IPPB2/436-410/13-2/EL - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB2/436-410/13-2/EL

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 października 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/436-410/13-2/EL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2013 r. (data wpływu do tut. organu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polską spółką kapitałową podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest holenderska spółka kapitałowa - X. BV. Wnioskodawca, jako członek globalnej grupy kapitałowej L., w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi telekomunikacyjne, w tym usługi telewizji kablowej, dostępu do Internetu czy telefonii VoIP. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym zarejestrowanym w Polsce.

Zadłużenie Wnioskodawcy

Wnioskodawca (bądź podmioty, w stosunku do których Wnioskodawca jest sukcesorem prawno-podatkowym) zawierał w latach 1994 - 2011 umowy pożyczek z podmiotami powiązanymi i otrzymywał środki z tych pożyczek jako pożyczkobiorca. Pożyczki zostały udzielone w PLN i w walutach obcych. Pożyczki były przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej Wnioskodawcy, w tym m.in. zakupu udziałów w innych podmiotach bądź refinansowania istniejącego zadłużenia.

Aktualnie wierzycielem Wnioskodawcy z tytułu tych pożyczek jest kapitałowa spółka francuska (dalej: Obecny Pożyczkodawca).

Wnioskodawca rozważa restrukturyzację zadłużenia poprzez zaciągnięcie nowej pożyczki lub pożyczek wyrażonych w PLN lub w walucie obcej celem spłaty obecnego zadłużenia (kwot głównych pożyczek oraz naliczonych odsetek od pożyczek).

Refinansowanie zadłużenia Wnioskodawcy

Wnioskodawca rozważa zawarcie nowej umowy pożyczki (czy też nowych umów pożyczek) z holenderską spółką kapitałową (dalej: Nowy Pożyczkodawca), podlegającą w Holandii nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i będącą podmiotem powiązanym kapitałowo ze Spółką.

Zgodnie ze statutem (umową spółki) Nowego Pożyczkodawcy, jest on podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług finansowych (w tym udzielania pożyczek) i może wykonywać dodatkowo inne czynności. Nowy Pożyczkodawca może świadczyć albo wyłącznie usługi zwolnione z VAT, albo realizować zarówno usługi i dostawy zwolnione, jak i opodatkowane.

Nowa umowa pożyczki (względnie nowe umowy pożyczki) zostanie zawarta pomiędzy Spółką a Nowym Pożyczkodawcą poza Polską (w Holandii). Kwota nowej pożyczki (nowych pożyczek) zostanie udostępniona Spółce poza Polską (w Holandii) w ten sposób, iż kwota ta zostanie przekazana w transzach z rachunku bankowego Nowego Pożyczkodawcy (utrzymywanego w banku zlokalizowanym poza granicami Polski) na zagraniczny rachunek bankowy Wnioskodawcy (również utrzymywany w banku zlokalizowanym poza granicami Polski) w dniu zawarcia umowy pożyczki (umów nowych pożyczek) lub w dniu następującym po dniu zawarcia umowy pożyczki (umów nowych pożyczek). W dniu zawarcia umowy pożyczki (nowych pożyczek) środki, z których sfinansowana zostanie pożyczka, będą do momentu wydania środków Wnioskodawcy, zdeponowane na rachunku bankowym Nowego Pożyczkodawcy w Holandii lub na innych rachunkach bankowych (Nowego Pożyczkodawcy lub osób trzecich) znajdujących się poza Polską.

Niezwłocznie po otrzymaniu każdej kolejnej transzy nowej pożyczki (nowych pożyczek), kwoty te zostaną przekazane przez Spółkę na wyznaczony rachunek bankowy Obecnego Pożyczkodawcy celem spłaty zadłużenia posiadanego w stosunku do tego podmiotu (rachunek Obecnego Pożyczkodawcy będzie znajdował się w banku zlokalizowanym poza granicami Polski). Po otrzymaniu całkowitej kwoty pożyczki (pożyczek) od Nowego Pożyczkodawcy oraz przekazaniu jej do Obecnego Pożyczkodawcy celem spłaty obecnego zadłużenia, wyłącznym wierzycielem Spółki z tytułu pożyczek będzie Nowy Pożyczkodawca.

Opisany powyżej mechanizm refinansowania zadłużenia Wnioskodawcy (tekst jedn.: wypłata nowej pożyczki i nowych pożyczek przez Nowego Pożyczkodawcę i spłata istniejącego zadłużenia do Obecnego Pożyczkodawcy) zostanie zrealizowany w terminie nie później, niż dnia 31 grudnia 2013 r.

W tym miejscu Wnioskodawca podkreśla, iż z uwagi na fakt, że Nowy Pożyczkodawca prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług finansowych, w związku z nabywaniem od Nowego Pożyczkodawcy usług finansowych zwolnionych z VAT (usługa pożyczki), Wnioskodawca będzie rozliczał w Polsce VAT od tych usług w drodze tzw. samonaliczenia VAT na usługach zwolnionych.

Innymi słowy, Wnioskodawca będzie, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT), podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT w Polsce na usługach finansowych (zwolnionych z VAT) świadczonych na rzecz Wnioskodawcy przez Nowego Pożyczkodawcę.

Wnioskodawca podkreśla, iż przedmiotem niniejszego Wniosku jest weryfikacja, czy umowa pożyczki (umowy pożyczki) zawarta przez Wnioskodawcę z Nowym Pożyczkodawcą będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: p.c.c.) w Polsce.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy w świetle art. 1 ust. 4 ustawy o p.c.c., umowa pożyczki (umowy pożyczek) zawarta pomiędzy Wnioskodawcą (jako pożyczkobiorcą) a Nowym Pożyczkodawcą będzie stanowić przedmiot opodatkowania p.c.c.

2. Jeśli odpowiedź na Pytanie 1. jest negatywna (stanowisko Wnioskodawcy zostanie uznane za nieprawidłowe), to czy w świetle czy w świetle art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o p.c.c., umowa pożyczki (umowy pożyczek) zawarta pomiędzy Wnioskodawcą (jako pożyczkobiorcą) a Nowym Pożyczkodawcą będzie stanowić przedmiot opodatkowania p.c.c.

3. Jeśli odpowiedzi na Pytanie 1 i Pytanie 2 są negatywne (stanowisko Wnioskodawcy zostanie uznane za nieprawidłowe), to czy w świetle art. 9 pkt 10 lit. a) ustawy o p.c.c. umowa pożyczki (umowy pożyczek) zawarta pomiędzy Wnioskodawcą (jako pożyczkobiorcą) a Nowym Pożyczkodawcą będzie stanowić czynność zwolnioną z p.c.c.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania Nr 1, w świetle art. 1 ust. 4 ustawy o p.c.c., umowa pożyczki (umowy pożyczek) zawarta pomiędzy Wnioskodawcą (jako pożyczkobiorcą) a Nowym Pożyczkodawcą nie stanowi przedmiotu opodatkowania p.c.c.

W ocenie Wnioskodawcy, w zakresie pytania Nr 2, w świetle art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o p.c.c., umowa pożyczki (umowy pożyczek) zawarta pomiędzy Wnioskodawcą (jako pożyczkobiorcą) a Nowym Pożyczkodawcą nie stanowi przedmiotu opodatkowania p.c.c.

W zakresie pytania Nr 3 Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w świetle art. 9 pkt 10 lit. a ustawy o p.c.c. umowa pożyczki (umowy pożyczek) zawarta pomiędzy Wnioskodawcą (jako pożyczkobiorcą) a Nowym Pożyczkodawcą będzie stanowić czynność zwolnioną z p.c.c.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o p.c.c., podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, w tym umowy pożyczki, jeżeli ich przedmiotem są:

* rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

* rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą w przypadku, gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym kontekście trzeba również wskazać na cywilnoprawną definicję umowy pożyczki. Zgodnie z art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 10, poz. 93 z późn. zm.), przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Z definicji tej wynika, że przedmiotem umowy pożyczki są rzeczy - pieniądze albo inne rzeczy oznaczone co do gatunku.

Odnosząc powyższą definicję cywilnoprawną umowy pożyczki do przepisu art. 1 ust. 4 ustawy o p.c.c. należy stwierdzić, iż umowa pożyczki nie podlega p.c.c., jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, tj. rzeczy, nie znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co więcej, umowa taka na pewno nie powinna podlegać opodatkowaniu p.c.c. w Polsce, jeśli zostanie ona zawarta poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W przedmiotowej sytuacji umowa pożyczki (umowy pożyczek) zostanie zawarta pomiędzy Wnioskodawcą i Nowym Pożyczkodawcą poza Polską (w Holandii). W świetle powyższego należy przyjąć, że z uwagi na zlokalizowanie pieniędzy (przedmiotu pożyczki) poza Polską (na zagranicznym rachunku bankowym), pożyczka mająca za przedmiot te środki pieniężne (rzeczy) nie powinna podlegać opodatkowaniu p.c.c. w Polsce (p.c.c. jest należny tylko w odniesieniu do czynności cywilnoprawnych dotyczących rzeczy znajdujących się w Polsce, co nie będzie mieć miejsca w przedmiotowej sytuacji, lub rzeczy znajdujących się poza Polską jeśli umowa została zawarta w Polsce i nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, co również nie będzie mieć miejsca w przedmiotowej sytuacji). Stąd też, w sytuacji tej znajduje zastosowanie wyłączenie z opodatkowania p.c.c., o którym mowa w art. 1 ust. 4 ustawy o p.c.c.

Powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, przykładowo zostało potwierdzone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013 r., sygn. ITPB2/436-53/13/DSZ:

" (...) Z przedstawionego w powyższym wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, będący obywatelem Holandii zawarł z inną osobą fizyczną (dalej: pożyczkodawca) umowę pożyczki kwoty pieniężnej. Zawarcie ww. umowy pożyczki nastąpiło na terytorium Holandii, zaś w dacie jej zawarcia środki pieniężne będące jej przedmiotem zdeponowane były na rachunku bankowym pożyczkodawcy prowadzonym przez bank z siedzibą w Chinach. Wydanie przedmiotu pożyczki nastąpiło w drodze przekazania umówionej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Wnioskodawcy prowadzony przez bank z siedzibą w Polsce po dniu zawarcia umowy pożyczki. Skoro zatem w analizowanej sprawie nie zostały spełnione kumulatywnie warunki wynikające z art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to opisana we wniosku umowa pożyczki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (...)".

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie również w następujących interpretacjach prawa podatkowego:

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2013 r., sygn. ITPB2/436-15/13/DSZ,

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2013 r., sygn. IPPB2/436-614/12-2/LS,

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 maja 2011 r., sygn. IBPBII/1/436-150/11/MZ,

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2010 r., sygn. ILPB2/436-103/10-2/MK.

UZASADNIENIE stanowiska Spółki w zakresie Pytania 2.

Jeśli stanowisko Spółki w odniesieniu do Pytania 1 zostanie uznane za nieprawidłowe, to Wnioskodawca w dalszym ciągu uważa, że umowa pożyczki (umowy pożyczki) zawarta z Nowym Pożyczkodawcą nie będzie podlegała opodatkowaniu p.c.c. w Polsce i przytacza następujące przepisy prawa na poparcie tego stanowiska.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o p.c.c., czynności cywilnoprawne inne, niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest zwolniona od podatku VAT (za wyjątkiem umów dotyczących nieruchomości oraz udziałów i akcji w spółkach handlowych) nie podlegają opodatkowaniu p.c.c.

Jak wskazano w stanie faktycznym, z uwagi na fakt, że Nowy Pożyczkodawca prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług finansowych w związku z nabywaniem od Nowego Pożyczkodawcy usług finansowych zwolnionych z VAT (usługa pożyczki), Wnioskodawca będzie rozliczał w Polsce VAT od tych usług w drodze tzw. samonaliczenia VAT na usługach zwolnionych (będzie podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT od tych usług, korzystających ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). W efekcie, Wnioskodawca powinien wykazać w polskich deklaracjach VAT obrót z tytułu nabycia usług finansowych (zwolnionych z VAT), dla których jest nabywcą.

W związku z powyższym, rozliczenie pożyczek (czy też odsetek od pożyczek) otrzymanych przez Spółkę od Nowego Pożyczkodawcy będzie dla Spółki stanowić czynność opodatkowaną w Polsce VAT (zwolnioną z VAT) i w konsekwencji pozostanie poza zakresem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o p.c.c.

Powyższe stanowisko ma swoje uzasadnienie w praktyce organów podatkowych - przykładowo zostało potwierdzone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r., sygn. IPTPB2/436-196/12-8/k.k.:

" (...) Na mocy przepisu art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług przez M. będzie Polska. Jednocześnie, na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnikiem z tytułu tej transakcji będzie Spółka, która będzie miała obowiązek rozliczenia ww. usługi dla celów VAT w Polsce na zasadzie importu usług. Spółka wskazuje, iż zgodnie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, usługi udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie pożyczkami lub kredytami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę, są zwolnione z opodatkowania VAT. Zdaniem Spółki, ponieważ usługi udzielania pożyczek świadczone przez M. niewątpliwie należy zakwalifikować do usług, o których mowa powyżej, są one objęte zwolnieniem z opodatkowania VAT. (...) Z uwagi na to, że umowy pożyczki korzystają z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, bezprzedmiotowe jest badanie, czy w niniejszej sprawie ma zastosowanie zwolnienie z art. 9 pkt 10 lit. a) tej ustawy (...)"

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie również w następujących interpretacjach prawa podatkowego:

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r., sygn. IPTPB2/436-196/12-8/k.k.,

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2012 r., sygn. IPTPB2/436-157/12-2/k.k.,

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 lipca 2011 r. sygn. ILPB2/436-79/11-2/MK;

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 maja 2011 r. sygn. IPTPB2/436-3/ 11-2/k.k.

UZASADNIENIE stanowiska Spółki w zakresie Pytania 3.

Jeśli stanowisko Spółki w odniesieniu do Pytania 1 i Pytania 2 zostanie uznane za nieprawidłowe, to zdaniem Wnioskodawcy umowa pożyczki (umowy pożyczki) zawarta z Nowym Pożyczkodawcą będzie zwolniona z opodatkowania p.c.c. w Polsce.

Zgodnie bowiem z art. 9 pkt 10 lit. a ustawy o p.c.c. zwalnia się z opodatkowania p.c.c. pożyczki udzielane przez przedsiębiorców niemających na terytorium Polski siedziby lub zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek.

W przedmiotowej sytuacji, nie powinno budzić wątpliwości, iż Nowy Pożyczkodawca wypełnia przesłankę bycia przedsiębiorcą mającym siedzibę poza terytorium Polski, prowadzącym działalność w zakresie udzielania pożyczek. Jak bowiem wskazano w stanie faktycznym, Nowy Pożyczkodawca jest holenderską spółką kapitałową, która prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług finansowych (w tym udzielania pożyczek) co może zostać potwierdzone brzmieniem umowy spółki (statutu) oraz faktycznym charakterem czynności gospodarczych podejmowanych przez Nowego Pożyczkodawcę.

Jednocześnie, w opinii Wnioskodawcy fakt, że Nowy Pożyczkodawca będzie prowadził działalność w zakresie udzielania pożyczek, a nie kredytowania, nie będzie mieć wpływu na uznanie, że jego statut kwalifikuje do uznania go za przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit, a) o p.c.c. W tym zakresie wystarczające jest bowiem prowadzenie wyłącznie jednego rodzaju działalności (udzielanie kredytów, udzielanie pożyczek), który oznacza, że pożyczkodawca faktycznie wykonuje działalność o charakterze finansowym.

Stąd też należy uznać, iż umowa pożyczki (umowy pożyczek) zawierane pomiędzy Spółką (jako pożyczkobiorcą) a Nowym Pożyczkodawcą powinna być objęta zwolnieniem z opodatkowania p.c.c. na podstawie art. 9 pkt 10 lit. a) ustawy o p.c.c. Spółka wskazuje, iż powyższe stanowisko znajduje uzasadnienie w praktyce organów podatkowych i zostało potwierdzone m.in. w:

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 listopada 2011 r., sygn. IBPBII/1/436-386/11/MZ,

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 marca 2011 r., sygn. IPPB2/436 - 43/11 -2/MZ,

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej Warszawie z dnia 16 listopada 2010 r., sygn. IPPB2/436 - 321/10-3/AF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Artykuł 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) stanowi, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Do elementów znamionujących umowę pożyczki należy obowiązek jej zwrotu. Przy czym, nie tyle dotyczy to oznaczenia terminu zwrotu, ile zaznaczenia samego obowiązku zwrotu - który, jak wskazuje się w orzecznictwie, w myśl art. 720 § 1 ww. ustawy, jest elementem przedmiotowo istotnym dla tego rodzaju umowy, bez którego nie ma umowy pożyczki. W zależności od tego, jak zostanie ukształtowana przez strony umowa pożyczki, może ona przyjąć postać umowy nieodpłatnej bądź też odpłatnej, gdzie pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek. Umowa pożyczki jest umową konsensualną. Dochodzi do skutku poprzez zgodne oświadczenia woli.

Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli ich przedmiotem są:

1.

rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku, gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że umowa pożyczki będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, tj. pieniądze, znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa zostanie zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy.

Umowa pożyczki będzie podlegała również podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeśli pieniądze będące przedmiotem pożyczki w chwili jej zawarcia znajdują się za granicą oraz nabywca - pożyczkobiorca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność zostanie dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka (Wnioskodawca) zamierza zawrzeć umowę (umowy) pożyczki z Nowym Pożyczkodawcą, holenderską spółką kapitałową podlegającą w Holandii nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i będącą podmiotem powiązanym kapitałowo ze Spółką, na spłatę obecnego zadłużenia. Pożyczka (pożyczki) zostanie udzielona w PLN lub w walucie obcej w transzach na zagraniczny rachunek bankowy Wnioskodawcy w dniu zawarcia umowy pożyczki (pożyczek) lub w dniu następującym po dniu zawarcia ww. umowy (umów). Do chwili wydania środków na rachunek Wnioskodawcy zostaną one zdeponowane na rachunku bankowym Nowego Pożyczkodawcy w Holandii lub na innych rachunkach znajdujących się poza Polską.

Wnioskodawca podkreśla, iż Nowy Pożyczkodawca prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług finansowych zwolnionych z VAT (na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług), w związku z tym Wnioskodawca będzie podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT w Polsce na usługach finansowych zwolnionych z VAT świadczonych na Jego rzecz przez Nowego Pożyczkodawcę.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że przedmiotowa umowa pożyczki (umowy pożyczki), zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, ponieważ umowa ta (umowy) zostanie zawarta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i środki pieniężne stanowiące przedmiot umowy (umów) w momencie jej zawarcia będą znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Skoro zatem powyżej opisane umowy pożyczki nie będą - na mocy przywołanego art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a więc w konsekwencji nie będą objęte zakresem przedmiotowym tej ustawy, to brak jest podstaw prawnych, by rozważać zagadnienie wyłączenia z zakresu przedmiotowego ww. ustawy niektórych czynności cywilnoprawnych, czyli - jak w omawianej sytuacji - kwestię wyłączenia umowy pożyczki spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b ustawy. Badanie tego wyłączenia jest w niniejszej sprawie bezprzedmiotowe. Przepis ten będzie miał zastosowanie tylko wówczas, gdy czynność cywilnoprawna podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. gdy przepisy przywołane w art. 1 ustawy kwalifikują daną czynność jako podlegającą opodatkowaniu. Bezprzedmiotowym jest również rozpatrywanie zwolnienia z opodatkowania wynikającego z art. 9 pkt 10 lit. a tej ustawy. Tym samym odpowiedź na pytania Nr 2 i Nr 3 stała się bezprzedmiotowa.

Reasumując należy wskazać, iż w sytuacji, gdy środki pieniężne będą znajdowały się za granicą i umowa zostanie zawarta za granicą, umowa pożyczki nie będzie podlegała opodatkowaniu na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl