Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/436-389/08-2/AF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2008 r. (data wpływu 10 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zawieranych kontraktów na walutę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zawieranych kontraktów na walutę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem niekorzystnych zmian w poziomach kursów walut zawiera kontrakty na walutę. Instrumentem zabezpieczającym przyszłe przepływy w walucie obcej stosowanym przez Spółkę jest instrument pochodny w postaci tzw. "korytarza" (r r lub c) wykorzystujący instrumenty opcyjne. Transakcja ta jest obustronnym zobowiązaniem do kupna albo sprzedaży określonej kwoty waluty w określonym momencie w przyszłości po kursie dolnym lub górnym, w zależności od zachowania się rynku walutowego. instrument ten powstaje ze złożenia opcji call z opcją put o tym samym terminie wygaśnięcia lecz o różnych kursach opcyjnych i o przeciwnym profilu ryzyka tzn., jeśli opcja call jest nabywana, to opcja put jest wystawiana i odwrotnie. Jest to instrument "zerokosztowy", tzn. żadna ze stron nie płaci i nie otrzymuje premii.

Definicję pochodnych instrumentów finansowych zawiera art. 16 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten stanowi, iż za pochodne instrumenty finansowe rozumie się prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny towarów, walut obcych, waluty polskiej, złota dewizowego, platyny dewizowej lub papierów wartościowych, albo od wysokości stóp procentowych lub indeksów, a w szczególności opcje i kontrakty terminowe. Przedstawiony przez Spółkę instrument spełnia powyższą definicję pochodnych instrumentów finansowych, a ponieważ jako taki stanowi prawo majątkowe, to w związku z tym do przychodów uzyskanych z niego zastosowanie ma art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z którym:

* przy zbyciu kontraktu przychód wystąpi w dacie jego zbycia, nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zbycie - art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy

* przy realizacji praw wynikających z kontraktu przychód wystąpi w dacie otrzymania zapłaty, nie później jednak niż ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymano zapłatę - art. 12 ust. 3a pkt 3 ustawy.

W kwestii dotyczącej daty poniesienia kosztów uzyskania przychodów znajduje zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy, który stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, stosownie do art. 16g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zatem wszystkie wydatki wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 8b nie są kosztem uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Stają się nimi natomiast przy ustalaniu dochodu.

* w związku z realizacją praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych

* w związku z rezygnacją z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych,

* z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych.

W związku z tym zarówno przychody, jak i koszty uzyskania przychodów powstają dopiero w dacie realizacji praw z instrumentu pochodnego w postaci "korytarza", a nie w dacie zawarcia kontraktu.

Analogiczne stanowisko, aczkolwiek w odniesieniu do instrumentów pochodnych w postaci opcji zajął Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 30 grudnia 2005 r. (znak US PD/423-62/MG/05).

Zdaniem Spółki transakcja "korytarza" stanowi czynność nie podlegającą ustawie o podatku od towarów i usług Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest czynnością zwolnioną z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Pismem z dnia 16 października 2008 r. Nr IPPP2/443-1502/08-2/BM wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez uiszczenie opłaty w wysokości 80 zł oraz przedstawienie umocowania prawnego dla osoby podpisanej na przedmiotowym wniosku do reprezentowania Podatnika. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 20 października 2008 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie. W dniu 24 października 2008 r. Wnioskodawca dokonał wpłaty brakującej kwoty na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego (data wpływu na konto Izby Skarbowej w Warszawie 24 października 2008 r.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.

Kiedy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych należy rozpoznać przychody i koszty podatkowe związane z instrumentem pochodnym w postaci tzw. "korytarza" (risk reversal lub collar), czy powstają one w dniu zawarcia kontraktu, czy w dniu jego rozliczenia.

2.

Czy transakcje związane z ww. instrumentem pochodnym są opodatkowane podatkiem od towarów i usług lub podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. Wniosek w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy

Zdaniem Spółki, zarówno przychody, jak i koszty wynikające z wykorzystania opisanego wyżej instrumentu pochodnego powstają w dniu realizacji praw (lub rezygnacji z realizacji tych praw) wynikających z tego instrumentu, tj. w dniu jego rozliczenia.

Transakcja "korytarza" stanowi czynność nie podlegającą ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ww. transakcja jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl