Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/436-345/08-4/AF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2008 r. (data wpływu 3 września 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 grudnia 2008 r. (data nadania 2 grudnia 2008 r., data wpływu 9 grudnia 2008 r.) na wezwanie IPPB2/436-345/08-2/AF z dnia 21 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia spadku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia spadku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Decyzją Sądu Niemieckiego (Amtsgericht Verden) z dnia 16 kwietnia 2008 r. Wnioskodawczyni została uznana obok jej sióstr za jedną ze spadkobierców mamy: H. Mama Wnioskodawczyni mieszkała w Niemczech ponad 10 lat na stałe, ale posiadała obywatelstwo polskie.

Wnioskodawczyni również posiada obywatelstwo polskie i mieszka na stałe w Niemczech ponad 20 lat. W Niemczech Wnioskodawczyni posiada numer podatkowy i tam odprowadza wszystkie podatki. W Polsce Wnioskodawczyni nie dokonuje żadnych czynności związanych z podatkami i nie posiada NIP-u. Również w przyszłości nie zamierza zmieniać miejsca zamieszkania.

Spadek znajduje się w formie środków pieniężnych na terenie Niemiec, w jednym z banków niemieckich. Na Wnioskodawczynię przypada 1/3 masy spadkowej, czyli 99.694,39 zł.

Według uzyskanych informacji dotyczących prawa spadkowego i podatków Wnioskodawczyni należy, jako córka, do uprzywilejowanej grupy podatkowej. W związku z powyższym przysługuje jej tzw. ulga podatkowa. W celu otrzymania powyższej ulgi i dotrzymania obowiązujących w tym przypadku terminów (jeśli prawo zgłaszania w Polsce ją obowiązuje) Wnioskodawczyni wysłała "Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych" do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Pismem z dnia 21 listopada 2008 r. wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie: daty śmierci mamy, daty uprawomocnienia się decyzji Sądu Niemieckiego oraz daty złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z1.

Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek pismem z dnia 2 grudnia 2008 r. (data nadania 2 grudnia 2008 r., data wpływu 9 grudnia 2008 r.) podając następujące informacje:

* data śmierci mamy H., ur. A.: 15 stycznia 2008 r.

* decyzja sądu niemieckiego: 16 kwietnia 2008 r., uprawomocnienie: 7 maja 2008 r.,

* data złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z1: 27 maja 2008 r.

Wnioskodawczyni podała także, że w celu otrzymania ulgi i dotrzymania obowiązujących w tym przypadku terminów (jeśli prawo zgłaszania w Polsce w ogóle ją do tego zobowiązuje) złożyła 27 maja 2008 r. u Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Warszawie-Śródmieście "zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku Wnioskodawczyni jest ona zobowiązana do zgłaszania w Polsce otrzymania spadku... (zgłoszenie takie już nastąpiło na terenie Niemiec). Jeśli tak, to czy z racji przynależności do pierwszej grupy uprzywilejowanej (jako córka) należy się Wnioskodawczyni ulga podatkowa i na jakiej zasadzie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Według informacji uzyskanych od prawników i doradców podatkowych po stronie niemieckiej, jak również działu prawnego polskiego konsulatu Wnioskodawczyni jest zadania, że nie obowiązuje ją zgłaszanie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w Polsce z następujących powodów:

1.

spadek w postaci środków pieniężnych znajduje się na terenie Niemiec w banku niemieckim,

2.

spadkodawca mieszkał w Niemczech na stałe, ponad 10 lat,

3.

spadkobierca mieszka na stałe w Niemczech ponad 20 lat i nie posiada żadnego miejsca zamieszkania w Polsce, ani nie zamierza zmieniać miejsca zamieszkania w przyszłości,

4.

spadkobierca dokonuje wszystkich obowiązków podatnika na terenie Niemiec (odprowadzenie podatków itd.),

5.

suma spadkowa nie przekracza obowiązującego limitu do opodatkowania.

Powyższy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawczyni składa tylko i wyłącznie z powodu informacji - sprzecznych z powyższym - uzyskanych w Urzędzie Finansowym/Skarbowym w ostatnim miejscu zamieszkania, jak również z "infolinii".

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła tytułem spadku po zmarłej mamie kwotę pieniężną w wysokości 99.694,39 zł. Wnioskodawczyni posiada obywatelstwo polskie. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawczyni sprecyzowała, iż złożyła w dniu 27 maja 2008 r. u Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście "zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych". Zgłoszenia nabytego spadku dokonała również w Niemczech.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1.

zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2.

udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

W myśl art. 4a ust. 4 obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy

* wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1

lub

* gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

W myśl art. 9 ust. 1 pkt 1) opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

Należy nadmienić, iż umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisanej w B. 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) w zakresie podatków od dochodu i od majątku nie ma zastosowania do przedmiotowej sprawy, gdyż umowa ta nie obejmuje podatku od spadków i darowizn a wyłącznie podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych.

Stosownie bowiem do przepisów art. 2 ww. umowa dotyczy podatków od dochodu i od majątku, bez względu na sposób ich poboru, które pobiera się na rzecz Umawiającego się Państwa lub jego jednostek terytorialnych. Za podatki od dochodu i od majątku uważa się wszystkie podatki, które pobiera się od całego dochodu, od całego majątku albo od części dochodu lub majątku, włączając podatki od zysku z przeniesienia własności majątku ruchomego lub nieruchomego, podatki od ogólnych kwot wynagrodzeń wypłacanych przez przedsiębiorstwa, jak również podatki od przyrostu majątku.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 umowy do aktualnie istniejących podatków, których dotyczy umowa, należą w szczególności:

* w Republice Federalnej Niemiec:

- podatek dochodowy (Einkommensteuer),

- podatek dochodowy od osób prawnych (Körperschaft-steuer) i

- podatek od działalności przemysłowej i handlowej (Gewerbesteuer)

w tym domiary pobierane od każdego z tych podatków (zwane dalej "podatkiem niemieckim");

* w Rzeczypospolitej Polskiej:

- podatek dochodowy od osób fizycznych i

- podatek dochodowy od osób prawnych

(zwane dalej "podatkiem polskim").

Należy podkreślić, iż zgłoszenie nabytego spadku na terenie Niemiec nie zwalnia Wnioskodawczyni z obowiązku zgłoszenia tego faktu w Polsce. W sytuacji nabycia w spadku przedmiotów lub praw majątkowych znajdujących się lub wykonywanych za granicą, czynnikiem decydującym o podleganiu przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn jest posiadanie przez spadkobiercę obywatelstwa polskiego lub stałego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili otwarcia spadku (art. 2 ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika, że Wnioskodawczyni złożyła z tytułu nabytego spadku zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu.

Reasumując należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni była zobowiązana do zgłoszenia w Polsce otrzymanego spadku, bez względu na fakt, że zgłoszenie nastąpiło na terenie Niemiec. Z uwagi na to, iż w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu Wnioskodawczyni złożyła zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych, przysługuje jej zwolnienie zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Z uwagi na to, iż wniosek z dnia 28 sierpnia 2008 r. (data wpływu 3 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia spadku został opłacony w wysokości 25 euro - równowartość 82,87 zł, część opłaty dokonanej w dniu 28 sierpnia 2008 r. w wysokości 7,87 zł zostanie zwrócona zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783), na wskazany numer rachunku bankowego:XXX

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl