństwo między pozostałymi spadkobiercami a Wnioskodawcą: dzieci brata matki Wnioskodawcy), przy czym udział Wnioskodawcy w spadku wynosi 1/2, zaś K. K. i I. P. po 1/4. Fakt ten został potwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego, w I Wydziale Cywilnym z dnia 6 lipca 2011 r. Przedmiotem spadku był lokal mieszkalny położony w W.

Spadkobiercy zamierzają dokonać działu spadku w ten sposób, że własność lokalu będzie przysługiwała wyłącznie Wnioskodawcy. Dział spadku zostanie dokonany między osobami zaliczonymi do III grupy podatkowej i nie będzie się wiązał z żadnymi spłatami i dopłatami.

Pismem z dnia 11 stycznia 2012 r. Nr IPPB2/436-517/11-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

* wskazanie, czy interpretacja przepisów prawa podatkowego ma być udzielona również w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, bowiem w części E.2. wniosku Wnioskodawca zaznaczył poz. 58 podatek od spadków i darowizn, natomiast w części E.3., jako przepisy prawa podatkowego wskazał art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn oraz art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

A zatem jeżeli interpretacja przepisów prawa podatkowego ma być udzielona zarówno w zakresie podatku od spadków i darowizn, jak i podatku od czynności cywilnoprawnych to należy uzupełnić wniosek poprzez:

* dokonanie stosownej opłaty od wniosku na rachunek bankowy Izby Skarbowej i doręczenie kserokopii dowodu uiszczenia opłaty do tut. Organu,

* sprecyzowanie pytania/pytań podatkowych adekwatnych do przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych,

* przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego przyporządkowanego do zadanego pytania (pytań) w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 19 stycznia 2012 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie informując, iż złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego został przedstawiony do rozpatrzenia jedynie w zakresie podatku od spadków i darowizn, i że Wnioskodawca nie zwraca się o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jednocześnie - aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości co do stanu faktycznego - Wnioskodawca w charakterze uzupełnienia zaznacza, że świadomy jest faktu, że oczekiwana interpretacja przepisów w zakresie skutków podatkowych działu spadku bez spłat i dopłat nie wpływa na obowiązek podatkowy z tytułu nabycia spadku, przed złożeniem wniosku Wnioskodawca uiścił należny podatek z tego tytułu wraz z innymi spadkobiercami p. Aliny S., wymienionymi w części G wniosku, co zostało potwierdzone zaświadczeniem Naczelnika Urzędu Skarbowego z dn. 17 października 2011 r. (załączonym do niniejszej odpowiedzi).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przedstawione zdarzenie przyszłe, tj. dział spadku bez spłat i dopłat w taki sposób, że jedynym właścicielem wyżej opisanej nieruchomości zostanie Wnioskodawca, spowoduje powstanie po jego stronie obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie działu spadku bez spłat dopłat nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od spadków i darowizn, gdyż opodatkowaniu z tego tytułu podlegają wyłącznie te czynności, które zostały enumeratywnie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków darowizn, zaś czynność cywilnoprawna polegająca na dziale spadku bez spłat i dopłat nie jest wymieniona w tym przepisie.

W szczególności, do działu spadku bez spłat i dopłat nie stosuje się art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy wymieniający dziedziczenie, gdyż dział spadku jest instytucją odrębną od dziedziczenia (nabycia spadku) zob. pomocniczo indywidualną interpretację podatkową wydaną przez Ministra Finansów w dniu 9 października 2009 r. o sygnaturze PL/LM/834/53/EOB/09/293, załączoną do niniejszego wniosku. Nie stosuje się też art. 1 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wymieniający nieodpłatne zniesienie współwłasności, gdyż wspólność masy spadkowej nie stanowi współwłasności, która może być zniesiona na podstawie art. 210 i 211 Kodeksu cywilnego; współwłasność przedmiotów należących do spadku może nastąpić tylko w drodze działu spadku stosownie do art. 1035 i n Kodeksu cywilnego - zob. pomocniczo indywidualną interpretację podatkową wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 3 listopada 2009 r. o sygnaturze IBPBII/1/436-215/09/MCZ, załączoną do niniejszego wniosku. Należy też zauważyć, że w art. 1 ust. 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z 9 września 2000 r. ustawodawca wyraźnie rozróżnia pojęcia działu spadku i zniesienia współwłasności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. z 2009 r. Dz. U. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

1.

dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego;

2.

darowizny, polecenia darczyńcy;

3.

zasiedzenia;

4.

nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

5.

zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

6.

nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci (art. 1 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W myśl art. 924 ww. ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 tej ustawy spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Prawomocne postanowienie sądu ma natomiast charakter deklaratoryjny i stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § 1 k.c.). Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców (art. 1037 § 1 ustawy k.c.).

Dział spadku jest instytucją odrębną od dziedziczenia (nabycia spadku), który mogą ale nie muszą dokonać spadkobiercy po nabyciu spadku. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu tym podatkiem podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw znajdujących lub wykonywanych się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułów wymienionych enumeratywnie w tym przepisie.

Katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn określony w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest katalogiem zamkniętym. Wobec tego jedynie wymienione w nim tytuły nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych stanowią przypadki podlegające opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tym samym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z innych tytułów, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, wraz z dwoma innymi podmiotami - swoją siostrą cioteczną oraz bratem ciotecznym, nabył spadek po swojej ciotce, zmarłej 18 grudnia 2010 r. (pokrewieństwo między spadkobiercami a zmarłą: wnuczęta brata matki zmarłej, pokrewieństwo między pozostałymi spadkobiercami a Wnioskodawcą: dzieci brata matki Wnioskodawcy), przy czym udział Wnioskodawcy w spadku wynosi 1/2, zaś siostry ciotecznej i brata ciotecznego po 1/4. Fakt ten został potwierdzony postanowieniem sądu z dnia 6 lipca 2011 r. Przedmiotem spadku był lokal mieszkalny. Spadkobiercy zamierzają dokonać działu spadku w ten sposób, że własność lokalu będzie przysługiwała wyłącznie Wnioskodawcy. Dział spadku zostanie dokonany między osobami zaliczonymi do III grupy podatkowej i nie będzie się wiązał z żadnymi spłatami i dopłatami.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż dział spadku, jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. A zatem dział spadku bez spłat i dopłat w taki sposób, że jedynym właścicielem wyżej opisanej nieruchomości zostanie Wnioskodawca, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl