Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 października 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/436-454/13-2/AF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2013 r. (data wpływu 30 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (R.) ma status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W ramach prowadzonej przez siebie działalności pożytku publicznego, R. wspiera Stowarzyszenie "S.", które prowadzi przedszkola i szkoły. Rzeczone wsparcie ma charakter techniczny i finansowy, a polega przede wszystkim na podejmowaniu takich działań jak:

a. Udzielanie niskooprocentowanych lub nieoprocentowanych pożyczek,

b. Udzielanie darowizn,

c. Wynajem na cele szkolne budynków i innych środków trwałych po preferencyjnych cenach,

d. Świadczenie innych usług na cele związane z działalnością oświatowo-wychowawczą Stowarzyszenia "S.".

Wszystkie podejmowane działania mieszczą się w przedmiocie działalności statutowej R., zgodnie z dokumentami założycielskimi i wpisami w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Środki na wspomaganie działalności edukacyjnej S., R. uzyskuje głównie poprzez oferowanie różnym podmiotom obejmowania udziałów w ciągle podwyższanym kapitale zakładowym. Udziały w R. nie dają prawa do udziału w zyskach, gdyż zgodnie z przyjętą koncepcją, obejmowanie udziałów w R. ma na celu wyłącznie wspomaganie działalności edukacyjnej poprzez działania statutowe R., a poza tym R. nie osiąga zysków będąc przecież podmiotem non-profit, organizacją pożytku publicznego.

Dla uniknięcia wątpliwości należy zaznaczyć, że niniejszy wniosek dotyczy sytuacji, w których uzyskane z podwyższenia kapitału zakładowego środki finansowe zostaną w całości przeznaczone i faktycznie wydatkowane przez R. na wsparcie działalności edukacyjnej Sternika w wyżej opisanych formach, mieszczących się w przedmiocie działalności statutowej (pożytku publicznego) R.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy podwyższanie kapitału zakładowego R. dokonywane wyłącznie w celu pozyskiwania środków na działalność statutową organizacji pożytku publicznego polegającą na wspieraniu działalności szkolnej Stowarzyszenia "S." podlega wyłączeniu z opodatkowania p.c.c.

Zdaniem Wnioskodawcy, podwyższanie kapitału zakładowego R. dokonywane wyłącznie w celu pozyskiwania środków na działalność statutową organizacji pożytku publicznego polegającą na wspieraniu działalności szkolnej Stowarzyszenia "S." podlega wyłączeniu z opodatkowania p.c.c. na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o p.c.c.

Zgodnie z tym przepisem, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach m.in. szkolnictwa. Podwyższenie kapitału R. ma na celu wyłącznie pozyskanie środków, które zostaną następnie przeznaczone i wydatkowane na działalność szkolną prowadzoną przez Stowarzyszenie "S.", przy czym forma tego przeznaczenia i wydatkowania całkowicie mieści się w działalności statutowej pożytku publicznego R. Zatem, podwyższanie kapitału zakładowego R. dokonywane w takim celu, można uznać za czynność cywilnoprawną dokonywaną w sprawie szkolnictwa, a zatem wyłączoną spod opodatkowania p.c.c.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 lit. k oraz ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

W przypadku umowy spółki za zmianę umowy według art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy uważa się przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Podwyższenie kapitału zakładowego oznacza powiększenie środków kapitałowych spółki (bez względu na wybór formy), a fakt ten uważa się za zmianę umowy spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

a.

rzeczywisty ośrodek zarządzania albo

b.

siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Stosownie do postanowień art. 3 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną i ciąży na spółce.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania stanowi przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego - wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, a zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 tej ustawy stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

Jako, że pojęcie "sprawa" ma charakter ogólny, to należy przyjąć, że powyższe uregulowanie będzie dotyczyło tych wszystkich spraw, dla których materialnoprawna podstawa rozstrzygnięcia zawarta jest w przepisach regulujących kwestie wymienione w art. 2 pkt 1 lit. f powołanej ustawy.

Przepisy dotyczące spraw podlegających wyłączeniu z opodatkowania w zakresie dotyczącym nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia znajdują się w następujących aktach prawnych w:

1.

ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2.

ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),

3.

ustawie z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469 z późn. zm.),

4.

ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.),

5.

ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

6.

ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.).

Ustawodawca, normując w ww. przepisie przedmiotowe wyłączenie z obowiązku zapłaty podatku w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, nie określił szczegółowo jego zakresu. Dlatego mając na względzie ogólną zasadę prawa podatkowego, zgodnie z którą przepisy dotyczące wyłączeń i zwolnień podatkowych, stanowiące odstępstwo od zasady powszechnego opodatkowania, należy interpretować ściśle i zgodnie z ich literalnym brzmieniem, należy przyjąć, że celem ustawodawcy było objęcie wyłączeniem tych czynności cywilnoprawnych, które dokonywane są w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej.

W związku z powyższym należy wyjaśnić, że podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane wyłącznie w celu pozyskiwania środków na działalność statutową organizacji pożytku publicznego polegającą na wspieraniu działalności szkolnej ma pośredni związek w sprawach szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej. Jednakże nie jest to związek wystarczający do zaistnienia przesłanki bezpośrednio warunkującej zastosowanie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych określonego w art. 2 pkt 1 lit. f ww. ustawy. Zasadniczym celem podwyższenia kapitału zakładowego jest bowiem pozyskiwanie środków na działalność statutową organizacji pożytku publicznego polegającą na wspieraniu działalności szkolnej, a nie czynność z zakresu szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej.

W tym kontekście podwyższenie kapitału zakładowego, nie może być uznane za bezpośrednio związane ze sprawami szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej. Dla zastosowania wyłączenia nie jest wystarczające, aby podatnik z tytułu dokonania określonej czynności cywilnoprawnej miał status podmiotu prowadzącego działalność w zakresie szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej. W sprawie będącej przedmiotem środki pieniężne nie są przeznaczane na cele szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, lecz na podwyższenie kapitału zakładowego. Związek tej czynności z celami szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej jest pośredni, a zatem niewystarczający do zastosowania wyłączenia z obowiązku zapłaty podatku, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z uwagi na powyższe, podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane wyłącznie w celu pozyskiwania środków na działalność statutową organizacji pożytku publicznego polegającą na wspieraniu działalności szkolnej nie może zostać zakwalifikowane jako czynność cywilnoprawna wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie jest to czynność cywilnoprawna w sprawach szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej. W związku z powyższym podwyższenie kapitału zakładowego będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. k oraz ust. 2 w związku z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl