Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 26 stycznia 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/436-440/08-2/MZ
PCC w zakresie usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową świadczona w oparciu o umowę d-CashSweep.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2008 r. (data wpływu 24 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową świadczoną w oparciu o umowę d-CashSweep - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową świadczoną w oparciu o umowę d-CashSweep.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka planuje zawarcie z De..... (zwany dalej "D " bądź "Bankiem") umowy kompleksowego zarządzania płynnością finansową w ramach grupy kapitałowej (cash pooling; zwanej dalej "Umową d-CashSweap"), opartej na następującej strukturze:

*

Spółka, wchodząca w skład międzynarodowej grupy G, otwiera rachunek (zwany dalej "Rachunkiem") w De..... Polska S.A. (zwany dalej "D Polska");

*

Dodatkowo, Spółka otwiera rachunek w D z siedzibą w Niemczech (zwany dalej "Rachunkiem");

Rachunek Spółki otwarty w D z siedzibą w Niemczech wykorzystywany będzie również dla celów bieżącej działalności, a klienci Spółki będą mogli wykorzystywać go dla regulowania swoich zobowiązań wobec Spółki;

*

Zagraniczne i krajowe spółki z Grupy G, także uczestniczące w systemie cash poolingu, otwierają swoje rachunki w D Polska i w D lub w innym banku zagranicznym (zwane dalej "Rachunkami");

*

G będąca podmiotem niemieckim pełni w ramach omawianego cash pooling rolę tzw. agenta (zwana dalej "Agentem") i w tym celu otwiera w D rachunek docelowy master account (zwany dalej Rachunkiem Agenta").

Cash pooling wykonywany jest w dwóch etapach:

Etap I

*

W pierwszym etapie struktury cash pooling D dokonuje dziennych przelewów środków pieniężnych pomiędzy Rachunkiem Spółki założonym w D Polska a Rachunkiem Spółki założonym w D, w taki sposób, aby na koniec danego dnia Rachunek Spółki w DS Polska wykazywał saldo zerowe.

*

Oznacza to, iż w przypadku, gdy przed końcem danego dnia Rachunek Spółki w D Polska wykazuje saldo dodatnie, kwota ta zostaje przez D przelana z tego rachunku na Rachunek Spółki w D, w celu wyzerowania konta posiadanego w D Polska.

*

Natomiast w przypadku, gdy przed końcem dnia Rachunek Spółki w D Polska wykazuje saldo ujemne, w celu wyzerowania tego konta, D przelewa środki z Rachunku założonego przez Spółkę w D.

*

Analogicznie transfery przebiegają dla innych spółek z grupy.

Etap 2

*

W drugim etapie, saldo na Rachunku Spółki prowadzonym w D zostaje przeniesione na Rachunek Agenta (środki nie będą przekazywane pomiędzy uczestnikami cash pooling bezpośrednio ale zawsze przez Rachunek Agenta).

*

Oznacza to, iż w przypadku, gdy Rachunek Spółki w D AG wykazuje saldo dodatnie, kwota ta może zostać odpowiednio przelana przez D na Rachunek Agenta.

*

Natomiast w przypadku, gdy Rachunek Spółki w D wykazuje saldo ujemne, D przelewa odpowiednio środki z Rachunku Agenta.

Kalkulacja odsetek

Po zakończeniu danego miesiąca Bank dostarcza informacje dotyczące przepływów pieniężnych z tytułu wykonania umowy umożliwiając tym samym spółkom biorącym udział w umowie na rozliczenie odsetek z tytułu jej wykonania. Natomiast odsetki są przelewane między rachunkami danego uczestnika cash poolingu w D, w tym Rachunkiem Spółki, a Rachunkiem Agenta. Na wniosek klienta bank może również rozliczać te odsetki na zasadach zlecenia stałego (tj. przyjąć stałą dyspozycje dokonywania przeksięgowań z tytułu odsetek pomiędzy kontami uczestników umowy - z rachunku danego uczestnika cash poolingu w D, w tym z Rachunku Spółki, na Rachunek Agenta i odwrotnie).

Wynagrodzenie za usługę bankowąD pobiera wynagrodzenie za świadczenie opisywanej usługi (na podstawie punktu C.5. Umowy d-CashSweep).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

W świetle przedstawionego wyżej zdarzenia przyszłego Spółka wnosi o potwierdzenie, że:

*

przedmiot opodatkowania PCC nie obejmuje czynności wykonywanych w związku z usługą kompleksowego zarządzania płynnością finansową świadczoną w oparciu o Umowę d-CashSweep, a więc o potwierdzenie, iż z tytułu zawarcia przedmiotowej umowy, jak również jakichkolwiek w jej ramach wykonywanych czynności, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w zakresie PCC;

*

odsetki wypłacane w ramach Umowy d-CashSweep nie podlegają w Polsce przepisom o niedostatecznej kapitalizacji, tj. nie ma do nich zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP;

*

odsetki wypłacane w ramach Umowy d-CashSweep przez Spółkę na rzecz G podlegają w Polsce podatkowi u źródła zgodnie z art. 21 ustawy o PDOP z uwzględnieniem postanowień UUPO;

Równocześnie, w przypadku uznania przez tut. organ podatkowy, że zaprezentowane przez Spółkę stanowisko jest nieprawidłowe Spółka prosi o wskazanie prawidłowego sposobu kwalifikacji wyżej wymienionych czynności w zakresie zadanych pytań.

Odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, kompleksowa usługa zarządzania płynnością finansową spółek z grupy kapitałowej (cash pooling), świadczona przez D na podstawie Umowy d-CashSweep zawartej pomiędzy D oraz podmiotami z grupy G (w tym, Spółką) nie podlega opodatkowaniu PCC.

W myśl art. 1 ustawy o PCC, opodatkowaniu tym podatkiem podlega zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych. Spółka stoi zaś na stanowisku że czynność polegająca na zarządzaniu płynnością finansową grupy kapitałowej na podstawie Umowy d-CashSweep, która nie znajduje odpowiednika w kodeksie cywilnym, pozostając umową nienazwaną, nie mieści się w zamkniętym katalogu art. 1 ustawy o PCC.

Zdaniem Spółki, celem ustawodawcy tworzącego opisywaną normę prawną w takiej właśnie postaci było precyzyjne określenie czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu. Treść Umowy d-CashSweep wskazuje, że jest to rozbudowany, wielostopniowy, międzynarodowy system rozliczeń finansowych w obrębie danej grupy kapitałowej. Nie jest to zatem żadna z umów wymienionych w zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu PCC.

Ponadto, Spółka pragnie zauważyć, iż organy statystyczne już wielokrotnie klasyfikowały czynności polegające na kompleksowym zarządzaniu płynnością finansową grupy kapitałowej (cash pooling) jako usługę pośrednictwa finansowego świadczoną przez banki. W opinii Spółki, jest to dodatkowe potwierdzenie, iż usługa świadczona przez D w ramach Umowy d-CashSweep nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu PCC.

Zauważyć należy również, iż konstrukcja cash poolingu polega na umożliwieniu lepszej gospodarki finansowej grupy. Dzięki tej usłudze można skompensować niedobory środków przedsiębiorstw należących do danej grupy nadwyżkami innych przedsiębiorstw należących do tej samej grupy oraz korzystnie zagospodarować nadwyżkę środków netto. W konsekwencji, sama umowa cash pooling zawiera co prawda w sobie pewne elementy umowy pożyczki, jednak nie wyczerpuje równocześnie pewnych jej znamion.

Należy podkreślić, iż w operacjach cash pooling występują podmioty, wśród których, pewne podmioty posiadają wolne środki finansowe, pewne podmioty posiadają niedobór tych środków oraz podmioty występujące w roli pośrednika działającego we własnym imieniu. Z tytułu uczestnictwa w tych transakcjach dla wszystkich podmiotów powstają określone prawa i obowiązki, jednak nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot.

Uczestnik cash pooling posiadający wolne środki nie posiada bowiem wiedzy, czy środki te zostaną w ogóle wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego uczestnika. Tym samym, nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji, jak też jej przedmiot, ponieważ źródłem z którego zostaje zasilony rachunek o saldzie debetowym jest rachunek zbiorczy banku, na którym bank gromadzi wolne środki wszystkich posiadających je uczestników cash pooling, dokonując następnie odpowiednich przelewów.

Reasumując, brak jest podstaw do zakwalifikowania transakcji dokonywanych w ramach operacji cash pooling jako umów pożyczek, mimo że umowy te zawierają pewne elementy kredytowania jednych podmiotów przez inne. Ponadto, Umowa d-CashSweep, która nie znajduje odpowiednika w kodeksie cywilnym, pozostając umową nienazwaną, nie mieści się w zamkniętym katalogu art. 1 ustawy o PCC.

W odniesieniu do opodatkowania PCC operacji dokonywanych w ramach cash poling, Spółka pragnie zwrócić uwagę na liczne przykładowe wiążące interpretacje (w tym niektóre dotyczące bezpośrednio Umowy d-CashSweep), które potwierdzają stanowisko Spółki i zostały wydane przez:

*

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, tj. interpretacja indywidualna z dnia 30 maja 2008 r., sygn. IPPB2/436-89/08-2/MZ;

*

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, tj. interpretacja indywidualna z dnia 30 maja 2008 r., sygn. IPPB2/436-90/08-2/MZ;

*

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, tj. interpretacja indywidualna z dnia 12 grudnia 2007 r., sygn. IPPB2/436-97/07-4/AA;

*

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. tj. postanowienie z dnia 19 listopada 2007 r., sygn. IBPB2/436-15/0711-łS/KAN-404/08/07;

*

Dyrektora Izb" Skarbowej w Warszawie. tj. interpretacja indywidualna z dnia 17 października 2007 r., sygn. IPPB2/436-27/07-4/MZ; Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu, tj. postanowienie z dnia 6 lipca 2007 r., sygn. 1473/WP/436/17/15/07/JK;

*

Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, tj. interpretacja indywidualna z dnia 13 sierpnia 2008 r., sygn. ILPB2/436-36/08-2JAJ;

*

Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, tj. interpretacja indywidualna z dnia 4 sierpnia 2008 r.. sygn. IBPB2/436-89/O8/MZ (KAN-4593105/OS);

*

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, tj. interpretacja indywidualna z dnia 23 lipca 2008 r. sygn. IPPB2/436-138/08-4/AS;

*

Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, tj. interpretacja indywidualna z dnia 12 czerwca 2008 r. sygn. 1BPB2/436.62/OS/MZ (KAN-269 1103/08);

*

Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, tj. interpretacja indywidualna z dnia 12 czerwca 2008 r., sygn. ITPB2/436-64/O8/BK;

*

Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, tj. interpretacja indywidualna z dnia 4 czerwca 2008 r., sygn. ITPB2/436-52/08/BK;

*

Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, tj. interpretacja indywidualna z dnia 3 czerwca 2008 r., sygn. ILPB2/436-13/O8-4/AJ.

W świetle wskazanych wyżej argumentów Spółka stoi na stanowisku, że przedmiot opodatkowania PCC nie obejmuje czynności wykonywanych w związku z umową kompleksowego zarządzania płynnością finansową w ramach przedmiotowej Umowy d-CashSweep. W związku z powyższym zdaniem Spółki, cash pooling świadczony przez D na podstawie Umowy d-CashSweep zawartej pomiędzy D oraz podmiotami z grupy G (w tym, Spółką) nie podlega opodatkowaniu PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl