IPPB2/436-39/09-4/MZ - Nabycie w przyszłości innego lokalu mieszkalnego a zachowanie ulgi z tytułu zamieszkiwania.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 17 kwietnia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/436-39/09-4/MZ Nabycie w przyszłości innego lokalu mieszkalnego a zachowanie ulgi z tytułu zamieszkiwania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2009 r. (data wpływu 13 lutego 2009 r.) oraz piśmie z dnia 7 kwietnia 2009 r. (data wpływu 10 kwietnia 2009 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/436-39/09-2/MZ z dnia 23 marca 2009 r. (data nadania 23 marca 2009 r. i 2 kwietnia 2009 r., data doręczenia 6 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania ulgi z tytułu zamieszkiwania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania ulgi z tytułu zamieszkiwania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 6 października 2008 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał decyzję w sprawie wymiaru podatku od spadku po zmarłym mężu Wnioskodawczyni Henryku P. Ustalając wysokość podatku uwzględniono ulgę przysługującą na mocy art. 16 ustawy i zastosowano zmniejszenie podstawy opodatkowania pod warunkiem zamieszkania przez Wnioskodawczynię i zameldowania w odziedziczonym mieszkaniu położonym w W. przy ul. S., przez okres 5 lat, tekst jedn. do dnia 19 października 2013 r.. Warunek ten Wnioskodawczyni spełnia i spełniać będzie.

Pismem z dnia 23 marca 2009 r. Nr IPPB2/436-39/09-2/MZ wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez:

*

Wskazanie: daty śmierci spadkodawcy oraz daty postanowienia o nabyciu praw do spadku po zmarłym mężu.

*

Uiszczenie opłaty w wysokości odpowiadającej liczbie stanów faktycznych.

*

Uzupełnienie informacji poprzez złożenie oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej,

*

Podanie Pani Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie, informując iż:

*

Mąż Henryk P. zmarł w W. 16 maja 2006 r.

*

Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał postanowienie w dniu 26 marca 2007 r. (które otrzymała po uprawomocnieniu dnia 30 lipca 2007 r. stwierdzając, iż spadek po zmarłym Henryku P. w dniu 16 maja 2006 r. w W. na podstawie ustawy nabyły żona Krystyna P. oraz córki Anetta P.-C. i Marzanna P.

*

Złożyła oświadczenie, że wniosek o interpretację nie jest objęty postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, postępowaniem kontrolnym organu kontroli skarbowej.

*

Ponadto Wnioskodawczyni nadmienia, iż podatek od nabycia majątku spadkowego został w całości uiszczony w Urzędzie Skarbowym, w wymaganym terminie, tekst jedn. w listopadzie 2008 r.

*

Wnioskodawczyni załączyła przelew w wysokości 40,00 zł dokonany na konto Izby Skarbowej w Warszawie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie art. 16 Ustawy o podatku od spadków i darowizn Wnioskodawczyni zachowa prawo do przyznanej jej ulgi.

Zdaniem wnioskodawcy:

Dochowanie tego warunku nie pozbawia Wnioskodawczynię możliwości nabywania prawa do innego lokalu mieszkalnego, czy to w drodze kupna, czy też darowizny. Wydaje się, że nabycie przez Wnioskodawczynię prawa do innego lokalu mieszkalnego, przy zachowaniu warunku zamieszkiwania i zameldowania stałe w odziedziczonym lokalu nr 51 przy ul. S., nie wpływa na utratę ww. ulgi w podatku spadkowym. Zdaniem Wnioskodawczyni dotyczy to również sytuacji, gdy nabyłaby lokal mieszkalny lub udział w nim, ze względu na sytuację rodzinną, w drodze zwrotu darowizny, jaką wcześniej uczyniła.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629), do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

W myśl art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. spadku.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w brzmieniu sprzed nowelizacji, w przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym w drodze spadku przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej - nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

Stosownie do art. 16 ust. 2 powołanej ustawy ulga, o której mowa wyżej, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

1.

nabywca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy;

3.

nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego;

4.

nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu;

5.

będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:

a.

od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,

b.

od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Przedmiotowa ulga podatkowa przysługuje wyłącznie spadkobiercom, którzy nie są właścicielami innego budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego, prawa do lokalu w małym domu lub będąc nimi przeniosą własność lub przekażą je w sposób określony w ustawie. Powyższe oznacza zatem, iż warunki powyższe nie dotyczą osób, które są współwłaścicielami tych lokali lub budynków.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku po zmarłym mężu mieszkanie. Z tytułu nabycia praw do spadku złożyła zeznanie w Urzędzie Skarbowym i skorzystała z ulgi zawartej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 16 ustawy zobowiązała się do zamieszkiwania w nabytym lokalu mieszkalnym przez okres 5 lat. Warunek ten spełnia i spełniać będzie nadal.

Ponadto Wnioskodawczyni uważa, iż nie utraci prawa do ulgi także jeżeli nabędzie prawo do innego lokalu mieszkalnego lub udziału w lokalu mieszkalnym, w drodze kupna, czy też zwrotu darowizny, którą wcześniej uczyniła.

Reasumując należy stwierdzić, iż w przypadku nabycia w przyszłości innego lokalu mieszkalnego, czy też udziału w lokalu mieszkalnym, Wnioskodawczyni zachowa prawo do przyznanej ulgi zgodnie z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nabycie w przyszłości mieszkania nie ma wpływu na powyższą ulgę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl