IPPB2/436-350/13-4/LS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 września 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/436-350/13-4/LS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2013 r. (data wpływu 15 lipca 2013 r.) uzupełniony pismem z dnia 4 września 2013 r. (data nadania 4 września 2013 r., data wpływu 6 września 2013 r.) na wezwanie Nr IPPB2/436-350/13-2/LS z dnia 28 sierpnia 2013 r. (data nadania 28 sierpnia 2013 r., data doręczenia 2 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będzie jednym ze wspólników w nowo zawiązanej spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: Spółka) działającej w Polsce i posiadającej siedzibę w Polsce.

Do Spółki może zostać wniesiona w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomość położona na terytorium Polski.

Zgodnie z art. 126 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (T.j. Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm. - dalej: k.s.h.) do spółki komandytowo-akcyjnej mają częściowo zastosowanie przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego i wkładów akcjonariuszy.

Na podstawie art. 309 § 1 w zw. z art. 126 § 1 k.s.h., akcje spółki komandytowo-akcyjnej mogą być obejmowane po wartości nominalnej lub powyżej tej wartości. Wkłady akcjonariuszy odpowiadające wartości nominalnej obejmowanych akcji zasilają kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej, podczas gdy nadwyżka ceny emisyjnej akcji ponad ich wartość nominalną (tzw. agio), zgodnie z art. 396 § 2 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. jest przelewana do kapitału zapasowego spółki komandytowo-akcyjnej.

W związku z wniesieniem wkładu, akcje Spółki zostaną objęte po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej (tzw. objęcie z agio). Nadwyżka wartości wnoszonego wkładu (w postaci nieruchomości) ponad wartość nominalną akcji objętych przez wnoszącego wkład przelana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

W związku z treścią art. 4 pkt 9 PCCU, obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: p.c.c.) z tytułu zawarcia lub zmiany umowy spółki ciążyć będzie na Spółce.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego w jakim zakresie nowopowstała Spółka będzie zobowiązana, jako podatnik, do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zawarciem lub zmianą umowy spółki, a w konsekwencji wniesieniem do spółki nieruchomości z przeznaczeniem w części na kapitał zakładowy, a w części na kapitał zapasowy Spółki.

Pismem z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr IPPB2/436-350/13-2/LS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

1.

podanie danych umożliwiających identyfikację spółki komandytowo-akcyjnej, której założenie planuje Wnioskodawca, tj. określenie nazwy oraz podanie planowanego adresu jej siedziby,

2.

wyjaśnienie na jakim stopniu zaawansowania są przygotowania związane z założeniem przedmiotowej spółki komandytowo-akcyjnej, w szczególności poprzez określenie jakie działania w tym kierunku zostały już podjęte przez Wnioskodawcę,

Wnioskodawca odpowiedział w wyznaczonym terminie (data nadania uzupełnienia 4 września 2013 r.), uzupełniając przedmiotowy wniosek o następujące informacje:

Spółka komandytowo-akcyjna, której założenie planuje Wnioskodawca (dalej jako: Spółka) przyjmie nazwę S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna. Planowanym adresem siedziby Spółki będzie W.

Przygotowania związane z założeniem Spółki znajdują się na etapie dalece zaawansowanym. W szczególności przygotowany został statut Spółki, ustalony został jej skład osobowy, przedmiot działalności oraz adres (wskazany powyżej).

Ostateczna decyzja o dokonaniu rejestracji Spółki uzależniona jest od wielu czynników biznesowych (przewidywana koniunktura na rynku), a także od analizy otoczenia prawnego, w tym prawa podatkowego. Między innymi w celu uzyskania pełnej Informacji w zakresie otoczenia prawnego, Wnioskodawca wystąpił o uzyskanie wiążącej interpretacji prawa podatkowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku zawarcia lub zmiany umowy Spółki i następnie wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki, podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie wyłącznie wartość, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka wartości wkładu akcjonariuszy przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zawarcie lub zmiana umowy Spółki a w konsekwencji wniesienie wkładu niepieniężnego, którego przedmiotem będzie nieruchomość, z przeznaczeniem go w części na kapitał zakładowy a w części na kapitał zapasowy Spółki, spowoduje po stronie Spółki powstanie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, którego podstawę stanowić będzie wartość wkładu przeznaczona na pokrycie kapitału zakładowego Spółki.

Natomiast nadwyżka wartości wnoszonego wkładu ponad wartość wnoszonego kapitału zakładowego przeznaczona na pokrycie kapitału zapasowego Spółki nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania tym podatkiem.

Ponadto Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę na posiadany przez siebie charakter osoby zainteresowanej w rozumieniu art. 14b i w związku z art. 14n Ordynacji podatkowej, który uzasadnia legitymację Wnioskodawcy do złożenia niniejszego wniosku, co potwierdza treść orzeczenia WSA w Warszawie z dnia 16 stycznia 2013 r. o sygn. VIII SA/Wa 777/12.

Szczegółowe stanowisko Wnioskodawcy

1. Zgodnie z art. 1 ust. 1 PCCU, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają

1.

następujące czynności cywilnoprawne:

a.

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b.

umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

c.

(uchylona),

d.

umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

e.

umowy dożywocia,

f.

umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

g.

(uchylona),

h.

ustanowienie hipoteki,

i.

ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

j.

umowy depozytu nieprawidłowego,

k.

umowy spółki;

2.

zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;

3.

orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu zasady enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie jej nazwa. W związku z tym, jeżeli strony zawierają umowę i układają swoje stosunku w jej ramach w określony sposób, to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w p.c.c. w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, decydujące będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na właściwą klasyfikację czynności pod względem prawnym.

Za zmianę umowy spółki osobowej uważa się, stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 PCCU, wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Jak stanowi art. la pkt 1 PCCU spółką osobową jest spółka: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa lub komandytowo-akcyjna.

Zgodnie z art. 1 ust. 5 pkt 1 PCCU, umowa spółki osobowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności siedziba spółki znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zgodnie z regulacją prawną dotyczącą spółki komandytowo-akcyjnej zawartą w k.s.h., spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową. Przy tym, porównując charakter prawny spółek osobowych, tylko w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej występuje pojęcie kapitału zakładowego.

Kwestia podstawy opodatkowania p.c.c. w przypadku umowy spółki komandytowo akcyjnej oraz jej zmiany uregulowana jest w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a i b) PCCU.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a, podstawą opodatkowania przy zawarciu umowy spółki jest wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego. Stosownie natomiast do przepisu lit. b, przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego, podstawą opodatkowania jest wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

W kontekście przywołanej regulacji PCCU należy zauważyć, że majątek spółki komandytowo-akcyjnej składa się z dwóch rodzajów wkładów, którymi są:

* wkłady wnoszone przez komplementariuszy, do których na podstawie art. 126 § 1 k.s.h. należy odpowiednio stosować przepisy dotyczące spółki jawnej, przy czym w myśl art. 132 § 1 k.s.h. komplementariusz może również wnieść wkład do spółki na kapitał zakładowy lub inne fundusze;

* wkłady wnoszone przez akcjonariuszy, które tworzą kapitały zakładowy i zapasowy spółki, a do których - na podstawie art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, przytoczone regulacje PCCU znajdują zastosowanie w stosunku do spółki komandytowo-akcyjnej w ich części dotyczącej przekazywania wkładów na kapitał zakładowy spółki.

W konsekwencji, w sytuacji wniesienia przez akcjonariusza wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej, opodatkowaniu p.c.c. podlegać będzie wniesienie wkładu na pokrycie lub podwyższenie kapitału zakładowego, natomiast do podstawy opodatkowania nie będzie wliczany wkład w części przekazywanej na kapitał zapasowy spółki komandytowo-akcyjnej. Gdyby uznać inaczej, odwołanie się do kapitału zakładowego przez ustawodawcę w przepisie art. 1 ust. 3 pkt 1 PCCU byłoby bezprzedmiotowe.

Zdaniem Wnioskodawcy i w zgodzie z zasadą racjonalnego prawodawcy, takie sformułowanie przytaczanego przepisu jest celowym zabiegiem ustawodawcy uwzględniającym specyficzną - hybrydową konstrukcję spółki komandytowo-akcyjnej w świetle przepisów k.s.h. Jeżeli bowiem zamiarem ustawodawcy byłoby opodatkowanie każdego wniesienia lub podwyższenia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej bez względu na jego alokację do poszczególnych kapitałów spółki, wystarczyłby zapis głoszący, że za zmianę umowy spółki przy spółce osobowej uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładów powodujące zwiększenie majątku spółki.

Dodatkowym argumentem, wynikającym z wykładni systemowej przepisów PCCU, potwierdzającym istnienie opisanego wyżej zamiaru ustawodawcy jest okoliczność, iż ustawodawca posługuje się precyzyjną regulacją dotyczącą kapitału zakładowego, wskazując, że chodzi o kapitał zakładowy spółki kapitałowej w tych przepisach PCCU, które dotyczą kapitału zakładowego spółek kapitałowych. Prawodawca postępuje tak w przypadku regulacji przekształcenia lub łączenia się spółek. Przepis art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f PCCU wyraźnie stanowi, iż przy przekształceniu lub łączeniu się spółek, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia.

Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny, lista czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zawarta w art. 1 PCCU ma charakter zamknięty i w żadnym razie nie może być interpretowana rozszerzająco. Pogląd ten stanowi potwierdzenie stanowiska Wnioskodawcy, iż opodatkowaniem p.c.c. podlega wyłącznie pokrycie lub podwyższenie kapitału zakładowego, natomiast nie jest opodatkowana tym podatkiem wartość wkładów przeznaczonych na pokrycie kapitału zapasowego.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 22 czerwca 2011 r. (znak: ILPB2/436-66/11-2/MK), " (...) objęcie przez akcjonariusza S.K.A., akcji po cenie emisyjnej Wyższej niż ich nominalna wartość i przekazanie powstałej w ten sposób nadwyżki (premii emisyjnej, agio) na kapitał zapasowy spółki, nie stanowi zmiany umowy spółki osobowej w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ w przedstawionej sytuacji nie dochodzi do wniesienia lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, gdyż zapis ten znajduje zastosowanie tylko w przypadku wkładów wnoszonych przez komplementariuszy, ani do podwyższenia kapitału zakładowego, który to zapis dotyczy wyłącznie akcjonariuszy."

3. Zdaniem Wnioskodawcy, niezasadne jest stanowisko, zgodnie z którym mimo wyraźnej prawnej odrębności spółki komandytowo-akcyjnej wynikającej z uregulowania tego rodzaju spółki na gruncie k.s.h., ustawodawca nie różnicuje sytuacji podatkowej tego rodzaju spółki oraz sytuacji innych spółek osobowych na gruncie PCCU. Przeprowadzona powyżej analiza przepisów PCCU wskazuje, iż zamiarem ustawodawcy było właśnie takie wyodrębnienie sytuacji spółki komandytowo-akcyjnej na gruncie p.c.c.

Wskazać przy tym należy, że nawet w sytuacji powzięcia przez organ wątpliwości co do opisanego wyżej zamiaru ustawodawcy, organ pozostaje związany zasadą rozstrzygania wszelkich wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario). Zgodnie z tą zasadą, istotne niejasności lub wątpliwości co do stanu prawnego bądź faktycznego nie powinny być tłumaczone na niekorzyść podmiotu, którego rozstrzygnięcie organu podatkowego dotyczy (Bogumił Brzeziński i Włodzimierz Nykiel: Zasady ogólne prawa podatkowego, w: Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, pod red. Bogumiła Brzezińskiego, Toruń 2009, str. 142). Zdaniem Wnioskodawcy takie wątpliwości w przypadku interpretacji przepisów PCCU dotyczących zmiany umowy spółki komandytowo-akcyjnej mogą wystąpić, przy czym zadaniem wykładni jest eliminacja tych wątpliwości. W tym miejscu należy ponownie powołać stanowisko wyrażone w doktrynie, zgodnie z którym na gruncie prawa podatkowego należy przyjąć derywacyjną koncepcję wykładni norm prawnych, której postulatem jest prowadzenie wykładni do momentu uzyskania pełnej jasności co do treści normy prawnej, niepoprzestawanie na interpretacji językowej i stosowanie wszystkich możliwych - w danym wypadku - metod wykładni prawa (Bogumił Brzeziński w Zasady ogólne prawa podatkowego... str. 420).

Stosując wykładnię systemową należy dojść do wniosku, że zamiarem ustawodawcy było prawnopodatkowe wyodrębnienie sytuacji spółki komandytowo-akcyjnej poprzez wskazanie, że jedynie wartość wkładów wnoszonych na pokrycie kapitału zakładowego tego rodzaju spółki podlega opodatkowaniu p.c.c.

Powołując natomiast argumenty natury słusznościowej i funkcjonalnej, należy przede wszystkim zaznaczyć, iż opodatkowanie p.c.c. wkładów wnoszonych na kapitał zapasowy spółki komandytowo-akcyjnej zgodnie z zasadami obowiązującymi spółki osobowe, stanowiłoby działanie niezgodne z jedną z zasad sprawiedliwości podatkowej, jaką jest zasada równości w opodatkowaniu. Odmienne potraktowanie opodatkowania wkładów wnoszonych do spółki komandytowo-akcyjnej od opodatkowania spółki akcyjnej różnicuje sytuację podatkową akcjonariuszy tych spółek. Sytuacja podmiotu, jakim jest spółka komandytowo-akcyjna w kontekście opodatkowania jej kapitałów jest analogiczna do sytuacji spółek kapitałowych, w przypadku których opodatkowaniu p.c.c. podlega jedynie wartość wkładów wnoszonych na pokrycie kapitału zakładowego. Odmienne potraktowanie spółki komandytowo-akcyjnej stanowiłoby nieuprawnione różnicowanie sytuacji podatkowej akcjonariuszy tych dwóch rodzajów spółek.

4. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, podstawą opodatkowania p.c.c., w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a i b) PCCU, będzie wyłącznie wartość kapitału zakładowego wniesionego do Spółki. Natomiast mogąca wystąpić nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego ponad nominalną wartość obejmowanych akcji Spółki (agio) przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki, nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania tym podatkiem. W konsekwencji, Spółka zobowiązana będzie do opłacenia p.c.c. obliczonego wyłącznie od kwoty, która przeznaczona zostanie na pokrycie kapitału zakładowego Spółki.

Pogląd wyrażony powyżej znalazł poparcie w licznych interpretacjach organów podatkowych oraz orzeczeniach sądów administracyjnych, a w szczególności w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 września 2009 r., znak: ILPB2/436-115/09-2/MK), z dnia 19 lipca 2010 r. znak: ILPB2/436-104/10-7/JK, z dnia 22 czerwca 2011 r., znak: ILPB2/436-66/11-2/MK, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2011 r., znak: IPPB2/436-429/11-2/MK1 oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 listopada 2011 r., znak: IPTPB2/436-35/11-2/k.k. oraz w interpretacji z dnia 24 kwietnia 2012 r. znak: IPTB2/436-14/12-3/AK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi podlegają umowy spółki. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zakresem przedmiotowym ustawy objęte są również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Czynność wniesienia aportu nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zawartym w art. 1 ww. ustawy, w związku z czym nie podlega ona opodatkowaniu tym podatkiem. Należy jednak zauważyć, iż czynność wniesienia aportu jest czynnością wtórną do faktu zwiększenia majątku spółki i jest konsekwencją zawarcia lub zmiany umowy spółki.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

W myśl art. 1a pkt 1 użyte w powyższej ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Zgodnie z art. 1 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy, umowa spółki osobowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się siedziba tej spółki.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy i zgodnie z art. 4 pkt 9 ciąży - przy umowie spółki cywilnej na wspólnikach.

Przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Mając na względzie, że spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, podstawę opodatkowania stanowi suma wartości wszystkich wkładów wniesionych do spółki, niezależnie od tego, czy zostały wniesione na kapitał zakładowy, czy na inne fundusze stanowiące majątek spółki.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca będzie jednym ze wspólników w nowo zawiązanej spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: Spółka) działającej w Polsce i posiadającej siedzibę w Polsce. Do Spółki może zostać wniesiona w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomość położona na terytorium Polski. W związku z wniesieniem wkładu, akcje Spółki zostaną objęte po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej (tzw. objęcie z agio). Nadwyżka wartości wnoszonego wkładu (w postaci nieruchomości) ponad wartość nominalną akcji objętych przez wnoszącego wkład przelana zostanie na kapitał zapasowy Spółki. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego w jakim zakresie nowopowstała Spółka będzie zobowiązana, jako podatnik, do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zawarciem lub zmianą umowy spółki, a w konsekwencji wniesieniem do spółki nieruchomości z przeznaczeniem w części na kapitał zakładowy, a w części na kapitał zapasowy Spółki.

Mając na względzie, iż spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, podstawę opodatkowania stanowi więc suma wartości wszystkich wkładów wniesionych do spółki, niezależnie od tego, czy zostały one wniesione na kapitał zakładowy, czy też na inne fundusze stanowiące majątek spółki, w tym również na kapitał zapasowy.

Reasumując należy stwierdzić, iż w sytuacji gdy Wnioskodawca dokona wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej, to podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie stanowiła wartość wkładów powiększających majątek spółki, niezależnie od tego, czy zostaną wniesione na kapitał zakładowy, czy też kapitał zapasowy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, iż interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl